Thema: Lijdenstijd

"Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft." (Johannes 15:18)

Als je Jezus volgt, kan het ervoor zorgen dat de wereld die Jezus niet liefheeft, je gaat haten. Dat horen we natuurlijk overal om ons heen. Op plaatsen waar mensen vervolgd worden om hun geloof speelt dit veel meer dan bij ons. Wij zullen misschien eens wat weerstand krijgen, het kan gevolgen hebben voor je baan of je positie, maar over het algemeen valt het bij ons nog mee. Als het gebeurt, dan zegt Jezus: "Weet dan dat zij Mij eerder gehaat hebben dan dat ze jullie haten". Een opmerking die we heel vaak betrekken op het lijden vanwege je geloof. Vandaag wil ik die tekst ook even omdraaien en even stilstaan bij wat Jezus hiermee over Zichzelf zegt. Dat is namelijk nogal een heftige opmerking. Ik kom er telkens achter hoeveel van dit soort opmerkingen van Jezus voor ons bijna gewoon zijn geworden, maar is het ook gewoon?

Thema: Lijdenstijd

"Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten." (Johannes 14:5)

Wat een heerlijke boodschap van Jezus aan Zijn discipelen, zou je zeggen. Na alle onbegrijpelijke, maar ook wel angstige boodschappen, komt ineens de boodschap dat ze zichzelf niet van slag moeten laten brengen. Ze moeten niet in de war raken. Jezus gebruikt hier hetzelfde woord als dat we ook tegenkwamen toen Jezus Zelf in de war raakte van het komende verraad van Judas. Nu zegt Hij tegen Zijn discipelen dat ze niet in de war moeten raken. Alles wat er gaat gebeuren is nodig, zodat ze straks een woning hebben in het Vaderhuis. Het zijn de woorden uit Johannes 14 die voor veel gelovigen een enorme troost zijn. Vaak worden ze uitgelegd dat hoe moeilijk het soms ook kan zijn in je leven, raak niet van slag, want Jezus maakt je woning bij de Vader klaar. Straks ben je de strijd te boven en ben je Thuis.

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Thema: Lijdenstijd

"Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden." (Johannes 13:21)

Hoe weet je nu wat Jezus echt heeft geraakt? Er zijn momenten dat Jezus heel duidelijk laat zien wat dingen Hem deden. Als het over medelijden gaat, dan is Hij met innerlijke ontferming bewogen, in de hof van Gethsemané raakt Hij ontsteld van wat Hij op dat moment ervaart, maar op het moment dat Judas Hem gaat verraden raakt Zijn geest in beroering. Wat dat woord 'beroering' precies zegt, is nog niet zo eenvoudig. Het is wel een heftige ervaring voor Jezus in Zijn geest. En is dat vreemd?

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

 1. Zwijgen over Jezus uit angst
 2. Ondanks alle tekenen
 3. Messias en Zoon van de mensen
 4. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 5. Welke geur gun jij Jezus?
 6. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 7. Psalmen - Een rein hart
 8. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 9. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 10. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 11. Psalmen - Zonden tegen God
 12. Psalmen - Diep besef van berouw
 13. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 14. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 15. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 16. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 17. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 18. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 19. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 20. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 21. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 22. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 23. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 24. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 25. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 26. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 27. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 28. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 29. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 30. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 31. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 32. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 33. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 34. Uitstrekken of verstenen
 35. Terugkijken om vooruit te kunnen
 36. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 37. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 38. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 39. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 40. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 41. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 42. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 43. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 44. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 45. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 46. Wij verwachten de Heer
 47. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 48. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 49. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 50. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 51. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 52. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 53. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 54. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 55. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 56. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 57. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 58. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 59. Kerk van Jezus
 60. Hemelburgers (4)
 61. Hemelburgers (3)
 62. Hemelburgers (2)
 63. Hemelburgers (1)
 64. Opgestaan met Jezus
 65. Kroon op de werk: Jezus is opgestaan

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu