Levende stenen

Thema: Eerste brief van Petrus

"En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar." (1 Petrus 2:4)

Waar ben je als gelovige voor bestemd? Op die vraag kun je natuurlijk een heleboel antwoorden geven en veel van die antwoorden zijn ook nog eens heel persoonlijk. Toch is het goed om één kant te benadrukken als het gaat om de vraag naar onze bestemming. En dat, omdat Petrus hier op in gaat, maar ook bij Paulus is dit een enorm groot thema. Beiden, al doen ze dat allebei met andere beelden, zetten de gemeente namelijk centraal. Als je het Nieuwe Testament leest en merk je telkens dat we als gelovigen niet bedoeld zijn om eenlingen te zijn. Zelfs waar de kerk onder druk kwam te staan, was telkens de gemeente die bij elkaar kwam van enorme betekenis. Dat is niet zomaar, want het is net als met een leger: Soldaten die alleen staan, zijn heel erg kwetsbaar. Als Petrus dan iets heeft gezegd over jonge gelovigen die doorgroeien naar volwassenheid, dan zet hij direct daar achteraan de stap naar de gemeente. En dat doet hij met allemaal begrippen uit het Oude Testament.

Nu is het thema 'gemeente' misschien in onze tijd niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. Kerkelijk denken we in structuren van gemeenten, maar zelf zijn wij individualistisch, waardoor het functioneren van de gemeente, als de verzameling van gelovigen, onder druk staat. Petrus start in ieder geval wel vanuit het individu. Dat deed hij al bij het beeld van de baby's, maar dat doet hij ook als hij zegt: Kom naar Hem toe, als naar een levende steen. Hem grijpt terug op de tekst die ervoor staat, die volgt op het groeien in geloof. Groeien in geloof dat doe je vanaf het moment dat je geproefd hebt dat de Heer goedertieren is. Dan gaat het uiteindelijk over Jezus, maar zo hoef je dat niet gelijk te lezen. Heer kun je hier ook eerst nog even lezen als God, zoals Israël als volk naar God toeging. Het woord dat Petrus namelijk gebruikt voor 'komen tot' gebruikt de Griekse vertaling van het Oude Testament voor de priester die nadert tot God en dat doet hij namens het volk.

Petrus zegt nu tegen ons als gelovigen: Kom naar Hem toe! Zoals de priester dat namens het volk deed, zo doen wij dat nu, zonder tussenkomst van de priester. De weg naar God is open en als wij zo tot Hem gaan, dan komen we bij een levende steen aan. Dan gaat het natuurlijk helemaal over Jezus. Hij is de hoeksteen en Hij is ook nog eens de Levende. En zodra wij tot die Steen komen, worden wij ook levende stenen. Wij leven door Hem en omdat wij leven, worden ook wij als levende stenen gebruikt. Waar gebruik je stenen voor? Om een huis te bouwen. En waar bouw je een huis op? Op een fundament. Petrus schetst in het beeld van een gebouw hoe wij functioneren als we in onze bestemming zijn binnen de gemeente. Op het fundament vormen wij een levend gebouw, waar je niet zomaar een paar stenen kunt weghalen. We vormen dus met elkaar een geheel en hoe bijzonder blijft Petrus dan in het oude beeld van de tempel als hij zegt dat we als dat heilige huis een heilig priesterschap zijn om geestelijke offers te brengen.

Dat is dus de gemeente in de eerste plaats. Het is een geestelijk huis, waar we geestelijke offers brengen. Waar de offers van verzoening en aanbidding onder de oude bedeling in de vorm van dieren was, is de verzoening nu tot stand gekomen door een Mens, Jezus en zijn wij als levende stenen, ook de priesters die geestelijke offers brengen om God te verheerlijken. Of de gemeente belangrijk is! Niet alleen om elkaar vast te houden, maar ook om met elkaar God groot te maken.

Gebed: Heer, U als fundament en wij als levende stenen. We willen met elkaar een geestelijk gebouw zijn om geestelijke offers te brengen voor U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu