Brief van Johannes - God is liefde

"Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem." (1 Johannes 4:8 en 9) 

Eén van de meest mooie teksten uit de Bijbel staat in dit hoofdstuk van de brief van Johannes, maar tegelijk is het ook één van de meest gewraakte teksten uit de Bijbel. Want is God liefde? Is God liefde? Wat is er aan liefde te zien als je in deze wereld om je heen kijkt? Wat is er voor liefde van God te zien als je geliefde een uitslag van de dokter krijgt, die alleen maar wijst op spoedig sterven? Is dat de God Die liefde is. En moeten wij elkaar liefhebben omdat God liefde is?

 

God is liefde, maar bij velen slaan de stoppen door als je dit zegt. En soms lijkt het nog wel gerechtvaardigd ook. Maar laten we eens eerlijk zijn. Stel je nu voor dat een rechter een moordenaar veroordeelt tot levenslang, is dat dan een reden om te zeggen dat die rechter een bruut is? Nee toch, dat ligt toch aan die moordenaar dat hij straf krijgt? Is God de oorzaak van de ellende op deze wereld? Wat heeft God aan deze ellende gedaan dan? Als God ellende tegenhoudt is dat hooguit genade, maar God is niet de oorsprong van het kwaad in deze wereld. De standaard zou moeten zijn dat we allemaal al lang dood waren geweest, want als we zouden zondigen, dan zouden we sterven. Dat was de boodschap. En is een vader die zijn zoon geen straf geeft, een liefdevolle vader? Overtreding zonder straf dat is pas liefdeloos, dat is keihard en wat is er dan nog voor betrouwbaarheid over bij zo'n vader die over zich laat lopen? 

God is liefde, dat is Hij wel. Want de hele wereld hebben wij in de ongeluk laten storten en wat gaat God dan doen? Ondanks wat wij doen, met alle gevolgen van dien, kiest God er voor om Zijn Zoon in de wereld te sturen om ons door Hem te laten redden. Want dat God liefde is, is geopenbaard in het feit dat God Zich voorover boog naar ons toe en Zijn Zoon de wereld in stuurde om uiteindelijk daar te sterven. God is liefde, niet omdat Hij het kwaad allemaal zou voorkomen moeten, maar God is liefde omdat Hij de straf die het gevolg was van onze zonden, op Zichzelf nam en Zelf de straf ging dragen voor ons. 

God is liefde, dat is niet iets dat we mogen toepassen om dat wat er om ons heen gebeurt als het gaat over lijden in deze wereld. God hoefde helemaal niets te doen, maar uiteindelijk deed Hij alles: Hij herstelde de zonden door Zichzelf te geven. We kunnen alleen maar zeggen dat God liefde is en dat alles wat we meer krijgen dan de dood, het bewijs is dat God liefde is en uiteindelijk is het grootste bewijs is dat God Zelf Zijn Zoon gaf voor jou en mij. Gods liefde is zichtbaar in dat wij het leven krijgen door de dood van Jezus! 

Gebed: Vader, ik kan alleen maar zeggen: U bent liefde. U bent liefde. U bent liefde! Er is geen enkele reden om iets anders te geloven en te belijden. U bent liefde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verwachten met volharding

 

Thema: Wij verwachten de Heer

"Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding." (Romeinen 8:25)

Het is weer december, de maand waarin er zeldzaam veel kadootjes worden weggegeven. Dat ik daar wat van vind, maak ik geen geheim van, maar laat ik toch eens even een kado als voorbeeld nemen om het thema 'Wij verwachten de Heer', op een andere manier in te kleuren. Als je namelijk nadenkt over onze verwachting van Jezus, wat verwachten wij dan? Dat zou je namelijk kunnen vergelijken met een prachtig kado. Tot welk moment is een kado een kado en wanneer is het leukste van een kado er vanaf? Eigenlijk heeft Paulus het daar dus over in Romeinen 8.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu