Opwekking 612 - In Uw aanwezigheid

 

In Uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn,

want ik ben een mens, zondig en onrein.

Maar U gaf Uw Zoon om in mijn plaats te staan 
en door wat Hij deed mag ik binnengaan.

Opwekking 212 - Ziet de dag is daar

 

Ziet de dag is daar,
spreekt de Heer uw God.
Ik ben God en niemand meer.
'k Stort mijn Geest thans uit
over alle vlees,
gans de aarde buigt zich neer.
 

Opwekking 211 - O, die zaal'ge vreugd

 

O, die zaal'ge vreugd, in dat heilig uur,
toen 'k gedoopt werd met Gods Geest,
en 'k in nieuwe tongen mijn Heiland prees
op dat heilig Pinksterfeest.

Opwekking 610 - Als gebed de hemel raakt


Wij staan voor uw troon, almachtig God
En wij bidden U, genees ons land.
Vader breng vernieuwing in ons hart
Zodat mensen zien hoe groot U bent.

Opwekking 210 - Wie is aan U gelijk onder de goden, Heer?

 

Wie is aan U gelijk onder de goden, Heer?

Wie is aan U gelijk heerlijk in heiligheid

machtig in daden, roemrijk in wond'ren.

Wie is aan U gelijk?

Wie is aan U gelijk onder de goden, Heer?

Wie is aan U gelijk heerlijk in heiligheid

machtig in daden, roemrijk in wond'ren.

Wie is aan U gelijk?

Opwekking 609 - U bent heilig

 

U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag

Opwekking 209 - Zing halleluja en hef in geloof

 

Zing halleluja en hef in geloof
tot God je hart en je handen omhoog!
Treed in zijn voorhoven,
juich tot zijn eer:
Alles wat adem heeft, love de Heer!

Opwekking 608 - Waai met Uw Geest, Heer

 

Waai met uw Geest, Heer, op dit moment.
Toon in ons midden, hoe machtig U bent.
Vol van verlangen roepen wij uit:

Opwekking 208 - En ik zag en hoorde een stem

En ik zag en hoorde een stem
van vele, vele engelen rondom de troon,
en de dieren en de oudsten,
en 't getal van hen was
tienduizend maal tienduizend
en duizenden duizenden
zeggende met luider stem:
Lof en eer, en heerlijkheid en de kracht
zij aan Hem, die zit op de troon
en zij aan het Lam voor eeuwig en eeuwig.
Waardig is het Lam, dat is geslacht.

Opwekking 607 - Machtige Redder

 

Elke dag wil ik zingen van uw liefde

Blijf ik blij bij de bron van levend liefde

Want in mijn diepste nood

Was U daarbij

Meer artikelen...

 1. Opwekking 207 - Mijn God, ik zal U verhogen
 2. Opwekking 606 - Veilig, veilig, veilig rustend in Uw armen, Heer
 3. Opwekking 206 - Dank U Jezus
 4. Opwekking 605 - Geef ons een lofgewaad, Heer
 5. Opwekking 205 - U Heer, bent wonderschoon
 6. Opwekking 604 - Kom en laat ons prijzen
 7. Opwekking 204 - Maak mij zoals U
 8. Opwekking 603 - Ruil je rouwkleed in
 9. Opwekking 203 - Ik wil U prijzen Heer
 10. Opwekking 602 - Vrede van God
 11. Opwekking 202 - De Heer leert hoe ik strijden moet
 12. Opwekking 601 - Deel door ons Uw liefde uit
 13. Opwekking 201 - Wij danken U, Heer God almachtig
 14. Opwekking 600 - Open mijn ogen
 15. Opwekking 200 - Gelooft zijt Gij, o Heer
 16. Opwekking 599 - Kom tot de Vader
 17. Opwekking 199 - Eer aan het Lam, eer aan het Lam
 18. Opwekking 598 - Machtige Heer, grote Verlosser
 19. Opwekking 198 - Laat ons loflied voor U zijn
 20. Opwekking 597 - Uw liefde is zo prachtig
 21. Opwekking 197 - Heer, U bent wonderschoon
 22. Opwekking 596 - Uw liefde, stralen als de zon
 23. Opwekking 196 - Zing een lied tot de Heer
 24. Opwekking 595 - Licht van de wereld
 25. Opwekking 195 - U, o Heer, bent een schild rondom mij
 26. Opwekking 594 - U bent 'Ik ben' op de troon
 27. Opwekking 593 - Lam van God
 28. Opwekking 194 - U maakt ons één
 29. Opwekking 193 - Toon ons Uw macht, o God
 30. Opwekking 592 - God van Licht
 31. Opwekking 192 - Ik kom in Uw heiligdom binnen
 32. Opwekking 591 - Ik zie de Heer gezeten op de troon
 33. Opwekking 191 0 Kom en prijs de Here, onze God
 34. Opwekking 590 - O, mijn ziel, sta op en prijs je Maker
 35. Opwekking 190 - Waarlijk, mijn ziel
 36. Opwekking 589 - Ik wil juichen voor U, mijn Heer
 37. Opwekking 189 - Zegen ons Heer
 38. Opwekking 588 - Er is geen vriend zo trouw als Jezus
 39. Opwekking 188 - Laat de heerlijkheid des Heren
 40. Opwekking 587 - U geeft een nieuw lied in mijn mond
 41. Opwekking 187 - Open mijn ogen
 42. Opwekking 586 - Heel de schepping geeft U eer
 43. Opwekking 186 - Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten
 44. Opwekking 585 - Er is een dag
 45. Opwekking 185 - Jezus is de Heer, Koning voor altijd
 46. Opwekking 584- Zo machtig, zo waardig
 47. Opwekking 184 - Wie op de Heer vertrouwen
 48. Opwekking 583 - Machtige Heer en God
 49. Opwekking 183 - U mag ik kennen, o Heer
 50. Opwekking 582 - Jezus, alles geef ik U
 51. Opwekking 182 - O, Heer, U bent mijn God
 52. Opwekking 581 - Ik wil heel dicht bij U zijn
 53. Opwekking 181 - Majesteit
 54. Opwekking 580 - Jezus, Hij kwam
 55. Opwekking 180 - Bron van licht en leven
 56. Opwekking 579 - Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed
 57. Opwekking 179 - 'k Hef mijn roep tot U, o Heer
 58. Opwekking 578 - U redde mij en riep mijn naam
 59. Opwekking 178 - Waardig, o waardig bent U, Heer
 60. Opwekking 577 - Jezus, allerhoogste Naam
 61. Opwekking 177 - Bedenk al wat waar is, al wat waardig
 62. Opwekking 576 - Als wij samen U aanbidden
 63. Opwekking 176 - U bent mijn schuilplaats, Heer
 64. Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem
 65. Opwekking 175 - In de stilte van mijn hart
 66. Opwekking 574 - Groot is Hij
 67. Opwekking 174 - Juicht, want Jezus is Heer
 68. Opwekking 573 - We zijn hier bij elkaar
 69. Opwekking 173 - Heilig is de Heer
 70. Opwekking 572 - Als wij U aanbidden
 71. Opwekking 172 - Heer, ik verheug m' in U en ik juich
 72. Opwekking 571 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 73. Opwekking 171 - Door mijn God, zal 'k strijdend voorwaarts gaan
 74. Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia
 75. Opwekking 170 - Jezus, Jezus, Jezus
 76. Opwekking 569 - Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer
 77. Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
 78. Opwekking 268 - Vier nu feest, geef Hem eer
 79. Opwekking 168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus
 80. Opwekking 567 - Jezus, Jezus, Heiland
 81. Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus
 82. Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid
 83. Opwekking 166 - U bent de grote Koning
 84. Opwekking 565 - Geest van God, blaas op mij
 85. Opwekking 165 - Omdat we in U geloven
 86. Opwekking 564 - Ik loop de wedloop die voor mij ligt
 87. Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God
 88. Opwekking 563 - I have a light and it always shines
 89. Opwekking 163 - O, Heer, U bent groot en almachtig
 90. Opwekking 562 - U noemde mij bij mijn naam
 91. Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer
 92. Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer
 93. Opwekking 161 - Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
 94. Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien
 95. Opwekking 160 - Don't build youre house on the sandy land
 96. Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer
 97. Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen
 98. Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd
 99. Opwekking 158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven
 100. Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien
 101. Opwekking 157 - Ik verblijd mij zeer in de Heer
 102. Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft
 103. Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer
 104. Opwekking 555 - Ik geloof in het bloed van Jezus
 105. Opwekking 155 - Hij is de Almachtige
 106. Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered
 107. Opwekking 154 - Weest stil en weet dat Ik ben uw God
 108. Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen
 109. Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed
 110. Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij
 111. Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer
 112. Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag
 113. Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen
 114. Opwekking 550 - Liefdevol, trekt U mij dicht aan Uw hart
 115. Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
 116. Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd
 117. Opwekking 149 - Heer, U riep mij
 118. Opwekking 548 - De muziek vervaagt
 119. Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid
 120. Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen
 121. Opwekking 147 - Father, we love You
 122. Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
 123. Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël
 124. Opwekking 545 - Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk
 125. Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer
 126. Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht
 127. Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem
 128. Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien
 129. Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden
 130. Opwekking 542 - God van trouw
 131. Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
 132. Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt
 133. Opwekking 141 - He is the King of kings
 134. Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden
 135. Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U
 136. Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem
 137. Opwekking 139 - In moments like these
 138. Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur
 139. Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd
 140. Opwekking 537 - Ere zij God
 141. Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords
 142. Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden
 143. Opwekking 136 - Abba Vader
 144. Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe
 145. Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert
 146. Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
 147. Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht
 148. Opwekking 533- Eén klein kind
 149. Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning
 150. Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust
 151. Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God
 152. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 153. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 154. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 155. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 156. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 157. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 158. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 159. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 160. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 161. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 162. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 163. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 164. Opwekking 525 - Jubel het uit
 165. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 166. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 167. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 168. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 169. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 170. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 171. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 172. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 173. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 174. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 175. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 176. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 177. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 178. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 179. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 180. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 181. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 182. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 183. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 184. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 185. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 186. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 187. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 188. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 189. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 190. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 191. Opwekking 511- Heer van genade
 192. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 193. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 194. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 195. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 196. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 197. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 198. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 199. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 200. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 201. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 202. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 203. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 204. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 205. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 206. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 207. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 208. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 209. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 210. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 211. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 212. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 213. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 214. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 215. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 216. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 217. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 218. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 219. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 220. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 221. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 222. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 223. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 224. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 225. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 226. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 227. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 228. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 229. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 230. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 231. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 232. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 233. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 234. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 235. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 236. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 237. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 238. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 239. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 240. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 241. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 242. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 243. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 244. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 245. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 246. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 247. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 248. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 249. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 250. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 251. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 252. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 253. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 254. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 255. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 256. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 257. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 258. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 259. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 260. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 261. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 262. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 263. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 264. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 265. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 266. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 267. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 268. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 269. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 270. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 271. Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 272. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 273. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 274. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 275. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 276. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 277. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 278. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 279. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 280. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 281. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 282. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 283. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 284. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 285. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 286. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 287. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 288. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 289. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 290. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 291. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 292. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 293. Opwekking 58 - Vrede zij u
 294. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 295. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 296. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 297. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 298. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 299. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 300. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 301. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 302. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 303. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 304. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 305. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 306. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 307. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 308. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 309. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 310. Opwekking 449 - 'k Ben zo blij, Jezus redde mij
 311. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 312. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 313. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 314. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 315. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 316. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 317. Opwekking 445 - Bron van levend water
 318. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 319. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 320. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 321. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 322. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 323. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 324. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 325. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 326. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 327. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 328. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 329. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 330. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 331. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 332. Opwekking 438 - Ik buig neer
 333. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 334. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 335. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 336. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 337. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 338. Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht
 339. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 340. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 341. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 342. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 343. Opwekking 33 - Prijst God
 344. Opwekking 432 - Kom en prijs
 345. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 346. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 347. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 348. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 349. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 350. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 351. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 352. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 353. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 354. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 355. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 356. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 357. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 358. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 359. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 360. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 361. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 362. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 363. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 364. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 365. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 366. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 367. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 368. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 369. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 370. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 371. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 372. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 373. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 374. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 375. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 376. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 377. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 378. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 379. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 380. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 381. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 382. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 383. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 384. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 385. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 386. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 387. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 388. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 389. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 390. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 391. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 392. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 393. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 394. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 395. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 396. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 397. Opwekking 6 - Hij is Heer
 398. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 399. Opwekking 5 - Halleluja
 400. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 401. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 402. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 403. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 404. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 405. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 406. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 407. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 408. Opwekking overdacht

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom