Opnieuw verbonden

Thema: Bouwen is de opdracht

"En na dat alles maakten wij een vast verbond en beschreven het, en lieten onze vorsten, Levieten en priesters het verzegelen." (Nehemia 9:38)

Het was de laatste paar keer best stevig en misschien ook allemaal wel wat somber, vond je ook niet? Eerst al een ernstige oproep om zonden te belijden en toen ook nog even kijken of God het fout had gedaan. Je zou zomaar kunnen denken: Iets positiever mag ook wel. En ja, dat gevoel had ik natuurlijk ook wel tijdens het schrijven. Het blijft een hele aparte ervaring om aan het boek Nehemia te beginnen met allemaal bouwplannen, terwijl het dan ineens ook een heel ernstig boek blijkt te zijn. Eigenlijk past dat vaak helemaal niet in mijn manier van schrijven en onderwijs geven. Graag ga ik van het positieve uit en geloof ik dat God grote dingen wil doen en dan ineens zit je midden in een verhaal waarin God je laat zien: Bouwen is goed, maar zonder verootmoediging kan het niet. Soms moet je opruimen wat er aan puin ligt. 

Bij ons in de polder zijn ze weer bezig met het uitbaggeren van de sloten. Als ze dat niet doen, kan uiteindelijk het water niet meer door de sloten stromen. En zo is het ook met Gods genade, kracht, Koninkrijk, heerlijkheid en glorie in je leven en in de kerk. Dat kan alleen maar stromen als we onze 'sloten' schoon hebben gehouden. En daarom is die verootmoediging zo belangrijk. Ondertussen begin ik steeds meer te begrijpen waarom God dit zo belangrijk vindt en dan is het ineens niet meer iets dat negatief is, maar wat juist een basis geeft voor nog meer van Gods kracht in onze tijd. Welke keus willen wij dan maken? Israël liet het niet bij een intens diepe verootmoediging, maar Israël sloot vanuit henzelf opnieuw het verbond met God. Op grond van de hele opsomming van Gods goede daden en de erkenning dat zij God niet de hoogste plaats hebben gegeven, willen ze de overeenkomst met God opnieuw op schrift stellen en die sluiten. Alle leiders van het volk ondertekenen de overeenkomst namens het volk.

Er staat zelfs dat er een zelfvervloeking in is opgenomen. Nu ben ik helemaal geen voorstander van negatieve woorden die je over jezelf uitspreekt, want dat doet nogal wat in de geestelijke wereld, maar wat hier gebeurt is dat het volk afspreekt dat als ze niet wandelen in de wet van God dat die zelfvervloeking in werking treedt. Eigenlijk is dat hetzelfde als de negatieve kant van de belofte die God had gegeven dat als het volk ongehoorzaam zou zijn dat ze in ballingschap terecht zouden komen. Het gaat niet om maar te zeggen dat je zonden doet, omdat dat maar te zeggen. Dat kom je ook nog wel eens tegen, dan moet er vooral klinken dat je zondaar bent, maar dan staat nog die zondige mens in het middelpunt. Hier gaat het om maar één ding: Opnieuw leven in het verbond met God. Zonder dat verbond kan het niet, omdat het zonder God niet kan. Het is een duidelijke keus om vanaf nu opnieuw met God te gaan leven en om Zijn regels toe te passen op het leven als volk van God.

Afgelopen week deelde ik met iemand een lastige discussie over iets waar God duidelijk over is, maar waar onze seculiere maatschappij een heel ander standpunt in heeft. Toen zei die ander: "Waar het op vastloopt is het Schriftgezag en veel mensen hebben hooguit nog een Schriftopvatting". Is Gods stem en Zijn verlangen voor ons het vaste punt waaruit we leven of is het slechts alleen een richtinggevende gedachte? Bij dat laatste vervuild de 'sloot' heel erg snel. Als ik er soms voor kies om op zondag in een dienst de Tien Woorden van God te lezen, zeg ik er heel vaak bij: "Luister naar het Vaderhart van God". Als je zo luistert naar Gods wil, ga je er zelfs van genieten, omdat je Vader je juist het allerbeste gunt en zou je dan het verbond niet opnieuw met Hem willen sluiten en Hem alle ruimte geven om je leven Zijn vorm te geven?

Gebed: Heer ik kies opnieuw om te leven naar Uw hartsverlangen voor mijn leven en voor de kerk in Nederland. U bent de allerhoogste HEER en U komt alle eer en glorie toe.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 
Nehemia 13:1-9

1  Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen,
2  omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoetgekomen waren, en men Bileam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken; onze God had de vloek echter veranderd in zegen.
3  Het gebeurde, toen zij de wet hoorden, dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël.
4  Hiervóór had Eljasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia,
5  een grote kamer voor hem gemaakt; daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie-overeenkomstig het gebod voor de Levieten, de zangers en de poortwachters-en het hefoffer voor de priesters.
6  Toen dit alles plaatsvond was ik niet in Jeruzalem, want in het tweeëndertigste jaar van Arthahsasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning.
7  Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eljasib ten behoeve van Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God.
8  Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen;daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten.
9  Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen, en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen, met het graanoffer en de wierook.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Via de achterdeur toch naar binnen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Vóór dezen tijd nu had de priester Eljasib, die gesteld was over de kamers aan het huis onzes Gods, een bloedverwant van Tobía, voor dezen een grote kamer gemaakt," (Nehemia 13:4)

Als je denkt dat je alles hebt gehad, dan heb je het mis. Het lijkt aan het einde van hoofdstuk 12 dat alles op orde is en zelfs de hele eredienst is weer geregeld. Maar als je denkt dat de vijand, die er alles aan gelegen is om de boel kapot te krijgen, verdwenen is, dan zit je er naast. Zoals hier bij Nehemia, zo is het geestelijk ook. Al eerder zeiden we dat de geest achter de strijd gewoon dezelfde geest is als waar wij doorlopend tegen strijden. De vijand laat zich wel in de kaart kijken en als het hele boek van Nehemia vol zit met principes die tegelijk ook geestelijke principes zijn, dan krijgen we ook hier nog een lesje 'techniek van de vijand'. En uiteindelijk spitst elke strijd zich toe op Licht en duisternis.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu