Openbaring - Ontelbaar veel

"Hierna zag ik en zei, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand." (Openbaring 7:9)

Als je dit hoofdstuk uit Openbaring achter elkaar leest, dan krijg je het gevoel dat er echt een stukje ontbreekt. De winden worden eerst tegen gehouden, vervolgens worden er 144.000 verzegeld met het zegel van God en dan volgt het volgende visioen. Het past ook niet bij elkaar, omdat die 144.000 en deze menigte in vers 9 niet dezelfde lijken te zijn. Ineens ziet Johannes een grote menigte. En die menigte staat voor de troon en voor het Lam. En ze staan daar niet zomaar, ze staan daar met witte gewaden.

Dit zijn mensen die juichen voor de troon van Jezus. Het zijn de mensen die heilig zijn en van wie hun vuile kleren zijn gewassen in het bloed van het Lam en daarbij hebben ze ook nog palmtakken in hun hand. Dat is het symbool van het feit dat Jezus de Koning is. Het is een ontelbare menigte die daar staat. Dit is op zichzelf al bijzonder. De menigte van gezaligden voor de troon is ontelbaar. En niet alleen dat, ze komen overal vandaan.

Ze komen niet alleen uit alle landen, maar zelfs uit alle talen. Overal komen ze vandaan en niets lijkt uitgezonderd te zijn. Wat een moedgevend beeld krijgt Johannes hier. Er zullen straks niet een paar mensen gered zijn, het zullen er velen zijn, ontelbaar zelfs. Alle ideeën dat er maar enkelen gered zullen worden, zijn op dit moment als een leugen ontmaskerd. Het geeft hier bijna het gevoel dat het onmogelijk is om verloren te kunnen gaan.

Maar dan moet je nog even doorlezen. Want de vraag komt op wie dat diegenen zijn die daar voor de troon juichen en aanbidden voor God. We zijn geneigd om dit al heel snel in te vullen, maar als we even doorlezen, zegt de ouderling die met Johannes in gesprek is: Dit zijn degenen die uit de grote verdrukking komen en hun kleren witgewassen hebben in het bloed van het Lam. Weet je, ik geloof dat we hier nog meer te zien krijgen dan wat wij denken. Ja, dat er straks een ontelbare menigte is die zalig wordt, dat kunnen we nog wel geloven, maar deze ontelbare menigte is een groep die uit de grote verdrukking komt. 

Die term 'grote verdrukking' wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor de allerlaatste periode voor dat Jezus terugkomt. Maar dan is deze ontelbare menigte niet een menigte die door de tijd heen is opgebouwd, maar het is menigte die uit het laatste heftige stuk van de wereldgeschiedenis heen heeft standgehouden. En als die menigte al niet meer te tellen is, hoeveel zullen er dan straks zaligworden. Deze menigte is niet een menigte uit onze tijd, dit gaat over het meest extreme deel van de eindtijd. En als er in die tijd al zoveel zullen zijn, wat is er dan in onze tijd, waarin het zo heftig nog niet is, mogelijk. Is dit niet een beeld vol met hoop. Ons werk op aarde is niet zinloos, want velen, ontelbaar velen zullen zalig worden.

Gebed: Jezus, wat een troost en bemoediging dat er alleen al uit de grote verdrukking er ontelbaar veel tot geloof zullen komen. Wat een hoop voor ons op dit moment. Wat een kracht zit er in dit visioen. Dank U wel, dat ook nu ons werk niet te vergeefs is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 
Nehemia 13:23-31

23  Ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen.
24  Hun kinderen spraken voor de helft Asdoditisch, en ze konden geen Judees spreken, maar spraken overeenkomstig de taal van elk volk.
25  Ik had onenigheid met hen en ik vervloekte hen. En ik sloeg sommige mannen van hen en trok hun de haren uit. Ik liet hen zweren bij God: U zult uw dochters niet aan hun zonen geven en van hun dochters niemand voor uw zonen of voor uzelf nemen!
26  Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo, de koning van Israël, gezondigd heeft? Terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was en God hem tot koning gesteld had over heel Israël? Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen.
27  Zullen wij dan naar u luisteren door al dit grote kwaad te doen door onze God ontrouw te zijn door uitheemse vrouwen bij u te doen wonen?
28  Een van de zonen van Jojada, de zoon van Eljasib, de hogepriester, was een schoonzoon van Sanballat, de Horoniet. Daarom joeg ik hem bij mij weg.
29  Denk aan hen, mijn God, vanwege de ontwijding van het priesterschap, namelijk het verbond van het priesterschap en van de Levieten.
30  Zo reinigde ik hen van al het vreemde en ik stelde diensten vast voor de priesters en de Levieten, ieder voor zijn werk,
31  en ook voor het offer van het hout op de vastgestelde tijden en voor de eerstelingen. Denk aan mij, mijn God, ten goede.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Invloed van vrouwen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo, de koning van Israël, gezondigd heeft? Terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was en God hem tot koning gesteld had over heel Israël? Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen." (Nehemia 13:26)

Wat is de invloed van een vrouw op een man? Nu moet ik natuurlijk gelijk uitkijken wat ik ga schrijven, anders haken alle vrouwelijke lezers af. Toch is deze vraag wel even belangrijk bij het laatste gedeelte uit het boek Nehemia. Het is in de Bijbel natuurlijk een andere cultuur dan de onze. Je zou bijna het idee krijgen dat er heel denigrerend over vrouwen wordt gesproken en alsof vrouwen geen rol van betekenis hadden, maar dat is een beeld dat onze hedendaagse cultuur heel graag wil schetsen van de Bijbelse cultuur, zodat Gods Woord belachelijk gemaakt kan worden. In de eerste plaats was het geen vrouwelijke onderdrukking zoals God het ooit bedoelde, maar God had bepaalde rolpatronen in gedachten. Ik weet het allemaal, dat is heel gevaarlijk als je dit zegt. Maar als je bedenkt dat God Schepper is, zou Hij dan niet het beste weten hoe het ook echt goed is? Een uitspraak als dat Sara haar man, haar heer noemde, was zeker niet slaafs, maar waarschijnlijk heel normaal, zonder dat Sara daar ongelukkig mee was. Ook Sara had duidelijk genoeg in te brengen in haar huwelijk met Abraham. Wat is de invloed van een vrouw, juist ook toen al in de Bijbel? Die was enorm!

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu