Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)

 

Als je de bediening van Jezus bekijkt, merk je dat het bij Jezus doorlopend over het herstel van de hele mens gaat. Het gaat niet alleen over verzoening met God, maar door de verzoening komt er ook genezing en bevrijding. Met andere woorden: alles wat de zondeval tot stand heeft gebracht, zet Jezus terug.

 

Een misverstand wat we dan ook gelijk maar even benoemen is de gedachte dat je op basis van wat je ziet, toch zou moeten zeggen dat het niet klopt. De gedachte dat vergeving compleet is, maar ondanks de genezingskracht die God heeft, is dat toch niet compleet, want er is toch ook ziekte die nog niet geneest? Als je er zo naar kijkt, ben je uit balans. Vergeving is compleet. Op het moment dat jij in Jezus gelooft is de vergeving compleet, God ziet in jou geen schuld meer. Maar betekent dat dan dat je daarvan ziet dat dit zo is? Dat zie je niet, want wat jij nog steeds ziet en ervaart is dat jij, ondanks jouw vergeving, nog steeds zonde ziet en ervaart. Vergeving is er wel, maar nog steeds is er ook zonde. Je bent gered, maar doet nog steeds zonde.

Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)

 

De komende dagen zet ik geen Bijbeltekst boven ‘Elke dag 5 minuten met God’, omdat het onmogelijk is om één specifieke tekst te noemen bij het onderwerp dat heel belangrijk is. Avontuur met God is iets geweldigs, maar we moeten ook even stilstaan bij de vraag of de wonderen en tekenen, in combinatie met de gaven van de Geest, ook echt gelden voor onze tijd. Ik wil over dit onderwerp niet heen walsen, omdat bij velen, diep vanbinnen er op dit thema vragen zitten die er echt toe doen.

 

Misschien is het overbodig om er aandacht aan te geven, maar ik geloof dat als wij het hebben over het avontuur met God, dat er ook lezers zijn die nogal onrustig zitten mee te lezen. Onrustig omdat de vraag ergens ligt van: Is dit avontuur, waarbij het naast het brengen van het evangelie, ook aandacht is voor wonderen, tekenen en Gods stem verstaan, nog wel voor ons bedoeld? Er zijn heel veel christenen die hun leven lang hebben geleerd dat wat er aan wonderen en tekenen gebeurt in het Nieuwe Testament gestopt is op het moment dat de Bijbel klaar was. Daarom is het goed om daar toch ook aandacht aan te geven.

Avontuur met God - Of het spannend was...

 


N.a.v. Handelingen 9

 

Als we nog even kijken naar reageren of niet reageren op Gods stem, dan is het goed om het niet alleen bij woorden te laten die wij kunnen bedenken, maar laten we even naar een hoofdstuk in het boek Handelingen kijken, wat vol staat met avontuur! Door de tijd heen is het boek Handelingen voor mij verandert van een boek met gewone geschiedenis, naar een boek met praktijkvoorbeelden na Pinksteren. Het hoofdstuk dat we er dan even bij nemen is het negende hoofdstuk.

Avontuur met God - Even op scherp...

 

Zo midden in de serie over het avontuur met God, wil ik je vandaag een paar prikkelende gedachten meegeven. Gedachten die misschien voor sommigen wat extreem zijn, maar die mij de hele week al bezighouden rondom het thema. Gewoon wat gedachten vanuit het feit dat Jezus zegt dat wij alles moeten onderwijzen wat Hij ons heeft opgedragen en vanuit het feit dat Jezus zegt dat de gelovigen dezelfde dingen zullen doen als Hij, en zelfs nog grotere dingen. En ik besef dat ik het dan echt op scherp zet en daarmee wil ik je vooral niet wegduwen, maar ik wil je vooral helpen om anders te denken, zodat het avontuur met God ook echt een avontuur zal worden.

Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten

 

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

Het gaat bij het avontuur dat jij met God aan gaat in je leven dus niet in de eerste plaats wat jij ervaart en voelt, maar het gaat om gehoorzaamheid aan God en aan Jezus. Het moment dat Jezus naar de hemel ging heeft Hij nog eens heel duidelijk gemaakt wat de opdracht is voor de Kerk op aarde. En die Kerk dan zijn jij en ik die in Jezus geloven. En die opdracht is het grote avontuur met God waarin Hij ons gebruikt om de bediening van Jezus voort te zetten. Eigenlijk is dat de kortste samenvatting van het avontuur met God: De bediening van Jezus voortzetten.

Avontuur met God - De juiste volgorde

 

“Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.” (Lukas 10:20)

We hebben het fundament dat je nodig hebt om echt het avontuur met God aan te gaan goed bekeken. Vertrouwen is heel erg belangrijk. Vertrouwen dat God geen fouten maakt en dat je het met God, als je Vader, mag wagen. En als Hij je een opdracht geeft, dan mag jij steeds meer leren om in de kracht van de Heilige Geest te bewegen om Zijn plan uit te voeren in deze wereld. Want uiteindelijk is dat het avontuur met God. Avonturen met God gaan niet in de eerste plaats om jouw ervaringen, ze gaan niet om wat er met jou gebeurt, maar het gaat er om dat het Koninkrijk van God op aarde doorbreekt.

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Avontuur met God - Gods Vaderzorg

 

“Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven?” (Lukas 11:11)

 

Hoe kun je onbevangen zijn als een kind in de relatie met God? Natuurlijk, dat heeft met vertrouwen te maken. Vertrouwen dat als je reageert op Gods stem, dat God je echt niet alleen zal laten tobben en zoeken. Maar in dat vertrouwen zit er nog iets anders bij. Het gaat niet alleen om de vraag of God je zal helpen, maar het gaat eigenlijk ook over de zekerheid dat God je ook het beste zal geven. Geloof jij dat alles wat jij krijgt van God, dat Hij je altijd het beste geeft?

 

Avontuur met God - Als een onbevangen kind

 

“Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.” (Markus 10:14)

 

We blijven nog even verder denken over het vertrouwen op God. Het is zo belangrijk dat het vertrouwen dat je in God hebt, zo groot is, dat als Hij het onmogelijk van je vraagt in deze wereld, dat je vanuit het diepst van je hart kunt zeggen: Wat er ook gebeurt, ik vertrouw God helemaal! Ik denk dat het eerste grote avontuur dat ik met God heb ervaren in mijn leven is geweest toen ik leerde dat ik kind mocht zijn bij de Vader. Voordat ik ontdekte wat het Koninkrijk inhield en hoe je dat kunt laten doorbreken, leerde God mij lange tijd niet veel anders dan kind bij de Vader zijn.

Avontuur met God - Tijd om te leren durven

 

“Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” (Genesis 12:4)

 

Gisteren noemde ik mijn eigen ervaring al even van het moment dat God vroeg om theologie te gaan studeren. Het opgeven van een deel van mijn inkomsten maakte dat het avontuur dat ik met God moest aangaan, een avontuur was dat niet makkelijk was. Ik weet nog goed dat het dashboard van mijn bus vol lag met briefjes waarbij ik op allerlei manieren probeerde uit te rekenen dat het financieel wel zou kunnen. Maar het kon nooit, geen enkele berekening kwam uit. Toen ik om advies bij mijn predikant aanklopte, zei hij: “Kan God nog duidelijker roepen? Begin gewoon!” En eigenlijk had hij gelijk, Gods stem was duidelijk genoeg geweest. En God heeft in die tijd ook altijd voorzien.

Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen

 

“Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” (Genesis 12:4)

 

De opdracht voor Abram was eigenlijk maar op ene manier uit te leggen. God maakte duidelijk dat Hij met Abram het avontuur wilde aangaan. En misschien klinkt dat woord avontuur als iets dat met kwajongens te maken heeft, maar bedenk dat het avontuur van jouw leven met God een hele serieuze zaak is. Maar een avontuur is het zeker. Een avontuur is iets spannends dat je plotseling meemaakt. Of je zou ook kunnen zeggen dat een avontuur een reeks van spannende dingen is die je meemaakt. Hoe je ook naar het woord ‘avontuur’ kijkt, als jij met God wandelt, dan is dat telkens iets spannends dat je plotseling meemaakt.

Meer artikelen...

 1. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 2. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 3. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 4. Daniël - Kracht ontvangen
 5. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 6. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 7. Daniël - Zeventig weken
 8. Daniël - Een gewenste man
 9. Daniël - Beloften van God
 10. Daniël - Afvalligheid
 11. Daniël - De macht van de geitenbok
 12. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 13. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 14. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 15. Daniël - Visioenen
 16. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 17. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 18. Daniël - Als bidden niet mag
 19. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 20. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 21. Daniël - Beschikbaar zijn
 22. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 23. Daniël - Als God ingrijpt
 24. Een nieuwe stap
 25. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 26. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 27. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 28. Daniël - De prijs van God dienen
 29. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 30. Daniël - Blinken en verzinken
 31. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 32. Daniël - Psalm
 33. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 34. Daniël - Gezegend door God en mensen
 35. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 36. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 37. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 38. Mensen vissen - En nu jij!
 39. Mensen vissen - Met welk net?
 40. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 41. Mensen vissen - Groot denken
 42. Mensen vissen - Het begin
 43. Mensen vissen - Intro
 44. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 45. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 46. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 47. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 48. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 49. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 50. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 51. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 52. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 53. Grieks of Joods - Gunnend
 54. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 55. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 56. Grieks of Joods - Intro
 57. Handoplegging - Tenslotte
 58. Handoplegging - Wees niet bang
 59. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 60. Handoplegging - Bediening overgedragen
 61. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 62. Handoplegging - Door een discipel
 63. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 64. Handoplegging
 65. Pinksteren - Iedereen (2)
 66. Pinksteren - Iedereen
 67. Pinksteren - Stomdronken
 68. Pinksteren - Verwarring
 69. Handelingen 29 - Weerstand
 70. Handelingen 29 - Balans
 71. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 72. Handelingen 29
 73. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 74. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 75. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 76. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 77. Tussen kwijt zijn en verwachten
 78. Hemelvaart
 79. Communicatie met God - Overweldigend
 80. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 81. Communicatie met God - Als God niet reageert
 82. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 83. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 84. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 85. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 86. Communicatie met God - Jona-momenten
 87. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 88. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 89. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 90. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 91. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 92. Communicatie met God - De strijd is van God
 93. Communicatie met God - Overvloed (2)
 94. Communicatie met God - Overvloed
 95. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 96. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 97. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 98. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 99. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 100. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 101. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 102. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 103. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 104. Communicatie met God - Vragen om een teken
 105. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 106. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 107. Communicatie met God - God wil je zegenen
 108. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 109. Communicatie met God - Good, good Father
 110. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 111. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 112. Communiceren met God
 113. Na Pasen - Je verstand geopend
 114. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 115. Na Pasen - Ken de Bijbel
 116. Pasen - Geloof jij het echt?
 117. Pasen - Hij is opgestaan!
 118. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 119. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 120. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 121. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 122. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 123. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 124. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 125. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 126. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 127. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 128. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 129. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 130. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 131. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 132. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 133. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 134. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 135. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 136. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 137. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 138. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 139. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 140. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 141. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 142. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 143. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 144. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 145. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 146. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 147. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 148. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 149. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 150. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 151. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 152. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 153. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 154. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 155. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 156. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 157. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 158. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 159. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 160. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 161. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 162. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 163. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 164. Simson - Nieuwe toewijding
 165. Simson - Roepen in de nood
 166. Simson - Nog meer wraak
 167. Simson - Wraak
 168. Simson - Gods kracht
 169. Simson - Gods tijd
 170. Simson - Geboren
 171. Simson - God zien en leven
 172. Simson - Nazireeër
 173. Simson
 174. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 175. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 176. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 177. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 178. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 179. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 180. Timotheüs - Strijd van het geloof
 181. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 182. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 183. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 184. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 185. Timotheüs - Jonge weduwen
 186. Timotheüs - Bediening van weduwen
 187. Timotheüs - Weduwen
 188. Timotheüs - Op elkaars schouders
 189. Timotheüs - Acht op jezelf
 190. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 191. Timotheüs - Smaad en spot
 192. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 193. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 194. Alles is mogelijk!
 195. Timotheüs - Gevaar van afval
 196. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 197. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 198. Timotheüs - Ambt en gezin
 199. Timotheüs - Diakenen
 200. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 201. Timotheüs - Onberispelijk
 202. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 203. Timotheüs - Ambt van opziener
 204. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 205. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 206. Timotheüs - Houding van vrouwen
 207. Timotheüs - Gebedshouding
 208. Timotheüs - Paulus' gezag
 209. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 210. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 211. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 212. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 213. Timotheüs - Iedereen is te redden
 214. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 215. Timotheüs - Doel van de wet
 216. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 217. Timotheüs - Loslaten
 218. Timotheüs - Zoon in het geloof
 219. Wie zeg jij dat Jezus is
 220. Het loon dat jij meebrengt
 221. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom