Verrassende vraag

Thema: Bouwen is de opdracht

"Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de HEERE Israël had geboden." (Nehemia 8:1 en 2)

Wat is de rol van de wet van God? De reacties kunnen op die vraag nogal uiteenlopen. De één zal zeggen: Die is vervuld in Christus. Dan is mijn vraag nog wel of die wet dan geen functie meer heeft? Een ander die zegt: Die hoort iedere zondag gelezen te worden in de kerk, want de wet zorgt er voor dat je weet wat je fout doet. En wellicht zegt een derde nog: De wet zorgt er voor dat je weet hoe je dankbaar moet leven. Daarmee, denk ik, zijn de meeste reacties wel aardig benoemd. Je kunt je ook nog afvragen of de wet een wervende kracht heeft. Moet je bijvoorbeeld de wet van God gebruiken om mensen te overtuigen dat ze Jezus nodig hebben? Ik twijfel daar aan, omdat je dan vanuit negativiteit de wet gebruikt. Hoe dan ook, de wet en hoe we die moeten gebruiken levert meestal genoeg stof tot discussie op en die zijn al vaak uitgelopen in koude harten en hete hoofden. Er is nog een andere manier om met de wet om te gaan en die zal je wellicht wat verrassen.

Nehemia is klaar met de inschrijving van iedereen die bij het Joodse volk hoorde. En wat er dan gebeurt is verrassend. Al die mensen bij elkaar vragen dan aan Ezra, de Schriftgeleerde of de wet van Mozes gelezen kan worden. Je moet je voorstellen dat al die mensen hebben gezien wat er is gebeurd rondom de stadsmuur. Het was zo duidelijk dat God aan het werk was. Iedereen is onder de indruk van God gekomen. En dan vragen ze of Ezra de wet van God kan gaan voorlezen. En overigens waren het niet alleen Joden die daar stonden, maar als je verder leest in hoofdstuk 9 is het aannemelijk dat bij dat hele volk ook vreemdelingen aanwezig waren, zoals dat in Israël eigenlijk altijd is geweest. Dat hele volk kwam op het plein voor de Waterpoort bij elkaar en vraagt naar de wet van God.

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb nog niet meegemaakt dat mensen tegen mij zeiden: "Theo, wil je alsjeblieft de wet van God gaan voorlezen?" En nu even niet te snel zeggen dat voor ons de wet vervuld is in Christus. Het is even goed om te kijken door welke omstandigheden deze vraag vanuit het volk komt. Ze hadden gezien wat God had gedaan, ze waren weer terug in Jeruzalem en velen hadden al tijden niet veel meer over God gehoord. De vraag die Ezra hier krijgt is dus ook een vraag naar wat God eigenlijk wil dat ze zullen doen. Als je een vertaalslag zou willen maken, zou je kunnen zeggen dat je mensen vertelt over hoe groot God is, je laat mensen God ontmoeten en je laat mensen zien wat God ook nu nog doet. Vanuit wat er dan gebeurt, komt dan de vraag naar wat God wil dat we doen en niet doen. De hele wet van Mozes is natuurlijk niet helemaal op ons van toepassing, maar de tien woorden van God is nog steeds de universele wet van het Koninkrijk die Jezus Zelf bevestigt in de Bergrede. 

Nu zou je kunnen zeggen: Ezra leest de wet voor, dus dat is belangrijk dat dit gebeurt, maar ik zou je nog veel meer tot iets anders willen uitdagen. Durf jij het avontuur met God aan te gaan waardoor Hij zichtbaar wordt in wat Hij door jou heen doet waardoor er een vraag komt wat eigenlijk de grondwet is die hoort bij het Koninkrijk van God. Dan zit je in dezelfde volgorde als wat er hier bij Nehemia gebeurt. Nehemia had Gods stem gehoord en was gehoorzaam begonnen aan de bouw van de muur, de bestemming van Nehemia. En het gevolg is dat er opnieuw interesse komt naar God en dat Hij mag zeggen wat Hij wil dat het volk doet. Dan is de wet helemaal niet iets dat gedwongen is en is de wet ook niet somber, maar komt deze vraag uit een diep verlangen voort om God beter te leren kennen.

Jij hebt jouw bestemming waarin je mag wandelen om God zichtbaar te maken door jouw handelen heen. En echt, God wil heel zichtbaar zijn in wat jij doet. Wees gehoorzaam als een discipel, bid met zieken, breng vrede en gerechtigheid en laat de overwinning van Jezus op satan zien omdat je de macht hebt gekregen over de legermacht van satan. Het zijn de basiszaken van het Koninkrijk die niet van jou zijn, maar die God door jou heen doet waardoor God zichtbaar is en mensen gaan vragen Wie deze God is. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat zelfs afgehaakte gelovigen opnieuw God beginnen terug te vinden en uit de geestelijke ballingschap terugkomen.

Gebed: Heer, ik wil dat U door mij heen opnieuw zichtbaar wordt voor de wereld om mij heen, zodat Uw woorden opnieuw gezag krijgen en er herstel komt in onze samenleving.

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu