Erbij of niet

Thema: Bouwen is de opdracht

"Dezen zochten naar hun inschrijving onder hen die in het geslachtsregister waren ingeschreven, maar het werd niet gevonden; daarom werden zij als onrein van het priesterschap geweerd." (Nehemia 7:64)

Er zijn van die hele lastige dingen, ook als het gaat om geloven. Tenminste, ik vind het wel lastig. Door de hele Bijbel heen kom je telkens geschiedenissen tegen waar mensen uiteindelijk er buiten lijken te vallen. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis met de 10 meiden en ook de gelijkenis met de talenten. Beide gelijkenissen, die Jezus in ene keer vertelt, eindigen met mensen die uiteindelijk niet in de hemel binnen zullen komen. Eigenlijk is de Bijbel kraakhelder over de twee kanten van het geloof. Of eigenlijk de ene kant van geloof en de andere kant van ongeloof. Met andere woorden: Hoor je erbij of niet. En liever hebben we het daar maar niet te veel over. Er is nog zo'n stukje in het zevende hoofdstuk van Nehemia, waar dit ook een rol speelt. 

Nehemia was begonnen om iedereen in te schrijven die echt een Jood was. Dat deed hij op basis van de geslachtsregisters van degenen die al eerder terug waren gegaan naar Jeruzalem. Maar je voelt het al wel aankomen: Als alleen degenen ingeschreven mochten worden die echt een bloedlijn hebben met dat geslachtsregister, dan weet je zeker dat er ook aankloppen die geen bewijs van afkomst hebben en er dus niet bij mogen horen. Hier heb je weer zo'n voorbeeld van erbij horen of niet, iets dat telkens weer een rol speelt in de Bijbel. Er is uiteindelijk een groep mensen die er wel bij wil horen, maar niet kan bewijzen dat ze erbij horen en de stadhouder schrijft hen dus niet in. Betekent het dat ze de stad niet in mogen? Dat lees je niet. Het lijkt alsof er twee besluiten worden genomen. Degene die aangeven dat ze bij het priestergeslacht behoren, maar dat niet kunnen aantonen, die mogen zich niet inlaten met de allerheiligste dingen. Heel kort door de bocht gezegd: Ze mochten geen priesterdiensten doen. Dat mocht pas als er een hogepriester zou aantreden met de urim en de tummim. Met andere woorden, daar moest een priester voor zijn die met die twee stenen recht kon spreken namens God. Over de overigen die niet konden bewijzen dat ze erbij hoorden, wordt niets gezegd. Ze zullen waarschijnlijk niet ingeschreven zijn, maar uitgestoten worden ze ook niet.

Wat moeten wij nu eigenlijk met dit verhaal? Misschien iets meer dan je in eerste instantie zou denken en misschien ook iets meer dan dat je leuk zou vinden. Wie worden er uiteindelijk 'in de wacht' gezet? Alleen degenen die leiding zouden willen geven aan de priesterdienst en daarmee aan de gemeente in Jeruzalem. Over die anderen lees je niets. Toch zit ook hier weer een principe in waar Paulus later op terugkomt als het gaat over de oudsten en de diakenen. Dat moeten mannen zijn met geloof. Hier is het bij Nehemia niet in de eerste plaats geloof, maar wel moet er een bloedlijn zijn met het Joodse volk. Als dat er niet is, mag diegene geen rol van betekenis spelen in de leiding van de eredienst van toen. 

Als je de lijn doortrekt naar de Nieuw Testamentische gemeente kun je net zo goed over een bloedlijn spreken, namelijk de bloedlijn met Jezus door het geloof in Hem. Zonder die bloedlijn, is iedereen welkom om onderdeel van de gemeente te mogen zijn, maar kan zo iemand geen leidinggeven in de gemeente. Nehemia wist hoe belangrijk het was om de priesterorden heilig en zuiver te houden. Als daar iets mis zou gaan, zou God zeker ook reageren. Mogen ook wij dan niet zeggen dat het heel normaal is als we iemand leiding laten geven in de gemeente, we ook vragen naar de bloedlijn met Jezus, naar persoonlijk geloof? Het heeft niets te maken met uitsluiten, maar met zuiver houden van de gemeente. Het klinkt zo logisch, maar ik merk ook dat we soms ook wel heel snel uitgaan van dat het wel goed zal zitten. En ik geloof, net als bij Nehemia, dat dit een vraag waard is. Niet om iemand er buiten te houden, juist niet, maar leiding geven aan de gemeente van Jezus kan alleen als je zelf ook met Hem verbonden bent.

Gebed: Heer, hoe lastig sommige thema's ook zijn, het gaat ook hier om Uw principes en help ons om daar naar te handelen, zodat straks iedereen die bij onze gemeente hoort, echt verbonden zal zijn met U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 
Nehemia 13:1-9

1  Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen,
2  omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoetgekomen waren, en men Bileam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken; onze God had de vloek echter veranderd in zegen.
3  Het gebeurde, toen zij de wet hoorden, dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël.
4  Hiervóór had Eljasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia,
5  een grote kamer voor hem gemaakt; daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie-overeenkomstig het gebod voor de Levieten, de zangers en de poortwachters-en het hefoffer voor de priesters.
6  Toen dit alles plaatsvond was ik niet in Jeruzalem, want in het tweeëndertigste jaar van Arthahsasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning.
7  Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eljasib ten behoeve van Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God.
8  Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen;daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten.
9  Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen, en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen, met het graanoffer en de wierook.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Via de achterdeur toch naar binnen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Vóór dezen tijd nu had de priester Eljasib, die gesteld was over de kamers aan het huis onzes Gods, een bloedverwant van Tobía, voor dezen een grote kamer gemaakt," (Nehemia 13:4)

Als je denkt dat je alles hebt gehad, dan heb je het mis. Het lijkt aan het einde van hoofdstuk 12 dat alles op orde is en zelfs de hele eredienst is weer geregeld. Maar als je denkt dat de vijand, die er alles aan gelegen is om de boel kapot te krijgen, verdwenen is, dan zit je er naast. Zoals hier bij Nehemia, zo is het geestelijk ook. Al eerder zeiden we dat de geest achter de strijd gewoon dezelfde geest is als waar wij doorlopend tegen strijden. De vijand laat zich wel in de kaart kijken en als het hele boek van Nehemia vol zit met principes die tegelijk ook geestelijke principes zijn, dan krijgen we ook hier nog een lesje 'techniek van de vijand'. En uiteindelijk spitst elke strijd zich toe op Licht en duisternis.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu