Spreuken - De Wijsheid spreekt

 

"Buiten roept de hoogste Wijsheid luid, op de pleinen laat Zij Haar stem klinken. Zij roept boven het rumoer uit, aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt Zij Haar woorden uit." (Spreuken 1:20 en 21)

 

Nadat Salomo een opening voor het boek Spreuken heeft geschreven, neemt de Wijsheid het over. Dat tweede gedeelte van het eerste hoofdstuk is niet zomaar een gedeelte. Nadat eerst Salomo nog aan het woord was, komt nu de Wijsheid aan het woord. Dat is eigenlijk tegelijk ook iets heel lastigs. Wie is eigenlijk die Wijsheid die ineens lijkt te gaan roepen? En als je dan gaat lezen wat de Wijsheid roept, wordt het helemaal lastig. Want het zijn eigenlijk woorden die vol staan met Goddelijke autoriteit.

Spreuken - Let op je keuzes

 

"Mijn zoon, ga niet met hen op weg, weerhoud je voet van hun pad." (Spreuken 1:15)

 

Je bent natuurlijk helemaal niet van plan om mee te doen met bloeddorstige zondaars. Dat is toch eigenlijk wel heel logisch? En dus is die opmerking aan het begin van het Spreukenboek niet zo erg belangrijk voor ons. Als je dat eerste hoofdstuk leest, dan gaat het in het tweede gedeelte vooral over de vermaning die Salomo geeft aan zijn zoon en waarbij hij zegt dat hij niet met de zondaren moet optrekken en dat hij hen niet door hen moet laten verleiden. En dat lijkt eigenlijk toch wel de meest logische raad die een vader kan geven. Eigenlijk is het gewoon een open deur.

Spreuken - Wijze woorden van ouders

 

"Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd, en schakels van een ketting om je hals. Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in." (Spreuken 1:8-10)

 

Kijk, dat vind ik nog eens wijze woorden, als vader. Zie je nu wel, kinderen moeten gewoon naar je luisteren. Dit is een gedachte die nogal breed leeft en waar ook soms flink misbruik van wordt gemaakt, tot misbruik toe. Dat is natuurlijk niet wat koning Salomo hier voor ogen heeft. Het gaat niet om een vorm van manipulatie, waarbij ouders een bepaalde druk gebruiken om voor elkaar te krijgen wat ze graag willen. Een echte vader kan vermaning geven, maar kan tegelijk ook de ruimte geven aan zijn zoon om een verkeerde keus te maken, zonder te gaan manipuleren.

Spreuken - Vreze van de Heer als begin

 

"Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning." (Spreuken 1:5-7)

 

De tweede openingszin van het boek Spreuken moet je niet lezen als je last van afwijzing in je leven hebt, zou je bijna zeggen. Je kunt de conclusie trekken dat als je inzicht vermeerdert, dat je wijs bent. Doe je van alles, maar lukt het niet om je inzicht te vergroten, dan zou je niet wijs zijn. Het kost echt niet veel moeite om deze conclusie te trekken op basis van het vijfde vers. Verstandigheid en wijsheid zijn duidelijk, belangrijke begrippen bij Salomo.

Wijze spreuken

 

De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen schranderheid te geven aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. (Spreuken 1:1-4)

Nadat we nagedacht hebben over vrouwen in de Bijbel zullen we de komende tijd regelmatig wat gedeelten uit het boek Spreuken gaan bekijken. Misschien wel één van de boeken uit de Bijbel waarover je nooit zo heel veel hoort. Een verhaallijn vind je er ook niet in terug, het grootste deel van het boek zijn losse spreuken die vol met wijsheid zitten. Het boek is geschreven door Salomo, maar de wijsheid van Salomo was niet zijn eigen wijsheid.

Vrouwen in de Bijbel - Lydia

 

"En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er.  En zij drong er sterk bij ons op aan." (Handelingen 16:14 en 15)

 

Ondertussen is het Evangelie een behoorlijk eind de wereld in gegaan. En terwijl het zendingswerk doorgaat, komen er steeds meer mensen tot geloof en laten zich dopen. De woorden van Jezus: "En die gelooft hebben, zullen gedoopt worden", si de realiteit van de praktijk. En Lydia is dus blijkbaar een vrouw geweest die daarbij opviel. Ze verkocht purper en waar daarmee waarschijnlijk iemand die het financieel wel goed voor elkaar had. Purper was een dure stof en zij handelde daar in. Maar uiteindelijk gebeurt er met haar hart iets.

Vrouwen in de Bijbel - Safira

 

"En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel." (Handelingen 5:8)

 

De eerste vrouw in de Nieuw Testamentische gemeente is gelijk een vrouw die nogal wat teweeg heeft gebracht. En als je dan over vrouwen in de Bijbel nadenkt, dan zouden we ons er wel erg makkelijk vanaf maken op het moment dat we deze vrouw maar overslaan omdat het nogal lastig is. De vrouw om wie het gaat is Safira. En het is een bizar verhaal en we zullen daar niet alles van begrijpen, dat besef ik heel goed. Ik denk ook dat we bij deze vrouw moeten uitkijken om niet te oordelen, omdat God dat in de Bijbel ook niet doet. De gedachte dat Safira verloren is gegaan, is niet een gedachte die de Bijbel ons namelijk ingeeft.

Vrouwen in de Bijbel - Overspelige vrouw

 

"En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was." (Johannes 8:3)

 

Je kunt in overspel betrapt worden, dat is niet best, laten we eerlijk zijn. Maar in overspel betrapt worden door de Farizeeërs helemaal niet. We weten niet waar deze vrouw is betrapt, maar in ieder geval lijkt het erop dat deze vrouw op heterdaad is betrapt en gelijk is meegenomen. En om het nog wat erger te maken, deze vrouw werd betrapt op overspel en ze staat in ene keer voor de Koning van de koningen, voor Jezus, de Zoon van God.

Vrouwen in de Bijbel - Samaritaanse vrouw

 

"De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man." (Johannes 4:17)

 

Niet alle vrouwen in de Bijbel krijgen nu bepaald het mooiste beeld mee. Jezus ontmoet niet alleen mooie, bijzondere en krachtige vrouwen. Sterker nog, Hij ontmoet misschien wel meer vrouwen die juist het tegenovergestelde waren. Vrouwen waar de samenleving niet zo'n best beeld bij had. En misschien moet je van de vrouw bij de put in Samaria zeggen dat het maar goed is dat ze niet weet Wie ze voor zich heeft, want dan was ze al lang er vandoor gegaan. Haar leven ziet er nu niet bepaald goed uit.

Vrouwen in de Bijbel - Emmaüsgangster

 

"En het gebeurde, terwijl ze met elkaar over al deze dingen spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep." (Mattheüs 24:15)

 

Misschien denk je dat er nu echt iets niet klopt. De geschiedenis van de Emmaüsgangers terwijl we het over vrouwen in de Bijbel hebben. Toch geloof ik, nadat iemand mij erop wees, dat dit wel degelijk een onderwerp is dat past binnen het thema. We gaan er meestal vanuit de de Emmaüsgangers twee mannen waren. Maar dan kom je, als je goed leest toch wel een paar opmerkelijke dingen tegen. Natuurlijk kunnen twee mannen uit de discipelkring van Jezus naar Emmaüs onderweg zijn. Maar in ieder geval zijn het niet alleen mannelijke discipelen, want er waren ook vrouwen bij hen. En deze twee die op weg gingen naar Emmaüs was een vrouw.

Vrouwen in de Bijbel - Martha

 

"Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis." (Lukas 10:38)

 

Dat wil je toch allemaal wel, Jezus in je huis ontvangen? Als je bedenkt wat er om Jezus heen allemaal gebeurde aan wonderen en tekenen, aan krachten van het Koninkrijk, dan laat je zeker de kans niet voorbij gaan om Jezus in huis te ontvangen. Als de Koning van het hemelse Koninkrijk langs komt, die laat je toch niet buiten staan? Martha ziet Jezus komen en ontvangt Hem in haar huis. 

Meer artikelen...

 1. Vrouwen in de Bijbel - Maria Magdalena
 2. Vrouwen in de Bijbel - Anna
 3. Vrouwen in de Bijbel - Elizabeth
 4. Vrouwen in de Bijbel - Maria (2)
 5. Vrouwen in de Bijbel - Een arme weduwe
 6. Vrouwen in de Bijbel - Bloedvloeiende vrouw
 7. Vrouwen in de Bijbel - Maria
 8. Vrouwen in de Bijbel - Kananese vrouw
 9. Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus
 10. Vrouwen in de Bijbel - Esther
 11. Vrouwen in de Bijbel - Hanna
 12. Vrouwen in de Bijbel - Ruth
 13. Vrouwen in de Bijbel - Debora
 14. Vrouwen in de Bijbel - Mirjam
 15. Vrouwen in de Bijbel - Rebekka
 16. Vrouwen in de Bijbel - Sara
 17. Vrouwen in de Bijbel - Eva
 18. Krachtige kerk (3)
 19. Krachtige kerk (2)
 20. Krachtige kerk (1)
 21. Naar een hoger niveau
 22. Ik geloof... dat de HEER regeert
 23. Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn
 24. Ik geloof... dat Jezus terugkomt (2)
 25. Ik geloof... dat Jezus terugkomt
 26. Ik geloof... in het Koninkrijk
 27. Ik geloof... in de kerk (3)
 28. Ik geloof... in de kerk (2)
 29. Ik geloof... in de kerk
 30. Ik geloof... in de Heilige Geest
 31. Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging
 32. Ik geloof... in de opgestane Jezus
 33. Ik geloof... dat Jezus alles volbracht
 34. Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende
 35. Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder
 36. Ik geloof... in Jezus als Koning
 37. Ik geloof... in God als mens
 38. Ik geloof... in Gods genade
 39. Ik geloof... in God de Schepper (2)
 40. Ik geloof... in God de Schepper (1)
 41. Ik geloof... in God in meervoud
 42. Ik geloof... in God
 43. Ik geloof...
 44. Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen
 45. Blokkades voor Gods kracht (2)
 46. Blokkades voor Gods kracht
 47. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 48. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 49. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 50. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 51. Onbarmhartige knecht - Schuld
 52. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 53. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 54. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 55. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 56. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 57. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 58. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 59. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 60. De strijd om jouw ziel
 61. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 62. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 63. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 64. Slechte landbouwers
 65. De heiligheid van God - Ons aanbod
 66. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 67. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 68. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 69. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 70. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 71. De heiligheid van God - Zo groots
 72. De heiligheid van God
 73. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 74. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 75. Filemon - En nu wij
 76. Filemon - Garantie
 77. Filemon - Gelijkwaardig
 78. Filemon - geconfronteerd
 79. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 80. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 81. Filemon
 82. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 83. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 84. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 85. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 86. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 87. Het land winnen voor Jezus - Angst
 88. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 89. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 90. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 91. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 92. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 93. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 94. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 95. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 96. Het land winnen voor Jezus
 97. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 98. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 99. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 100. Koninklijke bruiloft
 101. Psalm 139 - Kritiek
 102. Psalm 139 - Vijanden van God
 103. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 104. Psalm 139 - Overal is God
 105. Psalm 139 - Omgeven
 106. Psalm 139 - Aanbidding
 107. Kamperen met God (3)
 108. Kamperen met God (2)
 109. Kamperen met God
 110. Talenten - Twee uitkomsten
 111. Talenten - Van weinig naar veel
 112. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 113. Tien meiden - Talenten
 114. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 115. Tien meiden - Intentie
 116. Tien meiden - Waakzaamheid
 117. Ezra - Bekering
 118. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 119. Ezra - God alleen
 120. Ezra - Opbreken en gaan
 121. Ezra - Gevaar
 122. Ezra - Glorie
 123. Ezra - Onderwijs
 124. Ezra - Feest
 125. Ezra - Voorziening
 126. Ezra - Eerlijk
 127. Ezra - Bescherming
 128. Ezra - Profeten
 129. Ezra - Moedeloos
 130. Ezra - Angst
 131. Ezra - Infiltratie
 132. Ezra - Juichen
 133. Ezra - Fundament
 134. Ezra - Offeren
 135. Ezra - Eenparig
 136. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 137. Ezra - Gods trouw
 138. Gods droom - Blijven uitzien
 139. Gods droom - Ambassadeurs
 140. Gods droom - Opnieuw geboren
 141. Gods droom - Plan A
 142. Barmhartige Samaritaan (4)
 143. Barmhartige Samaritaan (3)
 144. Barmhartige Samaritaan (2)
 145. Barmhartige Samaritaan
 146. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 147. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 148. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 149. Gods stem verstaan - Getuig er van
 150. Gods stem verstaan - Doen en durven
 151. Gods stem verstaan - Beelden
 152. Gods stem verstaan
 153. Gideon - Toch afgoderij
 154. Gideon - Eerrovers
 155. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 156. Gideon - Onverwachte bevestiging
 157. Bergtoppen en dalen
 158. Gideon - Winnen zonder te vechten
 159. Gideon - Slechts 1%
 160. Gideon - Tegen wordt voor
 161. Gideon - Vaders voorstel
 162. Gideon - Afgoden moeten eraan
 163. Gideon - God komt met vrede
 164. Gideon - Een teken gevraagd
 165. Gideon - Gewoon gaan
 166. Gideon - Sterke held
 167. Gideon - Op de vlucht
 168. Durven gaan in geloof (5)
 169. Durven gaan in geloof (4)
 170. Durven gaan in geloof (3)
 171. Durven gaan in geloof (2)
 172. Durven gaan in geloof
 173. Meer van de Geest
 174. Het diepe doel van Pinksteren
 175. Jezus als Overwinnaar (2)
 176. Jezus als Overwinnaar
 177. Wachten op de HEER
 178. Wachten op meer van God
 179. We zijn niet verweesd (4)
 180. We zijn niet verweesd (3)
 181. We zijn niet verweesd (2)
 182. We zijn niet verweesd
 183. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 184. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 185. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 186. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 187. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 188. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 189. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 190. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 191. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 192. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 193. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 194. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 195. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 196. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 197. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 198. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 199. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 200. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 201. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 202. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 203. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 204. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 205. Passie of passief
 206. Sleutels van de dood (II)
 207. Sleutels van de dood
 208. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 209. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 210. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 211. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 212. Thomas - Tekenen om te geloven
 213. Thomas - Heer en God
 214. Thomas - Wees gelovig!
 215. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 216. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 217. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 218. Opstanding - Verschillende lichamen
 219. Opstanding - Geen vijand meer over
 220. Opstanding - De dood overwonnen
 221. Opstanding - Opstanding als fundament
 222. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 223. Pasen - Het graf is open voor ons
 224. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 225. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 226. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 227. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 228. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 229. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 230. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 231. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 232. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 233. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 234. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 235. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 236. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 237. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 238. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 239. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 240. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 241. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 242. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 243. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 244. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 245. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 246. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 247. Jakobus - oproep om te redden
 248. Jakobus - genezing door belijden
 249. Jakobus - volharding in geloof
 250. Jakobus - heb geduld
 251. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 252. Jakobus - oordeel niet
 253. Jakobus - weersta satan
 254. Jakobus - toets je gebed
 255. Jakobus - wijsheid van boven
 256. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 257. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 258. Jakobus - woorden hebben kracht
 259. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 260. Jakobus - levend geloof
 261. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 262. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 263. Jakobus - daden van geloof
 264. Jakobus - horen en doen
 265. Jakobus - luisteren op drie manieren
 266. Jakobus - leven tegenover dood
 267. Jakobus - gevaar van begeerte
 268. Jakobus - op weg naar de kroon
 269. Jakobus - hoog door nederigheid
 270. Jakobus - het gevaar van twijfel
 271. Jakobus - volharding door verzoeking
 272. Jakobus - vreugde in verzoeking
 273. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 274. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 275. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 276. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 277. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 278. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 279. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 280. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 281. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 282. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 283. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 284. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 285. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 286. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 287. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 288. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 289. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 290. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 291. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 292. Man of vrouw naar Gods hart
 293. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 294. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 295. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 296. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 297. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 298. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 299. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 300. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 301. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 302. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 303. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 304. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 305. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 306. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 307. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 308. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 309. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 310. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom