Thema: Kracht van gebed

“Hij zei tegen zijn knecht: Klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: Er is niets. Toen zei hij: Ga terug, zevenmaal.” (1 Koningen 18:43)

Als je even nadenkt over dat gebed van Mozes voor de farao, dan zou je het gevoel kunnen krijgen van: Als God hiervoor mijn gebeden wil gebruiken, dan wil ik liever het verschil maken bij andere mensen dan mijn vijanden. Die reactie is ook wel heel begrijpelijk en ik kan dat ook net zo voelen. Toch, als het over de kracht van gebed gaat, moet je er vooral ook naar kijken wat er tot stand komt door het gebed van een gelovige. Gebed is niet zomaar een paar woorden waarmee je bij God om een oplossing aanklopt, maar gebed is vooral een wapen in de strijd die om ons heen woedt. Dat zie je bij de farao heel goed, want Israël mocht niet vrijkomen. Je komt dit ook bij Elia op een bepaalde manier tegen.

Thema: Kracht van gebed

“Toen ging Mozes bij de farao weg, en hij bad vurig tot de HEERE. En de HEERE deed overeenkomstig het woord van Mozes, en de steekvliegen weken van de farao, van zijn dienaren en van zijn volk. Niet één bleef er over.” (Exodus 8:30 en 31)

Hoeveel kracht zou jij in je gebed willen hebben? Die vraag zou nog wel eens lastig kunnen worden als je deze vraag aanvult met de vraag waar je vooral meer kracht in je gebed wilt ontvangen? Met andere woorden, door welke gebeden zou jij echt het verschil willen maken? Is dat in je persoonlijke leven of bij de momenten dat je ergens voor bidt wat je zelf nodig hebt? Of gaat het om gebeden die je doet voor anderen? Ik zal op geen enkel manier een waardeoordeel geven over iets dat je voor jezelf vraagt. Ik denk alleen wel dat het goed is om erover na te denken hoe die verhouding eruit ziet. En waarom dit belangrijk is? Omdat, als je je Bijbel leest er heel veel gebeden zijn die alles met de ander te maken hebben. De psalmen zijn heel vaak persoonlijke gebeden en persoonlijke worstelingen met God, maar daarbuiten moet je eens opletten hoeveel er voor anderen gebeden wordt.

Thema: Kracht van gebed

“U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.” (Jakobus 4:3)

"Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." (Jakobus 5:16)

Verlang je naar meer kracht in je gebed, zodat er meer gebeurt op het moment dat jij gaat bidden? Ik merk dat ik hoe langer hoe meer ben gaan verlangen naar doorbraken door gebed. Dat is ergens misschien ook wel iets dat gevaarlijk kan zijn. Ik hoorde vroeger altijd dat een christen het lampje op zijn rug draagt. Alsof jij als gelovige het licht dat je verspreid niet zou mogen zien. Daar zat natuurlijk de waarschuwing in dat een gelovige niet hoogmoedig moest worden als hij zou zien wat God door hem heen doet. Ik kan je op dit gebied nog wel een paar uitspraken noemen, maar ik denk ook dat daardoor velen de kracht van het gebed zijn gaan missen, want stel je voor dat jij er iets mee zou worden. Uitspraken die veel kapot hebben gemaakt. Maar ook Jakobus heeft iets over gebed te zeggen en noemt toch ook een paar serieuze gevaren wat gebed kan verhinderen.

Thema: Kracht van gebed

"En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt." (Handelingen 9:11)

We zouden de vraag met betrekking tussen het gevolgen van zonde, maar ook wat belijden van zonde doet, in het Nieuwe Testament even parkeren. Tijd om daar nu naar te kijken. Het is heel duidelijk dat er een duidelijk principe ligt in het belijden van zonde en een doorbraak die daardoor ontstaat. Daar staan geschiedenissen genoeg van in het Oude Testament. En als dat zo is, ligt er ook een principe tussen zonde en de gevolgen die dat heeft. Dan kom je vanzelf bij een lastige vraag uit of God ook na Christus nog steeds direct ingrijpt en zo je wilt, direct straft? En wat is dan het gevolg van niet je zonden belijden en juist wel? Ik moet je eerlijk zeggen dat ook ik dit een lastig thema vind, want je komt nogal snel op de vraag of God ziekte toelaat vanwege een zondig leven.

Thema: Kracht van gebed

"En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk." (Numeri 21:7)

"Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd." (Nehemia 1:7)


We zagen al het gevolg van het zwijgen van David en wat er veranderde toen hij zijn zonden beleed. In het veel grotere geheel zien we ook zoiets bij Israël gebeuren. Vanaf de eerste dag dat de Heer met Israël was begonnen als zijn eigen volk, is het altijd wat geweest. Telkens weer was Israël ongehoorzaam en God heeft eindeloos veel geduld gehad. God greep soms wel in met kleine straffen, maar uiteindelijk was God heel geduldig en liet Hij zich ook meerdere keren verbidden. Ik neem je deze keer nog even mee in twee geschiedenissen in het Oude Testament. En vaak wordt dan gezegd dat God in het Nieuwe Testament niet meer zo ingrijpt als in het Oude Testament. Maar ik wil je vragen om die mening nog even te parkeren. Er is zeker verschil hoe God in het Oude Testament reageert op zonden en hoe Hij dat in het Nieuwe Testament doet, maar het is de vraag of je daarmee kunt zeggen dat God het niet meer doet. Hoe God reageert in het Oude Testament is namelijk wel naar Gods karakter van gerechtigheid. Gods geduld is namelijk ook een keer gewoon echt op.

 1. Voorwaarden voor verhoring
 2. Worstelen met God
 3. Helpt bidden echt?
 4. Gebed is een opdracht
 5. Gebed vraag ook prioriteit
 6. Intimiteit met je Vader
 7. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 8. Je hart delen met God
 9. Kracht van gebed - Introductie
 10. Beloofde toekomst
 11. Bied weerstand aan satan
 12. Laat je vernederen
 13. Hoe hoed je de kudde?
 14. Het oordeel begint bij het huis van God
 15. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 16. Genoeg als heiden geleefd
 17. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 18. Verantwoording afleggen
 19. Eensgezind
 20. Jij mag echt gezien worden
 21. Van slaafs naar onderdanig
 22. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 23. Lijden als genade
 24. Dat lastige gezag...
 25. Ongelovigen die God verheerlijken
 26. Bouw Zijn Koninkrijk
 27. Levende stenen
 28. Waar sta jij in je geloofsgroei
 29. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 30. Broederliefde
 31. Heiligheid, religie of relatie
 32. Veel meer uitzicht dan vroeger
 33. Wat een erfenis is jouw leven
 34. Verstrooid
 35. Jezus is werkelijke realiteit
 36. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 37. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 38. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 39. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 40. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 41. Leven na Pasen in gebrokenheid
 42. Jezus leeft en jij zult leven!
 43. Hij is en blijft Koning
 44. Weg met Jezus
 45. Gedegradeerd
 46. Erger dan een moordenaar
 47. Hij is een misdadiger!
 48. Wat mag het je kosten?
 49. Loop Jezus niet in de weg
 50. Niet herkend
 51. Loslaten van wat lief is
 52. Intense haat
 53. De weg niet weten
 54. Voor Jezus' voeten of volgen
 55. In verwarring
 56. Controle loslaten
 57. Zwijgen over Jezus uit angst
 58. Ondanks alle tekenen
 59. Messias en Zoon van de mensen
 60. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 61. Welke geur gun jij Jezus?
 62. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 63. Psalmen - Een rein hart
 64. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 65. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 66. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 67. Psalmen - Zonden tegen God
 68. Psalmen - Diep besef van berouw
 69. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 70. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 71. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 72. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 73. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 74. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 75. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 76. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 77. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 78. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 79. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 80. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 81. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 82. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 83. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 84. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 85. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 86. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 87. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 88. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 89. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 90. Uitstrekken of verstenen
 91. Terugkijken om vooruit te kunnen
 92. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 93. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 94. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 95. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 96. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 97. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 98. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 99. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 100. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'2 Koningen 20:1-12

1  In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.
2  Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEERE:
3  Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg.
4  Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de HEERE tot hem kwam:
5  Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan.
6  En Ik zal vijftien jaar aan uw levens dagen toevoegen, en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen omwille van Mij en omwille van Mijn dienaar David.
7  Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. Zij namen die en legden die op de zweer; en hij werd genezen.
8  Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de HEERE zal gaan?
9  Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan?
10  Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan.
11  En Jesaja, de profeet, riep de HEERE aan, en Hij deed de schaduw tien treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Achaz’ zonnewijzer naar beneden was gegaan.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Breng je God op andere gedachten?

Thema: Kracht van gebed

"Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg." (2 Koningen 20:3)

Als God een gebed op je hart legt en jouw gebed is de vertolking van Gods hart, dan kun je er bijna wel zeker van zijn dat God iets gaat doen. Je merkt dat ik een beetje een slag om mijn arm houd als ik het zo schrijf. Het is namelijk niet altijd zo dat als jij iets op je hart krijgt dat God ook dat doet wat jij denkt dat Hij zal doen. Een zieke waar je voor moet bidden, zal nog steeds niet altijd genezen, God kan ook op een andere manier iets doen in die situatie, maar als je echt iets op je hart krijgt, doet God altijd iets. Maar wat nu als je dat niet hebt. Stel je dat je gewoon, zonder verder bijzondere overtuiging, voor iemand bidt, is dat dan minder krachtig en geeft dat minder zekerheid? Ja, ten dele misschien wel, want dan weet je lang niet altijd of je naar Gods wil bidt. En toch kom je dit in de Bijbel heel vaak tegen en soms lijkt het of God Zich dan op andere gedachten laat brengen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu