Daniël - Radicaal vanaf het begin

 

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.” (Daniël 1:8)
 
Het is natuurlijk heel logisch dat Daniël, meegenomen uit zijn eigen land door een vreemde koning, in het vreemde land, aan het hof van die koning gelijk even duidelijk maakt dat hij geen zin heeft om te eten van dat wat hem wordt voorgezet. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet logisch. Je moet gewoon eens even goed leven wat er in dat eerste hoofdstuk van Daniël staat. Jongens van het koninklijke geslacht worden meegenomen door de koning van Babel en worden aan het hof neergezet om daar opgeleid te worden om in dienst van de koning te treden. En dan zegt Daniël: “Sorry, maar jullie eten hoeven wij niet.”

Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past

 

“Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen.” (Daniël 1:3)
 
Het is mooi als je hebt meegedacht over het vissen van mensen, maar als je dat heel rooskleurig voorstelt, dan zou je bijna vergeten dat er ook nog een andere kant is. Er is ook nog de kant van de samenleving waarin wij leven. Ik weet niet hoe dit voor jou is, maar onze seculiere samenleving is lang niet altijd makkelijk om te leven. Sterker nog, je kunt zeggen dat we onze naaste niet eindeloos in hun waarde moeten laten omdat er maar één waarheid is die echt reddend is, maar tegelijk leef je er wel gewoon tussen. Als het goed is, leef je als een hemelburger op aarde en leef je in een vreemd land. En dat is lastig, want de levensstijl van de hemel sluit totaal niet aan op de stijl van de aarde.

Mensen vissen - En nu jij!

 

“En Hij stelde er twaalf aan om ben Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven.” (Markus 3:14 en 15)
 
Wanneer heb je als discipel van Jezus genoeg geleerd om het geleerde in de praktijk te brengen? Dat bepaalt niet de discipel, maar dat bepaald de Meester! En om het nog maar een keer te zeggen: De discipelen wist nog maar heel, heel weinig van Jezus en Zijn bediening op aarde. Het was zelfs nog maar de vraag of ze echt door hadden dat Hij de Messias was. En als je vervolgens bedenkt welk onderwijs ze in de eerste dagen met Jezus hadden gehad, dan is dat niet veel meer dan een paar wonderen, een beetje onderwijs en een roeping van de rest van de discipelen waar je ook je vragen nog wel bij kunt hebben.

Mensen vissen - Met welk net?

 

“En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee, en Hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea.” (Markus 3:7)

 

Er staan, naar aanleiding van het thema ‘mensen vissen’ twee vragen open: Ben jij bereid om Jezus te volgen en wil jij groot denken van de kracht van het Koninkrijk? Jezus heeft je opgezocht en heeft ook jou de vraag gesteld: Volg Mij! En de vraag is of je dat wil doen en zo een visser van mensen wilt worden. En als je dan daar ‘ja’ tegen zegt, durf je dan ook groot te denken. Mensen vissen, niet zoals je vist met een hengel, maar zoals je vist met een net, zodat er niet af en toe een gelovige bijkomt, maar dat er velen tot geloof komen. Als je dan nog steeds zegt: “Ja, ik ben beschikbaar, Heer, zendt mij”, dan komt er nog een laatste vraag.

Mensen vissen - Wat mag het je kosten?

 

 “En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.” (Markus 1:18)

 

Het is goed om even nog in het bootje van Simon en Andreas te blijven. We hebben hun beeld bij vissen ondertussen helder gekregen en ook het beeld waaruit Jezus hen roept. Jezus sluit aan bij hun belevingswereld: Hard werken, maar ook veel vis binnenbrengen. Als Jezus in deze lijn hen roept, betekent dat dus ook dat Jezus zegt dat vissen van mensen, ook hard werken is, maar dat je ook mag uitgaan van volle netten. Maar in dat bootje gebeurt nog iets anders. Simon en Andreas zullen lang niet begrepen hebben wat Jezus precies bedoelde met ‘vissers van mensen’, maar dat het gaat om mensen te vangen voor deze rabbi zullen ze wel begrepen hebben. Maar stel nu dat jij daar in dat bootje zat.

Mensen vissen - Groot denken

 

“En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.” (Markus 1:17)

 

Je zou in je bootje zitten, gewoon aan het werk en je hoopt op een goede vangst, en dan komt Jezus ineens langs. Waarschijnlijk was het Simon en Andreas niet eens bijzonder opgevallen. Meer dan een rabbi hebben ze niet gezien in die man die daar langs de zee kwam aanlopen. Jezus had hen wel met andere ogen bekeken en wist dat zij de eerste discipelen van Hem zouden worden. Vissers als discipelen van een rabbi. Dat is wel heel apart. Niet degenen die op school als hoogste scoorden en daardoor discipel bij een rabbi mochten worden, maar vissers zonder betekenis.

Mensen vissen - Het begin

 

“En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen want zij waren vissers.” (Markus 1:16)
 
Gisteren was de intro rond het thema ‘de enige waarheid’ stevig. Durven wij echt dat wat wij geloven als de enige weg van redding te brengen in deze wereld, of zijn wij al zover gemasseerd door onze cultuur dat we vooral iedereen in zijn waarde moeten laten? Voordat we verder kijken hoe Jezus begint aan Zijn werk op aarde, is het wel belangrijk om nog even te zeggen dat het er niet om gaat dat we ondoordacht en bot met mensen omgaan. Soms krijg je het idee bij sommige evangelisten dat elk gevoel er dan niet meer toe doet en dat het bijna een dwingen is op een manier die we bij Jezus niet tegen komen. Maar hoe doet Jezus het dan wel en op welke manier zet Hij Zijn discipelen in beweging?

Mensen vissen - Intro

 

“En Hij zei: de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het Evangelie.” (Markus 1:15)

 

In een paar dagen wil ik wat principes doorgeven over de manier hoe deze wereld gewonnen kan worden voor Jezus. En vandaag wil ik je eerst een paar confronterende vragen stellen. Vooral omdat ik afgelopen dagen zat na te denken over hoe wij in deze wereld christenen zijn. We hebben net nagedacht over het Griekse denken en het Joodse denken en dat Griekse denken, waarbij we vooral bezig zijn met onszelf en waar we meer en meer de ander in zijn waarde laten, doortrekt alles. En ik wil jou de vraag stellen of jij lef hebt om echt voor Jezus op te staan in deze wereld?

 

Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'

 

“Ieder die naar Mij toekomt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is.” (Lukas 6:47)
 
De afgelopen dagen hebben we het verschil gezien tussen het Joodse denken en het Griekse denken. Het Joodse denken is dus eigenlijk het denken dat God in Israël heeft gelegd, maar door Zijn Geest ook in ons. Het Griekse denken is sterk individualistisch en gericht op wat jij er aan hebt. Maar als je bedenkt dat het Joodse denken datgene is dat God in je heeft gelegd, dan betekent het dat jij mag leren wat je al kunt. Gods Geest heeft het dan al in je gelegd en vanuit de oorsprong zit het al in je genen. Het is iets dat zelfs bij de schepping erbij hoorde.

Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding

 

“Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.” (Lukas 6:37)

Als je omgekeerd wilt denken dan is deze tekst van vandaag ook echt een hele lastige. Het onderwijs dat Jezus geeft vanuit het Koninkrijk en vanuit Zijn denken is zeker niet altijd makkelijk. En zeker in onze cultuur is oordelen iets dat diep in ons zit. Het lijkt bijna niet mogelijk om dit te voorkomen, wij staan zo makkelijk met een oordeel of een mening klaar. Jezus wijst ons erop dat we daarmee het tegengestelde moeten doen.

Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk

 

“Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u  kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.” (Lukas 6:35)
 
Waarom zou je goed doen aan je naaste? Je zou gewoon kunnen zeggen: Omdat God dat van mij vraagt. Dat klinkt op zich wel goed, maar dan is het een regel die is opgelegd. Het enige dat echt werkt is iets dat uit jezelf komt. Veel kerken zijn leeggelopen of zitten vol met mensen die geen persoonlijke relatie met God hebben doordat geloven niet meer was dan een verzameling van regels. Als je dus alleen goed doet aan je naaste omdat Jezus dat als wet geeft in de Bergrede, dan is de kans groot dat je een tijdje je best doet, maar dat je uiteindelijk toch opgeeft.

Meer artikelen...

 1. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 2. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 3. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 4. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 5. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 6. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 7. Grieks of Joods - Gunnend
 8. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 9. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 10. Grieks of Joods - Intro
 11. Handoplegging - Tenslotte
 12. Handoplegging - Wees niet bang
 13. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 14. Handoplegging - Bediening overgedragen
 15. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 16. Handoplegging - Door een discipel
 17. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 18. Handoplegging
 19. Pinksteren - Iedereen (2)
 20. Pinksteren - Iedereen
 21. Pinksteren - Stomdronken
 22. Pinksteren - Verwarring
 23. Handelingen 29 - Weerstand
 24. Handelingen 29 - Balans
 25. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 26. Handelingen 29
 27. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 28. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 29. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 30. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 31. Tussen kwijt zijn en verwachten
 32. Hemelvaart
 33. Communicatie met God - Overweldigend
 34. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 35. Communicatie met God - Als God niet reageert
 36. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 37. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 38. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 39. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 40. Communicatie met God - Jona-momenten
 41. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 42. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 43. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 44. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 45. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 46. Communicatie met God - De strijd is van God
 47. Communicatie met God - Overvloed (2)
 48. Communicatie met God - Overvloed
 49. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 50. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 51. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 52. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 53. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 54. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 55. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 56. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 57. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 58. Communicatie met God - Vragen om een teken
 59. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 60. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 61. Communicatie met God - God wil je zegenen
 62. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 63. Communicatie met God - Good, good Father
 64. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 65. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 66. Communiceren met God
 67. Na Pasen - Je verstand geopend
 68. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 69. Na Pasen - Ken de Bijbel
 70. Pasen - Geloof jij het echt?
 71. Pasen - Hij is opgestaan!
 72. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 73. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 74. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 75. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 76. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 77. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 78. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 79. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 80. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 81. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 82. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 83. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 84. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 85. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 86. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 87. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 88. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 89. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 90. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 91. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 92. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 93. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 94. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 95. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 96. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 97. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 98. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 99. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 100. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 101. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 102. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 103. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 104. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 105. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 106. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 107. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 108. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 109. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 110. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 111. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 112. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 113. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 114. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 115. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 116. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 117. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 118. Simson - Nieuwe toewijding
 119. Simson - Roepen in de nood
 120. Simson - Nog meer wraak
 121. Simson - Wraak
 122. Simson - Gods kracht
 123. Simson - Gods tijd
 124. Simson - Geboren
 125. Simson - God zien en leven
 126. Simson - Nazireeër
 127. Simson
 128. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 129. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 130. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 131. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 132. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 133. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 134. Timotheüs - Strijd van het geloof
 135. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 136. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 137. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 138. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 139. Timotheüs - Jonge weduwen
 140. Timotheüs - Bediening van weduwen
 141. Timotheüs - Weduwen
 142. Timotheüs - Op elkaars schouders
 143. Timotheüs - Acht op jezelf
 144. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 145. Timotheüs - Smaad en spot
 146. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 147. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 148. Alles is mogelijk!
 149. Timotheüs - Gevaar van afval
 150. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 151. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 152. Timotheüs - Ambt en gezin
 153. Timotheüs - Diakenen
 154. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 155. Timotheüs - Onberispelijk
 156. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 157. Timotheüs - Ambt van opziener
 158. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 159. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 160. Timotheüs - Houding van vrouwen
 161. Timotheüs - Gebedshouding
 162. Timotheüs - Paulus' gezag
 163. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 164. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 165. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 166. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 167. Timotheüs - Iedereen is te redden
 168. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 169. Timotheüs - Doel van de wet
 170. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 171. Timotheüs - Loslaten
 172. Timotheüs - Zoon in het geloof
 173. Wie zeg jij dat Jezus is
 174. Het loon dat jij meebrengt
 175. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom