Thema: Eerste brief van Petrus

"Want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig." (1 Petrus 1:16)

Het is misschien een hele bekende tekst voor jou: "Wees heilig, want Ik ben heilig". Voor mij is dit in ieder geval wel een hele bekende tekst. Een tekst die mij misschien ook wel vaak in verwarring heeft gebracht. Dan ben je tot geloof gekomen en dan komt het volgende. Niet eerst mogen leren als discipel, maar dan moet je leven ook iets laten zien van dat geloof. Tenminste, zo ging het bij mij wel. En mijn ervaring was dat ik van de ene wet, die van je best doen om te geloven en daarmee alle wettische toestanden naar de wet van heiligheid. En eigenlijk vond ik dat verschil niet eens zo groot. Misschien vond ik die wet van heiligheid wel veel moeilijker. Toen je niet geloofde kon je nog zeggen dat je de wet ook niet kon houden, maar als je tot geloof bent gekomen dan hoef je het niet meer alleen te doen en moet je toch wel heiliger worden. En zo rol je van de ene wet in de andere en moet je vervolgens als gelovige nog steeds hard werken omdat je heilig moet worden. En die tekst die Petrus in zijn brief dan aanhaalt is ineens een bijna traumatische tekst geworden.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u." (1 Petrus 1:3 en 4)

Als je doorleest in de eerste brief van Petrus en vanuit het geloof in Christus als vreemdeling en heiden, dan komt er een bijzondere bemoediging waar je gewoon eens over moet nadenken en het laten binnenkomen. Want door de barmhartigheid van God ben je opnieuw geboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus is de barmhartigheid van God de Vader je gaan raken en je bent opnieuw geboren. Ik wil vandaag gewoon eens even tegen je zeggen: Je bent opnieuw geboren! Door in Jezus te geloven heeft Zijn opstanding ervoor gezorgd dat jij opnieuw leeft. Niet je oude leven bepaalt je leven, maar je nieuwe leven bepaalt je leven. Er is in jou een nieuwe hoop geboren.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië" (1 Petrus 1:1)

De komende tijd zullen we in 'Tijd met God' stilstaan bij de eerste brief van Petrus. Het is al weer lang geleden dat we echt onderwijs van de apostelen hebben bekeken. Van tijd tot tijd is het goed om niet alleen bij de verhalen stil te staan, maar ook bij het fundament. Natuurlijk niet om religie te voeden, maar vooral om je relatie met God te versterken. Als je naar de brieven van Petrus kijkt dan is het opmerkelijk hoe Petrus is veranderd. Die visser, een gewone man die met zijn handen zijn brood had verdiend, schrijft een brief met het niveau van een theoloog. Tegelijk zie je ook zijn karakter van praktijk en aanpakken ook wel weer terug. Je zou die brieven eerst eens gewoon moeten lezen om onder de indruk te komen van hoe Petrus is gevormd door zijn leven met Jezus. Wat heerlijk als we daar ook iets in mogen delen, dat we niet alleen relatie met God hebben, maar we ook weten wat we geloven en hoe we geloven. En er komt nog iets bij, bij de brieven van Petrus.

"En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel." (Handelingen 9:3)

Dat Pasen toch echt realiteit is, daar wil ik vandaag nog ene keer bij stilstaan. Jezus leeft en dat doet Hij echt. Vaak lijkt dat voor ons iets dat echt onzichtbaar is en moeilijk is om tastbaar te kunnen begrijpen. Het is zichtbaar in hoe het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt. Paulus zegt: "Niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij." En toch wil ik vandaag nog even de vinger leggen bij een andere manier waardoor Jezus duidelijk maakt dat Hij echt leeft. Het zou kunnen zijn dat je denkt dat dit te ver gaat. Het hangt ook een beetje af welke achtergrond je hebt en in welke theologie je bent groot geworden. Jezus laat Zijn levende werkelijkheid namelijk ook letterlijk zien. 

 1. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 2. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 3. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 4. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 5. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 6. Leven na Pasen in gebrokenheid
 7. Jezus leeft en jij zult leven!
 8. Hij is en blijft Koning
 9. Weg met Jezus
 10. Gedegradeerd
 11. Erger dan een moordenaar
 12. Hij is een misdadiger!
 13. Wat mag het je kosten?
 14. Loop Jezus niet in de weg
 15. Niet herkend
 16. Loslaten van wat lief is
 17. Intense haat
 18. De weg niet weten
 19. Voor Jezus' voeten of volgen
 20. In verwarring
 21. Controle loslaten
 22. Zwijgen over Jezus uit angst
 23. Ondanks alle tekenen
 24. Messias en Zoon van de mensen
 25. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 26. Welke geur gun jij Jezus?
 27. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 28. Psalmen - Een rein hart
 29. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 30. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 31. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 32. Psalmen - Zonden tegen God
 33. Psalmen - Diep besef van berouw
 34. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 35. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 36. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 37. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 38. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 39. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 40. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 41. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 42. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 43. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 44. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 45. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 46. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 47. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 48. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 49. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 50. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 51. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 52. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 53. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 54. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 55. Uitstrekken of verstenen
 56. Terugkijken om vooruit te kunnen
 57. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 58. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 59. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 60. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 61. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 62. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 63. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 64. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 65. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 66. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 67. Wij verwachten de Heer
 68. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 69. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 70. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 71. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 72. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 73. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 74. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 75. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 76. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 77. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 78. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 79. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 80. Kerk van Jezus
 81. Hemelburgers (4)
 82. Hemelburgers (3)
 83. Hemelburgers (2)
 84. Hemelburgers (1)
 85. Opgestaan met Jezus
 86. Kroon op de werk: Jezus is opgestaan

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'2 Koningen 20:1-12

1  In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.
2  Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEERE:
3  Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg.
4  Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de HEERE tot hem kwam:
5  Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan.
6  En Ik zal vijftien jaar aan uw levens dagen toevoegen, en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen omwille van Mij en omwille van Mijn dienaar David.
7  Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. Zij namen die en legden die op de zweer; en hij werd genezen.
8  Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de HEERE zal gaan?
9  Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan?
10  Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan.
11  En Jesaja, de profeet, riep de HEERE aan, en Hij deed de schaduw tien treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Achaz’ zonnewijzer naar beneden was gegaan.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Breng je God op andere gedachten?

Thema: Kracht van gebed

"Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg." (2 Koningen 20:3)

Als God een gebed op je hart legt en jouw gebed is de vertolking van Gods hart, dan kun je er bijna wel zeker van zijn dat God iets gaat doen. Je merkt dat ik een beetje een slag om mijn arm houd als ik het zo schrijf. Het is namelijk niet altijd zo dat als jij iets op je hart krijgt dat God ook dat doet wat jij denkt dat Hij zal doen. Een zieke waar je voor moet bidden, zal nog steeds niet altijd genezen, God kan ook op een andere manier iets doen in die situatie, maar als je echt iets op je hart krijgt, doet God altijd iets. Maar wat nu als je dat niet hebt. Stel je dat je gewoon, zonder verder bijzondere overtuiging, voor iemand bidt, is dat dan minder krachtig en geeft dat minder zekerheid? Ja, ten dele misschien wel, want dan weet je lang niet altijd of je naar Gods wil bidt. En toch kom je dit in de Bijbel heel vaak tegen en soms lijkt het of God Zich dan op andere gedachten laat brengen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu