Geestelijk vaderschap - Geen proeftijd

 

"Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten."

 

Als je nog even je gedachten laat gaan over de eerste drie kenmerken van geestelijk vaderschap, dan zou je wel eens kunnen bedenken om toch maar af te haken. Ja, natuurlijk willen we geestelijk vaderschap, maar als het dan eigenlijk ook wel veel kost, vooral veel zelfverloochening en afleggen van allemaal heilige huisjes, dan worstelen we er wel stevig mee. Laten we maar gewoon eerlijk zijn! Na de ruimte die de vader gaf, de hoop die hij toonde en de onvoorwaardelijke liefde die hij liet zien, stopt de vader niet. Sterker nog, hij doet iets dat voor ons misschien wel heel uitzonderlijk is.

Geestelijk vaderschap - Onvoorwaardelijke liefde

 

"En hij stond op en ging naar zijn vader. En  toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming ewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem." (Lukas 15:20)

 

De vader in de gelijkenis blijft hoop houden voor zijn zoon. Dat is niet alleen wat deze vader doet, maar dat is ook wat God doet. Zoons en dochters die zijn weggelopen en op zoek zijn gegaan naar ander geluk, zijn bij God niet afgeschreven. God blijft op de uitkijk staan omdat Hij weet dat er momenten komen dat het verlangen naar rust en vrede er zal zijn. En dan is de weg terug altijd open. Het risico van de ruimte ide God heeft gegeven is dat er ook zullen zijn die niet bij Hem terugkomen en uiteindelijk ook buiten blijven, maar God heeft hoop en trekt aan ieder mens die buiten is. Maar er is nog een kenmerk van geestelijk vaderschap.

Geestelijk vaderschap - Hoop houden

 

"En hij stond op en ging naar zijn vader. En  toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming ewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem." (Lukas 15:20)

 

Geestelijk vaderschap heeft in de eerste plaats te maken met ruimte geven, zelfs als de keuzes verkeerde keuzes zijn. Daarbij zeg je niet dat je dingen moet goed praten die fout zijn en dat je er over moet zwijgen, maar door dwang kun je iemand nooit tegenhouden. En tegenover deze ruimte die je leert te geven, staat ook de hoop. Er is namelijk geen situatie te hopeloos. Er is hoop in elke situatie, niet omdat we geloven dat er zoveel goeds in een mens zit waardoor het goed zal komen, maar omdat we een Koning dienen die alle macht in hemel en op aarde heeft.

 

Geestelijk vaderschap - Ruimte geven

 

"En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen." (Lukas 15:12)

 

We laten het Spreukenboek weer even voor wat het is en zullen daar telkens in korte perioden op terugkomen. De komende dagen wil ik een ontdekking met jullie delen vanuit een gelijkenis waar we het al eens eerder over hebben gehad: De verloren zoon. Maar we zullen nu niet kijken naar de zoons, maar naar de vader. Er zitten in deze gelijkenis zeven hele bijzondere lessen over geestelijk vaderschap. Als er iets is dat de kerk in onze tijd nodig heeft, zijn het geestelijke vaders en moeders die leiding kunnen geven aan de jongelingen om ons heen. 

Spreuken - Vermaning en bestraffing

 

"Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is" (Spreuken 3:11 en 12)

 

Het zou wel eens kunnen zijn dat deze teksten uit Spreuken behoren tot de minst favoriete teksten uit het Spreukenboek. We leven in een tijd waar het woord 'straf' meestal niet goed valt. En zeker als het over God gaat, dan vinden we het woord straf niet kloppen bij God. God is toch liefde? En bij liefde hoort toch niet het beeld van de straffende God. Dat soort preken ligt toch eigenlijk wel ver achter ons? En dan kom je ineens deze tekst tegen.

Spreuken - Je bezit om God mee te vereren

 

"Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn." (Spreuken 3:9 en 10)

 

En toch kom je af en toe teksten tegen, misschien juist ook wel in het Spreukenboek, waar je mee worstelt en waarvan je ook weet dat het soms net even te makkelijk klinkt. Het blijft in bepaalde situaties altijd lastig wat er in het Oude Testament staat, dat ook voor ons nog geldt. Veel spreuken kom je eigenlijk ook weer tegen in het Nieuwe Testament, maar er zijn ook spreuken die sterk neigen naar de Oud Testamentische wetten. Zo ook de tekst van deze dag.

Spreuken - Gods inzicht is bepalend

 

"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen dan zal Hij je paden rechtmaken." (Spreuken 3:5 en 6)

 

Het lijkt een heel logisch gevolg van alles wat Salomo zegt. En eigenlijk past het helemaal in beeld van de hele Bijbel. Maar of het echt zo logisch is in onze manier van handelen is dan wel vraag twee. Als ik zou vragen: Vind jij dat je moet vertrouwen op de HEER met heel je hart? Dan is de kans groot dat je zegt dat dit moet. Het is ook immers echt een Bijbels gegeven. Maar als we de vraag persoonlijker maken en vragen: Doe je het ook? Dan wordt het antwoord wellicht veel lastiger.

Spreuken - Wees trouw en vol goedheid

 

"Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens" (Spreuken 3:3 en 4)

 

Het volgende hoofdstuk van het Spreukenboek begint met de geboden van Salomo. Ja, dat lees je goed, het gaat in hoofdstuk 3 niet over Gods geboden, maar om die van Salomo. Hij spreekt daar van 'mijn' geboden. Waarschijnlijk wijzen deze woorden terug naar het vijfde gebod waarin we de opdracht krijgen om onze ouders te eren, want in vers 2 volgt dat lengste van dagen en jaren van leven zullen vermeerderen. De geboden van Salomo voor zijn zoon waren waarschijn de afspraken die Salomo met zijn zoon had gemaakt. En laat even duidelijk zijn: als ouders dingen doen die niet kloppen, wil het vijfde gebod nooit zeggen dat we dat dan maar kloppend moeten maken. Het vijfde gebod heeft te maken met ouders die het goede zoeken voor hun kinderen.

Spreuken - Eeuwige toekomst

 

"De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten zullen erop overblijven. De goddelozen echter zullen ervan weggerukt worden." (Spreuken 2:21 en 22)

 

Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag. I heel veel gemeenten wordt er vandaag stilgestaan bij degenen die overleden zijn. Alle namen komen nog eenmaal voorbij in de kerk van hen die er niet meer zijn. En dan kan je zo maar het gevoel bekruipen dat de dood blijft doorgaan en dat de tijd waarin wij leven een tijd is waar de gebrokenheid heerst. En dat lijkt ook zo en ten dele is het ook zo. We leven in een gebroken wereld omdat God nu nog niet alles zal herstellen. Als God nu alles zou herstellen is ook het einde van alle dingen. En op dit moment heeft God nog geduld met deze wereld, zodat nog velen tot geloof zullen komen. Maar ondertussen leef je als gelovige wel in een gebroken wereld.

Spreuken - Wijsheid beschikbaar om je te beschermen

 

"Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een Schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen." (Spreuken 2:7 en 8)

 

Hoe zeker weet je nu dat God je Zijn wijsheid zal geven als je met je oren wilt luisteren en je hart er voor wil neigen? En wat werkt het uit als God je wijsheid geeft? Met andere woorden: hoeveel is het waard om zo intens bezig te zijn met het ontvangen van wijsheid en kennis van God? Wijsheid en kennis kunnen belangrijk zijn in bepaalde situaties zodat je weet hoe je moet handelen, maar ook als je te maken hebben met geestelijke strijd en demonen en je wilt voor iemand bidden is Gods inzicht onontbeerlijk. Maar toch is daarmee dan niet alles gezegd.

 

Spreuken - Ontvangen van wijsheid en kennis

 

"De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht." (Spreuken 2:6)

 

Heel vaak hoor ik om mij heen mensen zeggen dat ze niet weten hoe ze Gods stem kunnen verstaan. Misschien is het wel de eerste vraag die daarbij past of Gods stem, echt een stem moet zijn. We lezen in het boek Spreuken niets over Gods stem, maar wel over wijsheid en inzicht. Het is opmerkelijk dat Paulus, vele eeuwen later, deze twee woorden ook gebruikt als twee van de gaven van de Heilige Geest. Juist woorden als kennis en inzicht hebben ook weer alles te maken met het verstaan van Gods stem.

Meer artikelen...

 1. Spreuken - De Wijsheid spreekt
 2. Spreuken - Let op je keuzes
 3. Spreuken - Wijze woorden van ouders
 4. Spreuken - Vreze van de Heer als begin
 5. Wijze spreuken
 6. Vrouwen in de Bijbel - Lydia
 7. Vrouwen in de Bijbel - Safira
 8. Vrouwen in de Bijbel - Overspelige vrouw
 9. Vrouwen in de Bijbel - Samaritaanse vrouw
 10. Vrouwen in de Bijbel - Emmaüsgangster
 11. Vrouwen in de Bijbel - Martha
 12. Vrouwen in de Bijbel - Maria Magdalena
 13. Vrouwen in de Bijbel - Anna
 14. Vrouwen in de Bijbel - Elizabeth
 15. Vrouwen in de Bijbel - Maria (2)
 16. Vrouwen in de Bijbel - Een arme weduwe
 17. Vrouwen in de Bijbel - Bloedvloeiende vrouw
 18. Vrouwen in de Bijbel - Maria
 19. Vrouwen in de Bijbel - Kananese vrouw
 20. Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus
 21. Vrouwen in de Bijbel - Esther
 22. Vrouwen in de Bijbel - Hanna
 23. Vrouwen in de Bijbel - Ruth
 24. Vrouwen in de Bijbel - Debora
 25. Vrouwen in de Bijbel - Mirjam
 26. Vrouwen in de Bijbel - Rebekka
 27. Vrouwen in de Bijbel - Sara
 28. Vrouwen in de Bijbel - Eva
 29. Krachtige kerk (3)
 30. Krachtige kerk (2)
 31. Krachtige kerk (1)
 32. Naar een hoger niveau
 33. Ik geloof... dat de HEER regeert
 34. Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn
 35. Ik geloof... dat Jezus terugkomt (2)
 36. Ik geloof... dat Jezus terugkomt
 37. Ik geloof... in het Koninkrijk
 38. Ik geloof... in de kerk (3)
 39. Ik geloof... in de kerk (2)
 40. Ik geloof... in de kerk
 41. Ik geloof... in de Heilige Geest
 42. Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging
 43. Ik geloof... in de opgestane Jezus
 44. Ik geloof... dat Jezus alles volbracht
 45. Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende
 46. Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder
 47. Ik geloof... in Jezus als Koning
 48. Ik geloof... in God als mens
 49. Ik geloof... in Gods genade
 50. Ik geloof... in God de Schepper (2)
 51. Ik geloof... in God de Schepper (1)
 52. Ik geloof... in God in meervoud
 53. Ik geloof... in God
 54. Ik geloof...
 55. Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen
 56. Blokkades voor Gods kracht (2)
 57. Blokkades voor Gods kracht
 58. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 59. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 60. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 61. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 62. Onbarmhartige knecht - Schuld
 63. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 64. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 65. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 66. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 67. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 68. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 69. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 70. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 71. De strijd om jouw ziel
 72. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 73. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 74. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 75. Slechte landbouwers
 76. De heiligheid van God - Ons aanbod
 77. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 78. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 79. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 80. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 81. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 82. De heiligheid van God - Zo groots
 83. De heiligheid van God
 84. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 85. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 86. Filemon - En nu wij
 87. Filemon - Garantie
 88. Filemon - Gelijkwaardig
 89. Filemon - geconfronteerd
 90. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 91. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 92. Filemon
 93. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 94. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 95. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 96. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 97. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 98. Het land winnen voor Jezus - Angst
 99. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 100. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 101. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 102. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 103. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 104. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 105. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 106. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 107. Het land winnen voor Jezus
 108. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 109. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 110. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 111. Koninklijke bruiloft
 112. Psalm 139 - Kritiek
 113. Psalm 139 - Vijanden van God
 114. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 115. Psalm 139 - Overal is God
 116. Psalm 139 - Omgeven
 117. Psalm 139 - Aanbidding
 118. Kamperen met God (3)
 119. Kamperen met God (2)
 120. Kamperen met God
 121. Talenten - Twee uitkomsten
 122. Talenten - Van weinig naar veel
 123. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 124. Tien meiden - Talenten
 125. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 126. Tien meiden - Intentie
 127. Tien meiden - Waakzaamheid
 128. Ezra - Bekering
 129. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 130. Ezra - God alleen
 131. Ezra - Opbreken en gaan
 132. Ezra - Gevaar
 133. Ezra - Glorie
 134. Ezra - Onderwijs
 135. Ezra - Feest
 136. Ezra - Voorziening
 137. Ezra - Eerlijk
 138. Ezra - Bescherming
 139. Ezra - Profeten
 140. Ezra - Moedeloos
 141. Ezra - Angst
 142. Ezra - Infiltratie
 143. Ezra - Juichen
 144. Ezra - Fundament
 145. Ezra - Offeren
 146. Ezra - Eenparig
 147. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 148. Ezra - Gods trouw
 149. Gods droom - Blijven uitzien
 150. Gods droom - Ambassadeurs
 151. Gods droom - Opnieuw geboren
 152. Gods droom - Plan A
 153. Barmhartige Samaritaan (4)
 154. Barmhartige Samaritaan (3)
 155. Barmhartige Samaritaan (2)
 156. Barmhartige Samaritaan
 157. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 158. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 159. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 160. Gods stem verstaan - Getuig er van
 161. Gods stem verstaan - Doen en durven
 162. Gods stem verstaan - Beelden
 163. Gods stem verstaan
 164. Gideon - Toch afgoderij
 165. Gideon - Eerrovers
 166. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 167. Gideon - Onverwachte bevestiging
 168. Bergtoppen en dalen
 169. Gideon - Winnen zonder te vechten
 170. Gideon - Slechts 1%
 171. Gideon - Tegen wordt voor
 172. Gideon - Vaders voorstel
 173. Gideon - Afgoden moeten eraan
 174. Gideon - God komt met vrede
 175. Gideon - Een teken gevraagd
 176. Gideon - Gewoon gaan
 177. Gideon - Sterke held
 178. Gideon - Op de vlucht
 179. Durven gaan in geloof (5)
 180. Durven gaan in geloof (4)
 181. Durven gaan in geloof (3)
 182. Durven gaan in geloof (2)
 183. Durven gaan in geloof
 184. Meer van de Geest
 185. Het diepe doel van Pinksteren
 186. Jezus als Overwinnaar (2)
 187. Jezus als Overwinnaar
 188. Wachten op de HEER
 189. Wachten op meer van God
 190. We zijn niet verweesd (4)
 191. We zijn niet verweesd (3)
 192. We zijn niet verweesd (2)
 193. We zijn niet verweesd
 194. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 195. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 196. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 197. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 198. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 199. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 200. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 201. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 202. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 203. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 204. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 205. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 206. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 207. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 208. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 209. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 210. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 211. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 212. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 213. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 214. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 215. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 216. Passie of passief
 217. Sleutels van de dood (II)
 218. Sleutels van de dood
 219. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 220. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 221. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 222. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 223. Thomas - Tekenen om te geloven
 224. Thomas - Heer en God
 225. Thomas - Wees gelovig!
 226. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 227. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 228. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 229. Opstanding - Verschillende lichamen
 230. Opstanding - Geen vijand meer over
 231. Opstanding - De dood overwonnen
 232. Opstanding - Opstanding als fundament
 233. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 234. Pasen - Het graf is open voor ons
 235. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 236. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 237. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 238. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 239. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 240. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 241. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 242. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 243. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 244. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 245. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 246. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 247. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 248. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 249. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 250. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 251. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 252. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 253. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 254. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 255. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 256. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 257. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 258. Jakobus - oproep om te redden
 259. Jakobus - genezing door belijden
 260. Jakobus - volharding in geloof
 261. Jakobus - heb geduld
 262. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 263. Jakobus - oordeel niet
 264. Jakobus - weersta satan
 265. Jakobus - toets je gebed
 266. Jakobus - wijsheid van boven
 267. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 268. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 269. Jakobus - woorden hebben kracht
 270. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 271. Jakobus - levend geloof
 272. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 273. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 274. Jakobus - daden van geloof
 275. Jakobus - horen en doen
 276. Jakobus - luisteren op drie manieren
 277. Jakobus - leven tegenover dood
 278. Jakobus - gevaar van begeerte
 279. Jakobus - op weg naar de kroon
 280. Jakobus - hoog door nederigheid
 281. Jakobus - het gevaar van twijfel
 282. Jakobus - volharding door verzoeking
 283. Jakobus - vreugde in verzoeking
 284. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 285. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 286. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 287. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 288. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 289. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 290. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 291. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 292. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 293. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 294. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 295. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 296. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 297. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 298. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 299. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 300. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 301. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 302. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 303. Man of vrouw naar Gods hart
 304. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 305. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 306. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 307. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 308. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 309. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 310. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 311. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 312. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 313. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 314. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 315. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 316. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 317. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 318. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 319. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 320. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 321. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom