Gebed is een opdracht

Thema: Kracht van gebed

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6)

Kun je zeggen dat bidden iets is dat zou moeten? Je voelt wel aan dat dit ergens een lastige vraag is. Het lastigste is dan vooral dat, zoals ik vorige keer als schreef, je snel een reactie krijgt dat er iets zou moeten bij God. Wat daarbij komt, als het om intimiteit gaat en om het delen van je hart, kun je daar dan van zeggen dat dit moet? Alsof er een bepaalde dwang zou zijn om je diepste emoties te delen. Het blijft iets dat heel lastig is in de Bijbel. Aan de ene kant zou genade vrijheid moeten betekenen, maar betekent dit dan dat je niets meer moet? Als je de brieven van Paulus leest, merk je dat Paulus toch wel heel vaak het woordje 'moeten' gebruikt. En ook het aantal bevelen dat hij geeft in zijn brieven is aanzienlijk. Tegelijk zegt Jezus niet dat Hij moet bidden, Hij doet dat als iets dat vanzelf gebeurt.

Hoe blijf je nu uit een bepaalde religieuze situatie waarin geen vrijheid is, terwijl er wel gewoon iets hoort. Met andere woorden, mag God ons iets opleggen dat erbij hoort als je gelooft? Niet om iets te verdienen, of om beter te zijn voor God, maar omdat het eigenlijk het gevolg is van een relatie onderhouden. Blijkbaar vinden wij een relatie onderhouden lang niet altijd eenvoudig. Het aantal huwelijkscursussen en bedrijfstrainingen rondom communicatie laat wel zien dat dit niet vanzelf gaat. Als dat dan al niet lukt in het gewone intermenselijke verkeer, zou ons dat dan beter afgaan als we met God communiceren. Is het ook niet gewoon zo dat wij als mensen zo sterk op onszelf gericht zijn geraakt, waardoor communicatie waarbij je de ander ruimte geeft, heel lastig is geworden?

Of nog misschien wel een vraag dieper: Hebben wij niet bepaalde regels nodig zodat we onze relatie met God kunnen onderhouden? En ja, gebed zou helemaal vanzelf moeten gaan. Daar zou geen enkele aanwijzing voor nodig moeten zijn. Want wees eerlijk als je een echte goede relatie hebt, dan hoef je 'deelmomenten' toch ook niet te plannen? Dat doe je toch gewoon? En toch, geeft Paulus ons op meerdere plaatsen in zijn brieven een ondubbelzinnige opdracht om te bidden. We moeten bidden zonder ophouden, we moeten sterk aanhouden in gebed en zo heeft hij meer van deze aanwijzingen die echt als een opdracht zijn opgeschreven. Is dit dan toch niet iets van religie? Als je geen behoefte hebt om met God te praten, dan doe je dat toch gewoon niet? Je kunt je afvragen of zo'n opmerking getuigt van volwassen geloof. Of mag ik dit pubergeloof noemen? Een puber zit ook in een fase waarin hij niets met zijn ouders wil delen, omdat hij het zelf veel beter weet.

Paulus heeft nog een tekst over de oproep om te moeten bidden, maar dan wordt wel duidelijker waarom dit zo is. Hij schrijft aan de gemeente in Filippi dat zij in geen ding bezorgd moeten zijn, maar dat ze hun verlangens in alles, door bidden en smeken bij God bekend moeten maken. Daar zit een kern als het gaat over de opdracht om te bidden. Een kind wil erkenning van zijn vader, dat is logisch. Zo is het ook met gebed. Waarom is bidden een opdracht? Omdat je daardoor alles deelt wat je bezighoudt en God, als je Vader je zorgen kan overnemen en de dingen die je deed wil Hij erkenning geven dat je het deed en als het fout ging, kan Hij je aankijken en zeggen: "Fout is fout, maar Ik wil je helpen leven zoals Ik het wil en Ik vergeef je". Als je alles deelt, draagt God je dus ook. Dat hoef je niet te verdienen, maar je komt wel in Zijn nabijheid, zoals een kind bij zijn vader komt. Is bidden dan een opdracht die religieus is, of is het Gods zorg voor jou? Het gaat natuurlijk om dat laatste en we hebben op een bepaalde manier dus ook gewoon regels nodig, die tegelijkertijd vanuit relatie ontstaan. Dat blijft een spanningsveld, maar bidt zonder ophouden, omdat je dan niet zelf alles hoeft te blijven dragen, maar het weer bij je Vader terechtkomt en Hij het zal overnemen.

Gebed: Heer, ik wil geen regels om mijzelf bij U in de kijker te spelen, ik wil alleen vanuit de relatie met U leven en als U mij daarvoor opdrachten geeft, wil ik gehoorzamen. 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu