Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende

 

"Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde." (Hebreeën 4:15)

 

Jezus is gekomen als Koning en is de Redder van de wereld. Toch zou ik graag nog iets benoemen wat niet bij Zijn Koningschap hoort op zichzelf. Maar juist iets dat zo bemoedigend is voor ons nu. Tegelijk is het ook wel weer zo dat Jezus dit onderdeel ook moest doorleven, omdat Hij ook daarin onze gebrokenheid kon herstellen. We zeggen meestal dat Jezus kwam om onze zonden te verzoenen en dat is waar, maar Jezus kwam ook om onze gebrokenheid te herstellen. En of Jezus laat daar nu al iets van zien, of Jezus doet dat door je leven heen en anders zal Hij het straks volmaakt schenken.

Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder

 

"Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Hij is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik." (Johannes 1:29b en 30)

 

Jezus is als Koning gekomen, daar was Hij voor bestemd. Maar wel een Koning Die veel verder ging voor Zijn volk dan welke andere koning op deze wereld dan ook. De koningen van deze wereld laten onderdanen in de oorlog ten ondergaan, maar Jezus heeft gekozen om Koning te zijn volgens het principe van Zijn Koninkrijk. En tegelijk vestigt Hij daarmee niet alleen Zijn Koninkrijk op aarde, maar neemt Hij ook nog een koninkrijk gevangen, dat van de dood! Maar dat kost Hem wel Zijn leven.

Ik geloof... in Jezus als Koning

 

"Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven." (Lukas 1:32)

 

Wij eindigen vaak met het Koningschap van Jezus. Dat is wat Jezus uiteindelijk heeft gekregen. En dat zou waar kunnen zijn, er zijn teksten genoeg die daarop wijzen. En toch geloof ik dat het begin van het leven van Jezus ons ook nog iets anders laat zien. Waarom is Jezus gekomen naar deze aarde? Ik geloof om ons te redden, dat zeker. Maar ik geloof dat Jezus vooral is gekomen om Zijn Koninkrijk te vestigen. En om dat te kunnen vestigen, moet je wel eerst Koning zijn. En uiteindelijk, hoe verder wij komen in ons geloof, hoe meer wij ook zullen zien dat het uiteindelijk niet alleen gaat om onze redding, maar dat iedereen die gered is, ook gelijk onderdaan is van het Koninkrijk van Jezus dat Hij is komen vestigen op aarde. Dan is het ineens, als we straks over het geloof in de kerk en over de gelovige hebben, niet vreemd meer dat wij, de Koninklijke kracht en autoriteit van Jezus dragen.

Ik geloof... in God als mens

 

"De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt: Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest." (Mattheüs 1:18)

 

Je kunt er van denken wat je wilt, maar ze was zwanger zonder dat er iets gebeurd was. Ooit hoorde ik serieus dit verhaal van iemand. Dat geloof je natuurlijk nooit. Maar de geschiedenis van de Redder van de wereld, begint wel zo. Nee, eigenlijk natuurlijk niet, want zoals God geen begin had, zo had Jezus ook geen begin. Dat hadden we de afgelopen dagen al wel begrepen. Maar de komst van God naar deze aarde is wel heel opmerkelijk. Het moment staat in Mattheüs niet beschreven, maar wel in Lukas. Er was een moment dat een engel tegen Maria kwam vertellen dat ze zwanger zou worden uit de Heilige Geest.

Ik geloof... in Gods genade

 

"En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen." (Genesis 3:15)

 

Voor velen zal deze tekst misschien wel één van de meest bekende teksten uit de Bijbel zijn. Deze tekst hebben velen heel vaak gehoord en daarom lijkt het bijna zo'n tekst waar je de reactie bij krijgt: 'dat weet ik toch wel?' En dat lijkt misschien wel zo. Maar in het kader van wat wij nu echt geloven is het goed om er toch nog even bij stil te staan. Het is overigens de eerste tekst waaruit blijkt dat satan niet alleen is gebleven. God spreekt in deze tekst tegen satan over het nageslacht van satan. Maar deze tekst laat ook nog iets anders zien.

 

Ik geloof... in God de Schepper (2)

 

Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. (Psalm 33:8 en 9)

 

God had maar een paar woorden nodig om Zijn masterplan vorm te geven. Het is onbegrijpelijk hoe God deze wereld, waarin wij leven, heeft gemaakt. Hij sprak en het ontstond. De God in Wie wij geloven is de God bij Wie woorden kracht hebben. Het is niet zo vreemd dat als wij naar Zijn evenbeeld geschapen zijn dat ook onze woorden kracht hebben. Daar moet je maar eens over nadenken. Wij weten dat woorden kracht hebben en in de geestelijke wereld ook echt iets uitwerken, maar dit is nog iets dat is overgebleven van het beeld van God in ons.

Ik geloof... in God de Schepper (1)

 

"Door het woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht." (Psalm 33:6)

 

Ik geloof in God, dat was al onbevattelijk. God is, dat is hoe het is. Maar een stap verder is dan de uitwerking van Gods masterplan. Want toen God in de eeuwigheid bestond als de Drie-enige God heeft God in Zichzelf besloten om Zijn scheppingsplan uit te voeren. En je zou je kunnen afvragen waarom Hij dit heeft gedaan. Nergens vinden we terug met welk doel God dit deed, en toch geloven we dat Hij ons heeft geschapen omdat Hij dat wilde. Maar voordat het zover kwam, deed Hij eerst een ander scheppingswonder.

Ik geloof... in God in meervoud

 

"De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al voor Zijn werken, van oudsher." (Spreuken 8:22)

 

Geloven is God is erg lastig als we beseffen dat eeuwigheid een begrip is dat we niet eens kunnen uitleggen. God is eeuwig geweest. En zelfs in het woord 'geweest' brengen we al weer een tijdsbeperking aan. God is en daarmee is het gezegd, maar niet begrepen. En dan ben je nog niet klaar, want God is niet alleen God, Hij is God in meervoud. Vaak krijg je het gevoel dat Jezus, de belichaming van God, op een bepaald moment is ontstaan, maar ook dat is niet zo.

Ik geloof... in God

 

"Al voor de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God." (Psalm 90:2)

 

Als je ergens moet beginnen om te bedenken wat we geloven, dan moet je daar beginnen waar het begonnen is. Je begint normaal gesproken gewoon bij het begin. Maar als het over ons geloof gaat, kun je niet over het begin beginnen en daarbij is het ook nog eens zo dat ons geloof ook gelijk, vanaf woord één begint met geloven en niet met begrijpen. Je moet namelijk daar beginnen, waar het bestaan van alles in vast ligt. En dan kom je niet op een punt in de tijd uit, maar dan kom je uit bij God.

Ik geloof...

 

"... en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15b)

 

Het lijkt een open deur, maar is het misschien veel minder dan dat je zou denken. En natuurlijk kunnen wij vertellen hoe het zit met Jezus en hoe de wereld is ontstaan en toch, toch is de vraag wat je gelooft, minder een open deur dan je zou denken. En het is ook goed om er een poosje bewust mee bezig te zijn wat we geloven. Vroeger moest ik op catechisatie de Heidelberger Catechismus uit mijn hoofd leren, want als je die kende, wist je wat er in de Bijbel stond. Ten dele is dit natuurlijk wel waar, maar dan gaat het vooral om hoe je gered wordt, maar is dat dan het enige wat we geloven? Is geloven beperkt tot het weten dat jij gered bent? Of geloven wij meer?

 

Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen

 

"Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God." (Markus 10:14)

 

Er zijn situaties waarin blijkt dat God geen kracht kan doen, vanwege het ongeloof. Dan zien we letterlijk gebeuren dat iets niet kan gebeuren. Of dat nu genezing of bevrijding is, door ongeloof gaat het mis. Jezus laat echter in nog een situatie zien dat wij voor een blokkade kunnen zorgen. En die blokkade is misschien nog wel iets lastiger. Vooral omdat het met misschien wel beide aspecten te maken heeft: redeneren en ongeloof. Want er zijn mensen die geen last hebben van deze te dingen, maar die wij tegelijk ook heel lastig vinden om die in te zetten voor Gods Koninkrijk.

Meer artikelen...

 1. Blokkades voor Gods kracht (2)
 2. Blokkades voor Gods kracht
 3. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 4. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 5. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 6. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 7. Onbarmhartige knecht - Schuld
 8. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 9. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 10. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 11. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 12. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 13. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 14. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 15. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 16. De strijd om jouw ziel
 17. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 18. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 19. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 20. Slechte landbouwers
 21. De heiligheid van God - Ons aanbod
 22. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 23. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 24. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 25. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 26. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 27. De heiligheid van God - Zo groots
 28. De heiligheid van God
 29. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 30. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 31. Filemon - En nu wij
 32. Filemon - Garantie
 33. Filemon - Gelijkwaardig
 34. Filemon - geconfronteerd
 35. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 36. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 37. Filemon
 38. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 39. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 40. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 41. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 42. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 43. Het land winnen voor Jezus - Angst
 44. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 45. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 46. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 47. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 48. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 49. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 50. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 51. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 52. Het land winnen voor Jezus
 53. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 54. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 55. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 56. Koninklijke bruiloft
 57. Psalm 139 - Kritiek
 58. Psalm 139 - Vijanden van God
 59. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 60. Psalm 139 - Overal is God
 61. Psalm 139 - Omgeven
 62. Psalm 139 - Aanbidding
 63. Kamperen met God (3)
 64. Kamperen met God (2)
 65. Kamperen met God
 66. Talenten - Twee uitkomsten
 67. Talenten - Van weinig naar veel
 68. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 69. Tien meiden - Talenten
 70. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 71. Tien meiden - Intentie
 72. Tien meiden - Waakzaamheid
 73. Ezra - Bekering
 74. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 75. Ezra - God alleen
 76. Ezra - Opbreken en gaan
 77. Ezra - Gevaar
 78. Ezra - Glorie
 79. Ezra - Onderwijs
 80. Ezra - Feest
 81. Ezra - Voorziening
 82. Ezra - Eerlijk
 83. Ezra - Bescherming
 84. Ezra - Profeten
 85. Ezra - Moedeloos
 86. Ezra - Angst
 87. Ezra - Infiltratie
 88. Ezra - Juichen
 89. Ezra - Fundament
 90. Ezra - Offeren
 91. Ezra - Eenparig
 92. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 93. Ezra - Gods trouw
 94. Gods droom - Blijven uitzien
 95. Gods droom - Ambassadeurs
 96. Gods droom - Opnieuw geboren
 97. Gods droom - Plan A
 98. Barmhartige Samaritaan (4)
 99. Barmhartige Samaritaan (3)
 100. Barmhartige Samaritaan (2)
 101. Barmhartige Samaritaan
 102. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 103. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 104. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 105. Gods stem verstaan - Getuig er van
 106. Gods stem verstaan - Doen en durven
 107. Gods stem verstaan - Beelden
 108. Gods stem verstaan
 109. Gideon - Toch afgoderij
 110. Gideon - Eerrovers
 111. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 112. Gideon - Onverwachte bevestiging
 113. Bergtoppen en dalen
 114. Gideon - Winnen zonder te vechten
 115. Gideon - Slechts 1%
 116. Gideon - Tegen wordt voor
 117. Gideon - Vaders voorstel
 118. Gideon - Afgoden moeten eraan
 119. Gideon - God komt met vrede
 120. Gideon - Een teken gevraagd
 121. Gideon - Gewoon gaan
 122. Gideon - Sterke held
 123. Gideon - Op de vlucht
 124. Durven gaan in geloof (5)
 125. Durven gaan in geloof (4)
 126. Durven gaan in geloof (3)
 127. Durven gaan in geloof (2)
 128. Durven gaan in geloof
 129. Meer van de Geest
 130. Het diepe doel van Pinksteren
 131. Jezus als Overwinnaar (2)
 132. Jezus als Overwinnaar
 133. Wachten op de HEER
 134. Wachten op meer van God
 135. We zijn niet verweesd (4)
 136. We zijn niet verweesd (3)
 137. We zijn niet verweesd (2)
 138. We zijn niet verweesd
 139. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 140. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 141. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 142. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 143. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 144. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 145. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 146. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 147. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 148. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 149. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 150. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 151. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 152. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 153. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 154. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 155. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 156. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 157. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 158. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 159. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 160. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 161. Passie of passief
 162. Sleutels van de dood (II)
 163. Sleutels van de dood
 164. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 165. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 166. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 167. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 168. Thomas - Tekenen om te geloven
 169. Thomas - Heer en God
 170. Thomas - Wees gelovig!
 171. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 172. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 173. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 174. Opstanding - Verschillende lichamen
 175. Opstanding - Geen vijand meer over
 176. Opstanding - De dood overwonnen
 177. Opstanding - Opstanding als fundament
 178. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 179. Pasen - Het graf is open voor ons
 180. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 181. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 182. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 183. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 184. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 185. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 186. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 187. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 188. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 189. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 190. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 191. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 192. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 193. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 194. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 195. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 196. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 197. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 198. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 199. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 200. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 201. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 202. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 203. Jakobus - oproep om te redden
 204. Jakobus - genezing door belijden
 205. Jakobus - volharding in geloof
 206. Jakobus - heb geduld
 207. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 208. Jakobus - oordeel niet
 209. Jakobus - weersta satan
 210. Jakobus - toets je gebed
 211. Jakobus - wijsheid van boven
 212. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 213. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 214. Jakobus - woorden hebben kracht
 215. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 216. Jakobus - levend geloof
 217. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 218. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 219. Jakobus - daden van geloof
 220. Jakobus - horen en doen
 221. Jakobus - luisteren op drie manieren
 222. Jakobus - leven tegenover dood
 223. Jakobus - gevaar van begeerte
 224. Jakobus - op weg naar de kroon
 225. Jakobus - hoog door nederigheid
 226. Jakobus - het gevaar van twijfel
 227. Jakobus - volharding door verzoeking
 228. Jakobus - vreugde in verzoeking
 229. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 230. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 231. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 232. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 233. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 234. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 235. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 236. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 237. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 238. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 239. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 240. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 241. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 242. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 243. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 244. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 245. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 246. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 247. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 248. Man of vrouw naar Gods hart
 249. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 250. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 251. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 252. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 253. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 254. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 255. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 256. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 257. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 258. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 259. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 260. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 261. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 262. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 263. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 264. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 265. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 266. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom