Romeinen - Van gezonden tot aanroepen

"Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden." (Romeinen 10:12 en 13) 

Met het hart geloven en met de mond belijden, dat brengt ons tot de gerechtigheid, maar Paulus maakt het nog veel sterker. Misschien dat we soms wel behoorlijk moeite hebben met het woord 'geloven', want dat is zo moeilijk te definiëren. Geloven met je hart, dat kan wel een zeker weten zijn, maar Paulus gaat nog een stap verder in dit belijden en geloven. Hij spreekt dat aanroepen ook genoeg is.

 

Zwakt Paulus het hier dan eigenlijk weer af? Nee, Paulus zwakt het hier juist niet af, maar maakt het duidelijker. Want in het aanroepen van God zit juist ook het vertrouwen. Het gaat hier niet om een wanhopig aanroepen of een aanroepen dat iets is van 'baat het niet dan schaad het niet'.  Het gaat hier over een aanroepen van God waarbij wij het volle vertrouwen stellen op Hem. We grijpen ons er aan vast. En tegelijk is het ook het belijden met onze mond. 

En voor wie geldt dit dan? In de eerste plaats voor zowel de Jood als de Griek. De Griek staat hier voor de hele heidenwereld. De complete mensheid valt onder deze belofte. Maar het is ook voor hen die voortdurend blijven aanroepen en Hem aangeroepen hebben. Het gaat over een aanroepen dat is gebeurd en wat ook voortdurend verder gaat. In het Grieks worden twee werkwoordvormen door elkaar gebruikt waaruit dit blijkt. 

Het is wel de vraag hoe we tot dat aanroepen komen? Paulus zet het neer in een vervolgstappenlijn. Aanroepen, daar is geloof voor nodig, om te geloven moet je de boodschap horen, om te horen moet het je gepreekt worden en om het te laten preken is nodig dat daar mensen voor gezonden worden. Het is wel duidelijk dat er hier heel veel verantwoordelijkheid bij ons wordt neergelegd. Als je dus gelooft en aanroept, is het ook belangrijk dat je je ook weer laat zenden zodat ook anderen het weer kunnen horen. 

Het lijkt in de kerk soms een samenkomst van mensen die graag ontvangen, maar als er nu niemand is die het preekt? Als er niemand is die zich laat zenden? Dan kan de hele boodschap van het Evangelie voor Jood en Griek zijn, maar komt deze nooit over. Maar waar wij hebben geleerd om aan te roepen, mogen we ook onze schakel innemen in de weg waardoor ook anderen tot aanroepen kunnen komen. Zal dat altijd vrucht dragen? Als we naar Israël kijken is het duidelijk dat dit nog wel eens flink tegenvalt. Jesaja moet immers al zeggen: "Wie heeft onze prediking geloofd?" 

Waardoor gaat een groot deel van Israël verloren? Is dat Gods schuld? Als God geen predikers had gestuurd wel, maar uiteindelijk gaat Israël verloren omdat zij, als laatsten in de keten waarmee God hen dichtbij het heil liet komen, hun verantwoordelijkheid in geloof niet hebben genomen. De verantwoordelijkheid ligt bij het geloven en aanroepen van degenen die het horen.

Gebed: Vader, U zorgt voor predikers, door alle eeuwen heen en ik roep U aan en laat mij ook weer uitzenden om Uw boodschap ook weer door te geven. Laat Israël tot een waarschuwing zijn voor allen die Uw Woord horen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu