Avontuur met God - Of het spannend was...

 


N.a.v. Handelingen 9

 

Als we nog even kijken naar reageren of niet reageren op Gods stem, dan is het goed om het niet alleen bij woorden te laten die wij kunnen bedenken, maar laten we even naar een hoofdstuk in het boek Handelingen kijken, wat vol staat met avontuur! Door de tijd heen is het boek Handelingen voor mij verandert van een boek met gewone geschiedenis, naar een boek met praktijkvoorbeelden na Pinksteren. Het hoofdstuk dat we er dan even bij nemen is het negende hoofdstuk.

Avontuur met God - Even op scherp...

 

Zo midden in de serie over het avontuur met God, wil ik je vandaag een paar prikkelende gedachten meegeven. Gedachten die misschien voor sommigen wat extreem zijn, maar die mij de hele week al bezighouden rondom het thema. Gewoon wat gedachten vanuit het feit dat Jezus zegt dat wij alles moeten onderwijzen wat Hij ons heeft opgedragen en vanuit het feit dat Jezus zegt dat de gelovigen dezelfde dingen zullen doen als Hij, en zelfs nog grotere dingen. En ik besef dat ik het dan echt op scherp zet en daarmee wil ik je vooral niet wegduwen, maar ik wil je vooral helpen om anders te denken, zodat het avontuur met God ook echt een avontuur zal worden.

Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten

 

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

Het gaat bij het avontuur dat jij met God aan gaat in je leven dus niet in de eerste plaats wat jij ervaart en voelt, maar het gaat om gehoorzaamheid aan God en aan Jezus. Het moment dat Jezus naar de hemel ging heeft Hij nog eens heel duidelijk gemaakt wat de opdracht is voor de Kerk op aarde. En die Kerk dan zijn jij en ik die in Jezus geloven. En die opdracht is het grote avontuur met God waarin Hij ons gebruikt om de bediening van Jezus voort te zetten. Eigenlijk is dat de kortste samenvatting van het avontuur met God: De bediening van Jezus voortzetten.

Avontuur met God - De juiste volgorde

 

“Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.” (Lukas 10:20)

We hebben het fundament dat je nodig hebt om echt het avontuur met God aan te gaan goed bekeken. Vertrouwen is heel erg belangrijk. Vertrouwen dat God geen fouten maakt en dat je het met God, als je Vader, mag wagen. En als Hij je een opdracht geeft, dan mag jij steeds meer leren om in de kracht van de Heilige Geest te bewegen om Zijn plan uit te voeren in deze wereld. Want uiteindelijk is dat het avontuur met God. Avonturen met God gaan niet in de eerste plaats om jouw ervaringen, ze gaan niet om wat er met jou gebeurt, maar het gaat er om dat het Koninkrijk van God op aarde doorbreekt.

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Avontuur met God - Gods Vaderzorg

 

“Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven?” (Lukas 11:11)

 

Hoe kun je onbevangen zijn als een kind in de relatie met God? Natuurlijk, dat heeft met vertrouwen te maken. Vertrouwen dat als je reageert op Gods stem, dat God je echt niet alleen zal laten tobben en zoeken. Maar in dat vertrouwen zit er nog iets anders bij. Het gaat niet alleen om de vraag of God je zal helpen, maar het gaat eigenlijk ook over de zekerheid dat God je ook het beste zal geven. Geloof jij dat alles wat jij krijgt van God, dat Hij je altijd het beste geeft?

 

Avontuur met God - Als een onbevangen kind

 

“Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.” (Markus 10:14)

 

We blijven nog even verder denken over het vertrouwen op God. Het is zo belangrijk dat het vertrouwen dat je in God hebt, zo groot is, dat als Hij het onmogelijk van je vraagt in deze wereld, dat je vanuit het diepst van je hart kunt zeggen: Wat er ook gebeurt, ik vertrouw God helemaal! Ik denk dat het eerste grote avontuur dat ik met God heb ervaren in mijn leven is geweest toen ik leerde dat ik kind mocht zijn bij de Vader. Voordat ik ontdekte wat het Koninkrijk inhield en hoe je dat kunt laten doorbreken, leerde God mij lange tijd niet veel anders dan kind bij de Vader zijn.

Avontuur met God - Tijd om te leren durven

 

“Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” (Genesis 12:4)

 

Gisteren noemde ik mijn eigen ervaring al even van het moment dat God vroeg om theologie te gaan studeren. Het opgeven van een deel van mijn inkomsten maakte dat het avontuur dat ik met God moest aangaan, een avontuur was dat niet makkelijk was. Ik weet nog goed dat het dashboard van mijn bus vol lag met briefjes waarbij ik op allerlei manieren probeerde uit te rekenen dat het financieel wel zou kunnen. Maar het kon nooit, geen enkele berekening kwam uit. Toen ik om advies bij mijn predikant aanklopte, zei hij: “Kan God nog duidelijker roepen? Begin gewoon!” En eigenlijk had hij gelijk, Gods stem was duidelijk genoeg geweest. En God heeft in die tijd ook altijd voorzien.

Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen

 

“Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” (Genesis 12:4)

 

De opdracht voor Abram was eigenlijk maar op ene manier uit te leggen. God maakte duidelijk dat Hij met Abram het avontuur wilde aangaan. En misschien klinkt dat woord avontuur als iets dat met kwajongens te maken heeft, maar bedenk dat het avontuur van jouw leven met God een hele serieuze zaak is. Maar een avontuur is het zeker. Een avontuur is iets spannends dat je plotseling meemaakt. Of je zou ook kunnen zeggen dat een avontuur een reeks van spannende dingen is die je meemaakt. Hoe je ook naar het woord ‘avontuur’ kijkt, als jij met God wandelt, dan is dat telkens iets spannends dat je plotseling meemaakt.

Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt

 

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.” (Genesis 12:1)

 

Als je mailabonnee bent van ‘Elke dag 5 minuten met God’ dan heb je twee dagen geleden, als extra artikel iets kunnen lezen over ‘Avontuur met God’. Toen liep ik al met de gedacht om hier dieper op in te gaan en echt over dit thema te gaan schrijven. Afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat dit thema echt belangrijk is voor jou en voor mij! Misschien dat je bij dit thema wat minder het gevoel van Bijbelstudie zult hebben, maar na een hele stevige serie over het boek Daniël, zijn er ook lezers die dat echt heel pittig hebben gevonden. En als je echt, voluit met God wilt leven, is het leven met God een groot avontuur!

Daniël - Niet alles hoeven we te weten

 

“Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.” (Daniël 12:13)

 

Het hele boek Daniël eindigt uiteindelijk in een groot raadsel. Er blijft zoveel onduidelijk, niet alleen voor Daniël, maar ook voor ons. Daniël ontmoet twee andere personen op de kant van de oever van de rivier. Waarom deze daar staan wordt niet duidelijk, misschien vanwege de eed die nog volgt door de engel met wie Daniël in gesprek was. Want één van die mannen vraagt hoelang het nog gaat duren en krijgt dan in de vorm van een eed het antwoord: “Een tijd, tijden en een halve tijd”. Weer is het duidelijk dat het om een beperkte tijd gaat waarbij ook aan het lijden van Israël een einde zal komen. Maar Daniël begrijpt er niets van.

Meer artikelen...

 1. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 2. Daniël - Kracht ontvangen
 3. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 4. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 5. Daniël - Zeventig weken
 6. Daniël - Een gewenste man
 7. Daniël - Beloften van God
 8. Daniël - Afvalligheid
 9. Daniël - De macht van de geitenbok
 10. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 11. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 12. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 13. Daniël - Visioenen
 14. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 15. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 16. Daniël - Als bidden niet mag
 17. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 18. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 19. Daniël - Beschikbaar zijn
 20. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 21. Daniël - Als God ingrijpt
 22. Een nieuwe stap
 23. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 24. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 25. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 26. Daniël - De prijs van God dienen
 27. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 28. Daniël - Blinken en verzinken
 29. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 30. Daniël - Psalm
 31. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 32. Daniël - Gezegend door God en mensen
 33. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 34. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 35. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 36. Mensen vissen - En nu jij!
 37. Mensen vissen - Met welk net?
 38. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 39. Mensen vissen - Groot denken
 40. Mensen vissen - Het begin
 41. Mensen vissen - Intro
 42. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 43. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 44. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 45. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 46. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 47. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 48. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 49. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 50. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 51. Grieks of Joods - Gunnend
 52. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 53. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 54. Grieks of Joods - Intro
 55. Handoplegging - Tenslotte
 56. Handoplegging - Wees niet bang
 57. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 58. Handoplegging - Bediening overgedragen
 59. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 60. Handoplegging - Door een discipel
 61. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 62. Handoplegging
 63. Pinksteren - Iedereen (2)
 64. Pinksteren - Iedereen
 65. Pinksteren - Stomdronken
 66. Pinksteren - Verwarring
 67. Handelingen 29 - Weerstand
 68. Handelingen 29 - Balans
 69. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 70. Handelingen 29
 71. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 72. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 73. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 74. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 75. Tussen kwijt zijn en verwachten
 76. Hemelvaart
 77. Communicatie met God - Overweldigend
 78. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 79. Communicatie met God - Als God niet reageert
 80. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 81. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 82. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 83. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 84. Communicatie met God - Jona-momenten
 85. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 86. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 87. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 88. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 89. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 90. Communicatie met God - De strijd is van God
 91. Communicatie met God - Overvloed (2)
 92. Communicatie met God - Overvloed
 93. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 94. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 95. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 96. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 97. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 98. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 99. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 100. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 101. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 102. Communicatie met God - Vragen om een teken
 103. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 104. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 105. Communicatie met God - God wil je zegenen
 106. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 107. Communicatie met God - Good, good Father
 108. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 109. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 110. Communiceren met God
 111. Na Pasen - Je verstand geopend
 112. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 113. Na Pasen - Ken de Bijbel
 114. Pasen - Geloof jij het echt?
 115. Pasen - Hij is opgestaan!
 116. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 117. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 118. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 119. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 120. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 121. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 122. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 123. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 124. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 125. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 126. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 127. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 128. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 129. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 130. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 131. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 132. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 133. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 134. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 135. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 136. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 137. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 138. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 139. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 140. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 141. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 142. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 143. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 144. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 145. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 146. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 147. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 148. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 149. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 150. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 151. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 152. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 153. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 154. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 155. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 156. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 157. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 158. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 159. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 160. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 161. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 162. Simson - Nieuwe toewijding
 163. Simson - Roepen in de nood
 164. Simson - Nog meer wraak
 165. Simson - Wraak
 166. Simson - Gods kracht
 167. Simson - Gods tijd
 168. Simson - Geboren
 169. Simson - God zien en leven
 170. Simson - Nazireeër
 171. Simson
 172. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 173. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 174. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 175. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 176. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 177. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 178. Timotheüs - Strijd van het geloof
 179. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 180. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 181. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 182. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 183. Timotheüs - Jonge weduwen
 184. Timotheüs - Bediening van weduwen
 185. Timotheüs - Weduwen
 186. Timotheüs - Op elkaars schouders
 187. Timotheüs - Acht op jezelf
 188. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 189. Timotheüs - Smaad en spot
 190. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 191. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 192. Alles is mogelijk!
 193. Timotheüs - Gevaar van afval
 194. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 195. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 196. Timotheüs - Ambt en gezin
 197. Timotheüs - Diakenen
 198. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 199. Timotheüs - Onberispelijk
 200. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 201. Timotheüs - Ambt van opziener
 202. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 203. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 204. Timotheüs - Houding van vrouwen
 205. Timotheüs - Gebedshouding
 206. Timotheüs - Paulus' gezag
 207. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 208. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 209. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 210. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 211. Timotheüs - Iedereen is te redden
 212. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 213. Timotheüs - Doel van de wet
 214. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 215. Timotheüs - Loslaten
 216. Timotheüs - Zoon in het geloof
 217. Wie zeg jij dat Jezus is
 218. Het loon dat jij meebrengt
 219. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom