Richt je hart op bouwen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken." (Nehemia 4:6)

Ken jij dat gevoel dat je op zondag in de kerk was, of je was op een conferentie en het was zo heerlijk om daar te zijn. Je merkte dat je één was met elkaar en je had echt het gevoel van samen bouwen aan Gods Koninkrijk. Het voelde echt schouder aan schouder. Maar je weet het: Dit moet niet stoppen, maar zo moeten we met elkaar, ook na zo'n dag blijven bouwen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar tijdens zulke moment neem ik mijzelf ook altijd een heleboel voor, komen er dromen naar boven waar je echt iets mee wil doen. Maar dan, dan komt er iets tussen, zodra je weer midden in de realiteit staat. En wat er dan tussenkomt? Niet zozeer je agenda, maar misschien wel dieper: De vijand probeert het werk waarmee je met elkaar bezig was te verstoren en misschien is zijn eerste pijl wel dat hij je probeert te ontmoedigen.

Je kunt je natuurlijk afvragen hoe erg het is dat de vijand je probeert te ontmoedigen. Dat is alleen erg als je je ook laat ontmoedigen, maar besef dat die pogingen van de vijand altijd iets doen, al is het maar in het zaaien van ongeloof. Nehemia was ook zo heerlijk aan het bouwen geslagen. Hij had de eerste aanval van Sanballat en Tobia afgeslagen en hij was gaan staan in geloof en had tegen de vijand gezegd: "De Heer zal het ons doen lukken". Maar geloof je nu echt dat een vijand bij de pakken zal gaan neerzitten? Natuurlijk mogen die Joden uiteindelijk niet zover komen dat Jeruzalem weer herbouwt zal worden. Net zo min als wij in Nederland een christelijke meerderheid zouden hebben omdat al onze missionaire activiteiten zouden lukken. Stel je voor dat het liberalisme in ons land zijn plaats moet afstaan aan het gezag van God? Toen en nu zegt dezelfde vijand: "Dat zal niet gebeuren!" Sanballat en Tobia beginnen te spotten met de Joden die aan het bouwen zijn. Opmerkingen als: "Geloof je nu echt dat zulke zwakke Joden de stad kunnen herstellen? Denken ze nu echt dat ze uit die puinhopen weer leven kunnen wekken, de stenen zijn zelfs verbrand".

Misschien hebben die vijanden ook wel gewoon gelijk. Ze mogen best gelijk hebben, satan mag van mij ook best zijn punt maken en de politiek die zonder God wil regeren ook, als ons geloof maar sterker is dan hun punt. Zo eenvoudig is het wel hè? Zolang jouw geloof groter is dan het ongeloof dat de vijand in je hart zaait, dan lukt het de vijand niet om je te laten stoppen. En ik geloof dat niet wij, maar God door ons, uit de puinhopen leven kan verwekken. De puinhopen waar de vijand altijd op zal wijzen, zijn nooit bepalend voor wat God ermee kan. Sanballat kan zeggen wat hij wil, hij kan nog zo'n goede beschrijving maken van de puinhoop en de zwakte van de Joden, maar dat is alleen dat wat hij werkelijk ziet. Het is voor Nehemia en zijn mannen juist belangrijk dat ze blijven zien op wat God kan. Als we luisteren naar wat de vijand ons probeert wijs te maken, dan dreig je af te haken, maar dit is een diepe les in God meer vertrouwen en geloven dat Hij tot alles in staat is, dan alles wat de vijand je wilt laten geloven. Je moet eens opletten hoe eenzaam Sanballat en Tobia hier staan te schreeuwen. Er is geen Nehemia die een woord spreekt tegen hen. Nehemia had al eerder gezegd hoe het ervoor stond en nu zie je hem nergens als zijn vijanden deze dingen zeggen. Hij lijkt onverstoorbaar door te gaan en daar waar hij zich in deze strijd zorgen over maakt, daar roept hij God over aan. Nehemia hoort de verachting en de spot, maar hij geeft het oordeel erover aan God Zelf en hij blijft bouwen, want het hart van het volk was erop gericht om te bouwen. Richt je hart op bouwen en niet op de vijand en laat God die vijand maar aanpakken.

Gebed: Heer, altijd zullen we met ontmoediging te maken krijgen omdat de strijd rond Uw Koninkrijk altijd een realiteit is, maar geef mij meer geloof dan het ongeloof dat gezaaid wordt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu