Helpt bidden echt?

Thema: Kracht van gebed

"Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden." (Lukas 11:10)

Het is allemaal goed om te zeggen dat je intimiteit met God je Vader moet zoeken, je mag dan zelfs ook nog wel zeggen dat bidden iets is dat niet moet ontbreken. Gebed is ook nog helpend als het gaat over het loslaten van je zorgen, maar is dat ook niet gewoon een soort van psychologie? Er zijn wetenschappers die stellen dat gebed niets meer is dan een psychologisch proces. Je doet eigenlijk iets waardoor je jezelf hoop geeft en hoop doet leven. Dat is een totaal vrijzinnige manier van denken dat uitgaat van een geloof in de god die we in onze denkbeelden hebben gemaakt, maar die niet bestaat. Dus binnen een religieus systeem kun je het voorgaande over bidden ook gewoon beamen. Als bidden niet meer dan een psychologisch proces is, dan zijn we snel uitgepraat. De grote vraag is natuurlijk of bidden echt helpt. Brengt gebed werkelijk verandering in situaties.

Ik zeg natuurlijk op voorhand 'ja'. Ik heb op het gebed al zoveel bijzondere dingen zien gebeuren, waarin God soms direct ingreep in een situatie. Dus ik zeg 'ja' als het gaat om de vraag of bidden helpt. Maar op basis van alleen ervaringen zijn we er natuurlijk niet mee klaar, zeker niet omdat er ook genoeg momenten zijn dat er na een gebed niets gebeurt. Ogenschijnlijk ervaar ik dat meer gebeden geen verschil lijken te maken dan wel. Ook als je de psalmen leest, merk je dat er voor de gelovige vaak een enorme strijd is die lang niet altijd wordt opgelost, zelfs niet na een grote schreeuw tot God. Om toch iets heel stellig te weten, moeten we eerst luisteren naar een woord van Jezus over bidden. Hij is Degene die de opdracht tot bidden geeft, Hij laat zien hoe vaak Hij Zelf ook bad, maar Hij geeft er ook een belofte bij.

Die belofte geeft Hij bij het verhaal over gebedsverhoring. Hij vertelt eigenlijk twee verhalen en na het eerste verhaal geeft Hij een belofte mee. Het gaat in dat verhaal over iemand die van een verre reis thuiskomt en midden in de nacht bij een vriend aanklopt om brood. Wat zal die vriend dan doen? Die vriend ligt met zijn gezin te slapen. Dus die vriend binnenlaten is maar de vraag of dat een optie kan zijn. En toch, omdat hij het gewoon niet kan maken om niet te reageren, geeft hij die vriend die terugkomt van een verre reis, zoveel brood als dat hij nodig heeft.

Nu zegt dit verhaal natuurlijk niets over de persoon van God, alsof Hij zou slapen en om van het gezeur af te zijn dat Hij maar geeft waar om gevraagd wordt. Dat is niet het beeld dat Jezus op wil roepen, maar het gaat Jezus om het moment van aankloppen en de logica van het reageren op de vraag. Jezus zegt dan over gebedsverhoring: "Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden en klop en u zal opengedaan worden. Zoeken, kloppen en bidden staat in de gebiedende wijs, dus dat is een opdracht die moet gebeuren om dat wat er op volgt, te ontvangen. Er zal opengedaan worden, je zult vinden en je zult ontvangen. Dat is het gevolg als je bidt, zoekt en klopt. Dit zijn de woorden van Jezus, de Zoon van God, Die weet hoe Zijn Vader is en hoe Zijn Vader reageert. Vandaar uit vertelt Jezus dan het verhaal over een zoon die zijn vader om een boterham vraagt. En dat verhaal loopt dan uit op de gave van de Heilige Geest. Maar bij dat eerste voorbeeld is het zover niet. In die twee verhalen zitten meerdere niveaus van ontvangen. Als je de opdracht van Jezus om te bidden gehoorzaamt, dan zul je ontvangen.

De vraag die dan blijft liggen is de vraag of je altijd alles zult ontvangen zoals je bidt? Nee, natuurlijk niet. Een aardse vader zal zijn kind ook geen dingen geven die niet goed voor hem zijn. Het gaat er dus aan de ene kant om dat we bidden, kloppen en zoeken en aan de andere kant dat we leren bidden naar de wil van God. Daar kom je vooral achter als je kijkt wat er gebeurt bij verhalen in de Bijbel waar gebeden wordt en waar getuigenissen worden gegeven over Gods reageren om ons bidden.

Gebed: Heer, dank U wel dat U belooft dat ik zal ontvangen, U zult opendoen en ik zal vinden. Bouw mijn geloof door telkens nieuwe ervaringen met U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu