Helpt bidden echt?

Thema: Kracht van gebed

"Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden." (Lukas 11:10)

Het is allemaal goed om te zeggen dat je intimiteit met God je Vader moet zoeken, je mag dan zelfs ook nog wel zeggen dat bidden iets is dat niet moet ontbreken. Gebed is ook nog helpend als het gaat over het loslaten van je zorgen, maar is dat ook niet gewoon een soort van psychologie? Er zijn wetenschappers die stellen dat gebed niets meer is dan een psychologisch proces. Je doet eigenlijk iets waardoor je jezelf hoop geeft en hoop doet leven. Dat is een totaal vrijzinnige manier van denken dat uitgaat van een geloof in de god die we in onze denkbeelden hebben gemaakt, maar die niet bestaat. Dus binnen een religieus systeem kun je het voorgaande over bidden ook gewoon beamen. Als bidden niet meer dan een psychologisch proces is, dan zijn we snel uitgepraat. De grote vraag is natuurlijk of bidden echt helpt. Brengt gebed werkelijk verandering in situaties.

Ik zeg natuurlijk op voorhand 'ja'. Ik heb op het gebed al zoveel bijzondere dingen zien gebeuren, waarin God soms direct ingreep in een situatie. Dus ik zeg 'ja' als het gaat om de vraag of bidden helpt. Maar op basis van alleen ervaringen zijn we er natuurlijk niet mee klaar, zeker niet omdat er ook genoeg momenten zijn dat er na een gebed niets gebeurt. Ogenschijnlijk ervaar ik dat meer gebeden geen verschil lijken te maken dan wel. Ook als je de psalmen leest, merk je dat er voor de gelovige vaak een enorme strijd is die lang niet altijd wordt opgelost, zelfs niet na een grote schreeuw tot God. Om toch iets heel stellig te weten, moeten we eerst luisteren naar een woord van Jezus over bidden. Hij is Degene die de opdracht tot bidden geeft, Hij laat zien hoe vaak Hij Zelf ook bad, maar Hij geeft er ook een belofte bij.

Die belofte geeft Hij bij het verhaal over gebedsverhoring. Hij vertelt eigenlijk twee verhalen en na het eerste verhaal geeft Hij een belofte mee. Het gaat in dat verhaal over iemand die van een verre reis thuiskomt en midden in de nacht bij een vriend aanklopt om brood. Wat zal die vriend dan doen? Die vriend ligt met zijn gezin te slapen. Dus die vriend binnenlaten is maar de vraag of dat een optie kan zijn. En toch, omdat hij het gewoon niet kan maken om niet te reageren, geeft hij die vriend die terugkomt van een verre reis, zoveel brood als dat hij nodig heeft.

Nu zegt dit verhaal natuurlijk niets over de persoon van God, alsof Hij zou slapen en om van het gezeur af te zijn dat Hij maar geeft waar om gevraagd wordt. Dat is niet het beeld dat Jezus op wil roepen, maar het gaat Jezus om het moment van aankloppen en de logica van het reageren op de vraag. Jezus zegt dan over gebedsverhoring: "Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden en klop en u zal opengedaan worden. Zoeken, kloppen en bidden staat in de gebiedende wijs, dus dat is een opdracht die moet gebeuren om dat wat er op volgt, te ontvangen. Er zal opengedaan worden, je zult vinden en je zult ontvangen. Dat is het gevolg als je bidt, zoekt en klopt. Dit zijn de woorden van Jezus, de Zoon van God, Die weet hoe Zijn Vader is en hoe Zijn Vader reageert. Vandaar uit vertelt Jezus dan het verhaal over een zoon die zijn vader om een boterham vraagt. En dat verhaal loopt dan uit op de gave van de Heilige Geest. Maar bij dat eerste voorbeeld is het zover niet. In die twee verhalen zitten meerdere niveaus van ontvangen. Als je de opdracht van Jezus om te bidden gehoorzaamt, dan zul je ontvangen.

De vraag die dan blijft liggen is de vraag of je altijd alles zult ontvangen zoals je bidt? Nee, natuurlijk niet. Een aardse vader zal zijn kind ook geen dingen geven die niet goed voor hem zijn. Het gaat er dus aan de ene kant om dat we bidden, kloppen en zoeken en aan de andere kant dat we leren bidden naar de wil van God. Daar kom je vooral achter als je kijkt wat er gebeurt bij verhalen in de Bijbel waar gebeden wordt en waar getuigenissen worden gegeven over Gods reageren om ons bidden.

Gebed: Heer, dank U wel dat U belooft dat ik zal ontvangen, U zult opendoen en ik zal vinden. Bouw mijn geloof door telkens nieuwe ervaringen met U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 
Nehemia 13:1-9

1  Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen,
2  omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoetgekomen waren, en men Bileam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken; onze God had de vloek echter veranderd in zegen.
3  Het gebeurde, toen zij de wet hoorden, dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël.
4  Hiervóór had Eljasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia,
5  een grote kamer voor hem gemaakt; daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie-overeenkomstig het gebod voor de Levieten, de zangers en de poortwachters-en het hefoffer voor de priesters.
6  Toen dit alles plaatsvond was ik niet in Jeruzalem, want in het tweeëndertigste jaar van Arthahsasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning.
7  Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eljasib ten behoeve van Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God.
8  Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen;daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten.
9  Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen, en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen, met het graanoffer en de wierook.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Via de achterdeur toch naar binnen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Vóór dezen tijd nu had de priester Eljasib, die gesteld was over de kamers aan het huis onzes Gods, een bloedverwant van Tobía, voor dezen een grote kamer gemaakt," (Nehemia 13:4)

Als je denkt dat je alles hebt gehad, dan heb je het mis. Het lijkt aan het einde van hoofdstuk 12 dat alles op orde is en zelfs de hele eredienst is weer geregeld. Maar als je denkt dat de vijand, die er alles aan gelegen is om de boel kapot te krijgen, verdwenen is, dan zit je er naast. Zoals hier bij Nehemia, zo is het geestelijk ook. Al eerder zeiden we dat de geest achter de strijd gewoon dezelfde geest is als waar wij doorlopend tegen strijden. De vijand laat zich wel in de kaart kijken en als het hele boek van Nehemia vol zit met principes die tegelijk ook geestelijke principes zijn, dan krijgen we ook hier nog een lesje 'techniek van de vijand'. En uiteindelijk spitst elke strijd zich toe op Licht en duisternis.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu