Thema: Lijdenstijd

"De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden." (Johannes 19:21)

Heeft Pilatus dan toch echt begrepen waar het om ging? Kon Pilatus niets anders dan boven het kruis van Jezus schrijven: 'Koning van de Joden'? Dat is op z'n minst gezegd wel bijzonder dat Pilatus dit doet, maar laat het ook niet dat zien wat Pilatus werkelijk heeft gezien en waarom hij Jezus echt wilde loslaten? Ja, hij heeft Jezus omwille van de massa maar overgegeven. Overigens gebeurt dat Pilatus-gedrag in de kerk nog steeds heel vaak. De Pilatussen die weten dat iets klopt, maar omwille van de massa of de gemeente, toch kiezen voor die massa. Stel je voor dat er nog meer onrust komt. Jezus gaat uiteindelijk niet aan het kruis als een zelfgemaakte Koning, maar Jezus gaat aan het kruis als dè Koning. De uitspraak 'Koning van de Joden' heeft natuurlijk alles te maken met de Koning die op de troon van David zou zitten tot in eeuwigheid. Maar dat wil het volk en de overpriesters in Jezus niet zien.

Thema: Lijdenstijd

"Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem!" (Johannes 19:15a)

Wat moet je met Jezus? Een domme vraag, zou je wellicht zeggen, want zonder Jezus kun je toch niet? Je hebt Jezus toch nodig? Toch is die vraag wat je met Jezus moet, lang niet voor alle mensen logisch. Bij velen speelt het religieuze gevoel een grotere rol dan Jezus. Of de gedachte dat er vele wegen naar de hemel zouden zijn, die verslaat ook zijn duizenden. En Jezus als Koning, is dat dan een betere optie voor veel mensen? Nou ja, Jezus als Koning zou misschien wel de beste koning kunnen zijn die je je kunt wensen: Volmaakter dan David, wijzer dan Salomo en genadiger dan wie ook. En even leken ze ook wel blij te zijn met Jezus, daar in Jeruzalem. Heel even, want als Pilatus dan nog een keer hun Koning voorstelt, schreeuwen ze het uit: Weg met Hem!

Thema: Lijdenstijd

"En Pilatus zei tegen Hem: Zie de mens!" (Johannes 19:5b)

Het einde van Jezus lijdensweg is dichtbij gekomen. Lichamelijk is Hij ondertussen zo ongeveer aan het eind van Zijn krachten, al lijkt dat er nog niet direct op. Het lijkt dat Hij nog in staat is om Zichzelf voort te bewegen, maar hoe dat eruit gezien heeft, kunnen we alleen maar naar gissen. Je kunt je voorstellen dat als je zo gegeseld bent zoals Jezus, zo bent geslagen en zo, letterlijk, kapot bent, dat alles te veel begint te worden. En ondanks dat het lichamelijke lijden bijna niet erger kan, gaat ook het psychisch en emotioneel lijden nog gewoon door. Er wordt met Zijn status gespeeld en gespot. Zijn Koning-zijn wordt op de meest verschrikkelijke manier gebruikt en het loopt uit op een degradatie in menselijk opzicht, maar tegelijk is dat ook Goddelijke genade.

Thema: Lijdenstijd

"Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was een moordenaar." (Johannes 18:40)

Je staat als kind in de klas en er is blijkbaar iets voorgevallen, maar je hebt er niets mee te maken, toch wordt je door de leraar naar voren gehaald en je staat daar naast de dader van het opstootje. Dan vraagt de leraar aan de klas wie er straf verdient en vervolgens kiest de hele klas dat jij straf moet krijgen. Misschien zeg je: Als het er in het onderwijs zo aan toe zou gaan, dan zijn we in Nederland wel heel ver van huis. Misschien wel en natuurlijk kan dit ook echt niet. En blijf even in de rol van dat kind, wat zou je dan als kind gevoeld hebben? Bizar verhaal... Maar het staat in geen contrast met het verhaal van Jezus.

Thema: Lijdenstijd

"Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Als deze geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben." (Johannes 18:30)

Als je Jezus nu echt pijn wil doen met een opmerking, welke opmerking zou dat dan zijn? Welke opmerkingen hebben het emotionele lijden van Jezus enorm vergroot? De afgelopen tijd hebben we al behoorlijk wat momenten bekeken in het leven van Jezus waarbij Hij emotioneel zwaar leed, maar zijn er momenten die groter zijn dan andere momenten? Als je hier naar wilt kijken blijf je wel met het lastige punt zitten dat Jezus er ook Zelf heel bewust voor heeft gekozen om voor jou en mij de prijs te betalen. Wat wij zien als een verschrikkelijke opmerking was voor Jezus misschien wel een belangrijk moment waarbij Hij gewillig de prijs wilde betalen. En soms, en dat is de andere kant, reageren wij wel heel makkelijk met een opmerking als: "Hij wilde toch alles in onze plaats doen?" En we gaan voorbij aan ook dit stuk van het lijden. Welke opmerking kun je maken over iemand die nog nooit iemand kwaad deed?

 1. Wat mag het je kosten?
 2. Loop Jezus niet in de weg
 3. Niet herkend
 4. Loslaten van wat lief is
 5. Intense haat
 6. De weg niet weten
 7. Voor Jezus' voeten of volgen
 8. In verwarring
 9. Controle loslaten
 10. Zwijgen over Jezus uit angst
 11. Ondanks alle tekenen
 12. Messias en Zoon van de mensen
 13. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 14. Welke geur gun jij Jezus?
 15. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 16. Psalmen - Een rein hart
 17. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 18. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 19. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 20. Psalmen - Zonden tegen God
 21. Psalmen - Diep besef van berouw
 22. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 23. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 24. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 25. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 26. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 27. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 28. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 29. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 30. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 31. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 32. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 33. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 34. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 35. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 36. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 37. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 38. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 39. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 40. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 41. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 42. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 43. Uitstrekken of verstenen
 44. Terugkijken om vooruit te kunnen
 45. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 46. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 47. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 48. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 49. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 50. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 51. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 52. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 53. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 54. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 55. Wij verwachten de Heer
 56. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 57. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 58. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 59. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 60. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 61. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 62. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 63. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 64. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 65. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 66. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 67. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 68. Kerk van Jezus
 69. Hemelburgers (4)
 70. Hemelburgers (3)
 71. Hemelburgers (2)
 72. Hemelburgers (1)
 73. Opgestaan met Jezus
 74. Kroon op de werk: Jezus is opgestaan

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu