Erbij of niet

Thema: Bouwen is de opdracht

"Dezen zochten naar hun inschrijving onder hen die in het geslachtsregister waren ingeschreven, maar het werd niet gevonden; daarom werden zij als onrein van het priesterschap geweerd." (Nehemia 7:64)

Er zijn van die hele lastige dingen, ook als het gaat om geloven. Tenminste, ik vind het wel lastig. Door de hele Bijbel heen kom je telkens geschiedenissen tegen waar mensen uiteindelijk er buiten lijken te vallen. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis met de 10 meiden en ook de gelijkenis met de talenten. Beide gelijkenissen, die Jezus in ene keer vertelt, eindigen met mensen die uiteindelijk niet in de hemel binnen zullen komen. Eigenlijk is de Bijbel kraakhelder over de twee kanten van het geloof. Of eigenlijk de ene kant van geloof en de andere kant van ongeloof. Met andere woorden: Hoor je erbij of niet. En liever hebben we het daar maar niet te veel over. Er is nog zo'n stukje in het zevende hoofdstuk van Nehemia, waar dit ook een rol speelt. 

Nehemia was begonnen om iedereen in te schrijven die echt een Jood was. Dat deed hij op basis van de geslachtsregisters van degenen die al eerder terug waren gegaan naar Jeruzalem. Maar je voelt het al wel aankomen: Als alleen degenen ingeschreven mochten worden die echt een bloedlijn hebben met dat geslachtsregister, dan weet je zeker dat er ook aankloppen die geen bewijs van afkomst hebben en er dus niet bij mogen horen. Hier heb je weer zo'n voorbeeld van erbij horen of niet, iets dat telkens weer een rol speelt in de Bijbel. Er is uiteindelijk een groep mensen die er wel bij wil horen, maar niet kan bewijzen dat ze erbij horen en de stadhouder schrijft hen dus niet in. Betekent het dat ze de stad niet in mogen? Dat lees je niet. Het lijkt alsof er twee besluiten worden genomen. Degene die aangeven dat ze bij het priestergeslacht behoren, maar dat niet kunnen aantonen, die mogen zich niet inlaten met de allerheiligste dingen. Heel kort door de bocht gezegd: Ze mochten geen priesterdiensten doen. Dat mocht pas als er een hogepriester zou aantreden met de urim en de tummim. Met andere woorden, daar moest een priester voor zijn die met die twee stenen recht kon spreken namens God. Over de overigen die niet konden bewijzen dat ze erbij hoorden, wordt niets gezegd. Ze zullen waarschijnlijk niet ingeschreven zijn, maar uitgestoten worden ze ook niet.

Wat moeten wij nu eigenlijk met dit verhaal? Misschien iets meer dan je in eerste instantie zou denken en misschien ook iets meer dan dat je leuk zou vinden. Wie worden er uiteindelijk 'in de wacht' gezet? Alleen degenen die leiding zouden willen geven aan de priesterdienst en daarmee aan de gemeente in Jeruzalem. Over die anderen lees je niets. Toch zit ook hier weer een principe in waar Paulus later op terugkomt als het gaat over de oudsten en de diakenen. Dat moeten mannen zijn met geloof. Hier is het bij Nehemia niet in de eerste plaats geloof, maar wel moet er een bloedlijn zijn met het Joodse volk. Als dat er niet is, mag diegene geen rol van betekenis spelen in de leiding van de eredienst van toen. 

Als je de lijn doortrekt naar de Nieuw Testamentische gemeente kun je net zo goed over een bloedlijn spreken, namelijk de bloedlijn met Jezus door het geloof in Hem. Zonder die bloedlijn, is iedereen welkom om onderdeel van de gemeente te mogen zijn, maar kan zo iemand geen leidinggeven in de gemeente. Nehemia wist hoe belangrijk het was om de priesterorden heilig en zuiver te houden. Als daar iets mis zou gaan, zou God zeker ook reageren. Mogen ook wij dan niet zeggen dat het heel normaal is als we iemand leiding laten geven in de gemeente, we ook vragen naar de bloedlijn met Jezus, naar persoonlijk geloof? Het heeft niets te maken met uitsluiten, maar met zuiver houden van de gemeente. Het klinkt zo logisch, maar ik merk ook dat we soms ook wel heel snel uitgaan van dat het wel goed zal zitten. En ik geloof, net als bij Nehemia, dat dit een vraag waard is. Niet om iemand er buiten te houden, juist niet, maar leiding geven aan de gemeente van Jezus kan alleen als je zelf ook met Hem verbonden bent.

Gebed: Heer, hoe lastig sommige thema's ook zijn, het gaat ook hier om Uw principes en help ons om daar naar te handelen, zodat straks iedereen die bij onze gemeente hoort, echt verbonden zal zijn met U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu