Vrouwen in de Bijbel - Maria Magdalena

 

"En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren." (Lukas 8:1 en 2)

 

Er waren nogal wat vrouwen rondom Jezus aanwezig. Vrouwen die een behoorlijk bijzondere achtergrond hadden. Misschien zelfs wel vrouwen met een verhaal waarvan je zou denken om maar wat afstand te houden. En dat Jezus dit soort vrouwen helpt is misschien nog wel te begrijpen, maar Hij heeft ze zelfs om Zich heen als een soort discipelen die Hem dienen. Eén van die vrouwen was Maria Magdalena. 

Vrouwen in de Bijbel - Anna

 

"En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende." (Lukas 2:37)

 

Je zou je af kunnen vragen hoe je een ontmoeting met Jezus krijgt, of hoe je meer van Jezus in je leven kunt ontvangen? Ik leerde in mijn jeugd dat je niet zomaar kon geloven en dat je daar maar veel om moest vragen. Als je dan later ziet hoe eenvoudig geloven is, dan komt de vraag nog wel eens opzetten om meer ontmoetingen met Jezus, verlangen naar veel meer van Jezus leven door je heen. En eigenlijk is dat ook wel een heel belangrijk punt, hoe we meer van Jezus ontvangen. Anna wist hoe dat ongeveer 'werkte'

Vrouwen in de Bijbel - Elizabeth

En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. (Lukas 1:41 en 42)

 

Dat Maria een bijzonder vrouw was, die ondanks haar jonge leeftijd alle ruimte gaf aan Gods plan met haar leven is wel duidelijk geworden. Maar naast Maria is er op datzelfde moment nog een bijzondere vrouw op de aarde. En Maria is naar haar onderweg gegaan. Het gaat om haar oudere nicht Elizabeth. Elizabeth was al flink op leeftijd gekomen en zijn was een vrouw zonder kinderen. Toch was er in haar leven op haar oude leeftijd een wonder gebeurd. Ze was zwanger geworden, terwijl het eigenlijk al niet eens meer kon. Daarmee mag ook Elizabeth zich in de lijn van vrouwen weten die op de meest onmogelijke manier was zwnager geworden.

Vrouwen in de Bijbel - Maria (2)

 

"Maria zei: Zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg." (Lukas 1:38)

 

Kun je ze een vrouw noemen? Of is ze eigenlijk nog een kind? We weten niet hoe oud Maria is geweest, maar de gedachten zijn dat ze een jaar of veertien geweest zou zijn. Eigenlijk nog een kind dus. Maar toch is deze vrouw, de meest bekende vrouw uit de Bijbel. Ze is zo bijzonder dat de Rooms Katholieke kerk haar wel een erg bijzondere plaats heeft gegeven. Daar kunnen we wat van vinden en ik geloof niet dat God ons leert om via een mens tot Hem te gaan, maar het feit is wel dat Maria, de moeder van Jezus krachtig was in haar geloof. Zij was een zeer bijzondere vrouw!

Vrouwen in de Bijbel - Een arme weduwe

 

"En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een kwadrant." (Markus 12:42)

 

Er was een vrouw in de Bijbel die bij Jezus opviel. En je moet gewoon eens even lezen wat Jezus doet bij deze geschiedenis. De geschiedenis bent namelijk niet met de hoofdpersoon uit het verhaal, maar met het feit dat Jezus tegenover de schatkist was gaan zitten op het tempelplein. Deze schatkist was eigenlijk een soort van collectebus waarin de Joden hun giften in deden. En Jezus gaat op die plek gewoon zitten kijken. En op die plek komt ook een arme weduwe langs.

Vrouwen in de Bijbel - Bloedvloeiende vrouw

 

"En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en veel geleden had door toedoen van dokters, en alles wat zij daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord." (Markus 5:25-27a)

 

Een vrouw die al twaalf jaar ongesteld was, zonder ophouden, wat een drama moet dat zijn geweest. We weten niet hoe het verder met haar is geweest, al is het niet te hopen dat ze ook het humeur had dat nog al eens voorkomt in deze periode bij vrouwen. Maar denk er ook verder even over na. Wat moet dit zijn geweest. Ze was in ieder geval ook onrein. Een vrouw die normaal zo'n periode had, was onrein, met alle gevolgen van dien, maar bij deze vrouw stopte het niet. Elke vorm van eventuele seks met haar man was onmogelijk en zo was er nog veel meer dat je kunt bedenken.

Vrouwen in de Bijbel - Maria

 

"Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon, de melaatse, kwam er een vrouw naar Hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had; en zij goot die uit op Zijn hoofd terwijl Hij aanlag." (Mattheüs 26:6 en 7)

 

Nog een bijzondere geschiedenis en een bijzondere vrouw. Tegelijk is het gedeelte uit Mattheüs een gedeelte dat vragen oproept. Want er is een heleboel niet duidelijk. In de eerste plaats is de naam van deze vrouw niet bekent en dat is opmerkelijk omdat dit toch wel iets is dat bij zo'n heftig verhaal erbij zou horen. En nog opmerkelijker is dat dit verhaal ook bij de andere evangelisten voorkomt en dat er dan wel een naam bij staat en dat ook de locatie nog duidelijker is. En wie is dan deze Simon in wiens huis dit gebeurt?

Vrouwen in de Bijbel - Kananese vrouw

 

"En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten." (Mattheüs 15:22)

 

Er zijn van die mensen in de Bijbel waar je toch helemaal door geraakt wordt? Iemand die dat doet is de Kananese vrouw. Wat een bijzondere vrouw is zij, want eigenlijk doet ze iets in geloof waar wij nog zoveel van kunnen leren. Wanneer was het voor de laatste keer dat je een demon uit iemands lichaam zag vertrekken? Of misschien moet ik de vraag nog iets anders stellen en vragen: "Wanneer was het voor het laatst dat je geloof voor bevrijding had?" Misschien heb je hier nog maar heel weinig over nagedacht. Soms zien we symptomen die wij heel makkelijk, zonder verder na te denken toewijzen aan de psychiatrie. Misschien weten wij ook wel veel te veel. Maar deze vrouw niet.

Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus

 

"En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen." (Mattheüs 8:15)

 

De eerste opvallende vrouw, als je de Bijbel op volgorde leest is de schoonmoeder van Petrus. Maria komt nog wel in de andere Evangeliën, maar in Mattheüs is de eerste vrouw die echt iets te zeggen heeft de schoonmoeder van Petrus. We weten niet hoe ziek ze is, maar we kunnen er wel vanuit gaan dat deze vrouw zeer ernstig ziek is. Wellicht lag ze zelfs op sterven. 

Vrouwen in de Bijbel - Esther

 

"Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden." (Esther 7:4)

 

Het zou wel eens kunnen zijn dat het boek Esther in de Bijbel het lastigste boek is dat er in de Bijbel staat. Het is ook het boek, waar zoveel in vergeestelijkt wordt dat er ook een heleboel niet meer klopt. Koning Ahasveros krijgt soms de rol van God in de vergeestelijking van het Bijbelboek. Als Esther zegt: "Kom ik om dan kom ik om", dan wordt die zin ineens een heel geestelijke zin die de gelovige in sommige kringen zou moeten beleven. Maar om nu Ahasveros in het beeld van God te zetten, die het hele volk in ballingschap brengt, dan zeg je wel erg veel. En als je God gaat afspiegelen als Iemand bij Wie je maar moet hopen dat zijn humeur goed genoeg is op het moment dat je bij Hem aanklopt, dat is ook nogal wat. Kortom, Esther is een boek in de Bijbel, over een vrouw wat heel lastig is.

Vrouwen in de Bijbel - Hanna

 

"Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven; hij is van de HEERE gebeden. En hij boog zich daar voor de HEERE neer." (1 Samuël 1:28)

 

Moeders en kinderen, dat zijn twee dingen die best lastig kunnen zijn. Stel je nu voor dat je dochter met het idee komt dat ze in de gevangenis van Kongo wil gaan werken? Misschien een extreem voorbeeld, maar het is een voorbeeld uit de praktijk. Wat zeg je dan als moeder? En overigens, ook als vader kan dit wel eens heel lastig zijn. Dan zeg je natuurlijk, zonder aarzelen: "Als dit Gods bedoeling is en je weet dit ook zeker, dan mag je met plezier gaan." Of toch niet helemaal? 

Meer artikelen...

 1. Vrouwen in de Bijbel - Ruth
 2. Vrouwen in de Bijbel - Debora
 3. Vrouwen in de Bijbel - Mirjam
 4. Vrouwen in de Bijbel - Rebekka
 5. Vrouwen in de Bijbel - Sara
 6. Vrouwen in de Bijbel - Eva
 7. Krachtige kerk (3)
 8. Krachtige kerk (2)
 9. Krachtige kerk (1)
 10. Naar een hoger niveau
 11. Ik geloof... dat de HEER regeert
 12. Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn
 13. Ik geloof... dat Jezus terugkomt (2)
 14. Ik geloof... dat Jezus terugkomt
 15. Ik geloof... in het Koninkrijk
 16. Ik geloof... in de kerk (3)
 17. Ik geloof... in de kerk (2)
 18. Ik geloof... in de kerk
 19. Ik geloof... in de Heilige Geest
 20. Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging
 21. Ik geloof... in de opgestane Jezus
 22. Ik geloof... dat Jezus alles volbracht
 23. Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende
 24. Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder
 25. Ik geloof... in Jezus als Koning
 26. Ik geloof... in God als mens
 27. Ik geloof... in Gods genade
 28. Ik geloof... in God de Schepper (2)
 29. Ik geloof... in God de Schepper (1)
 30. Ik geloof... in God in meervoud
 31. Ik geloof... in God
 32. Ik geloof...
 33. Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen
 34. Blokkades voor Gods kracht (2)
 35. Blokkades voor Gods kracht
 36. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 37. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 38. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 39. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 40. Onbarmhartige knecht - Schuld
 41. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 42. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 43. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 44. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 45. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 46. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 47. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 48. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 49. De strijd om jouw ziel
 50. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 51. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 52. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 53. Slechte landbouwers
 54. De heiligheid van God - Ons aanbod
 55. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 56. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 57. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 58. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 59. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 60. De heiligheid van God - Zo groots
 61. De heiligheid van God
 62. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 63. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 64. Filemon - En nu wij
 65. Filemon - Garantie
 66. Filemon - Gelijkwaardig
 67. Filemon - geconfronteerd
 68. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 69. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 70. Filemon
 71. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 72. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 73. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 74. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 75. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 76. Het land winnen voor Jezus - Angst
 77. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 78. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 79. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 80. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 81. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 82. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 83. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 84. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 85. Het land winnen voor Jezus
 86. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 87. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 88. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 89. Koninklijke bruiloft
 90. Psalm 139 - Kritiek
 91. Psalm 139 - Vijanden van God
 92. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 93. Psalm 139 - Overal is God
 94. Psalm 139 - Omgeven
 95. Psalm 139 - Aanbidding
 96. Kamperen met God (3)
 97. Kamperen met God (2)
 98. Kamperen met God
 99. Talenten - Twee uitkomsten
 100. Talenten - Van weinig naar veel
 101. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 102. Tien meiden - Talenten
 103. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 104. Tien meiden - Intentie
 105. Tien meiden - Waakzaamheid
 106. Ezra - Bekering
 107. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 108. Ezra - God alleen
 109. Ezra - Opbreken en gaan
 110. Ezra - Gevaar
 111. Ezra - Glorie
 112. Ezra - Onderwijs
 113. Ezra - Feest
 114. Ezra - Voorziening
 115. Ezra - Eerlijk
 116. Ezra - Bescherming
 117. Ezra - Profeten
 118. Ezra - Moedeloos
 119. Ezra - Angst
 120. Ezra - Infiltratie
 121. Ezra - Juichen
 122. Ezra - Fundament
 123. Ezra - Offeren
 124. Ezra - Eenparig
 125. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 126. Ezra - Gods trouw
 127. Gods droom - Blijven uitzien
 128. Gods droom - Ambassadeurs
 129. Gods droom - Opnieuw geboren
 130. Gods droom - Plan A
 131. Barmhartige Samaritaan (4)
 132. Barmhartige Samaritaan (3)
 133. Barmhartige Samaritaan (2)
 134. Barmhartige Samaritaan
 135. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 136. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 137. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 138. Gods stem verstaan - Getuig er van
 139. Gods stem verstaan - Doen en durven
 140. Gods stem verstaan - Beelden
 141. Gods stem verstaan
 142. Gideon - Toch afgoderij
 143. Gideon - Eerrovers
 144. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 145. Gideon - Onverwachte bevestiging
 146. Bergtoppen en dalen
 147. Gideon - Winnen zonder te vechten
 148. Gideon - Slechts 1%
 149. Gideon - Tegen wordt voor
 150. Gideon - Vaders voorstel
 151. Gideon - Afgoden moeten eraan
 152. Gideon - God komt met vrede
 153. Gideon - Een teken gevraagd
 154. Gideon - Gewoon gaan
 155. Gideon - Sterke held
 156. Gideon - Op de vlucht
 157. Durven gaan in geloof (5)
 158. Durven gaan in geloof (4)
 159. Durven gaan in geloof (3)
 160. Durven gaan in geloof (2)
 161. Durven gaan in geloof
 162. Meer van de Geest
 163. Het diepe doel van Pinksteren
 164. Jezus als Overwinnaar (2)
 165. Jezus als Overwinnaar
 166. Wachten op de HEER
 167. Wachten op meer van God
 168. We zijn niet verweesd (4)
 169. We zijn niet verweesd (3)
 170. We zijn niet verweesd (2)
 171. We zijn niet verweesd
 172. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 173. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 174. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 175. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 176. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 177. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 178. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 179. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 180. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 181. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 182. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 183. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 184. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 185. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 186. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 187. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 188. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 189. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 190. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 191. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 192. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 193. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 194. Passie of passief
 195. Sleutels van de dood (II)
 196. Sleutels van de dood
 197. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 198. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 199. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 200. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 201. Thomas - Tekenen om te geloven
 202. Thomas - Heer en God
 203. Thomas - Wees gelovig!
 204. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 205. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 206. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 207. Opstanding - Verschillende lichamen
 208. Opstanding - Geen vijand meer over
 209. Opstanding - De dood overwonnen
 210. Opstanding - Opstanding als fundament
 211. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 212. Pasen - Het graf is open voor ons
 213. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 214. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 215. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 216. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 217. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 218. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 219. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 220. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 221. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 222. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 223. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 224. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 225. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 226. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 227. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 228. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 229. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 230. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 231. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 232. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 233. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 234. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 235. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 236. Jakobus - oproep om te redden
 237. Jakobus - genezing door belijden
 238. Jakobus - volharding in geloof
 239. Jakobus - heb geduld
 240. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 241. Jakobus - oordeel niet
 242. Jakobus - weersta satan
 243. Jakobus - toets je gebed
 244. Jakobus - wijsheid van boven
 245. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 246. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 247. Jakobus - woorden hebben kracht
 248. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 249. Jakobus - levend geloof
 250. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 251. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 252. Jakobus - daden van geloof
 253. Jakobus - horen en doen
 254. Jakobus - luisteren op drie manieren
 255. Jakobus - leven tegenover dood
 256. Jakobus - gevaar van begeerte
 257. Jakobus - op weg naar de kroon
 258. Jakobus - hoog door nederigheid
 259. Jakobus - het gevaar van twijfel
 260. Jakobus - volharding door verzoeking
 261. Jakobus - vreugde in verzoeking
 262. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 263. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 264. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 265. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 266. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 267. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 268. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 269. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 270. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 271. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 272. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 273. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 274. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 275. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 276. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 277. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 278. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 279. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 280. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 281. Man of vrouw naar Gods hart
 282. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 283. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 284. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 285. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 286. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 287. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 288. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 289. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 290. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 291. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 292. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 293. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 294. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 295. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 296. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 297. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 298. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 299. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom