Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn

 

"Hoe zal Hij, Die Zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:32)

 

Wat geloven we nu eigenlijk van het totale werk van Jezus? Want uiteindelijk is het goed dat wij voluit beseffen wat het werk van Jezus tot stand heeft gebracht voor ons persoonlijk. Het verzoeningswerk aan het kruis, heeft ons bevrijd van zonde en van de macht van de zonde. In het lijden heeft Jezus al onze ziekten gedragen en satan en elke vorm van aanklacht overwonnen. De dood is niet langer meer het laatste woord en tenslotte is Gods Geest uitgestort in onze harten.

Ik geloof... dat Jezus terugkomt (2)

 

"En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan." (Mattheüs 24:31)

 

Als overal het Evangelie van het Koninkrijk is gebracht op deze wereld, dan zal Jezus terugkomen. Ik weet niet goed wat voor dat moment dat nadruk zal krijgen. Als je leest wat er op dat moment allemaal zal gebeuren, dan is dat teveel om te kunnen beseffen. Het is voor nu in ieder geval de troost dat zoals het nu is, het niet zal blijven. De gebrokenheid, die soms zoveel pijn doet, is geen eeuwige gebrokenheid. Hoe bijzonder het ook is dat de tekenen van het Koninkrijk nu al zichtbaar mogen zijn, de gebrokenheid doet wel pijn. De worsteling met vragen waarom God bij de ene soms een wonder doet en bij de ander niet, blijven vragen die de gebrokenheid van deze wereld tekenen.

Ik geloof... dat Jezus terugkomt

 

"Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan." (Handelingen 1:11b)

 

Soms kun je het gevoel hebben dat er geen einde meer lijkt te komen aan deze gebroken wereld. Op andere momenten ervaar je zoveel van Gods kracht en nabijheid dat je nog wel even door wil gaan op deze wereld. En toch, het zal niet blijven zoals het is. En dat is maar goed ook. Gods verlangen is een wereld die volmaakt is, dat is altijd Gods verlangen geweest en dat zal Gods verlangen blijven. Daarom zal er een moment komen dat Jezus terugkomt. Dan zal Hij beginnen aan het herstel van alle dingen.

Ik geloof... in het Koninkrijk

 

"Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen." (Markus 16:20)

 

We hebben het nu uitgebreid gehad over de kerk. Het lichaam van Christus waardoor Hij Zichzelf laat zien. Als je het Evangelie van Jezus leest merk je dat de boodschap van het Evangelie uiteindelijk de komst van Zijn Koninkrijk is. Verzoening, genezing, bevrijding, allemaal tekenen, maar ook woorden waarin blijkt dat het Koninkrijk van Jezus het rijk is waar geen schuld meer is, maar waar ook ziekte en satan verleden tijd is. En Jezus zegt dan dat het Koninkrijk nabij is gekomen met Zijn komst.

Ik geloof... in de kerk (3)

 

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus." (Efeze 4:11 en 12)

 

Nu is het misschien wel wat kort door de bocht om te zeggen dat we gewoon de gaven van de Geest moeten gebruiken, en dat die gaven het lichaam van Christus op aarde compleet zullen maken. We moeten in ieder geval streven naar de beste gaven, daar is Paulus wel duidelijk in. Tegelijk is er in mijn leven ook een tijd geweest dat ik hier niet eens in werd onderwezen. Ik wist er helemaal zelfs niets vanaf. Dus het is ook belangrijk dat het lichaam van Christus wordt toegerust. 

Ik geloof... in de kerk (2)

 

"Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar." (Romeinen 12:4 en 5)

 

Er is een tijd geweest dat als je aan mij zou vragen hoe de verdeling zou moeten zijn rondom het werk van Jezus en de aandacht voor de kerk, dat ik wellicht gezegd zou hebben dat het vooral moest gaan over wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar door de tijd heen heb ik geleerd dat juist door het alleen over het Kruis te hebben, we als kerk niet werden toegerust om het lichaam van Jezus Christus te zijn. Ik geloof dat het de tijd wordt om vanuit het wonder van het Kruis, door te leren om het lichaam van Jezus op aarde te zijn.

Ik geloof... in de kerk

 

"Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar." (Romeinen 12:4 en 5)

 

Geloof jij in de kerk? Dat is wel een bijzonder vreemde vraag, want als je ergens niet in zou durven geloven dan is het de kerk. Ik kom mensen tegen die zeggen dat de kerk niet meer hoeft en dat de kerk niet meer iets is van deze tijd. Iedereen kiest wat het beste bij hem of haar past en daar is het mee klaar. Toch geloof ik niet dat we kunnen zeggen dat iedereen maar moet doen waar hij zin in heeft. Ik geloof ook niet dat we allemaal een eigen kerk moeten oprichten, hoe zeer ik ook begrijp dat als er geen leven is, je verlangt om iets te doen.

Ik geloof... in de Heilige Geest

 

"En zij allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4)

 

Terwijl Jezus in de hemel is binnengegaan, wordt uiteindelijk de weg voor de kerk van Jezus gevormd. Jezus wil niet dat wij apssief zouden blijven op aarde. De rol van de kerk is niet een plaats waar we elke keer ontvangen, we vervolgens weer in de wereld leven en de volgende zondag weer terug komen om weer te ontvangen en het gevoel te hebben dat wij ons er goed bij voelen. Jezus ging naar de hemel, zodat de Heilige Geest zou kunnen komen.

Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging

 

"Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen." (Efeze 4:10)

 

Wat een Jezus, wat een Zaligmaker dienen wij! Hoe groot is Jezus in Zijn opstanding uit de dood? Hij had niet eens een engel nodig om uit het graf te komen. Maar als Hij dan op aarde alles heeft vervuld, dan komt er toch ook nog een grotere verhoging, die ook weer is nodig geweest. Jezus is uiteindelijk tegen alle wetten van de zwaartekracht in, de hemel binnen gegaan. En wolk heeft Hem weggenomen van voor de ogen van de discipelen. Logisch toch eigenlijk?

Ik geloof... in de opgestane Jezus

 

"En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening vweg en ging erop zitten." (Mattheüs 28:2)

 

Alles is volbracht en Jezus gaf de geest. Als daarmee was alles wel klaar, maar zou de dood toch nog wel het laatste woord hebben. Dan zou uiteindelijk het graf de doden die het in zich heeft, voor eeuwig vasthouden. Elke straf is wel volbracht, er is niets meer waar God nog op zou moeten terugkomen. En toch zou daarmee er geen toekomst zijn geweest. Jezus is opgestaan om ook het graf te openen.

Ik geloof... dat Jezus alles volbracht

 

"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." (Johannes 19:30)

 

Het zijn misschien wel de meest bekende woorden van Jezus. Zelfs een minister gebruikte Zijn woorden toen ze een wetvoorstel rond euthanasie door de Tweede Kamer kreeg. Dat is bizar dat zo de woorden van Jezus aan zoiets worden gekoppeld. Maar tegelijk, zijn het ook voor ons misschien wel uitgeholde woorden geworden. Woorden die we kennen, maar waarvan we soms maar half beseffen wat ze betekenen. Het is volbracht, maar wat is er dan volbracht?

Meer artikelen...

 1. Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende
 2. Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder
 3. Ik geloof... in Jezus als Koning
 4. Ik geloof... in God als mens
 5. Ik geloof... in Gods genade
 6. Ik geloof... in God de Schepper (2)
 7. Ik geloof... in God de Schepper (1)
 8. Ik geloof... in God in meervoud
 9. Ik geloof... in God
 10. Ik geloof...
 11. Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen
 12. Blokkades voor Gods kracht (2)
 13. Blokkades voor Gods kracht
 14. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 15. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 16. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 17. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 18. Onbarmhartige knecht - Schuld
 19. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 20. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 21. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 22. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 23. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 24. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 25. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 26. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 27. De strijd om jouw ziel
 28. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 29. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 30. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 31. Slechte landbouwers
 32. De heiligheid van God - Ons aanbod
 33. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 34. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 35. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 36. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 37. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 38. De heiligheid van God - Zo groots
 39. De heiligheid van God
 40. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 41. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 42. Filemon - En nu wij
 43. Filemon - Garantie
 44. Filemon - Gelijkwaardig
 45. Filemon - geconfronteerd
 46. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 47. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 48. Filemon
 49. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 50. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 51. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 52. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 53. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 54. Het land winnen voor Jezus - Angst
 55. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 56. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 57. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 58. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 59. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 60. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 61. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 62. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 63. Het land winnen voor Jezus
 64. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 65. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 66. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 67. Koninklijke bruiloft
 68. Psalm 139 - Kritiek
 69. Psalm 139 - Vijanden van God
 70. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 71. Psalm 139 - Overal is God
 72. Psalm 139 - Omgeven
 73. Psalm 139 - Aanbidding
 74. Kamperen met God (3)
 75. Kamperen met God (2)
 76. Kamperen met God
 77. Talenten - Twee uitkomsten
 78. Talenten - Van weinig naar veel
 79. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 80. Tien meiden - Talenten
 81. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 82. Tien meiden - Intentie
 83. Tien meiden - Waakzaamheid
 84. Ezra - Bekering
 85. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 86. Ezra - God alleen
 87. Ezra - Opbreken en gaan
 88. Ezra - Gevaar
 89. Ezra - Glorie
 90. Ezra - Onderwijs
 91. Ezra - Feest
 92. Ezra - Voorziening
 93. Ezra - Eerlijk
 94. Ezra - Bescherming
 95. Ezra - Profeten
 96. Ezra - Moedeloos
 97. Ezra - Angst
 98. Ezra - Infiltratie
 99. Ezra - Juichen
 100. Ezra - Fundament
 101. Ezra - Offeren
 102. Ezra - Eenparig
 103. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 104. Ezra - Gods trouw
 105. Gods droom - Blijven uitzien
 106. Gods droom - Ambassadeurs
 107. Gods droom - Opnieuw geboren
 108. Gods droom - Plan A
 109. Barmhartige Samaritaan (4)
 110. Barmhartige Samaritaan (3)
 111. Barmhartige Samaritaan (2)
 112. Barmhartige Samaritaan
 113. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 114. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 115. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 116. Gods stem verstaan - Getuig er van
 117. Gods stem verstaan - Doen en durven
 118. Gods stem verstaan - Beelden
 119. Gods stem verstaan
 120. Gideon - Toch afgoderij
 121. Gideon - Eerrovers
 122. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 123. Gideon - Onverwachte bevestiging
 124. Bergtoppen en dalen
 125. Gideon - Winnen zonder te vechten
 126. Gideon - Slechts 1%
 127. Gideon - Tegen wordt voor
 128. Gideon - Vaders voorstel
 129. Gideon - Afgoden moeten eraan
 130. Gideon - God komt met vrede
 131. Gideon - Een teken gevraagd
 132. Gideon - Gewoon gaan
 133. Gideon - Sterke held
 134. Gideon - Op de vlucht
 135. Durven gaan in geloof (5)
 136. Durven gaan in geloof (4)
 137. Durven gaan in geloof (3)
 138. Durven gaan in geloof (2)
 139. Durven gaan in geloof
 140. Meer van de Geest
 141. Het diepe doel van Pinksteren
 142. Jezus als Overwinnaar (2)
 143. Jezus als Overwinnaar
 144. Wachten op de HEER
 145. Wachten op meer van God
 146. We zijn niet verweesd (4)
 147. We zijn niet verweesd (3)
 148. We zijn niet verweesd (2)
 149. We zijn niet verweesd
 150. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 151. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 152. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 153. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 154. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 155. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 156. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 157. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 158. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 159. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 160. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 161. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 162. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 163. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 164. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 165. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 166. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 167. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 168. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 169. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 170. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 171. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 172. Passie of passief
 173. Sleutels van de dood (II)
 174. Sleutels van de dood
 175. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 176. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 177. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 178. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 179. Thomas - Tekenen om te geloven
 180. Thomas - Heer en God
 181. Thomas - Wees gelovig!
 182. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 183. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 184. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 185. Opstanding - Verschillende lichamen
 186. Opstanding - Geen vijand meer over
 187. Opstanding - De dood overwonnen
 188. Opstanding - Opstanding als fundament
 189. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 190. Pasen - Het graf is open voor ons
 191. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 192. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 193. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 194. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 195. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 196. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 197. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 198. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 199. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 200. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 201. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 202. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 203. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 204. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 205. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 206. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 207. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 208. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 209. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 210. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 211. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 212. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 213. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 214. Jakobus - oproep om te redden
 215. Jakobus - genezing door belijden
 216. Jakobus - volharding in geloof
 217. Jakobus - heb geduld
 218. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 219. Jakobus - oordeel niet
 220. Jakobus - weersta satan
 221. Jakobus - toets je gebed
 222. Jakobus - wijsheid van boven
 223. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 224. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 225. Jakobus - woorden hebben kracht
 226. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 227. Jakobus - levend geloof
 228. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 229. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 230. Jakobus - daden van geloof
 231. Jakobus - horen en doen
 232. Jakobus - luisteren op drie manieren
 233. Jakobus - leven tegenover dood
 234. Jakobus - gevaar van begeerte
 235. Jakobus - op weg naar de kroon
 236. Jakobus - hoog door nederigheid
 237. Jakobus - het gevaar van twijfel
 238. Jakobus - volharding door verzoeking
 239. Jakobus - vreugde in verzoeking
 240. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 241. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 242. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 243. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 244. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 245. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 246. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 247. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 248. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 249. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 250. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 251. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 252. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 253. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 254. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 255. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 256. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 257. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 258. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 259. Man of vrouw naar Gods hart
 260. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 261. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 262. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 263. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 264. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 265. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 266. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 267. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 268. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 269. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 270. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 271. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 272. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 273. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 274. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 275. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 276. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 277. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom