Visie & doelstelling

 

Hoofddoelstelling
De hoofddoelstelling van ‘Eindeloos gelukkig’ wordt duidelijk in de naam en in het logo. Eindeloos gelukkig wijst naar het doel en het logo verwoord symbolisch de weg daar naar toe. In het logo staat het Omega-teken. Omega is het Griekse woord voor ‘einde’ en de laatste letter van het Griekse alfabet. Wij zijn allemaal op weg naar het einde van de wereld. Symbolisch stelt dit Griekse letterteken de poort van de hemel voor. Want alleen achter die poort is eeuwig, eindeloos geluk te vinden.

Om door deze poort binnen te gaan is er maar één weg die naar deze poort leidt en deze weg gaat langs het kruis van Jezus Christus. Jezus zegt in het Evangelie: Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij. Er is geen enkele mogelijkheid te bedenken om de hemel binnen te gaan zonder te geloven in Jezus Christus Die aan het kruis stierf voor de zonden die de mensen begaan hebben. Alle andere wegen zullen doodlopen in het eeuwige oordeel van God. Er is bij God geen vergeving dan alleen via de weg van het kruis.

 

Wat wij geloven

Wij geloven:

 • Dat God de Schepper is van deze wereld en dat Hij ons, mensen, heeft geschapen.
 • Dat God ieder mens op aarde heeft gewild en bedoeld en met een bestemming op aarde heeft geschapen.
 • Dat de mens goed, volmaakt en zonder zonde is geschapen, maar dat wij zelf tegen God hebben gekozen en ons daarmee hebben losgemaakt van God.
 • Dat ieder mens als zondaar wordt geboren en vergeving van zonden nodig heeft.
 • Dat God deze wereld en elk mens zo lief heeft, dat Hij Zijn Eigen Zoon Jezus gegeven heeft om de zonden te vergeven.
 • Dat het offer van Jezus aan het kruis voldoende is voor de vergeving van de zonde van ieder mens die dit gelooft.
 • Dat er buiten het geloof in Jezus geen redding en geen zaligheid is, maar een eeuwig oordeel en eeuwige ondergang in de hel.
 • Dat er niemand onder hoeft te gaan in de hel, omdat Jezus Zichzelf aanbiedt als Redder en Verlosser. God is nooit de oorzaak dat mensen toch verloren gaan, de verantwoordelijkheid van geloof ligt altijd bij de mens.
 • Dat God de Drie-enige God is, Vader, Zoon en Heilig Geest. Deze Drie zijn Eén God.
 • Dat Gods Geest aan iedere gelovige is gegeven, zodat Gods Geest Zich paart met de geest van de gelovige, zodat de gelovige steeds meer op God gaat lijken in zijn leven.
 • Dat de Bijbel Gods onfeilbare Woord en boven elke vorm van kritiek is verheven en er niets mag zijn dat boven Gods Woord als waarheid verheven mag worden.
 • Dat het Gods verlangen is om Zijn Koninkrijk van vergeving, bevrijding en genezing straks in de hemel volkomen te laten zijn, maar nu op aarde de tekenen daarvan al wil laten zien door de verkondiging van het Evangelie en woorden en daden door de gelovigen.
 • Dat Jezus Christus Heer is, over alle macht en kracht in hemel en op aarde en dat de duivel en zijn demonen onderworpen zijn aan Jezus en daardoor ook aan de gelovigen op aarde door de autoriteit van Jezus.
 • Dat het Gods verlangen is dat iedere gelovige opgroeit tot een volwassen man of vrouw in het geloof. Dit leven begint bij het kruis van Jezus en groeit en ontwikkelt door middel van de dagelijke omgang en relatie met God.

 

Kernwoorden

Eindeloos gelukkig heeft als doel om dit bovenstaande vorm te geven in het leven van de gelovigen op aarde en wil mensen die deze boodschap niet kennen helpen te geloven dat deze boodschap de enige en zaligmakende waarheid is. Het is ons verlangen om gelovigen te zien groeien in geloof en in de relatie met God de Vader en in het staan in de kracht van de Heilige Geest! Om dit doel van Eindeloos gelukkig te bereiken is de doelstelling uitgewerkt in vijf kernwoorden:

1. Bijbelonderwijs
2.
 Evangelie
3.
 Geloofsopbouw
4.
 Pastoraat
5.
 Toerusting

Bijbelonderwijs
Bij het kernwoord Bijbelonderwijs gaat het om uitleg van de Bijbel en het onderwijs door de Bijbel. Wij geloven dat het belangrijk is dat er echt fundamenteel en compleet Bijbelonderwijs wordt geboden. In de Bijbel laat God ons zien wie Hij is en wat Zijn doel is met deze wereld.
In het Bijbelonderwijs helpen we je door overdenkingen om de Bijbel beter te begrijpen. Deze boodschap vanuit Gods Woord in de overdenkingen zijn een persoonlijke boodschap voor jou.

 

Evangelie

We zien dat steeds meer mensen de boodschap van het Evangelie niet meer kennen. Onder het kernwoord 'Evangelie' leggen we de boodschap van het Evangelie op zo eenvoudig mogelijke manier uit.

 

Geloofsopbouw
Geloven dat je zonden vergeven zijn is punt één, maar daarna begint pas het leven van het geloof. Wij willen niet stoppen bij het kruis, maar vanuit het kruis je helpen te leven als een kind van de Vader. Zoals een baby groeit naar volwassenheid, zo moet ook de gelovige groeien naar een volwassen gelovige. Daarnaast zijn wij als gelovigen geroepen om het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar te maken door onze woorden en daden en door de tekenen van het Koninkrijk te dragen in deze wereld. Daarom is geloofsopbouw ook noodzakelijk voor iedere gelovige. In het Bijbelonderwijs komt dit voor een deel tot uiting, en onder het kernwoord 'geloofsopbouw' krijgt dit nog meer vorm in de praktische zin van het woord.

 

Pastoraat
De tijd waarin wij leven is complex en veel mensen raken hierdoor in de problemen op geestelijk gebied. Daarnaast zijn er ook veel vragen die er leven bij mensen. Daarom is pastoraat ook één van de doelstellingen van Eindeloos gelukkig. We geven je de gelegenheid om je persoonlijke vragen te stellen en waar nodig kunnen wij  op pastoraal gebied begeleiden en helpen.

 

Toerusting
Naast het persoonlijke aspect van geloofsopbouw en pastoraat is het ook van belang dat kerkelijk gemeenten, groepen of andere vormen waarin gelovigen samenkomen, ondersteund en toegerust worden om het Koninkrijk van Jezus uit te dragen in deze wereld. Wij willen ook hierin ondersteuning bieden in de vorm van lezingen, spreekbeurten en op andere wijzen.
 

Pan de Vida

Wij zijn trots om te mogen zeggen dat we naast al het werk dat we doen, we ook ambassadeur van Pan de Vida mogen zijn. Pan de Vida is een kleine organisatie in Peru die werkt onder straatkinderen. Wij delen alles wat we gekregen hebben om niet uit, maar we nemen wel overal waar we komen de kinderen van Pan de Vida mee. Dit doen we door middel van folders en een filmpje over het werk in Peru.

 

Financieel

Eindeloos gelukkig is een particulier initiatief en is daardoor geheel afhankelijk van giften. Om niets hebben wij de kennis van Jezus en de kracht van Zijn Geest ontvangen en om niet delen wij dit ook uit. Voor niets dat wij doen vragen wij geld, maar vrijwillige giften zijn hartelijk welkom. Deze giften zijn noodzakelijk om het werk te kunnen blijven doen. Daarom vermelden wij hieronder een bankrekeningnummer. Alle giften worden gebruikt om het Evangelie verder te verspreiden en om Gods Koninkrijk hier op aarde te bouwen.  

Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland.

 

Tenslotte
Wij geloven dat Gods Koninkrijk dichtbij is gekomen. Sterker nog, het Koninkrijk van God is onder ons al aanwezig. Wij willen het uitdelen in verzoening, genezing en bevrijding en daarmee de opdracht van Jezus volgen die Hij ons heeft gegeven toen Hij naar de hemel ging.

 

Namens Eindeloos gelukkig,

 

Theo de Koning
Dirk III straat 10
2957 AH Nieuw-Lekkerland
Telefoon: (0184) 63 47 16

 

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanbevolen

TiM-afbeelding (klein).jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom