Elia - De weg naar overvloedige zegen is open

"Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen." (1 Koningen 18:41) 

Ja, dit zijn woorden 'daarna'. Dat woordje is nog even een veelzeggend woordje dat terugslaat op het vorige vers. Want nadat God het offer van Elia, met alles er omheen, tot en met de stenen van het altaar toe, met vuur had verbrand, is er wel een reactie van het volk gekomen. Op het moment dat dit gebeurde besefte het volk dat de HEERE God is. Maar als dat zo is, dan tasten de Baälprofeten Gods eer aan. En op een gruwelijke manier laat Elia al die 450 profeten afslachten. Elke vorm van afgoderij wordt radicaal uitgeroeid. Niet dat wij zo met mensen moeten omgaan, maar laat het radicale tegen de afgoderij maar wel toe in je leven. En dan daarna...

 

Alsof er niets is gebeurd, of alsof er geen enkele dreiging van Achab zou kunnen zijn, zegt Elia heel rustig: "Ga naar huis en ga eten en drinken, want ik hoor de regen aankomen." Dit is toch... onbegrijpelijk? Achab moet wel compleet verdoofd zijn van de overwinning van God op al die afgodendienst. En dan de woorden van Elia. Daar moet je even over nadenken, want als je iets verder leest in het hoofdstuk blijkt dat de lucht, werkelijk helemaal, strak blauw is. Elia had echt nog geen buienradar en er was nog niets te zien van ook maar enige regen. 

Het enige dat Elia had was de belofte van God. Een toezegging dat de droogte zal ophouden. En bij dat geschiedenis op de Karmel kun je nog bedenken dat het hier volledig Gods eer raakte, maar hier had God ook gewoon kunnen zeggen: Laat ze nu eerst maar zien hoe het zit bij het volk. Maar weet je, ik geloof dat hier ook iets speelt van wat we ook zien in Jezus. Want wat gebeurde er op de Karmel? Elia heeft eigenlijk namens het volk geofferd. De zonde werden door die stier die God Zelf in brand stak, verzoend. Het volk erkende God en daarmee is de weg open voor regen. Dit is hoe God is: als er verzoening is, dan is het er bij God ook helemaal. Als Jezus' werk erop zit is de verzoening voor de hele wereld beschikbaar, hoeveel afgoden iemand ook heeft aanbeden. Als je de verzoening aanneemt, kan God Zijn zegen ook weer kwijt. 

Dat laat God hier door Elia heen zien en hoewel er nog geen wolkje aan de lucht is, weet Elia: Het komt eraan! En Achab kan nu gerust naar huis gaan om te eten en te drinken. Het lijkt wel dat hij feest mag gaan vieren, voordat de zegen er zal zijn. Elia weet dat de zegen nu een feit is, alleen moet hij nog wachten om deze te ontvangen, maar de weg is weer open. Ook als het straks weer fout gaat met Izebel, op dit moment is de verzoening compleet en genoeg. Durven wij zo vanuit de verzoening te geloven in de overvloedige zegen? Ook als we met mensen bidden die hun zonden belijden en zich overgeven aan Jezus? 

Gebed: HEER, Uw verzoening is altijd voldoende en het zet altijd de weg open naar overvloedige zegen, ook als we die nog niet altijd gelijk zien of ontvangen. Ik ben verzoend en U zult mij zegenen omdat U niet terugkomt op wat niet meer is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu