Blokkades voor Gods kracht (2)

 

"Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn." (Mattheüs 17:19 en 20)

 

We zagen gisteren dat al er ongeloof is, als er mensen zijn die alles proberen te beredeneren, dan zorgt dat er voor dat de kracht van Gods Geest niet kan werken. Uiteindelijk kon zelfs Jezus toen nog maar weinig krachten doen en genas Hij er maar enkelen. Dat is wel een schokkende werkelijkheid. Want wij kunnen wat redeneren en wij kunnen wat discussieren over onze theologie, waardoor we in de praktijk niets hoeven te doen. Want onze tijd gaat dan op met praten en met ons denken, maar niet met gehoorzamen.

Blokkades voor Gods kracht

 

"En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen." (Markus 6:5)

 

De laatste tijd blijft bij mij telkens de vraag hangen waarom er soms zo weinig tekenen van Gods kracht, op sommige plaatsen gebeuren. Wat voor blokkades zijn er waardoor de kracht van God niet doorwerkt. Waarom is het dat als de schaduw van Petrus op mensen valt, dat ze zelfs genezen en waarom is de kracht van God in onze tijd niet in die mate aanwezig? Het zijn een paar vragen waar je heel snel op kunt antwoorden en zeggen: "Dat is aan God" of "Dat was vroeger, maar nu niet meer." Ondertussen heb ik ook leren zien dat dit wel een heel makkelijk antwoord is.

Onbarmhartige knecht - Loskomen

 

"Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben." (Mattheüs 18:33 en 34)

 

We komen aan het einde van deze gelijkenis die ons veel te zeggen had. Een gelijkenis die niet erg eenvoudig is, als je er echt over gaat nadenken. Vergeven, zoals jijzelf vergeven bent. En misschien zegt iemand: "dat valt toch best wel mee, ik wil best iemand die tegen mij gelogen heeft vergeven." Ja, dat is wel te begrijpen, maar als het nu echt om misdaden gaat die jou aangedaan zijn? Dan zijn de woorden van Jezus uiteindelijk toch niet anders.

Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen

 

"Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben." (Mattheüs 18:29 en 30)

 

We moeten serieus uitkijken met deze gelijkenis om het niet te doen voorkomen alsof vergeven zo eenvoudig is alsof je dit alleen maar gewoon hoeft te doen. Ik hoor soms mensen zeggen: "Vergeven is gewoon je opdracht, dus dat doe je gewoon, daar moet je niet over nadenken, maar gelijk doen. Dat is wat Jezus zegt." Als we er zo mee overweg gaan, dan maken we echt heel veel schade en brengen we mensen in een onmogelijk conflict. Want vergeven is niet makkelijk. En vergeven is al helemaal niet iets dat je eventjes doet. Vergeven, ook als de ander met berouw komt, kan dan nog steeds tijd, soms heel veel tijd, kosten.

Onbarmhartige knecht - Confronteren

 

"Maar de slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent." (Mattheüs 18:28)

 

Weet je nog waar we gisteren gebleven waren? Ben je ondertussen dieper gekomen in het onbegrijpelijke van God, dat Hij je alles wil kwijtschelden? Nou ja, kwijtschelden, Hij wil je alles vergeven. En de schuld was groter dan alles wat wij op aarde zouden kunnen bedenken. De schuld was dat wij het meesterwerk van God kapot hebben gemaakt, geen misdaad op deze aarde die ons aangedaan kan zijn, komt daar ook maar een beetje in de buurt. En daarmee zeggen we dus niet dat dit wat jou is aangedaan niets voorstelt. Want er kunnen dingen gebeurd zijn, die verschrikkelijk zijn.

Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming

 

"En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt." (Mattheüs 18:27)

 

Je zou daar voor de koning zijn neergezet met een schuld die zo groot is dat die al niet te betalen is, maar dat je dan ook nog eens een slaaf bent die geen cent heeft. Het enige dat je nog kan overkomen is dat je kwijt raakt wat je dan nog hebt. Misschien had hij een vrouw en kinderen, misschien een klein beetje bezit, hij zou het allemaal kwijtraken. Hij was een slaaf en hoop dat hij ooit kon betalen was er echt niet. Maar ja, bij die slaaf blijven is niet zo moeilijk, maar daar je eigen naam invullen en beseffen dat dit het beeld is tussen jou en God, maakt het tot een ander verhaal.

Onbarmhartige knecht - Schuld

 

"Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was." (Mattheüs 18:23 en 24)

 

Als we nadenken over vergeven en nadenken over de gelijkenis van de onbarmhartige knecht, dan is er eerst nog iets anders nodig. En Jezus beseft als geen ander dat we echt aan de basis moeten beginnen. Jezus begint niet een verhaal te vertellen van een dienstknecht die iemands schuld moet kwijtschelden, maar Jezus begint een verhaal te vertellen van een koning

Onbarmhartige knecht - Vergeven

 

"Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?" (Mattheüs 18:21)

 

Er zijn thema's in de Bijbel die je soms liever zou overslaan. Thema's waarbij je bij complexe pastorale begeleiding ook soms van denkt: Hoe moet ik het ooit bespreekbaar gaan maken? En als je het al bespreekbaar durft te maken, dat je dan het gevoel hebt dat het ook zo maar de andere kant op kan slaan. Toch is het niet vreemd dat Jezus juist deze thema's wel aan de orde stelt. En niet zomaar. Jezus beseft heel goed dat als er thema's zijn die onbesproken blijven dat die een eigen leven gaan leiden en je uiteindelijk kapot zullen maken. De gelijkenis van de onbarmhartige knecht is daar een voorbeeld van. En het thema is vergeving.

 

De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus

 

"Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God." (Hebreeën 12:2)

 

We hebben het gehad over de strijd om onze ziel. Het is duidelijk dat er een geestelijke strijd gaande is waar onze ziel het doel in is. En nu zou ik bijna willen zeggen: Het zij zo! Dat is natuurlijk iets te kort door de bocht. Want het werd ook duidelijk dat we satan geen ruimte moeten geven. En de strijd is wel absolute realiteit. Dus als je daar naar kijkt is dat te kort door de bocht. Maar tegelijk wil ik je ook wapenen tegen het gevoel dat de strijd zo verschrikkelijk is, dat het je lam zou leggen.

De strijd om jouw ziel - Weersta satan

 

"Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten." (Jakobus 4:7)

 

Als we dan helder hebben dat we de strijd niet tegen vlees en bloed hebben, als we helder hebben dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat wat wij zien en als we dan ook weten dat ons gebed ontzettend hard nodig is, wat is er dan nog meer nodig? Jakobus maakt dat eigenlijk in ene zin heel duidelijk: Onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel. Dat is duidelijke taal, maar soms maar alzo moeilijk.

 

De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed

 

"Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen." (Efeze 6:18)

 

De laatste tijd heb ik mij heel vaak afgevraagd hoe het komt dat er soms geen doorbraken komen in situaties waar dat zo nodig lijkt te zijn. Als we beseffen dat er veel geestelijke strijd is en dat niets is wat het lijkt, dan is dit iets waar we dan ook echt over na moeten denken op welke manier wij ons in die geestelijke strijd staande moeten houden. Natuurlijk geeft Paulus daar de geestelijke wapenrusting voor. Daar hebben we al eens heel uitgebreid bij stilgestaan. Toch geloof ik dat er iets is dat we nog een keer moeten onderstrepen.

Meer artikelen...

 1. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 2. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 3. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 4. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 5. De strijd om jouw ziel
 6. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 7. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 8. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 9. Slechte landbouwers
 10. De heiligheid van God - Ons aanbod
 11. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 12. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 13. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 14. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 15. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 16. De heiligheid van God - Zo groots
 17. De heiligheid van God
 18. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 19. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 20. Filemon - En nu wij
 21. Filemon - Garantie
 22. Filemon - Gelijkwaardig
 23. Filemon - geconfronteerd
 24. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 25. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 26. Filemon
 27. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 28. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 29. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 30. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 31. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 32. Het land winnen voor Jezus - Angst
 33. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 34. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 35. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 36. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 37. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 38. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 39. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 40. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 41. Het land winnen voor Jezus
 42. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 43. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 44. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 45. Koninklijke bruiloft
 46. Psalm 139 - Kritiek
 47. Psalm 139 - Vijanden van God
 48. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 49. Psalm 139 - Overal is God
 50. Psalm 139 - Omgeven
 51. Psalm 139 - Aanbidding
 52. Kamperen met God (3)
 53. Kamperen met God (2)
 54. Kamperen met God
 55. Talenten - Twee uitkomsten
 56. Talenten - Van weinig naar veel
 57. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 58. Tien meiden - Talenten
 59. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 60. Tien meiden - Intentie
 61. Tien meiden - Waakzaamheid
 62. Ezra - Bekering
 63. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 64. Ezra - God alleen
 65. Ezra - Opbreken en gaan
 66. Ezra - Gevaar
 67. Ezra - Glorie
 68. Ezra - Onderwijs
 69. Ezra - Feest
 70. Ezra - Voorziening
 71. Ezra - Eerlijk
 72. Ezra - Bescherming
 73. Ezra - Profeten
 74. Ezra - Moedeloos
 75. Ezra - Angst
 76. Ezra - Infiltratie
 77. Ezra - Juichen
 78. Ezra - Fundament
 79. Ezra - Offeren
 80. Ezra - Eenparig
 81. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 82. Ezra - Gods trouw
 83. Gods droom - Blijven uitzien
 84. Gods droom - Ambassadeurs
 85. Gods droom - Opnieuw geboren
 86. Gods droom - Plan A
 87. Barmhartige Samaritaan (4)
 88. Barmhartige Samaritaan (3)
 89. Barmhartige Samaritaan (2)
 90. Barmhartige Samaritaan
 91. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 92. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 93. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 94. Gods stem verstaan - Getuig er van
 95. Gods stem verstaan - Doen en durven
 96. Gods stem verstaan - Beelden
 97. Gods stem verstaan
 98. Gideon - Toch afgoderij
 99. Gideon - Eerrovers
 100. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 101. Gideon - Onverwachte bevestiging
 102. Bergtoppen en dalen
 103. Gideon - Winnen zonder te vechten
 104. Gideon - Slechts 1%
 105. Gideon - Tegen wordt voor
 106. Gideon - Vaders voorstel
 107. Gideon - Afgoden moeten eraan
 108. Gideon - God komt met vrede
 109. Gideon - Een teken gevraagd
 110. Gideon - Gewoon gaan
 111. Gideon - Sterke held
 112. Gideon - Op de vlucht
 113. Durven gaan in geloof (5)
 114. Durven gaan in geloof (4)
 115. Durven gaan in geloof (3)
 116. Durven gaan in geloof (2)
 117. Durven gaan in geloof
 118. Meer van de Geest
 119. Het diepe doel van Pinksteren
 120. Jezus als Overwinnaar (2)
 121. Jezus als Overwinnaar
 122. Wachten op de HEER
 123. Wachten op meer van God
 124. We zijn niet verweesd (4)
 125. We zijn niet verweesd (3)
 126. We zijn niet verweesd (2)
 127. We zijn niet verweesd
 128. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 129. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 130. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 131. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 132. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 133. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 134. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 135. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 136. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 137. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 138. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 139. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 140. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 141. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 142. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 143. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 144. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 145. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 146. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 147. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 148. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 149. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 150. Passie of passief
 151. Sleutels van de dood (II)
 152. Sleutels van de dood
 153. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 154. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 155. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 156. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 157. Thomas - Tekenen om te geloven
 158. Thomas - Heer en God
 159. Thomas - Wees gelovig!
 160. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 161. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 162. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 163. Opstanding - Verschillende lichamen
 164. Opstanding - Geen vijand meer over
 165. Opstanding - De dood overwonnen
 166. Opstanding - Opstanding als fundament
 167. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 168. Pasen - Het graf is open voor ons
 169. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 170. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 171. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 172. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 173. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 174. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 175. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 176. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 177. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 178. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 179. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 180. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 181. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 182. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 183. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 184. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 185. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 186. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 187. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 188. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 189. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 190. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 191. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 192. Jakobus - oproep om te redden
 193. Jakobus - genezing door belijden
 194. Jakobus - volharding in geloof
 195. Jakobus - heb geduld
 196. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 197. Jakobus - oordeel niet
 198. Jakobus - weersta satan
 199. Jakobus - toets je gebed
 200. Jakobus - wijsheid van boven
 201. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 202. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 203. Jakobus - woorden hebben kracht
 204. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 205. Jakobus - levend geloof
 206. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 207. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 208. Jakobus - daden van geloof
 209. Jakobus - horen en doen
 210. Jakobus - luisteren op drie manieren
 211. Jakobus - leven tegenover dood
 212. Jakobus - gevaar van begeerte
 213. Jakobus - op weg naar de kroon
 214. Jakobus - hoog door nederigheid
 215. Jakobus - het gevaar van twijfel
 216. Jakobus - volharding door verzoeking
 217. Jakobus - vreugde in verzoeking
 218. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 219. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 220. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 221. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 222. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 223. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 224. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 225. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 226. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 227. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 228. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 229. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 230. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 231. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 232. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 233. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 234. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 235. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 236. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 237. Man of vrouw naar Gods hart
 238. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 239. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 240. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 241. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 242. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 243. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 244. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 245. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 246. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 247. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 248. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 249. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 250. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 251. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 252. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 253. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 254. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 255. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom