Intense haat

Thema: Lijdenstijd

"Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft." (Johannes 15:18)

Als je Jezus volgt, kan het ervoor zorgen dat de wereld die Jezus niet liefheeft, je gaat haten. Dat horen we natuurlijk overal om ons heen. Op plaatsen waar mensen vervolgd worden om hun geloof speelt dit veel meer dan bij ons. Wij zullen misschien eens wat weerstand krijgen, het kan gevolgen hebben voor je baan of je positie, maar over het algemeen valt het bij ons nog mee. Als het gebeurt, dan zegt Jezus: "Weet dan dat zij Mij eerder gehaat hebben dan dat ze jullie haten". Een opmerking die we heel vaak betrekken op het lijden vanwege je geloof. Vandaag wil ik die tekst ook even omdraaien en even stilstaan bij wat Jezus hiermee over Zichzelf zegt. Dat is namelijk nogal een heftige opmerking. Ik kom er telkens achter hoeveel van dit soort opmerkingen van Jezus voor ons bijna gewoon zijn geworden, maar is het ook gewoon?

Jezus zegt dat ze Hem gehaat hebben. Ja, dat weten we toch? We kennen alle verhalen toch, hoe de Farizeeën de haat aan Jezus betoonden? Hoe het volk Hem aan de ene kant graag wilde als Koning, maar uiteindelijk met de meest grote grimmigheid Hem verwierp? Ja, en omdat we dit precies weten, lezen we heel makkelijk over die paar woorden heen die Jezus uitspreekt dat de wereld Hem heeft gehaat. En dan er overheen lezen in de zin van dat we het ter kennisgeving aannemen en weer verder gaan. De wereld heeft Jezus gehaat! In het Evangelie van Johannes is de 'wereld' altijd de ongelovige wereld. Het is de wereld van Johannes 3:16, waarvan staat dat God de wereld (zonder Hem) zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Het is ook de wereld waarvan Jezus zegt dat de Geest deze zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat in tegenstelling tot de discipelen die Hij daarvan uitzondert en zegt: "Maar jullie..."

Uiteindelijk waren wij allemaal de wereld. Als God Zijn Zoon zendt in deze wereld gaat het om een compleet verloren wereld waarvan wij niet uitgezonderd waren. Je komt pas los van die wereld als je Jezus leert kennen en liefhebben. Vanaf dat moment val je niet meer onder die wereld uit het Evangelie van Johannes. Maar het gaat dus wel over de wereld die God goed gemaakt had, die God volkomen diende en was naar Gods verlangen. En die wereld, waarvan God eigenaar is, die wereld heeft Jezus gehaat, al voordat wij als volgelingen van Jezus gehaat zouden kunnen worden. Die wereld heeft Jezus gehaat. Jezus, de Zoon van God Zelf, Die kwam om te redden en te herstellen. Hij is gehaat door de wereld. Terwijl Hij kwam om te redden heeft deze wereld alles gedaan om van Jezus af te komen. Hij is gekomen tot het Zijne, zegt Johannes, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Jezus lijdt aan de afwijzing van de wereld die Hij kwam redden. 

Het is verschrikkelijk als je als gelovige wordt gehaat vanwege Jezus, maar hoeveel verschrikkelijker is het dat Jezus gehaat wordt. Dat moet toch niet kunnen? Zachtmoedig en nederig kwam Hij in deze wereld die Hem is gaan haten. En wij, wij komen uit deze wereld voort. Ja, door Gods genade eruit gehaald en daarom kunnen we ons nooit verheffen beter te zijn, maar je ziet de afwijzing van Jezus, ook als je het zelf ervaart. Ze wijzen jou en mij niet af, maar ze wijzen Jezus af. Die haat heeft Jezus voluit gevoeld om dwars door die haat heen Zijn werk te voltooien en ervoor te zorgen dat alles volbracht zou worden om een hatende wereld terug te brengen. Wat een genade, maar wat een lijden ook.

Gebed: Heer, wat moet de haat van Uw wereld, U pijn gedaan hebben. Het is Uw genade dat ik U ben gaan liefhebben en dat U mij er al uit hebt gered. Gebruik mij om in Uw Naam er nog veel te redden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu