Romeinen - Volheid van de heidenen en geheel Israël

"Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. (Romeinen 11:25 en 26a) 

Op welk moment zal Israël dan uiteindelijk zalig worden? Het heil is naar de heidenen gegaan, maar op welk moment komt God terug op de beloften voor Israël? De teksten op dit punt zijn niet eenvoudig. Als je letterlijk leest wat er in onze vertaling staat, zou je daar verregaande conclusies uit kunnen trekken met betrekking tot het einde van de wereld. Maar dan komen we toch ook in conflict met hele grote delen uit de profeten. Paulus zegt hier wel duidelijk wat over, maar hoe moet dit dan gezien worden.

 

Paulus zegt dat de verharding over Israël wordt weggenomen op het moment dat de volheid van de heidenen is ingegaan. Dat is een lastige tekst. Veel mensen en ook ikzelf, lange tijd, denken dat op het moment dat alle heidenen die tot geloof moeten komen, ook daadwerkelijk zijn gaan geloven, dat dan het moment aanbreekt dat Israël tot geloof zal komen. Op dat moment zal dan geheel Israël zalig worden. Eigenlijk is de bekering van Israël en de wederkomst van Jezus bijna gelijktijdig, als je van deze gedachte uitgaat. 

Het lastige is dat als je Micha leest en ook Zacharia, dan blijkt dat op het moment dat Israël in het laatste van de dagen tot geloof zal komen, dat vele heidenen naar Israël zullen toegaan vanwege de zegeningen van God. Nog sterker, Israël zal op dat moment zijn als de dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, te midden van de volken. Israël zal dan dus ook nog tot grote zegen worden.  

Maar over welke volheid van de heidenen heeft Paulus het hier dan? Het woord 'volheid' hoeft niet te betekenen dat er dan geen heidenen meer tot geloof kunnen komen. Dat hoeft niet zo te zijn. Het kan hier ook om een vol getal gaan van heidenen die zijn ingegaan, of nog beter, het moment dat overal aan de heidenen het Evangelie van het Koninkrijk is verkondigt. Dan hoeft dus nog niet gelijk het einde te zijn, maar dan komt er daarna ook nog een bloeitijd voor de kerk. En op diezelfde manier zal ook Israël dan, als volheid, tot geloof komen. Zoals alle heidenvolken het Evangelie hebben gehoord (en dus niet allemaal individueel zalig zijn geworden) zo zal ook Israël onder de bedekking vandaan komen als volk. Niet dat elke Jood dan tot geloof moet komen, maar het volk als geheel komt tot geloof zoals ook de heidenen tot geloof zijn gekomen. 

Als we uitgaan van deze uitleg, die gezien alles wat Jesaja, Micha en Zacharia schrijven, heel sterk is, dan mogen we echt hopen op nog een bijzondere tijd in de eindtijd. Hoe die tijd er precies uit zal zien is nog wel de vraag. Maar Israël wacht nu op ons heidenen en uiteindelijk zal Israël een zegen worden voor ons, op een manier die nog niet eerder is gezien. 

Gebed: Vader, Uw Israël wacht op ons. Laat Uw Evangelie in de hele wereld verkondigd worden, zodat ook Israël er weer bij kan horen en zalig zal worden en dat Uw kerk krachtig in geloof opstaat.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu