Thema: Kracht van gebed

"Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte." (Psalm 32:3 en 4)

God verhoort wel, maar lang niet altijd zoals wij dat zouden willen. Tegelijk, geloof ik ook dat God veel meer wil doen op ons gebed, dan ik vaak kan geloven. Eigenlijk is het ook wel weer makkelijk gezegd als we zeggen: Bidden is goed, maar het vertrouwen dat God het beste met je voor heeft is belangrijker dan de verhoring zoals wij denken dat het goed is. Dat zou namelijk betekenen dat een niet verhoord gebed, iets is dat God op een bepaalde manier zou beslissen. Dat is wel erg makkelijk, want dan gaan we voorbij aan de voorwaarden die er zijn voor gebedsverhoring. Gebed kan nooit krachtig zijn als er tussen jou en God dingen niet zijn opgeruimd. En ja, ik geloof dat God echt genadiger is dan wij denken en soms heel genadig is als het om verhoring gaat, maar de grote lijn is wel dat als wij ons leven niet op orde hebben, ook het ontvangen op het gebed vaak uitblijft.

Thema: Kracht van gebed

"Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed." (Psalm 66:19)

Het voelt bijna als glad ijs op het moment dat je iets moet gaan zeggen over de vraag of bidden echt helpt. Jezus zegt natuurlijk wel dat als we bidden, kloppen en zoeken, dat we zullen ontvangen, opgedaan worden en dat we zullen vinden, maar is dit echt altijd zo? Dan klinkt het ook wel makkelijk om dan te zeggen dat je moet bidden naar Gods wil. En als dan een gebed niet verhoord wordt, moet je dan zeggen dat je niet naar Gods wil hebt gebeden? Als het over bidden voor zieken gaat, zeg ik altijd: "Genezing is verdiend door Jezus". Je kunt dan nooit tegen Gods wil in bidden, alleen de genezing ontvang je of in een wonder, of door artsen en processen heen of bij de hemelpoort als je in Jezus gelooft. Heel vaak wordt dan tegen mij gezegd dat dit makkelijk is om zo te denken, want als er dan niets gebeurt, heb je toch geen valse hoop gegeven.

Thema: Kracht van gebed

"Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden." (Lukas 11:10)

Het is allemaal goed om te zeggen dat je intimiteit met God je Vader moet zoeken, je mag dan zelfs ook nog wel zeggen dat bidden iets is dat niet moet ontbreken. Gebed is ook nog helpend als het gaat over het loslaten van je zorgen, maar is dat ook niet gewoon een soort van psychologie? Er zijn wetenschappers die stellen dat gebed niets meer is dan een psychologisch proces. Je doet eigenlijk iets waardoor je jezelf hoop geeft en hoop doet leven. Dat is een totaal vrijzinnige manier van denken dat uitgaat van een geloof in de god die we in onze denkbeelden hebben gemaakt, maar die niet bestaat. Dus binnen een religieus systeem kun je het voorgaande over bidden ook gewoon beamen. Als bidden niet meer dan een psychologisch proces is, dan zijn we snel uitgepraat. De grote vraag is natuurlijk of bidden echt helpt. Brengt gebed werkelijk verandering in situaties.

Thema: Kracht van gebed

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6)

Kun je zeggen dat bidden iets is dat zou moeten? Je voelt wel aan dat dit ergens een lastige vraag is. Het lastigste is dan vooral dat, zoals ik vorige keer als schreef, je snel een reactie krijgt dat er iets zou moeten bij God. Wat daarbij komt, als het om intimiteit gaat en om het delen van je hart, kun je daar dan van zeggen dat dit moet? Alsof er een bepaalde dwang zou zijn om je diepste emoties te delen. Het blijft iets dat heel lastig is in de Bijbel. Aan de ene kant zou genade vrijheid moeten betekenen, maar betekent dit dan dat je niets meer moet? Als je de brieven van Paulus leest, merk je dat Paulus toch wel heel vaak het woordje 'moeten' gebruikt. En ook het aantal bevelen dat hij geeft in zijn brieven is aanzienlijk. Tegelijk zegt Jezus niet dat Hij moet bidden, Hij doet dat als iets dat vanzelf gebeurt.

Thema: Kracht van gebed

"En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar." (Markus 1:35)

Ga in je binnenkamer om intimiteit te zoeken met je Vader in de hemel en zoek daarvoor een plek waar je je kunt afzonderen, dat was de conclusie die we trokken bij de woorden van Jezus waar Hij zegt dat we in onze binnenkamer moeten gaan om te bidden. Nu is dat woord 'binnenkamer' misschien wel een lastige voor jou. Lang niet iedereen heeft een plek in huis waar je je terug kunt trekken. En hoe deed Jezus dat eigenlijk zelf? Nou, als je wilt weten welke prioriteit je moet geven aan je binnenkamer, dan moet je gewoon even naar Jezus kijken en hoe Hij dit deed. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar een argument als 'te druk' of 'geen tijd' hebben wij heel snel als het om gebed gaat. Overigens, de kringen in de kerk die het moeilijkste zijn om in stand te houden, zijn gebedskringen, ook dat zegt wel iets.

 1. Intimiteit met je Vader
 2. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 3. Je hart delen met God
 4. Kracht van gebed - Introductie
 5. Beloofde toekomst
 6. Bied weerstand aan satan
 7. Laat je vernederen
 8. Hoe hoed je de kudde?
 9. Het oordeel begint bij het huis van God
 10. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 11. Genoeg als heiden geleefd
 12. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 13. Verantwoording afleggen
 14. Eensgezind
 15. Jij mag echt gezien worden
 16. Van slaafs naar onderdanig
 17. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 18. Lijden als genade
 19. Dat lastige gezag...
 20. Ongelovigen die God verheerlijken
 21. Bouw Zijn Koninkrijk
 22. Levende stenen
 23. Waar sta jij in je geloofsgroei
 24. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 25. Broederliefde
 26. Heiligheid, religie of relatie
 27. Veel meer uitzicht dan vroeger
 28. Wat een erfenis is jouw leven
 29. Verstrooid
 30. Jezus is werkelijke realiteit
 31. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 32. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 33. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 34. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 35. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 36. Leven na Pasen in gebrokenheid
 37. Jezus leeft en jij zult leven!
 38. Hij is en blijft Koning
 39. Weg met Jezus
 40. Gedegradeerd
 41. Erger dan een moordenaar
 42. Hij is een misdadiger!
 43. Wat mag het je kosten?
 44. Loop Jezus niet in de weg
 45. Niet herkend
 46. Loslaten van wat lief is
 47. Intense haat
 48. De weg niet weten
 49. Voor Jezus' voeten of volgen
 50. In verwarring
 51. Controle loslaten
 52. Zwijgen over Jezus uit angst
 53. Ondanks alle tekenen
 54. Messias en Zoon van de mensen
 55. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 56. Welke geur gun jij Jezus?
 57. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 58. Psalmen - Een rein hart
 59. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 60. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 61. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 62. Psalmen - Zonden tegen God
 63. Psalmen - Diep besef van berouw
 64. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 65. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 66. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 67. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 68. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 69. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 70. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 71. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 72. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 73. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 74. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 75. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 76. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 77. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 78. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 79. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 80. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 81. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 82. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 83. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 84. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 85. Uitstrekken of verstenen
 86. Terugkijken om vooruit te kunnen
 87. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 88. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 89. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 90. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 91. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 92. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 93. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 94. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 95. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 96. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 97. Wij verwachten de Heer
 98. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 99. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 100. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'2 Koningen 20:1-12

1  In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.
2  Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEERE:
3  Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg.
4  Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de HEERE tot hem kwam:
5  Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan.
6  En Ik zal vijftien jaar aan uw levens dagen toevoegen, en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen omwille van Mij en omwille van Mijn dienaar David.
7  Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. Zij namen die en legden die op de zweer; en hij werd genezen.
8  Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de HEERE zal gaan?
9  Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan?
10  Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan.
11  En Jesaja, de profeet, riep de HEERE aan, en Hij deed de schaduw tien treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Achaz’ zonnewijzer naar beneden was gegaan.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Breng je God op andere gedachten?

Thema: Kracht van gebed

"Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg." (2 Koningen 20:3)

Als God een gebed op je hart legt en jouw gebed is de vertolking van Gods hart, dan kun je er bijna wel zeker van zijn dat God iets gaat doen. Je merkt dat ik een beetje een slag om mijn arm houd als ik het zo schrijf. Het is namelijk niet altijd zo dat als jij iets op je hart krijgt dat God ook dat doet wat jij denkt dat Hij zal doen. Een zieke waar je voor moet bidden, zal nog steeds niet altijd genezen, God kan ook op een andere manier iets doen in die situatie, maar als je echt iets op je hart krijgt, doet God altijd iets. Maar wat nu als je dat niet hebt. Stel je dat je gewoon, zonder verder bijzondere overtuiging, voor iemand bidt, is dat dan minder krachtig en geeft dat minder zekerheid? Ja, ten dele misschien wel, want dan weet je lang niet altijd of je naar Gods wil bidt. En toch kom je dit in de Bijbel heel vaak tegen en soms lijkt het of God Zich dan op andere gedachten laat brengen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu