Psalmen - Diep besef van berouw

Thema: Psalmen

"Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid." (Psalm 51:3)

In hoeverre is genade logisch? Kijk, je kunt zeggen: "Ik geloof in Jezus, dus mijn zonden zijn vergeven." Daar is geen speld tussen te krijgen en helemaal waar. De vraag is of daarmee dan alles is gezegd, ook over de gevolgen die zonden in je leven kunnen hebben. Als je psalm 51 leest blijf je doorlopend worstelen met de spanning tussen vergeving dat een feit is en vergeving waar David om vraagt. Vanuit de gelovige is de vergeving ontvangen en is deze gegeven door God. Zodra je zou zeggen: "Alleen je beleden zonden zijn vergeven", dan hebben we een serieus probleem, omdat wij nooit al onze zonden belijden. Niet eens omdat we het niet zouden willen, maar alleen al omdat we zonden doen die wij niet als zonden zien en we zonden doen die we echt niet beseffen. Hangt het daar dus vanaf, dan staat het er niet goed op. Het is goed om de spanning tussen de vergeving van zonden en je redding en de gevolgen van zonden in je leven als gelovige te laten bestaan.

David beseft heel goed wat de gevolgen kunnen zijn van zijn zonden. Hij heeft ook diep ontzag voor God, als de allerhoogste Koning. En misschien dat dit ontzag bij ons, door de sterke benadrukking van het Vaderschap van God, weleens wat te ver is weggezakt. Als David door Nathan is geconfronteerd met zijn zonden, beseft hij dat hij tegenover God nog met een probleem zit. Niet eens het probleem van zijn redding, want dat lag vast, maar de hele relatie met God komt wel onder druk te staan, want wat gebeurt er als de overtreding van David tussen hem en God in blijft staan? Ook als geredde zondaar die een aangenomen kind van God is. Als je als ouder ontdekt dat je kind iets heeft gedaan dat echt niet door de beugel kan, dan blijft je kind nog steeds je kind, maar het heeft in de relatie wel consequenties. Daar was David zich ten volle van bewust. Juist dat laat zien dat David de heiligheid van God serieus nam. God zou David kunnen doden, zijn ambt als koning afnemen of iets anders. Dan hebben we het niet over de straffende God wat je in verwrongen godsbeelden tegenkomt, maar dan heb je het over een realiteit in je relatie met God.

De vraag is of er echt berouw is over zonden en je echt beseft wat de gevolgen zijn van je zonden. Dan maakt de soort zonde niet uit, maar zijn wij bewust wat we hebben aangericht met zonden in ons leven? Welke impact heeft het gehad op hoe mensen naar God kijken? Welke impact heeft het gehad in het leven van anderen? Bedenk ook even dat Uria niet meer leeft, Bathseba geen man meer heeft en met het kind van David zit opgescheept, terwijl dat kind ook nog eens sterft. En ja, Bathseba is net zo goed schuldig, maar ondertussen zijn dit allemaal gevolgen. En uiteindelijk beseft David vooral dat hij tegen God heeft gezondigd. God Die zo genadig en zo vol van goedertierenheid is, tegen Die God heeft hij gezondigd. Het gaat bij David echt ergens over en die vraag moeten we elkaar ook stellen: Beseffen wij dat als we zondigen dat we dat tegen God doen, die al Zijn genade aan je heeft gegeven en kom je dan niet tot de uitroep: "Heer, delg het uit, verwijder het helemaal van voor Uw ogen!" En zolang David daar geen zekerheid over heeft, blijft zijn zonde voor zijn eigen ogen staan.

Het is niet uit zijn gedachten te krijgen en dat heeft vooral te maken met dat hij beseft wat hij God heeft aangedaan en zolang dat niet is opgeruimd, staat de deur open voor aanklachten, voor gedachten van herinneringen. Door het bespreekbaar te maken en het in Gods licht te brengen, doorbreekt hij de duisternis over zijn zonden en zo doorbreekt hij ook de gijzeling van de zonde. Dan mag je er ook echt wel even diep doorheen, mag je echt beseffen op welke terreinen dat het schade heeft aangericht, maar ook mag je in zo'n proces beseffen waar het is misgegaan. Een zonde is altijd een vervulling van een leegte. Juist door het met God te bespreken kom je tot de diepere kern van het probleem, zodat ook daar herstel kan komen.

Gebed: Heer, ik belijd U dat mijn zonden in de eerste plaats zonden tegen U zijn. En ik wil met U zoeken naar diepere motieven achter mijn zonden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 4:1-13 

1. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is.
2. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.
3. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn.
4. Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust.
5. En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan!
6. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid,
7. bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.
8. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.
9. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
10. want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.
12. Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
13. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.
 
 

Activiteiten (klik op event voor meer info)

09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)
13 sept 2020
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Is vakantie houden Bijbels? (2)

Thema: Vragen staat vrij

"want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne." (Hebreeën 4:10)

God heeft ervoor gekozen om op de zevende dag rust te scheppen. Wij hebben het altijd over zes dagen dat God schiep, maar Hij deed dat zeven dagen. De zevende dag schiep Hij rust en vervolgens heeft Hij die dag apart gezet. Je zou ook kunnen zeggen dat God die dag heeft toegewijd aan het scheppen van rust. Eigenlijk gaat de zevende scheppingsdag dus door en God trekt hem zelfs door in het verplichting dat ook wij rust zouden scheppen op iedere zevende dag. En zelfs daar blijft het niet bij. Elke zeven jaar moest het land ook een sabbatsjaar krijgen. En tenslotte is er ook nog het vijftigste jaar, na zeven keer zeven jaar. Dan is de rust nog groter en mag iedereen weer opnieuw beginnen.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu