Controle loslaten

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Jezus neemt een linnen doek en een waskom met water en Hij begint de voeten van de discipelen te wassen en blijkbaar zijn ze of stomverbaasd of accepteren ze wat Jezus doet. Misschien was dit nu net het klusje dat vooral de ander moest doen en daarom gebeurde het misschien niet. En dan doet Jezus het. Tot Hij bij Petrus komt en Petrus zegt: "Mooi niet, mijn voeten wast U niet." Dit ging Petrus toch blijkbaar wat te ver. Maar Jezus maakt hem duidelijk dat dit is wat moet gebeuren. Jezus is gekomen om te dienen, zelfs te dienen als een slaaf en zo bukt Hij bij Zijn discipelen neer. En dan zegt Hij tegen Petrus: "Als Ik je voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel met Mij." Dat wat Jezus zegt is een term uit de landverdeling. Je had dan met iemand een erfdeel. Jezus zegt dus eigenlijk: "Als Ik jou niet mag dienen, dan deel je ook niet in de erfenis." De erfenis is de overwinning die Jezus straks tot stand zal brengen door Zijn sterven. De symboliek in dit gedeelte is enorm!

Petrus wijst dus in eerste instantie af dat Jezus hem dient. De controle wil Petrus houden en dit mocht niet gebeuren. En met dat Jezus zegt wat Hij doet en dat dit te maken heeft met Zijn erfenis, slaat Petrus door en wil hij ineens helemaal gewassen worden. Weer wil Petrus de controle hebben over wat er gebeurt. Dan moet hij ook helemaal maar gewassen worden. Hij wil Jezus dus eigenlijk naar zijn ideeën laten handelen en dat doet Jezus niet. Als je gewassen bent, is het alleen nodig om je voeten te wassen, want voor de rest ben je dan al rein. Ook hier zegt Jezus meer dan deze woorden. Hij zegt er gelijk achteraan dat niet iedereen hier rein is. Dat gaat natuurlijk over Judas. 

Jezus zegt hier dus ook zoiets als: Je moet gewassen worden. Deze voetwassing is niet reddend, het laat alleen Jezus' dienende houding zien. Maar met die woorden rein en onrein zegt Jezus dus ook dat als je rein bent, in tegenstelling tot Judas dus, dan moeten nog wel je voeten gewassen worden. Je bevuilt je dus nog steeds zolang je nog op deze wereld bent. Je bent wel gewassen door Jezus' bloed, maar er is nog wel vuil. Je bent rein, maar er kleeft nog wel vuil aan je. Je bent heilig, maar je zondigt nog wel. En durf je over jouw reiniging, Jezus de controle te geven. Of doe je Hem pijn door zelf de controle vast te houden. Hij wil je voeten blijven wassen, ook al ben je gewassen door Zijn bloed. Telkens opnieuw wil Hij je dienen, ook als Koning in eeuwigheid.

Gebed: Heer, U wilt mij dienen en dat kost mij heel veel om die controle los te laten. Maar hier ben ik, ik laat los en laat U mij dienen.

 

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 
Nehemia 13:1-9

1  Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen,
2  omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoetgekomen waren, en men Bileam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken; onze God had de vloek echter veranderd in zegen.
3  Het gebeurde, toen zij de wet hoorden, dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël.
4  Hiervóór had Eljasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia,
5  een grote kamer voor hem gemaakt; daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie-overeenkomstig het gebod voor de Levieten, de zangers en de poortwachters-en het hefoffer voor de priesters.
6  Toen dit alles plaatsvond was ik niet in Jeruzalem, want in het tweeëndertigste jaar van Arthahsasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning.
7  Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eljasib ten behoeve van Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God.
8  Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen;daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten.
9  Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen, en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen, met het graanoffer en de wierook.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Via de achterdeur toch naar binnen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Vóór dezen tijd nu had de priester Eljasib, die gesteld was over de kamers aan het huis onzes Gods, een bloedverwant van Tobía, voor dezen een grote kamer gemaakt," (Nehemia 13:4)

Als je denkt dat je alles hebt gehad, dan heb je het mis. Het lijkt aan het einde van hoofdstuk 12 dat alles op orde is en zelfs de hele eredienst is weer geregeld. Maar als je denkt dat de vijand, die er alles aan gelegen is om de boel kapot te krijgen, verdwenen is, dan zit je er naast. Zoals hier bij Nehemia, zo is het geestelijk ook. Al eerder zeiden we dat de geest achter de strijd gewoon dezelfde geest is als waar wij doorlopend tegen strijden. De vijand laat zich wel in de kaart kijken en als het hele boek van Nehemia vol zit met principes die tegelijk ook geestelijke principes zijn, dan krijgen we ook hier nog een lesje 'techniek van de vijand'. En uiteindelijk spitst elke strijd zich toe op Licht en duisternis.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu