Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok

 

“In het derde jaar van de regering van koning Belsazar verscheen mij een visioen, te weten aan mij, Daniël, na het visioen dat mij eerst verschenen was.” (Daniël 8:1)

 

Als we doorlezen in het boek Daniël, wordt het niet eenvoudiger. De visioenen die Daniël krijgt zijn erg ingewikkeld en ook onduidelijk. Er blijft, ook in het tweede visioen, een heleboel onduidelijk. Waarschijnlijk komt dit ook door de tijd waarin Daniël leefde. We moeten bedenken dat Daniël nog in de oude bedeling leefde en dus heel veel inzichten in de heilsgeschiedenis nog niet had. Er zijn in het boek Daniël veel overeenkomsten met het boek Openbaring, maar toch blijft het in Daniël nog waziger. Maar blijf dan ook bedenken dat Daniël het ziet vanuit zijn context: In de ballingschap in Babel, met nog geen zicht op verlossing en ook nog geen zicht op de Messias.

Daniël - Te gronde en toch bewaard

 

“Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniël 7:25)

 

Als je het zevende hoofdstuk van Daniël leest merk je dat er met Daniël van alles gebeurt. Aan de ene kant heeft hij het visioen gehad dat heel veel vragen oproept, maar tegelijk heeft het visioen hem ook enorm laten schrikken. Zelfs toen hij nog geen uitleg had ontvangen, was de schrik al erg groot. Zelfs als voor dat God op Zijn troon verschijnt gebruikt hij al woorden als ‘schrikwekkend’ en ‘gruwelijk’. En als dan God de heerschappij over de aarde heeft genomen en Daniël ergens misschien toch wel iets gerustgesteld zou moeten zijn, lezen we dat hij diep in zijn geest was geraakt.

Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad

 

“Daniël nam het woord en zei: ’s Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op, en de vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden.” (Daniël 7:2 en 3)

 

Het visioen dat Daniël krijgt begint met een onstuimige zee en uit die zee komen vier dieren. Die zee, waar het mee begint die voorspelt niet veel goed. De zee staat in de Bijbel heel vaak voor het kwaad of voor de kwade machten. Je zou hier ook kunnen zeggen dat deze zee symbool staat voor het wereldtoneel in de tijd die nog volgt. En dat wereldtoneel wordt opgezweept als een woeste zee. Dan heeft dat woeste en onstuimige alles te maken met de onrust die op het wereldtoneel te zien zal zijn.

Daniël - Visioenen

 

“In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij.” (Daniël 7:1)

 

De eerste zes hoofdstukken van het boek Daniël zijn natuurlijk overbekend, maar de laatste zes hoofdstukken veel minder. Hooguit wat mensen die heel erg bezig zijn met de eindtijd, kennen deze hoofdstukken vaak door en door. En zoals bekend besteed ik liever niet te veel aandacht aan de eindtijd en alles wat er kan gaan gebeuren, omdat ik geloof dat niet onze focus moet zijn wanneer we verlost worden van deze wereld, maar dat we in deze wereld Jezus en Zijn Koninkrijk laten zien. En dan wil ik mij niet verliezen in die dingen waar heel veel niet duidelijk in is en waar we in principe ook geen opdracht in hebben.

Daniël - De God van wonderen en tekenen

 

“Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen.” (Daniël 6:28)

 

Wat zal Darius van binnen op z’n kop hebben gestaan. Als je iemand uit de leeuwenkuil omhoog haalt, zonder dat hem ook maar iets is aangedaan, dan kan ik mij voorstellen dat je er niet veel meer van begrijpt. De woorden dat de God van Daniël hem moest verlossen, waren wellicht meer woorden in wanhoop, dan in echt geloof. In ieder geval hebben deze woorden wel iets vrijgezet in de geestelijke wereld. Maar als het dan gebeurt, dan komt Darius ook woorden te kort om zijn geloof in de God van Daniël uit te spreken.

Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen

 

“Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert – Hij zal u verlossen.” (Daniël 6:17)

 

Is het bijzonder dat de leeuwen in de leeuwenkuil Daniël niet verscheuren? Ja en nee. Ongetwijfeld hadden deze leeuwen honger en waren ze lang genoeg niet gevoed, waardoor ze niets anders wilden dan verscheuren. En reken erop dat de beulen van die tijd heel goed wisten op welke manier de leeuwenkuil het meest verschrikkelijke was om iemand aan zijn eind te laten komen. Dus in die zin was het bijzonder dat Daniël in de leeuwenkuil niet werd verscheur. Maar er is ook nog een andere kant.

Daniël - Als bidden niet mag

 

“Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.” (Daniël 6:11)

 

Koning Darius was een andere koning dat de eerdere koningen waar Daniël onder had gediend. Als je het hele hoofdstuk leest blijkt hij geestelijk er wel anders in te staan dan zijn voorgangers. Je leest niets over afgoderij en hij spreekt zelfs het vertrouwen uit in de God van Daniël op het moment dat het er om gaat spannen en hij Daniël niet lijkt te kunnen redden. En wat er afspeelt rondom Daniël, dat lijkt hij niet door te hebben gehad. Tegelijk roept de tekst van deze dag ook genoeg vragen op.

Daniël - Volledig geleid door Gods Geest

 

“Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders ven de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen.” (Daniël 6:4)

 

Wat zou er gebeuren als jij altijd afgestemd bent op de Geest van God? En met altijd bedoel ik dan ook echt altijd. Niet alleen op die momenten dat je nu afstemt op Gods Geest op momenten dat je Gods leiding zoekt, maar dat dit veel meer de praktijk van elke dag is. En dan niet eens alleen een bewuste praktijk, maar ook nog veel meer dat je zo gewoon bent om alles met God af te stemmen dat het niet eens iets is waar je bewust voor moet kiezen?

Daniël - Gevolgen in het nageslacht

 

“Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven.” (Daniël 5:24)

 

Er zijn een paar dingen die opvallen bij het gesprek dat Daniël voert met Beltsazar. Maar de uitkomst is ook behoorlijk opmerkelijk. Het eerste dat eigenlijk wel heel opmerkelijk is, is dat als Daniël door de koning wordt geroepen en de koning zegt dat in Daniël de geest van de goden is, dat Daniël helemaal niets daarover zegt. In veel gevallen zijn wij, waarschijnlijk, geneigd om te zeggen: “Ja, maar koning, dit is niets iets dat ik heb, maar dat is de Geest van God in mij”, maar Daniël zwakt de woorden niet af. Dat geeft ons wel iets te denken.

Daniël - Beschikbaar zijn

 

“Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van de goden in u is, en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden.” (Daniël 5:14)

 

Hebben anderen over jou gehoord dat de Geest van God in je is? Ik meen deze vraag echt even heel serieus. Zijn er mensen die bij jou aankloppen omdat ze weten dat jij de Geest van God in je hebt en die aankloppen met hun vragen en problemen omdat ze weten dat jij de wijsheid ontvangt van de Heilige Geest, waardoor je inzicht hebt die mensen zonder de Geest van God niet hebben. Ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij als christenen ons hierin echt onderscheiden.

Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen

 

“Ik, Nebukadnesar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.” (Daniël 4:37)

 

Hoe loopt het nu uiteindelijk af met koning Nebukadnesar? Als je alles op een rijtje zet was het een koning die door zijn afgodendienst God helemaal aan de kant heeft gezet. Meerdere keren heeft God het een halt toegeroepen. God heeft Zichzelf heel duidelijk laten zien en ervaren, maar als je kijkt hoe God met hem is omgegaan dat het zover is gekomen dat hij zijn koningschap kwijt is geraakt, dat hij verstoten is van de mensen en dat hij als een rund gras heeft gegeten, wat is er dan van zo’n koning terecht gekomen?

Meer artikelen...

 1. Daniël - Als God ingrijpt
 2. Een nieuwe stap
 3. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 4. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 5. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 6. Daniël - De prijs van God dienen
 7. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 8. Daniël - Blinken en verzinken
 9. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 10. Daniël - Psalm
 11. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 12. Daniël - Gezegend door God en mensen
 13. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 14. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 15. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 16. Mensen vissen - En nu jij!
 17. Mensen vissen - Met welk net?
 18. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 19. Mensen vissen - Groot denken
 20. Mensen vissen - Het begin
 21. Mensen vissen - Intro
 22. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 23. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 24. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 25. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 26. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 27. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 28. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 29. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 30. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 31. Grieks of Joods - Gunnend
 32. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 33. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 34. Grieks of Joods - Intro
 35. Handoplegging - Tenslotte
 36. Handoplegging - Wees niet bang
 37. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 38. Handoplegging - Bediening overgedragen
 39. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 40. Handoplegging - Door een discipel
 41. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 42. Handoplegging
 43. Pinksteren - Iedereen (2)
 44. Pinksteren - Iedereen
 45. Pinksteren - Stomdronken
 46. Pinksteren - Verwarring
 47. Handelingen 29 - Weerstand
 48. Handelingen 29 - Balans
 49. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 50. Handelingen 29
 51. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 52. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 53. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 54. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 55. Tussen kwijt zijn en verwachten
 56. Hemelvaart
 57. Communicatie met God - Overweldigend
 58. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 59. Communicatie met God - Als God niet reageert
 60. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 61. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 62. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 63. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 64. Communicatie met God - Jona-momenten
 65. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 66. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 67. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 68. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 69. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 70. Communicatie met God - De strijd is van God
 71. Communicatie met God - Overvloed (2)
 72. Communicatie met God - Overvloed
 73. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 74. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 75. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 76. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 77. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 78. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 79. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 80. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 81. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 82. Communicatie met God - Vragen om een teken
 83. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 84. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 85. Communicatie met God - God wil je zegenen
 86. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 87. Communicatie met God - Good, good Father
 88. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 89. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 90. Communiceren met God
 91. Na Pasen - Je verstand geopend
 92. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 93. Na Pasen - Ken de Bijbel
 94. Pasen - Geloof jij het echt?
 95. Pasen - Hij is opgestaan!
 96. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 97. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 98. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 99. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 100. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 101. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 102. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 103. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 104. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 105. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 106. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 107. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 108. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 109. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 110. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 111. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 112. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 113. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 114. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 115. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 116. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 117. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 118. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 119. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 120. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 121. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 122. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 123. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 124. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 125. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 126. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 127. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 128. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 129. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 130. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 131. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 132. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 133. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 134. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 135. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 136. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 137. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 138. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 139. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 140. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 141. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 142. Simson - Nieuwe toewijding
 143. Simson - Roepen in de nood
 144. Simson - Nog meer wraak
 145. Simson - Wraak
 146. Simson - Gods kracht
 147. Simson - Gods tijd
 148. Simson - Geboren
 149. Simson - God zien en leven
 150. Simson - Nazireeër
 151. Simson
 152. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 153. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 154. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 155. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 156. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 157. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 158. Timotheüs - Strijd van het geloof
 159. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 160. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 161. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 162. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 163. Timotheüs - Jonge weduwen
 164. Timotheüs - Bediening van weduwen
 165. Timotheüs - Weduwen
 166. Timotheüs - Op elkaars schouders
 167. Timotheüs - Acht op jezelf
 168. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 169. Timotheüs - Smaad en spot
 170. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 171. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 172. Alles is mogelijk!
 173. Timotheüs - Gevaar van afval
 174. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 175. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 176. Timotheüs - Ambt en gezin
 177. Timotheüs - Diakenen
 178. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 179. Timotheüs - Onberispelijk
 180. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 181. Timotheüs - Ambt van opziener
 182. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 183. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 184. Timotheüs - Houding van vrouwen
 185. Timotheüs - Gebedshouding
 186. Timotheüs - Paulus' gezag
 187. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 188. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 189. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 190. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 191. Timotheüs - Iedereen is te redden
 192. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 193. Timotheüs - Doel van de wet
 194. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 195. Timotheüs - Loslaten
 196. Timotheüs - Zoon in het geloof
 197. Wie zeg jij dat Jezus is
 198. Het loon dat jij meebrengt
 199. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom