"En Hij gebood hun streng dat zij met niemand over Hem zouden spreken. En Hij begon hun te onderwijzen..." (Markus 8:30 en 31a)

We zullen de komende weken Jezus op de voet volgen richting Golgotha. Vanuit het Markusevangelie zullen we zien welke intense vorm van lijden is gegaan voor ons behoud en onze redding. Jezus was er alles aan gelegen om Zijn Koninkrijk te herstellen en ons terug te brengen in Zijn nabijheid. En zojuist heeft Jezus aan de discipelen gevraagd wie ze dachten dat Hij was. Petrus had het antwoord gegeven: "U bent de Christus". De mensen hadden allemaal andere ideeën, maar Petrus is duidelijk.

En na dit antwoord staat er dat Jezus hen begon te onderwijzen. Nee, ze mogen er met niemand over praten dat Hij de Christus is. Dat klopt toch niet? Want juist daarmee maak je toch anderen ook tot discipelen? Hier dus duidelijk niet. En misschien mag ik je eerst dezelfde vraag ook stellen die Jezus aan Zijn discipelen stelde: Wie zeg jij dat Jezus is?

Want het antwoord op die vraag is namelijk nog niet gelijk aan Wie Hij werkelijk is. Want dat blijkt wel. Want de discipelen waren duidelijk in de veronderstelling dat Jezus de nieuwe Koning van Israël zou worden. Ze begrepen nog helemaal niets van Wie Jezus echt was. Ze hadden wel de woorden van Jesaja, maar dat betrokken ze niet op Jezus. Dat blijkt wel als Jezus vervolgens onderwijs ging geven.

Jezus kende hun gedachten en vertellen Wie Jezus is, dat verbiedt Hij niet, Hij verbiedt het alleen wel op het moment dat je een verkeerde boodschap van Jezus gaat verspreiden. En dat zou nu gebeuren. Daarom gaat Jezus, op het moment dat ze Hem de Christus noemen eerst onderwijzen. Want de Christus zal namelijk geen koning worden zoals zij denken. Hij zal Koning van het lijden worden. En dan blijkt, op het moment dat het onderwijs begint, dat ze dit niet willen. Dezelfde Petrus die zei dat Jezus de Christus was, vindt het niet goed dat deze Christus gaat lijden.

Ja, Wie is Jezus eigenlijk? Ik kom mensen tegen die zeggen dat Hij kwam om te lijden om ons te redden. Dat lijkt mooi te kloppen, maar nergens staat dat als de hele waarheid in de Bijbel. Hij kwam om te herstellen wat bij de zondeval kapot ging. Blijf je alleen bij de redding staan, komt Gods Koninkrijk nooit zichtbaar naar voren in je leven. Er zijn er ook die zeggen dat Jezus een voorbeeld is en dat je alles moet betrekken op ons leven nu, tot de kruiswoorden toe. Zwijg dan maar als slechts dit van Jezus gelooft. Dan wordt het tijd om onderwijs te krijgen.

Jezus ging door het lijden heen om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen en straks alles te volmaken. Hij is gekomen om Gods wil te doen. En dat kostte Hem alles. Hij liet Zichzelf kapot maken omdat wij alles hier op aarde kapot hebben gemaakt. Zo wil Jezus gaan herstellen, mensen en de schepping! Hij wil je niet alleen redden, maar ook vertegenwoordiger van Zijn Koninkrijk maken. Wie is Jezus eigenlijk? Wil jij echt Jezus hebben die Hij echt is? Dat is de vraag...

Gebed: Here Jezus, U bent de Christus. Maar ik wil U geen Christus maken op mijn manier, wees Christus op Uw manier en ga Uw gaan en kom tot Uw doel met mij en de schepping.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Controle loslaten

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu