Maar Samuël zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. (1 Samuël 15:22 en 23a)

Gehoorzaamheid was het enige dat God van Saul vroeg. En niet voor bijna, maar gehoorzaamheid voor de volle honderd procent. En ergens zou je bij het lezen van deze geschiedenis denken: “waar gaat het nu eigenlijk over?” Saul doet dan wel niet helemaal wat God van hem vraagt, maar hij houdt het beste van de buit toch voor God? Deze keer niet voor zichzelf, maar voor een offer aan God. Is dat nu zo erg? Is dit dan zo erg dat God hem vanaf dit moment verwerpt als koning?

Het enige dat er was gebeurd was dat er dieren niet met de ban geslagen en gedood waren voor een offer aan God. Maar dan moet je even meelezen hoe God, die het hart van Saul helemaal kende, dit beoordeelt. Het is in de eerste plaats duidelijk dat God gehoorzaamheid belangrijker vindt dan welk offer dan ook. Onze gehoorzaamheid is ten diepst het heerlijkste offer dat wij God kunnen brengen, want met dit offer behagen we God echt omdat we onszelf daarmee offeren.

Maar waar maakt Saul zich nu eigenlijk echt schuldig aan? Door Samuël zegt God: “Opstandigheid is een zonde van waarzeggerij.” De letterlijke vertaling van deze woorden is eigenlijk: “Rebellie is een zonde van toverij.” Waarzeggerij is ook toverij, maar dicht bij de grondtaal gaat het over rebellie en toverij. Het is dus niet zo maar opstandigheid als een vorm van koppigheid. Het is rebellie en waar komt dit uit voort? Uit toverij. Nu denken wij bij toverij vaak aan duidelijk occulte zaken. Maar het woord toverij in de Bijbel komt overeen met ons woord ‘manipulatie’. Met toverij wordt een ander op afstand, buiten zijn wil om bestuurd. Dit is precies hetzelfde wat geprobeerd wordt met manipulatie. Je probeert dan op afstand de ander zo te dwingen dat hij gaat doen wat jij wilt. Toverij is dat.

Saul is bezig om met zijn offer, met zijn ongehoorzaamheid God te manipuleren. En het woord tegenstreven kunnen we vertalen met hoogmoed, dat zet op God op ene lijn met afgoderij. Het is jezelf op Gods plaats zetten. Dat gebeurt er bij ongehoorzaamheid aan God, dat is pure toverij! Dat is God naar jouw hand willen zetten en dat deed Saul. En als leiders dat gaan doen, en dus hun eigen programma gaan voeren, dan proberen ze daarmee als God te zijn en met vrome ongehoorzaamheid proberen ze God te manipuleren. Als we elkaar geestelijk verplichtingen opleggen alsof God dat zou behagen, toveren we. En die leiders, als het zover komt, die geeft God over aan de duisternis.

Want vanaf dit moment is er voor Saul geen weg meer terug. Saul is nog wel koning, maar het is eigenlijk voorbij en heeft zich met deze zonde op het terrein van satan begeven en satan heeft bestaansrecht gekregen in zijn leiderschap. En dan gebeuren er verschrikkelijke dingen.

Gebed: HERE God, dit woord is schokkend. Ongehoorzaamheid is veel erger dan we vaak beseffen. Bewaar mij voor rebellie en hoogmoed, ik wil U helemaal gehoorzamen en ga Uw wil met mij.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Controle loslaten

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu