Romeinen - Gerechtigheid uit het geloof

"De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken." (Romeinen 10:6-8) 

Het blijk al in de Oude Testament dat God niet van de wet op zichzelf een weg van behoud had gemaakt. Paulus legt hier in Romeinen 10 uit wat de gerechtigheid zegt, die uit het geloof is. Dus niet de gerechtigheid hoe Israël deze wilde verdienen, maar de gerechtigheid die Jezus heeft verdiend en die alleen maar gelooft hoeft te worden. Paulus neemt dan een citaat uit Deuteronomium 30. En dat klinkt wellicht niet heel eenvoudig, maar daar geeft God de opdracht aan Israël om Gods geboden te houden en zich tot God te bekeren. En dat is niet moeilijk. Nou ja, zo zegt God het...

 

En toch is dat waar, want het gaat niet om een volmaakte vervulling van de wet door ons mensen. Het gaat er uiteindelijk om dat ook de Israëliet van het Oude Testament door de wetten en ceremoniën heen zag op de Messias die zou komen. En zo is het nu ook met de gerechtigheid van het geloof. En als wij geloven dat Jezus onze gerechtigheid bij God is door het geloof, dan zeggen wij ook: "Je hoeft niet naar de hemel op te klimmen om het voor elkaar te krijgen." Als je dat doet en door hard werken bezig bent je zaligheid te verdienen, dan gebeurt er wat Paulus hier als citaat aanhaalt uit Deuteronomium 30. Dan halen we daarmee Christus van Zijn plaats als de Zoon van God, Die mens werd zoals wij. Als dit zo zou zijn dat we de hemel konden verdienen, dan zou alles rond Jezus onzin zijn geweest. Dan was Jezus de enige volmaakte mens en halen we Hem als God Zelf naar beneden. 

En de andere kant is ook waar, als je zelfs zover zou willen gaan om de dood te gaan verslaan en op die manier, door bijna een occulte weg zoals ook priesters van de afgoden wel deden, zou proberen God van gedachten te laten veranderen, dan maakt je de overwinning van Jezus op de dood compleet tot een leugen. Wij hoeven niet naar de hemel, we hoeven ook niet in het graf om daar iets te verdienen, onze gerechtigheid is te vinden in ons hart en in onze mond. Tenminste, als daar het Woord van God is. Als daar de Woorden van geloof zijn die wij met onze mond uitspreken. Waar ligt onze gerechtigheid in? In het werk van Jezus! En toch is dat niet genoeg, want Jezus is gestorven en opgestaan, maar als het daarbij blijft heb je er niets aan. Het moet in je hart en in je mond zijn. Het Woord dat God is, moet woorden krijgen in onze mond! En als dat zo is, dan geeft God beloften die ons absolute zekerheid geven!

Gebed: Vader, ladders naar de hemel, zoeken in de dood, maar uiteindelijk is er niets te verdienen. Dank U wel dat U alles Zelf hebt gedaan voor mij. En ik geloof dat Jezus mijn gerechtigheid is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Jesaja 53:1-6

1. Wie heeft onze prediking geloofd,
    en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
    als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet;
    als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
    een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
    Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
    onze smarten heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
    door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
    om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
    en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen,
    wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
    op Hem doen neerkomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Ons lijden is gedragen

Thema: Heeft het lijden zin?

“Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.” (Jesaja 53:4)

Kun je nu, aan het einde van deze serie antwoord geven op de vraag of het lijden zin heeft? Ik denk dat je dat antwoord niet kunt geven. Niet al het lijden heeft zin, maar God gebruikt het ten goede. God is niet de oorzaak en de maker van het lijden, Hij is deel van ons lijden geworden omdat Hij het heeft toegestaan als gevolg van de zonde. Misschien is dat wel de heftigste gedachte: God is onderdeel van ons lijden geworden. Hij liet het toe, maar daarmee moet Hij het dus ook aanzien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu