"De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde." (Genesis 19:1)

Het eerste wat opvalt nadat we hoofdstuk 18 hebben gelezen is dat waar Abraham nog een ontmoeting met drie mannen had, dit hier in Sodom bij Lot er nog maar twee zijn. Gezien het gesprek uit hoofdstuk 18 tussen Abraham en God is het de meest aannemelijke verklaring dat God met Abraham sprak en daarbij ook twee engelen meenam. En deze twee engelen zijn nu verder gereisd naar Sodom om onderzoek in die stad in te stellen en om naar Lot toe te gaan.

En gelijk als ze de stad inkomen zit Lot in de poort van de stad. Wellicht had Lot zelfs een hoge positie bij de oudsten van de stad, want zij zaten normaal op die plaats. En hoe deze engelen bij de stad kwamen is niet duidelijk. Lot buigt wel gelijk neer, maar dat zou uit beleefdheid kunnen zijn en later in de geschiedenis blijkt ook wel dat de mannen van de stad deze engelen vooral als mannen hebben gezien. Wat vooral opvalt is de agressiviteit van deze mannen in de stad. Waar Lot buigt en beleefdheid toont, daar willen de mannen van de stad hele andere dingen.

Al eerder in Genesis 13 staat dat de mannen van deze stad grote en slechte zondaars waren. En hoe ver moet je vallen om als er een vreemdeling je stad binnenkomt, dat je hem direct in bezit wel nemen en dat je een vreemdeling wilt verkrachten. En dat als mannen tegen mannen. Het is te gruwelijk voor woorden. En Lot probeert de zaak te redden door zijn dochters, die nog maagd zijn aan hen te geven. Ik begrijp daar niet zo heel veel van. Was Lot dan zo bang voor wat er ging gebeuren dat hij zijn dochters er voor over heeft?

Maar deze mannen zijn zo verdorven dat ze zelfs dit dwaze aanbod niet eens willen. Ze willen die mannen om daar seks mee te hebben. Het was ook niet voor niets dat God deze stad en ook Gomorra wilde verderven. De zonden waren zo groot dat God het niet meer kon verdragen. En zelfs de rechtvaardige Lot, die misschien wel de enige rechtvaardige in de stad was, kon dat niet meer keren.

En wat blijkt uit deze geschiedenis dat de rechtvaardige en de onrechtvaardige door God niet op ene hoop worden geveegd. God redt de rechtvaardige tussen de onrechtvaardigen vandaan. Voordat God overgaat tot het verderven van deze steden, haalt Hij de rechtvaardige eruit en ook degenen over wie hij als man in het gezin is aangesteld. Dat uiteindelijk de vrouw van Lot toch omkomt heeft met haar ongeloof en nieuwsgierigheid te maken. 

Als nu straks deze wereld helemaal vergaat en dat de maat van de zonde vol is en de laatste rechtvaardige is toegebracht, dan zal God elk van Zijn kinderen uit de wereld halen, veilig bij Hem Thuis. God zal elk van Zijn kinderen met uiterste zorg omringen. Er komt een moment dat de wereld niet meer ontkomt aan Gods toorn, maar dan zijn God lievelingen Thuis!

Gebed: Vader, dank U dat U veel beter dan wij het onderscheid maakt tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen en dat ik mag weten dat als deze wereld vergaat, dat dit verderf mij niet zal raken.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu