Thema: Kracht van gebed

"Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden." (Mattheüs 6:6)

Een vraag die ik je graag zou willen stellen als het om gebed en de kracht van gebed gaat is: "Hoe intiem ben jij met God?" Ik bedoel daarmee te zeggen: "Hoe dicht aan Gods hart ben jij?" Als er iets is dat belangrijk is, is het de intimiteit in het gebed. Als je dat niet hebt, dan bid je hooguit op afstand tot God. En als er afstand is, dan is dat ook een spiegel, want wat is dan de reden dat je op afstand blijft. Het kan betekenen dat er weinig vertrouwen in God als je Vader is, maar het kan ook betekenen dat je God eigenlijk niet als Vader kent, of dat er zonden niet opgeruimd zijn die tussen jou en God instaan. Het is goed om die spiegel dan even voor te houden en daar iets mee te gaan doen. Als de intimiteit in het gebed ontbreekt bid je op afstand, vraag je vaak zonder hoop of verwachting en ontbreekt ook vaak geloof voor een bepaalde zaak. Jezus leert ons, als het over het bidden van een gelovige gaat, intimiteit met God.

Thema: Kracht van gebed

"En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen." (Genesis 4:26)

Bidden is voor de gelovige God onder ogen komen om je hart met Hem te delen en tijd nemen zodat God Zijn hart met jou kan delen. Die definitie van gebed is wat gebed is, maar dat roept natuurlijk ook vragen op. Hoe logisch is het dat wij tot God bidden? Vanuit Zijn heiligheid en grootsheid gedacht is het in ieder geval niet in de eerste plaats logisch dat we bidden. Kijk ook nog even naar het moment dat Adam en Eva gezondigd hebben, daar blijkt ook dat het initiatief bij God vandaan komt om in contact te komen. Het menselijke initiatief lijkt op dat moment verdwenen te zijn. Nu kun je zeggen dat dit nergens voor nodig is, want God is toch genade? Maar dat is wel erg makkelijk geredeneerd. God kan dan wel genadig zijn, maar als je bent gevallen, is de eerste vraag of God die genade dan ook nog wel wil geven. En natuurlijk, vanuit het Evangelie kunnen we dat allemaal snel zeggen, maar ik denk dat het goed is dat als je over de kracht van gebed nadenkt, je ook even moet stilstaan bij Wie God is en wie wij zijn.

Thema: Kracht van gebed

"En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind van de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof." (Genesis 3:8)

Als je het over de kracht van gebed wilt hebben en daarover wilt nadenken, dan is misschien de eerste vraag die je moet stellen: "Wat is bidden?" Ongetwijfeld zal je dan snel het antwoord krijgen: "Praten met God". Natuurlijk is het dat ook. Misschien zou je ook nog wel moeten zeggen: "Het is luisteren naar God". Het is toch eigenlijk best vreemd als je met iemand praat, dat jij praat en die ander mag niets terugzeggen. Dat kan zijn als je iemand iets vraagt, maar die ander mag niet zeggen of hij je wil geven wat je vraagt. Of jij deelt iets uit je leven en de ander mag er niet op reageren. Als je in gesprek gaat, zou het toch in ieder geval een communicatie naar twee kanten moeten zijn. Als je praat met God, is het dan logisch als dat een eenzijdig gesprek van onze kant zou zijn, we zeggen "amen" en we gaan verder waar we mee bezig waren? Waar is dan het moment dat God tot je mag spreken?

Thema: Kracht van gebed

"Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed." (Romeinen 12:12)

Gebed, iets wat er voor velen gewoon bij hoort. Het is onderdeel van je geloof en je relatie met God, maar tegelijk is het ook dat wat voor velen de meeste moeite kost om het vol te houden. En daarnaast is er met gebed ook iets vreemds, want als je met mensen spreekt die niet geloven, maar je vraag of je met hen mag bidden als er moeilijkheden zijn, dan mag dat heel vaak wel. Terwijl als ik in het ziekenhuis bij een gemeentelid zit, ik regelmatig hoor: “Nee, bidt hier maar niet hoor, want dan kijken ze zo raar”.

Thema: Eerste brief van Petrus

"De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u-na een korte tijd van lijden-toerusten, bevestigen, versterken en funderen." (1 Petrus 5:10)

De hele brief van Petrus maakt duidelijk dat het leven van een gelovige zeker niet altijd een makkelijk leven zal zijn. Het is een leven waarin lijden vanwege het geloof een rol speelt, maar ook een leven van strijd tegen de machten van de duisternis. Ook satan gaat rond als een brullende leeuw en dat maakt het niet altijd makkelijk. En dit beseft Petrus natuurlijk ook echt wel als hij tot een afronding komt van zijn brief. De toon in zijn brief was ook een toon van lijden en strijd, van een moeilijk leven als gelovige midden in deze wereld zonder God. en dat terwijl Petrus juist ook iemand is die het positieve echt wel ziet. Zelfs uit het lijden als gelovige haalde hij nog positieve dingen, omdat je dat mag doen vanwege Jezus. En zo sluit hij dan ook zijn brief af. Ik weet niet hoe jij je leven ervaart, ik weet ook niet hoe jij strijd ervaart in je leven, maar laat dit waar zijn: Je bent geroepen tot eeuwige heerlijkheid.

 1. Bied weerstand aan satan
 2. Laat je vernederen
 3. Hoe hoed je de kudde?
 4. Het oordeel begint bij het huis van God
 5. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 6. Genoeg als heiden geleefd
 7. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 8. Verantwoording afleggen
 9. Eensgezind
 10. Jij mag echt gezien worden
 11. Van slaafs naar onderdanig
 12. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 13. Lijden als genade
 14. Dat lastige gezag...
 15. Ongelovigen die God verheerlijken
 16. Bouw Zijn Koninkrijk
 17. Levende stenen
 18. Waar sta jij in je geloofsgroei
 19. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 20. Broederliefde
 21. Heiligheid, religie of relatie
 22. Veel meer uitzicht dan vroeger
 23. Wat een erfenis is jouw leven
 24. Verstrooid
 25. Jezus is werkelijke realiteit
 26. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 27. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 28. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 29. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 30. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 31. Leven na Pasen in gebrokenheid
 32. Jezus leeft en jij zult leven!
 33. Hij is en blijft Koning
 34. Weg met Jezus
 35. Gedegradeerd
 36. Erger dan een moordenaar
 37. Hij is een misdadiger!
 38. Wat mag het je kosten?
 39. Loop Jezus niet in de weg
 40. Niet herkend
 41. Loslaten van wat lief is
 42. Intense haat
 43. De weg niet weten
 44. Voor Jezus' voeten of volgen
 45. In verwarring
 46. Controle loslaten
 47. Zwijgen over Jezus uit angst
 48. Ondanks alle tekenen
 49. Messias en Zoon van de mensen
 50. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 51. Welke geur gun jij Jezus?
 52. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 53. Psalmen - Een rein hart
 54. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 55. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 56. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 57. Psalmen - Zonden tegen God
 58. Psalmen - Diep besef van berouw
 59. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 60. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 61. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 62. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 63. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 64. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 65. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 66. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 67. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 68. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 69. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 70. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 71. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 72. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 73. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 74. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 75. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 76. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 77. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 78. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 79. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 80. Uitstrekken of verstenen
 81. Terugkijken om vooruit te kunnen
 82. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 83. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 84. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 85. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 86. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 87. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 88. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 89. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 90. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 91. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 92. Wij verwachten de Heer
 93. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 94. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 95. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 96. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 97. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 98. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 99. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 100. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'2 Koningen 20:1-12

1  In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.
2  Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEERE:
3  Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg.
4  Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de HEERE tot hem kwam:
5  Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan.
6  En Ik zal vijftien jaar aan uw levens dagen toevoegen, en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen omwille van Mij en omwille van Mijn dienaar David.
7  Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. Zij namen die en legden die op de zweer; en hij werd genezen.
8  Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de HEERE zal gaan?
9  Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan?
10  Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan.
11  En Jesaja, de profeet, riep de HEERE aan, en Hij deed de schaduw tien treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Achaz’ zonnewijzer naar beneden was gegaan.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Breng je God op andere gedachten?

Thema: Kracht van gebed

"Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg." (2 Koningen 20:3)

Als God een gebed op je hart legt en jouw gebed is de vertolking van Gods hart, dan kun je er bijna wel zeker van zijn dat God iets gaat doen. Je merkt dat ik een beetje een slag om mijn arm houd als ik het zo schrijf. Het is namelijk niet altijd zo dat als jij iets op je hart krijgt dat God ook dat doet wat jij denkt dat Hij zal doen. Een zieke waar je voor moet bidden, zal nog steeds niet altijd genezen, God kan ook op een andere manier iets doen in die situatie, maar als je echt iets op je hart krijgt, doet God altijd iets. Maar wat nu als je dat niet hebt. Stel je dat je gewoon, zonder verder bijzondere overtuiging, voor iemand bidt, is dat dan minder krachtig en geeft dat minder zekerheid? Ja, ten dele misschien wel, want dan weet je lang niet altijd of je naar Gods wil bidt. En toch kom je dit in de Bijbel heel vaak tegen en soms lijkt het of God Zich dan op andere gedachten laat brengen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu