Zuiver leiderschap

Thema: Bouwen is de opdracht

"Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het twintigste jaar tot het tweeëndertigste jaar van koning Arthahsasta, twaalf jaar, hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten." (Nehemia 5:14)

Hoe geef je leiding? Je kunt die vraag natuurlijk beantwoorden vanuit het perspectief van leiderschap en communicatie, maar je kunt die vraag ook beantwoorden vanuit een heel ander perspectief. Nehemia wist wel heel duidelijk wat zijn plan was, maar Nehemia gaf ook leiding op een manier die op een andere manier opvalt. Van binnenuit lijkt het helemaal mis te gaan bij Nehemia en het volk. De machthebbers knijpen het volk uit en daardoor lijkt Nehemia te dweilen met de kraan open. De slaven die hij aan de ene kant vrij kreeg raakte hij aan de andere kant weer kwijt door de schulden die andere volksgenoten kregen. Degenen die genoeg hadden deelden dat niet met de anderen. Nehemia zelf leefde op een heel andere manier.

Je moet even kijken naar het begin van de herbouw van de muur dat Nehemia, na zijn nachtelijke inspectieroute, zijn visie deelt met de machthebbers. Hij is eigenlijk, door zijn leidinggevende rol, onderdeel geworden van die machthebbers. Hij is een van hen en werkt met hen samen. Juist bij die mensen, waar hij toen zijn visie mee deelde, gaat het nu mis. Zij zijn de oorzaak van de onrust binnen de Joodse gelederen. Dan vertelt Nehemia iets over zijn eigen manier van leven en daarmee laat hij zien hoe hij leiding geeft. Eerst kijkt hij terug op de periode dat hij in opdracht van de koning, landvoogd was. Het brood van de landvoogd at hij niet. Het was in die tijd zo dat de landvoogd belasting mocht heffen waardoor hij een zeer rijk leven kon creëren, maar dat heeft Nehemia niet gedaan. Hij heeft er voor gekozen om landvoogd te zijn, maar geen belasting van zijn eigen landgenoten te vragen. Hij bleef een van hen en deelde in de armoede. Hij maakte het leven van zijn volksgenoten niet zwaarder.

Dan nog iets. Tijdens de bouw van de muur is Nehemia niet bezig geweest met het verwerven van grondbezit. Hij was met zijn knechten een in de bouw van de muur. Ondanks zijn leidinggevende rol heeft hij geen gebruik gemaakt van zijn macht. Met andere woorden: In zijn rol als machthebber heeft hij niet gemanipuleerd, maar is helemaal een met hen geworden. Hij is niet als een directeur, die al lang zijn schaapjes op het droge had, gaan leidinggeven, waarbij hij misbruik maakte van zijn macht. Nog sterker, iedereen die aan zijn tafel at, liet hij mee-eten. Dat waren honderdvijftig mannen die mee-aten van zijn tafel, terwijl hij niemand ergens om vroeg. Hij deed nergens iets waarbij hij zichzelf boven zijn knechten verhief.

Ik begon met de vraag hoe je leiding geeft. Ik denk dat je de lijn in ene keer ook kunt doortrekken naar Jezus. Hoe gaf Hij leiding? Hij vroeg niets, Hij werd in alles zoals wij. Ook Paulus maakt duidelijk dat hij nergens zijn macht gebruikte. Dit betekent natuurlijk niet dat een arbeider zijn loon niet waard zou hoeven zijn. Het betekent niet dat iemand die leiding geeft hetzelfde zou moeten verdienen als iemand die de stenen haalt. Er mag echt wel verschil zijn in niveau en verantwoordelijkheid, vanaf die kant moet je het niet bekijken, maar je moet het bekijken vanuit de rol van macht. Hoe gebruik je je rol als machthebber, als leidinggevende? Misbruik je die rol ten koste van degenen die onder je zijn gesteld? Dat gebeurde dus wel in de tijd van Nehemia, maar Nehemia laat leiderschap zien wat zuiver is.

Ook in Gods Koninkrijk en in Zijn dienst is het helemaal niet vanzelfsprekend dat leiderschap zuiver is. Als dit aan de orde is, is uiteindelijk het werk voor God wel in gevaar. Nehemia haalt niemand het vel over zijn neus, hij is een met het volk. Natuurlijk zal hij mogelijkheden hebben gehad om die honderdvijftig mannen mee te laten eten, maar dat vroeg hij niet van hen die zelf niet overeind konden blijven. Ik geloof serieus dat dit een vorm van leiderschap is dat we echt serieus moeten nemen. Als dit misgaat, gaan er processen van macht, manipulatie en integriteit een rol spelen. Daar blijft Nehemia verre van en dat is een voorbeeld voor ons op de plaatsen waar we leiding mogen geven.

Gebed: Heer, bewaar mij voor misbruik van macht op de plaatsen waar U mij laat leidinggeven en laat mij zuiver en oprecht leidinggeven, zoals U het Zelf laat zien op aarde.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 9:28-36

28. Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden.
29. En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd.
30. En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia.
31. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem.
32. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden.
33. En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; hij wist echter niet wat hij zei.
34. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen.
35. En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!
36. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus Zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

07 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoogblokland
14 juni 2020
18:30 - 20:00
Theo de Koning spreekt in Genderen (Herv)
21 juni 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Acquoy
28 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
05 juli 2020
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen

Thema: Op weg met Jezus

"En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; hij wist echter niet wat hij zei." (Lukas 9:33)

Soms zeg je in je onbezonnenheid dingen, waarvan je achteraf denkt: Wat heb ik gezegd! Of er zijn zulke heftige omstandigheden waardoor je dingen doet waar je later liever maar niet meer over praat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je iets meemaakt en er nog van probeert te maken wat er van te maken is. In ieder geval heeft Petrus wel meerdere van dit soort momenten gehad. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de uitroep van Petrus om de eerste christelijke camping te maken, het extreemst is geweest.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland