Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad

 

“Daniël nam het woord en zei: ’s Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op, en de vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden.” (Daniël 7:2 en 3)

 

Het visioen dat Daniël krijgt begint met een onstuimige zee en uit die zee komen vier dieren. Die zee, waar het mee begint die voorspelt niet veel goed. De zee staat in de Bijbel heel vaak voor het kwaad of voor de kwade machten. Je zou hier ook kunnen zeggen dat deze zee symbool staat voor het wereldtoneel in de tijd die nog volgt. En dat wereldtoneel wordt opgezweept als een woeste zee. Dan heeft dat woeste en onstuimige alles te maken met de onrust die op het wereldtoneel te zien zal zijn.

Daniël - Visioenen

 

“In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij.” (Daniël 7:1)

 

De eerste zes hoofdstukken van het boek Daniël zijn natuurlijk overbekend, maar de laatste zes hoofdstukken veel minder. Hooguit wat mensen die heel erg bezig zijn met de eindtijd, kennen deze hoofdstukken vaak door en door. En zoals bekend besteed ik liever niet te veel aandacht aan de eindtijd en alles wat er kan gaan gebeuren, omdat ik geloof dat niet onze focus moet zijn wanneer we verlost worden van deze wereld, maar dat we in deze wereld Jezus en Zijn Koninkrijk laten zien. En dan wil ik mij niet verliezen in die dingen waar heel veel niet duidelijk in is en waar we in principe ook geen opdracht in hebben.

Daniël - De God van wonderen en tekenen

 

“Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen.” (Daniël 6:28)

 

Wat zal Darius van binnen op z’n kop hebben gestaan. Als je iemand uit de leeuwenkuil omhoog haalt, zonder dat hem ook maar iets is aangedaan, dan kan ik mij voorstellen dat je er niet veel meer van begrijpt. De woorden dat de God van Daniël hem moest verlossen, waren wellicht meer woorden in wanhoop, dan in echt geloof. In ieder geval hebben deze woorden wel iets vrijgezet in de geestelijke wereld. Maar als het dan gebeurt, dan komt Darius ook woorden te kort om zijn geloof in de God van Daniël uit te spreken.

Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen

 

“Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert – Hij zal u verlossen.” (Daniël 6:17)

 

Is het bijzonder dat de leeuwen in de leeuwenkuil Daniël niet verscheuren? Ja en nee. Ongetwijfeld hadden deze leeuwen honger en waren ze lang genoeg niet gevoed, waardoor ze niets anders wilden dan verscheuren. En reken erop dat de beulen van die tijd heel goed wisten op welke manier de leeuwenkuil het meest verschrikkelijke was om iemand aan zijn eind te laten komen. Dus in die zin was het bijzonder dat Daniël in de leeuwenkuil niet werd verscheur. Maar er is ook nog een andere kant.

Daniël - Als bidden niet mag

 

“Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.” (Daniël 6:11)

 

Koning Darius was een andere koning dat de eerdere koningen waar Daniël onder had gediend. Als je het hele hoofdstuk leest blijkt hij geestelijk er wel anders in te staan dan zijn voorgangers. Je leest niets over afgoderij en hij spreekt zelfs het vertrouwen uit in de God van Daniël op het moment dat het er om gaat spannen en hij Daniël niet lijkt te kunnen redden. En wat er afspeelt rondom Daniël, dat lijkt hij niet door te hebben gehad. Tegelijk roept de tekst van deze dag ook genoeg vragen op.

Daniël - Volledig geleid door Gods Geest

 

“Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders ven de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen.” (Daniël 6:4)

 

Wat zou er gebeuren als jij altijd afgestemd bent op de Geest van God? En met altijd bedoel ik dan ook echt altijd. Niet alleen op die momenten dat je nu afstemt op Gods Geest op momenten dat je Gods leiding zoekt, maar dat dit veel meer de praktijk van elke dag is. En dan niet eens alleen een bewuste praktijk, maar ook nog veel meer dat je zo gewoon bent om alles met God af te stemmen dat het niet eens iets is waar je bewust voor moet kiezen?

Daniël - Gevolgen in het nageslacht

 

“Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven.” (Daniël 5:24)

 

Er zijn een paar dingen die opvallen bij het gesprek dat Daniël voert met Beltsazar. Maar de uitkomst is ook behoorlijk opmerkelijk. Het eerste dat eigenlijk wel heel opmerkelijk is, is dat als Daniël door de koning wordt geroepen en de koning zegt dat in Daniël de geest van de goden is, dat Daniël helemaal niets daarover zegt. In veel gevallen zijn wij, waarschijnlijk, geneigd om te zeggen: “Ja, maar koning, dit is niets iets dat ik heb, maar dat is de Geest van God in mij”, maar Daniël zwakt de woorden niet af. Dat geeft ons wel iets te denken.

Daniël - Beschikbaar zijn

 

“Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van de goden in u is, en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden.” (Daniël 5:14)

 

Hebben anderen over jou gehoord dat de Geest van God in je is? Ik meen deze vraag echt even heel serieus. Zijn er mensen die bij jou aankloppen omdat ze weten dat jij de Geest van God in je hebt en die aankloppen met hun vragen en problemen omdat ze weten dat jij de wijsheid ontvangt van de Heilige Geest, waardoor je inzicht hebt die mensen zonder de Geest van God niet hebben. Ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij als christenen ons hierin echt onderscheiden.

Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen

 

“Ik, Nebukadnesar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.” (Daniël 4:37)

 

Hoe loopt het nu uiteindelijk af met koning Nebukadnesar? Als je alles op een rijtje zet was het een koning die door zijn afgodendienst God helemaal aan de kant heeft gezet. Meerdere keren heeft God het een halt toegeroepen. God heeft Zichzelf heel duidelijk laten zien en ervaren, maar als je kijkt hoe God met hem is omgegaan dat het zover is gekomen dat hij zijn koningschap kwijt is geraakt, dat hij verstoten is van de mensen en dat hij als een rund gras heeft gegeten, wat is er dan van zo’n koning terecht gekomen?

Daniël - Als God ingrijpt

 

“Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten, en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.” (Daniël 4:25)

 

We hadden het er al over dat als God je gebruikt om Zijn woorden door te geven dat dit niet altijd positieve en mooie woorden zijn. Soms is de boodschap verre van eenvoudig om te brengen. Je zou Daniël heten en naar de grootste koning toe moeten gaan met de boodschap: “Beste koning, namens God moet ik u zeggen dat u als een koe zult gaan grazen”.

Een nieuwe stap

 

Vandaag wil ik een keer afwijken van dat wat de bedoeling was, omdat ik geloof dat God vandaag iets wil zeggen dat echt belangrijk is. Ik merkte dat toen ik wilde gaan schrijven over Daniël dat God vandaag tegen jullie iets wil zeggen. Misschien ben je dit niet zo gewend, misschien is dat best iets vreemds, maar wil je datgene dat nu komt, voor jezelf overwegen en toetsten en met God bespreken.

 

Ik heb sterk het gevoel dat ik vandaag moet zeggen dat er onder de lezers een heleboel zijn die telkens het gevoel hebben, als het gaat over wat God door Zijn Geest kan doen, dat het heel mooi is en dat je het ook echt wel gelooft. Je gelooft dat God woorden van kennis geeft zodat je in concrete situaties door dat woord van kennis situaties kunt openbreken. Je gelooft ook wel dat God nog steeds in staat is om genezingen en wonderen te doen. Je gelooft ook dat God nog steeds profetische woorden laat spreken. Al die dingen zijn mooi, prachtig en ergens verlang je er ook naar om te merken dat jij hier ook in mag bewegen met Gods Geest. Het komt alleen niet verder.

 

Meer artikelen...

 1. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 2. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 3. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 4. Daniël - De prijs van God dienen
 5. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 6. Daniël - Blinken en verzinken
 7. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 8. Daniël - Psalm
 9. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 10. Daniël - Gezegend door God en mensen
 11. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 12. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 13. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 14. Mensen vissen - En nu jij!
 15. Mensen vissen - Met welk net?
 16. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 17. Mensen vissen - Groot denken
 18. Mensen vissen - Het begin
 19. Mensen vissen - Intro
 20. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 21. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 22. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 23. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 24. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 25. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 26. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 27. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 28. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 29. Grieks of Joods - Gunnend
 30. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 31. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 32. Grieks of Joods - Intro
 33. Handoplegging - Tenslotte
 34. Handoplegging - Wees niet bang
 35. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 36. Handoplegging - Bediening overgedragen
 37. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 38. Handoplegging - Door een discipel
 39. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 40. Handoplegging
 41. Pinksteren - Iedereen (2)
 42. Pinksteren - Iedereen
 43. Pinksteren - Stomdronken
 44. Pinksteren - Verwarring
 45. Handelingen 29 - Weerstand
 46. Handelingen 29 - Balans
 47. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 48. Handelingen 29
 49. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 50. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 51. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 52. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 53. Tussen kwijt zijn en verwachten
 54. Hemelvaart
 55. Communicatie met God - Overweldigend
 56. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 57. Communicatie met God - Als God niet reageert
 58. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 59. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 60. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 61. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 62. Communicatie met God - Jona-momenten
 63. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 64. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 65. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 66. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 67. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 68. Communicatie met God - De strijd is van God
 69. Communicatie met God - Overvloed (2)
 70. Communicatie met God - Overvloed
 71. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 72. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 73. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 74. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 75. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 76. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 77. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 78. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 79. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 80. Communicatie met God - Vragen om een teken
 81. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 82. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 83. Communicatie met God - God wil je zegenen
 84. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 85. Communicatie met God - Good, good Father
 86. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 87. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 88. Communiceren met God
 89. Na Pasen - Je verstand geopend
 90. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 91. Na Pasen - Ken de Bijbel
 92. Pasen - Geloof jij het echt?
 93. Pasen - Hij is opgestaan!
 94. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 95. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 96. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 97. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 98. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 99. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 100. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 101. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 102. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 103. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 104. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 105. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 106. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 107. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 108. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 109. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 110. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 111. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 112. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 113. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 114. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 115. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 116. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 117. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 118. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 119. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 120. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 121. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 122. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 123. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 124. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 125. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 126. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 127. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 128. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 129. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 130. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 131. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 132. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 133. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 134. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 135. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 136. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 137. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 138. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 139. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 140. Simson - Nieuwe toewijding
 141. Simson - Roepen in de nood
 142. Simson - Nog meer wraak
 143. Simson - Wraak
 144. Simson - Gods kracht
 145. Simson - Gods tijd
 146. Simson - Geboren
 147. Simson - God zien en leven
 148. Simson - Nazireeër
 149. Simson
 150. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 151. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 152. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 153. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 154. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 155. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 156. Timotheüs - Strijd van het geloof
 157. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 158. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 159. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 160. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 161. Timotheüs - Jonge weduwen
 162. Timotheüs - Bediening van weduwen
 163. Timotheüs - Weduwen
 164. Timotheüs - Op elkaars schouders
 165. Timotheüs - Acht op jezelf
 166. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 167. Timotheüs - Smaad en spot
 168. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 169. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 170. Alles is mogelijk!
 171. Timotheüs - Gevaar van afval
 172. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 173. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 174. Timotheüs - Ambt en gezin
 175. Timotheüs - Diakenen
 176. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 177. Timotheüs - Onberispelijk
 178. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 179. Timotheüs - Ambt van opziener
 180. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 181. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 182. Timotheüs - Houding van vrouwen
 183. Timotheüs - Gebedshouding
 184. Timotheüs - Paulus' gezag
 185. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 186. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 187. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 188. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 189. Timotheüs - Iedereen is te redden
 190. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 191. Timotheüs - Doel van de wet
 192. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 193. Timotheüs - Loslaten
 194. Timotheüs - Zoon in het geloof
 195. Wie zeg jij dat Jezus is
 196. Het loon dat jij meebrengt
 197. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom