Loslaten van wat lief is

Thema: Lijdenstijd

"Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is." (Johannes 16:32)

Het moment dat Jezus Zijn discipelen moet gaan loslaten komt heel dichtbij en dat beseft Jezus als geen ander. Loslaten doet pijn, zeker als het zo is als bij de discipelen. Vorige keer zagen we al dat ze er nog steeds niet veel van begrepen en dat ze daardoor ook heel kwetsbaar zouden zijn op het moment dat het erop aan zal gaan komen. Toch lijkt er een moment te zijn dat de woorden van Jezus beter beginnen over te komen en de discipelen er iets meer van gaan begrijpen. Jezus heeft dan net een duidelijke les gegeven over de Heilige Geest Die straks zal gaan komen, Hij heeft ze uitgelegd dat ze eerst bedroefd zullen zijn, maar dat er daarna ook blijdschap zal komen. Jezus zal weggaan. Maar de woorden bleven op een bepaalde manier wel erg cryptisch. Woorden als: "Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien", moeten wel heel vaag zijn geweest voor de discipelen.

Jezus had het ook al wel over de vijand die zou komen. Er staat dus iets te gebeuren waarvan de discipelen de omvang niet kunnen begrijpen. Dat ze het niet helemaal vertrouwden blijkt wel als Petrus straks zijn zwaard trekt en het oor van Malchus er vanaf slaat. Iets van hun huid duur verkopen lijkt er wel een beetje in te zitten, maar dat zal maar van korte duur zijn. Jezus weet dat en Hij spreekt daar openlijk over. Johannes zegt daar verder niet heel veel over, maar als Jezus zegt dat zij straks allen uit elkaar gejaagd zullen worden, schrijft Mattheüs het verhaal van Petrus erbij. Petrus staat dan op en zegt: "Al zouden ze allemaal aan U geërgerd worden, ik zeker niet, al moet ik met U sterven." Het enige dat dan volgt is de opmerking van Jezus dat Petrus Hem zal verloochenen.

Jezus maakt hier in Zichzelf dus iets mee dat wij bijna niet kunnen bevatten. Terwijl Hij hen zo goed mogelijk probeert voor te bereiden op dat wat gaat komen, weet Hij dat ze straks als een kudde schapen zonder herder uit elkaar gedreven zullen worden. Petrus volgt dan misschien nog wel, maar blijft niet trouw. De verwarring en de angst zal voor de discipelen verschrikkelijk zijn. Dat doet heel veel met Jezus. Hij is een Vriend voor hen zoals ze nog nooit vriendschap hebben ervaren, maar Jezus weet dat het straks een hele moeilijk tijd voor hen zal worden. Als je doorleest in het volgende hoofdstuk geeft Jezus ons een lesje loslaten. Hij gaat met al deze gevoelens naar Zijn Vader en begint aan het Hogepriesterlijk gebed. Dit gebed spreekt Hij waarschijnlijk uit in de hof van Gethsemané op hetzelfde moment als dat Hij aan Zijn Vader vraagt om de drinkbeker voorbij te mogen laten gaan. Johannes geeft ons dan een inkijkje in Jezus' worstelingen voor Zijn discipelen.

Zo is Jezus, Hij worstelt ook met Zijn discipelen bij God. Jezus weet hoe Hij dit moet doen. De enige die hen kan vasthouden is Zijn Vader. Als Jezus los moet laten, laat Hij het over aan Zijn Vader. Maar dat dit Hem pijn doet is duidelijk. Het uiteengedreven worden is iets verschrikkelijks. Het is zo angstig en zo onzeker, terwijl Jezus dan niets meer kan doen. Dit is de prijs van het lijden. Hij moet het echt alleen gaan doen en daar is Hij met Zijn Vader uit, Hij zal die weg alleen gaan, maar het prijskaartje heeft ook nog betrekking op Zijn discipelen. Alleen de weg van lijden gaan, betekent niet alleen eenzaamheid, maar betekent ook dat Hij moet loslaten en nu al voor ogen zien wat er zal gebeuren. In zekere zin is Hij machteloos en moet Hij ook lijden aan het lijden van Zijn discipelen. En toch, zoals vrienden ons kunnen verlaten, Jezus zal nooit voor altijd verlaten. Het is maar voor een tijd en voor toen. Nu is Jezus altijd erbij en zal Hij ons nooit meer alleen laten. Dit lijden was eenmalig, zodat wij nooit meer van God verlaten zouden zijn.

Gebed: Heer, wat een pijn om Uw intiemste vrienden te moeten loslaten, maar wat een vriendschap biedt U. U deed het om hen en om ons, dank U wel.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu