Verwachten - Rachab

 

"Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen." (Hebreeën 11:31)

 

Misschien is Rachab wel de meest opvallende naam in de hele rij met geloofsgetuigen. Een naam die je er misschien ook normaal helemaal niet zou verwachten. We kennen het verhaal van Rachab. Toen de verspieders het land binnenkwamen en in Jericho gingen rondkijken waren ze bij Rachab naar binnengegaan om daar te slapen. En toen de koning dat hoorde moesten ze uiteindelijk vluchten omdat ze herkend waren als verspieders. Maar Rachab had hen beschermd.

Verwachten - Israël (2)

 

 

"Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest." (Hebreeën 11:30)

 

Alle ontberingen van het woestijnleven slaat de schrijver van de Hebreeënbrief nu even over. In de woestijn is er van alles gebeurd en ook in jouw woestijn zal het niet altijd eenvoudig zijn. Sterker nog, in de woestijn wisselt het tussen geloof en ongeloof, tussen hoop en wanhoop. Maar uiteindelijk is Israël wel bij de grens van het beloofde land gekomen. En als jij uit de woestijn komt, in het land van geloof ingaat, wil dat in dit leven niet zeggen dat al je strijd is gestreden. Want ook op het moment dat je het land mag innemen, kom je nog wel problemen tegen.

Verwachten - Israël

 

"Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken." (Hebreeën 11:29)

 

Op weg naar het Beloofde Land heeft God ons niet gezegd dat dit altijd makkelijk zal zijn. Jezus heeft nergens tegen ons gezegd dat leven in verwachting van Zijn tweede komst, een periode zou zijn waar wij het makkelijk zouden hebben. Net zoals toen Mozes geroepen werd door God om Israël te verlossen uit de handen van de Egyptenaren en hen terug te brengen in het beloofde land, hij niet de belofte kreeg dat dit altijd makkelijk zou zijn. Sterker nog, er blijken zelfs tijden te zijn dat Israël ging terug verlangen naar de slavernij. En laten we eerlijk zijn, ook wij blijken heel regelmatig momenten te hebben waarin het terugvallen in de slavernij van de zonde, soms erg gemakkelijk kan gebeuren.

Verwachten - Mozes (3)

 

"Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen." (Hebreeën 11:28)

 

Mozes was een bijzondere man in geloof en in vertrouwen als het om God ging. Ongetwijfeld heeft ook Mozes wel zijn momenten gehad dat hij twijfelde en het niet zo goed meer wist. En de dingen die Mozes op zijn pad kreeg waren nu ook niet bepaald de makkelijke zaken. Eerst al zijn keus om een Israëliet te willen zijn, maar na veertig jaar te zijn gevlucht, wordt het er niet makkelijker op. God volgen, terwijl je Hem verwacht, kost je soms heel veel. Sterker nog, het kost je eigenlijk alles.

Verwachten - Mozes (2)

 

"Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare." (Hebreeën 11:27)

 

Steeds vaker ontdek ik dat de Bijbelverhalen heel anders zijn dan dat wij ze in werkelijkheid lezen. Misschien trek je nu je wenkbrauwen op en denkt: Gods Woord is toch gewoon Gods Woord? Ja, dat is het zeker. Maar of het 'gewoon' Gods Woord is, dat betwijfel ik. Is het vaak juist helemaal niet 'gewoon'. Wij hebben de verhalen zo makkelijk tot verhalen laten worden waarbij we de barre realiteit van het verhaal zijn kwijtgeraakt. We kunnen nadenken over Mozes, die met verwachting leefde en daaruit handelde, maar het werkelijke verhaal is een rauw verhaal.

Verwachten - Mozes

 

"Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben." (Hebreeën 11:24 en 25)

 

Wat zou je liever hebben: Een miljoen op je bankrekening, maar geen vrede met God, of leven in armoede in vrede met God? Wil je liever een andere keus? Vervolgd worden om je geloof, maar wel de kracht van het Koninkrijk ervaren of een luxe leven waarin je alles hebt om te doen wat je wilt? Misschien is je reactie wel: "Waarom kan ik geen luxe leven hebben en toch ook God liefhebben?" Wellicht is dit ook nog wel een optie, maar wat bepaalt hierbij dan jouw levensregels? Mozes had een prachtige keus: Prins aan het koninklijke hof, of met zijn broeders in Gosen slaaf zijn. Blijkbaar was het niet mogelijk om zich af te zonderen van zijn broeders en zelf een leven in overvloed te kiezen en toch te geloven in God.

Verwachten - Ouders van Mozes

 

"Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning." (Hebreeën 11:23)

 

Het mag niet zo zijn dat er nog jongetjes geboren worden in Israël. Dat was ongeveer het bevel van de koning van Egypte op het moment dat Mozes werd geboren. Mozes, misschien wel de belangrijkste persoon uit het Oude Testament, de man die een vriend van God wordt genoemd. Maar eigenlijk, volgens aardse begrippen was hij een man die er niet had mogen zijn. En man die een gevaar zou kunnen worden voor de koning van Egypte. Want al die mannen van het Joodse volk werden een bedreiging voor de koning van Egypte. Stel je voor dat ze de macht zouden overnemen.

Verwachting - Jozef

 

"Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente." (Hebreeën 11:22)

 

Verwachting hebben van wat er met je nageslacht gaat gebeuren zagen we al bij Izak. Maar ook Jakob heeft de zonen van Jozef gezegend. Daar kunnen we niet zo heel veel meer aan toevoegen na de zegening van Izak, behalve dat Jakob heel bewust de verkeerde volgorde koos om de zoons van Jozef te zegenen omdat hij ongetwijfeld dat opdracht van God toe kreeg. Maar nu Jozef nog even. Wat hij geloofde, daar zou hij zelf niets meer van meemaken. Zijn nageslacht zou uiteindelijk weer terugkomen in het beloofde land. Dat waren de woorden die hij bij zijn sterven nog sprak.

Verwachten - Izak

 

"Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot de toekomstige dingen." (Hebreeën 11:20)

 

Als je even stil staat bij de zonen van Izak, dan besef je dat dit vers in de brief aan de Hebreeën ook niet het eenvoudigste vers is. Als je er over nadenkt komen er toch al snel een paar lastige vragen omhoog. Het gaat hier over het geloof van Izak en met dat geloof heeft hij zijn zonen Jakob en Ezau gezegend. Maar ergens klopt hier toch niets van, want als Izak gelof had voor Ezau, dan heeft hij die zegen op Jakob gelegd. Dan klopt het geloof toch niet meer met de uitkomst? Of kan het geloof van Izak met betrekking tot de zegen aan zijn zoons ook nog een andere betekenis hebben?

Verwachten - Abraham (3)

 

"Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef werd gesteld, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd." (Hebreeën 11:17)

 

Als er één ding is waar we eerlijk over moeten zijn is dat degenen die Jezus verwachten, echt niet altijd een makkelijk leven hebben. Als je vandaag opnieuw een keus maakt om Jezus te volgen, besef dat de prijs echt niet goedkoop is. Besef dat het uiteindelijk je je hele leven kost. Leven in verwachting en leven met de bediening van Jezus op je schouders, dat kost je alles. Ja, je krijgt er ook heel veel voor terug, nee, je krijgt er alles voor terug en meer dan dat, maar het gaat soms wel heel erg in tegen je eigen gevoel, je eigen gedachten en vooral tegen je eigen vlees. En zelfs zijn er momenten dat God je op de proef stelt waarbij je denkt: Als dit moet, weet ik niet of ik wel door wil.

Verwachten - In de verte

 

"Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden  dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren." (Hebreeën 11:13)

 

Wat een verwachting hebben al deze mensen gehad die de schrijver van de Hebreeënbrief in eerste instantie noemt. De eerste serie gelovigen hebben allemaal met verwachting geleefd, ze hebben uitgezien naar alles wat zou komen. Het beloofde land, de Messias en alles wat daarmee samenhangt. Verwachting en gelovig uitzien, dat tekende hun leven. En de vraag die wij elkaar mogen stellen is of ook wij zo verwachten en uitzien. Als we om ons heen kijken, dan lijkt niets er op dat het ooit helemaal goedkomt. Je blijft uitzien en hopen, maar voor je gevoel is het hopen op iets dat nooit lijkt te komen.

Meer artikelen...

 1. Verwachten - Sara
 2. Verwachten - Abraham (2)
 3. Verwachten - Abraham
 4. Verwachten - Noach
 5. Verwachten - Henoch (2)
 6. Verwachten - Henoch
 7. Verwachten - Abel
 8. Verwachten
 9. Geestelijk vaderschap - Oprechte blijdschap
 10. Geestelijk vaderschap - Blijdschap na pijn
 11. Geestelijk vaderschap - Geen oordeel
 12. Geestelijk vaderschap - Geen proeftijd
 13. Geestelijk vaderschap - Onvoorwaardelijke liefde
 14. Geestelijk vaderschap - Hoop houden
 15. Geestelijk vaderschap - Ruimte geven
 16. Spreuken - Vermaning en bestraffing
 17. Spreuken - Je bezit om God mee te vereren
 18. Spreuken - Gods inzicht is bepalend
 19. Spreuken - Wees trouw en vol goedheid
 20. Spreuken - Eeuwige toekomst
 21. Spreuken - Wijsheid beschikbaar om je te beschermen
 22. Spreuken - Ontvangen van wijsheid en kennis
 23. Spreuken - De Wijsheid spreekt
 24. Spreuken - Let op je keuzes
 25. Spreuken - Wijze woorden van ouders
 26. Spreuken - Vreze van de Heer als begin
 27. Wijze spreuken
 28. Vrouwen in de Bijbel - Lydia
 29. Vrouwen in de Bijbel - Safira
 30. Vrouwen in de Bijbel - Overspelige vrouw
 31. Vrouwen in de Bijbel - Samaritaanse vrouw
 32. Vrouwen in de Bijbel - Emmaüsgangster
 33. Vrouwen in de Bijbel - Martha
 34. Vrouwen in de Bijbel - Maria Magdalena
 35. Vrouwen in de Bijbel - Anna
 36. Vrouwen in de Bijbel - Elizabeth
 37. Vrouwen in de Bijbel - Maria (2)
 38. Vrouwen in de Bijbel - Een arme weduwe
 39. Vrouwen in de Bijbel - Bloedvloeiende vrouw
 40. Vrouwen in de Bijbel - Maria
 41. Vrouwen in de Bijbel - Kananese vrouw
 42. Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus
 43. Vrouwen in de Bijbel - Esther
 44. Vrouwen in de Bijbel - Hanna
 45. Vrouwen in de Bijbel - Ruth
 46. Vrouwen in de Bijbel - Debora
 47. Vrouwen in de Bijbel - Mirjam
 48. Vrouwen in de Bijbel - Rebekka
 49. Vrouwen in de Bijbel - Sara
 50. Vrouwen in de Bijbel - Eva
 51. Krachtige kerk (3)
 52. Krachtige kerk (2)
 53. Krachtige kerk (1)
 54. Naar een hoger niveau
 55. Ik geloof... dat de HEER regeert
 56. Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn
 57. Ik geloof... dat Jezus terugkomt (2)
 58. Ik geloof... dat Jezus terugkomt
 59. Ik geloof... in het Koninkrijk
 60. Ik geloof... in de kerk (3)
 61. Ik geloof... in de kerk (2)
 62. Ik geloof... in de kerk
 63. Ik geloof... in de Heilige Geest
 64. Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging
 65. Ik geloof... in de opgestane Jezus
 66. Ik geloof... dat Jezus alles volbracht
 67. Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende
 68. Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder
 69. Ik geloof... in Jezus als Koning
 70. Ik geloof... in God als mens
 71. Ik geloof... in Gods genade
 72. Ik geloof... in God de Schepper (2)
 73. Ik geloof... in God de Schepper (1)
 74. Ik geloof... in God in meervoud
 75. Ik geloof... in God
 76. Ik geloof...
 77. Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen
 78. Blokkades voor Gods kracht (2)
 79. Blokkades voor Gods kracht
 80. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 81. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 82. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 83. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 84. Onbarmhartige knecht - Schuld
 85. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 86. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 87. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 88. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 89. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 90. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 91. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 92. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 93. De strijd om jouw ziel
 94. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 95. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 96. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 97. Slechte landbouwers
 98. De heiligheid van God - Ons aanbod
 99. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 100. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 101. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 102. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 103. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 104. De heiligheid van God - Zo groots
 105. De heiligheid van God
 106. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 107. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 108. Filemon - En nu wij
 109. Filemon - Garantie
 110. Filemon - Gelijkwaardig
 111. Filemon - geconfronteerd
 112. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 113. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 114. Filemon
 115. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 116. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 117. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 118. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 119. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 120. Het land winnen voor Jezus - Angst
 121. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 122. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 123. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 124. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 125. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 126. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 127. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 128. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 129. Het land winnen voor Jezus
 130. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 131. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 132. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 133. Koninklijke bruiloft
 134. Psalm 139 - Kritiek
 135. Psalm 139 - Vijanden van God
 136. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 137. Psalm 139 - Overal is God
 138. Psalm 139 - Omgeven
 139. Psalm 139 - Aanbidding
 140. Kamperen met God (3)
 141. Kamperen met God (2)
 142. Kamperen met God
 143. Talenten - Twee uitkomsten
 144. Talenten - Van weinig naar veel
 145. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 146. Tien meiden - Talenten
 147. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 148. Tien meiden - Intentie
 149. Tien meiden - Waakzaamheid
 150. Ezra - Bekering
 151. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 152. Ezra - God alleen
 153. Ezra - Opbreken en gaan
 154. Ezra - Gevaar
 155. Ezra - Glorie
 156. Ezra - Onderwijs
 157. Ezra - Feest
 158. Ezra - Voorziening
 159. Ezra - Eerlijk
 160. Ezra - Bescherming
 161. Ezra - Profeten
 162. Ezra - Moedeloos
 163. Ezra - Angst
 164. Ezra - Infiltratie
 165. Ezra - Juichen
 166. Ezra - Fundament
 167. Ezra - Offeren
 168. Ezra - Eenparig
 169. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 170. Ezra - Gods trouw
 171. Gods droom - Blijven uitzien
 172. Gods droom - Ambassadeurs
 173. Gods droom - Opnieuw geboren
 174. Gods droom - Plan A
 175. Barmhartige Samaritaan (4)
 176. Barmhartige Samaritaan (3)
 177. Barmhartige Samaritaan (2)
 178. Barmhartige Samaritaan
 179. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 180. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 181. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 182. Gods stem verstaan - Getuig er van
 183. Gods stem verstaan - Doen en durven
 184. Gods stem verstaan - Beelden
 185. Gods stem verstaan
 186. Gideon - Toch afgoderij
 187. Gideon - Eerrovers
 188. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 189. Gideon - Onverwachte bevestiging
 190. Bergtoppen en dalen
 191. Gideon - Winnen zonder te vechten
 192. Gideon - Slechts 1%
 193. Gideon - Tegen wordt voor
 194. Gideon - Vaders voorstel
 195. Gideon - Afgoden moeten eraan
 196. Gideon - God komt met vrede
 197. Gideon - Een teken gevraagd
 198. Gideon - Gewoon gaan
 199. Gideon - Sterke held
 200. Gideon - Op de vlucht
 201. Durven gaan in geloof (5)
 202. Durven gaan in geloof (4)
 203. Durven gaan in geloof (3)
 204. Durven gaan in geloof (2)
 205. Durven gaan in geloof
 206. Meer van de Geest
 207. Het diepe doel van Pinksteren
 208. Jezus als Overwinnaar (2)
 209. Jezus als Overwinnaar
 210. Wachten op de HEER
 211. Wachten op meer van God
 212. We zijn niet verweesd (4)
 213. We zijn niet verweesd (3)
 214. We zijn niet verweesd (2)
 215. We zijn niet verweesd
 216. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 217. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 218. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 219. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 220. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 221. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 222. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 223. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 224. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 225. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 226. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 227. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 228. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 229. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 230. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 231. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 232. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 233. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 234. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 235. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 236. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 237. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 238. Passie of passief
 239. Sleutels van de dood (II)
 240. Sleutels van de dood
 241. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 242. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 243. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 244. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 245. Thomas - Tekenen om te geloven
 246. Thomas - Heer en God
 247. Thomas - Wees gelovig!
 248. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 249. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 250. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 251. Opstanding - Verschillende lichamen
 252. Opstanding - Geen vijand meer over
 253. Opstanding - De dood overwonnen
 254. Opstanding - Opstanding als fundament
 255. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 256. Pasen - Het graf is open voor ons
 257. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 258. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 259. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 260. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 261. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 262. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 263. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 264. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 265. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 266. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 267. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 268. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 269. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 270. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 271. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 272. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 273. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 274. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 275. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 276. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 277. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 278. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 279. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 280. Jakobus - oproep om te redden
 281. Jakobus - genezing door belijden
 282. Jakobus - volharding in geloof
 283. Jakobus - heb geduld
 284. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 285. Jakobus - oordeel niet
 286. Jakobus - weersta satan
 287. Jakobus - toets je gebed
 288. Jakobus - wijsheid van boven
 289. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 290. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 291. Jakobus - woorden hebben kracht
 292. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 293. Jakobus - levend geloof
 294. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 295. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 296. Jakobus - daden van geloof
 297. Jakobus - horen en doen
 298. Jakobus - luisteren op drie manieren
 299. Jakobus - leven tegenover dood
 300. Jakobus - gevaar van begeerte
 301. Jakobus - op weg naar de kroon
 302. Jakobus - hoog door nederigheid
 303. Jakobus - het gevaar van twijfel
 304. Jakobus - volharding door verzoeking
 305. Jakobus - vreugde in verzoeking
 306. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 307. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 308. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 309. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 310. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 311. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 312. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 313. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 314. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 315. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 316. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 317. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 318. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 319. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 320. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 321. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 322. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 323. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 324. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 325. Man of vrouw naar Gods hart
 326. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 327. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 328. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 329. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 330. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 331. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 332. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 333. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 334. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 335. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 336. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 337. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 338. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 339. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 340. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 341. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 342. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 343. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom