Is geloven altijd feest? Volgens Hanna niet

 

"Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief; maar de HEERE had haar baarmoeder toegesloten." (1 Samuël 1:5)

Stel je voor dat je een diep gelovige vrouw bent, met een pure relatie met God, welke garanties zal je dat geven? Ik kan je ene garantie geven: Je ontvangt straks een eeuwige toekomst vol van de heerlijkheid van God. Een toekomst zonder pijn, zonde en teleurstelling. Maar garanties voor dit leven zijn er eigenlijk niet. Tenminste, niet de garantie dat het altijd goed zal gaan. Wel de garantie dat God altijd bij je zal zijn, maar dat ervaar je lang niet altijd. Hanna was een vrouw die zo gelovig was. Dan moet ze toch wel gezegend worden?

Is geloven altijd feest? - Beproeving

 

"Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert." (Psalm 66:10)

Als geloven niet altijd feest is, hoe kijk jij dan naar God? Deze vraag is misschien wel bepalend als het gaat over het ontbreken van voorspoed als gelovige. Kan het zo zijn dat je tegenslagen krijgt als gelovige en je toch Gods hand daarin blijft zien? Dit is een vraag die over het randje loopt. Kun je God het kwaad toerekenen en zo niet, hoe speelt het kwaad dan toch een rol? Als we nog even verder lezen in Psalm 66, wordt er nog iets duidelijk. Tegelijk is het ook weer zo lastig.
 
De psalmdichter spreekt van momenten die niet makkelijk zijn geweest. Hij heeft het erover dat God hen in een net heeft gebracht, een knellende band om hun middel heeft gelegd en de sterveling over hun hoofd laten rijden. Dat schrijft hij toe aan God. Of eigenlijk, God heeft dat laten gebeuren. Maar het gaat er vooral om wat het doel was. De feiten zijn voor ons niet duidelijk, maar wel is duidelijk dat er iets van gevangenschap en een nederlaag is geweest. En hoe blijf je als gelovige dan overeind in dit soort momenten?

Is geloven altijd feest?

 

"Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken." (Psalm 66:3a)

Het zou kunnen zijn dat je denkt: wat is dit nu weer voor een titel? Is geloven altijd feest? Of misschien moet ik het anders zeggen: Betekent geloven dat het altijd allemaal goed gaat? God is toch liefde en Hij zorgt altijd voor Zijn kinderen en dus gaat het altijd goed. En als wij dan gehoorzaam zijn en doen wat Hij vraagt, dan moet het toch wel altijd goed gaan, want Hij zal altijd het beste voor ons zoeken. En met al deze gedachten is er een cultuur op gang gekomen die is gaan roepen dat als je nu maar in Jezus gelooft en in dat geloof gaat staan, dat het altijd voor de wind zal gaan. En als dat dan niet gebeurt, dan is òf je geloof niet sterk genoeg òf je bent niet gehoorzaam geweest.

Heiligheid van God - Troost

 

“Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik de HEERE, Uw God, ben heilig.” (Leviticus 19:2)

De Heer, onze God is heilig! Dat is wat we de afgelopen dagen telkens hebben gezien. De Heer is heilig in Wie Hij is. En daarmee is Hij ook soeverein! Hij doet wat Hij doet, Hij is daarin onafhankelijk, maar tegelijk is Hij daarin volmaakt goed! Hij zal altijd het beste doen, want Hij is volmaakt heilig en goed. Als je over God nadenkt, dan is Hij los van alles en iedereen volmaakt heilig in Zichzelf. Er zijn geen verkeerde gedachten of daden bij God.

Heiligheid van God - Heilige wegen

 

"Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend." (Psalm 77:20)

Hoe heilig Gods wegen zijn, dat is goed om nog even te overdenken. Gewoon aan de hand van een paar voorbeelden. Want dat doet de psalmdichter van Psalm 77 namelijk ook. Hij leeft met de Oud Testamentische verhalen en al die verhalen zijn verhalen van hoop, terwijl er ook zoveel wanhoop lijkt te spelen. De Bijbel staat vol met onbegrijpelijke verhalen als je de uitkomst niet weet.

Heiligheid van God - Gods heilige weg met jouw leven

 

"O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God?" (Psalm 77:14)

Is het zo dat alles als kind van God voor de wind gaat? Als God je in Christus als heilig ziet en je daarmee gelijk bent aan Zijn heiligheid, komt dan alles goed? Dat is een vraag hoe dit dan zit? Uiteindelijk komt alles goed, uiteindelijk. Maar dat betekent niet dat het nu altijd goed zal zijn. En ook dat is het weer niet echt. Want het is goed hoe het nu is, als je het van God uit kunt bekijken. Als je Gods metaplan met jouw leven ziet, gaat het goed.

Heiligheid van God - Heiligheid tot in de hemel

 

"En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht:  Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige,  Die was, Die is, en Die komt!" (Openbaring 4:8)

Gods heiligheid is ontzagwekkend! Hoe je dat het beste kunt beschrijven is behoorlijk lastig. God is een verterend vuur op het moment dat je het allergrootste dat Hij gaf aan de kant zou schuiven. Maar Gods heiligheid is ook in de hemel ontzagwekkend. Als je het boek Openbaring doorleest merk je dat er telkens een grootheid om Gods troon hangt die bijna niet te beschrijven is en die niets te maken lijkt te hebben met Gods Vaderliefde. We zagen dat al eerder en we hoeven deze twee kanten van God niet tegen elkaar uit te spelen, maar het beschermt ons wel tegen eenzijdigheid waardoor God niet meer zou zijn dan een lieve God.

Heiligheid van God - Sinaï en Sion

 

"Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot  het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen." (Hebreeën 12:22)

Dat er een omslagpunt is gekomen wordt ook duidelijk als je de brief aan de Hebreeën leest. Neem even de tijd om het hele 12e hoofdstuk te lezen. Het gaat daar over volharding in het geloof en het halen van de eindstreep. Tenminste, daar begint het mee, maar dan gaat het over in de waarschuwing dat niemand achter moet blijven in het geloof. Er is strijd en er is ook heel vaak moeite, maar dat noemt de schrijver bestraffing van God. Daarmee zegt hij niet dat God een straffende God is, maar dat God als Vader de gelovigen helpt om vrucht te dragen.

Heiligheid van God - Omslagpunt

 

"God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende, en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd." (2 Korinthe 5:19)

Het blijft wel heel opvallend dat daar waar God in het Oude Testament volken die Hem niet aanvaarden liet uitroeien en waar mensen grof tegen Hem zondigden soms doodde of soms strafte en dat Jezus vervolgens in het Nieuwe Testament over de blindgeborene zegt dat niet hij en zijn ouders gezondigd hebben. En ook over degenen die onder de toren bij Siloam zijn terechtgekomen was er geen relatie met specifieke zonde. Dus als je daarnaar kijkt is er nog al een verschil.

Heiligheid van God - Ballingschap

 

"Wees op uw hoede, dat u het verbond van de HEERE, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de HEERE, uw God, u verboden heeft." (Deuteronomium 4:23)

Hoe meer je nadenkt over hoe God wel of niet reageert op onze keuzes, hoe meer je ook ervaart dat het lastig is om er echt iets over te zeggen. Vooral in het licht van het Oude Testament. In het Oude Testament is duidelijk dat de goddelozen omkomen. Dat roept altijd de vraag op waarom God zo wreed zou zijn. Er blijven ook heel veel vragen over als het gaat over de heidenvolken die God laat uitroeien. En het is opmerkelijk dat dit in het Nieuwe Testament niet meer gebeurt. Erkenning van Israël als volk van God zou hierin wel eens een belangrijke rol kunnen spelen. Tegelijk blijft dan ook nog de vraag liggen over hoe God omgaat met Israël.

Heiligheid van God - Oorzaak en gevolg

 

"Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag." (Psalm 32:3)

Het is duidelijk dat Gods heiligheid en Zijn geboden die daaruit voort zijn gekomen vooral Gods Vaderhart laten zien. God wil zo graag volkomen heiligheid, omdat dit voor ons het beste is. En al weten wij dat en al beseffen we heel goed dat God ook de zonde niet wil, toch wil dat niet zeggen dat het altijd goed gaat. En hoe reageert God dan? Is het zo dat ziekte een gevolg van een concrete zonde is? Ik zou daar nooit snel ‘ja’ op zeggen. Jezus zegt Zelf over de blindgeborene dat het niet aan hem of aan zijn ouders ligt. Er zijn dus ziekten als een algemeen gevolg van de zonde.

Meer artikelen...

 1. Heiligheid van God - Gods zorg voor jou
 2. Heiligheid van God - Vol ontzag
 3. Heiligheid van God - Tegenstellingen
 4. Heiligheid van God - Genadig
 5. Heiligheid van God
 6. Avontuur met God - De keus is aan jou
 7. Avontuur met God - Vertel wat God doet
 8. Avontuur met God - Gaven en bedieningen
 9. Avontuur met God - Weerstand
 10. Avontuur met God - Geest van kracht
 11. Avontuur met God - Volmaakte liefde
 12. Avontuur met God - Liefde
 13. Avontuur met God - Tongentaal uitgelegd
 14. Avontuur met God - Tongentaal
 15. Avontuur met God - Als God je tong overneemt
 16. Avontuur met God - Wil jij de ezel van Jezus zijn
 17. Avontuur met God - Onderscheiding van geesten
 18. Avontuur met God - Profetie als gave
 19. Avontuur met God - Profetie durven
 20. Avontuur met God - Profetie
 21. Avontuur met God - Gave van krachten
 22. Avontuur met God - Voorbeelden uit de praktijk
 23. Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk
 24. Avontuur met God - Gave van genezing
 25. Avontuur met God - Gave van geloof
 26. Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis
 27. Avontuur met God - Woorden van wijsheid
 28. Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt
 29. Avontuur met God - God in jou zal het doen
 30. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)
 31. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)
 32. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)
 33. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)
 34. Avontuur met God - Of het spannend was...
 35. Avontuur met God - Even op scherp...
 36. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 37. Avontuur met God - De juiste volgorde
 38. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 39. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 40. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 41. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 42. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 43. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 44. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 45. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 46. Daniël - Kracht ontvangen
 47. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 48. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 49. Daniël - Zeventig weken
 50. Daniël - Een gewenste man
 51. Daniël - Beloften van God
 52. Daniël - Afvalligheid
 53. Daniël - De macht van de geitenbok
 54. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 55. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 56. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 57. Daniël - Visioenen
 58. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 59. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 60. Daniël - Als bidden niet mag
 61. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 62. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 63. Daniël - Beschikbaar zijn
 64. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 65. Daniël - Als God ingrijpt
 66. Een nieuwe stap
 67. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 68. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 69. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 70. Daniël - De prijs van God dienen
 71. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 72. Daniël - Blinken en verzinken
 73. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 74. Daniël - Psalm
 75. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 76. Daniël - Gezegend door God en mensen
 77. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 78. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 79. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 80. Mensen vissen - En nu jij!
 81. Mensen vissen - Met welk net?
 82. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 83. Mensen vissen - Groot denken
 84. Mensen vissen - Het begin
 85. Mensen vissen - Intro
 86. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 87. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 88. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 89. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 90. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 91. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 92. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 93. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 94. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 95. Grieks of Joods - Gunnend
 96. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 97. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 98. Grieks of Joods - Intro
 99. Handoplegging - Tenslotte
 100. Handoplegging - Wees niet bang
 101. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 102. Handoplegging - Bediening overgedragen
 103. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 104. Handoplegging - Door een discipel
 105. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 106. Handoplegging
 107. Pinksteren - Iedereen (2)
 108. Pinksteren - Iedereen
 109. Pinksteren - Stomdronken
 110. Pinksteren - Verwarring
 111. Handelingen 29 - Weerstand
 112. Handelingen 29 - Balans
 113. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 114. Handelingen 29
 115. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 116. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 117. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 118. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 119. Tussen kwijt zijn en verwachten
 120. Hemelvaart
 121. Communicatie met God - Overweldigend
 122. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 123. Communicatie met God - Als God niet reageert
 124. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 125. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 126. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 127. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 128. Communicatie met God - Jona-momenten
 129. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 130. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 131. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 132. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 133. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 134. Communicatie met God - De strijd is van God
 135. Communicatie met God - Overvloed (2)
 136. Communicatie met God - Overvloed
 137. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 138. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 139. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 140. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 141. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 142. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 143. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 144. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 145. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 146. Communicatie met God - Vragen om een teken
 147. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 148. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 149. Communicatie met God - God wil je zegenen
 150. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 151. Communicatie met God - Good, good Father
 152. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 153. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 154. Communiceren met God
 155. Na Pasen - Je verstand geopend
 156. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 157. Na Pasen - Ken de Bijbel
 158. Pasen - Geloof jij het echt?
 159. Pasen - Hij is opgestaan!
 160. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 161. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 162. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 163. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 164. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 165. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 166. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 167. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 168. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 169. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 170. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 171. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 172. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 173. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 174. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 175. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 176. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 177. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 178. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 179. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 180. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 181. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 182. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 183. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 184. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 185. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 186. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 187. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 188. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 189. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 190. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 191. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 192. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 193. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 194. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 195. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 196. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 197. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 198. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 199. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 200. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 201. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 202. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 203. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 204. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 205. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 206. Simson - Nieuwe toewijding
 207. Simson - Roepen in de nood
 208. Simson - Nog meer wraak
 209. Simson - Wraak
 210. Simson - Gods kracht
 211. Simson - Gods tijd
 212. Simson - Geboren
 213. Simson - God zien en leven
 214. Simson - Nazireeër
 215. Simson
 216. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 217. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 218. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 219. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 220. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 221. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 222. Timotheüs - Strijd van het geloof
 223. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 224. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 225. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 226. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 227. Timotheüs - Jonge weduwen
 228. Timotheüs - Bediening van weduwen
 229. Timotheüs - Weduwen
 230. Timotheüs - Op elkaars schouders
 231. Timotheüs - Acht op jezelf
 232. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 233. Timotheüs - Smaad en spot
 234. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 235. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 236. Alles is mogelijk!
 237. Timotheüs - Gevaar van afval
 238. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 239. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 240. Timotheüs - Ambt en gezin
 241. Timotheüs - Diakenen
 242. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 243. Timotheüs - Onberispelijk
 244. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 245. Timotheüs - Ambt van opziener
 246. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 247. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 248. Timotheüs - Houding van vrouwen
 249. Timotheüs - Gebedshouding
 250. Timotheüs - Paulus' gezag
 251. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 252. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 253. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 254. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 255. Timotheüs - Iedereen is te redden
 256. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 257. Timotheüs - Doel van de wet
 258. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 259. Timotheüs - Loslaten
 260. Timotheüs - Zoon in het geloof
 261. Wie zeg jij dat Jezus is
 262. Het loon dat jij meebrengt
 263. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom