Thema: Psalmen

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Het gaat in psalm 51 helemaal niet over iemand die nog vergeving van zonden moet ontvangen, het gaat over David, waarvan God later tegen Salomo zegt dat hij trouw was gebleven aan God en dat dit er voor zorgde dat, nadat Salomo gezondigd had, Salomo toch nog koning mocht blijven, omdat God dit aan David had beloofd. En deze David, die altijd trouw is gebleven aan God, deze man schrijft psalm 51. Een psalm waarbij hij zijn zonden belijdt. En weet je, misschien is er op het gebied van relaties in jouw leven nog nooit iets misgegaan, heb je als man nog nooit naar een andere vrouw gekeken, of heb je als vrouw nog nooit een gedachte gehad aan een andere man, maar toch is deze psalm ook voor jou, omdat het hier gaat om een gelovige die heeft gezondigd en die daar de gevolgen van ervaart.

Wat gebeurt er als jij hebt gezondigd, als kind van God en je schaamt je? Wat werkt dat uit in je leven? En als het dan ook nog zonden zijn waar anderen van weten, wat gebeurt er dan? Een paar dingen: Wie ben jij dat je na zo'n zonde, bij iemand anders met dezelfde zonde er nog iets van zou durven zeggen? En als het zo mis kan gaan in je leven omdat je in zonde viel of weer in zonde viel, zou jij dan nog iets kunnen betekenen voor God? En alleen al die gedachte zorgt ervoor dat jij je vrijmoedigheid bent kwijtgeraakt. Ineens ga je begrijpen waarom David smeekt of God Zijn Geest niet van hem wegneemt. Ja, dat zou toch zomaar kunnen, ook als kind van God? Niet dat je geen kind van God meer zou mogen zijn, maar wel dat God je verder niet meer wilt gebruiken. En dat terwijl je juist verlangt om een zegen te zijn, maar stel je voor dat God je niet meer als zegen wil gebruiken.

En tenslotte, hoe vaak herinner jij je hardnekkige en grote zonden in je leven en nemen die gedachten de vreugde van je redding weg? Al die dingen gaan door David heen als hij na zijn zonde met Bathseba en de moord op Uria nadenkt. Hij dreigt zijn hele houvast kwijt te raken. En opmerkelijk genoeg zijn dit niet Gods gedachten. God heeft David niet ene minuut uit zijn bediening als koning gehaald, maar hij blijkt wel een langere tijd als koning de gevolgen van zijn zonden te hebben gevoeld en het heeft hem minder vruchtbaar gemaakt. Soms kom ik christenen tegen die zeggen: "Ik heb voor eens en voor altijd vergeving ontvangen, dus ik hoef daar niet meer om te vragen. Als je dat denkt, zou je eens met David moeten praten, want zonde doet wel degelijk iets in je leven als gelovige en vooral de duivel met zijn gewetensvragen is er zo op uit om je klein te maken.

Psalm 51, een psalm om toch maar eens bij stil te staan omdat we allemaal als heiligen in Christus toch nog te maken hebben met zonden en die klagen ons dan zomaar aan. Oh ja, we weten heel goed dat we die aanklachten moeten wegsturen, maar ondertussen zijn ze er wel en wat kan dat een worstelingen en twijfels geven of God nog echt wel met je verder wilt. Dan komt psalm 51 ineens veel dichterbij en herkennen we hem allemaal. Dan hoef je niet eens grote zonden als heilige in Christus gedaan te hebben, om toch in momenten van geestelijke zwakte te twijfelen. Laten we de komende paar keer eens beter naar deze psalm kijken.

Gebed: Heer, ik weet met mijn verstand dat Uw vergeving totale vergeving is, maar mijn gevoel en ervaring geeft soms heel andere signalen, zeker als door mijn verkeerde keuzes de relatie met U schade heeft opgelopen. Vergeef mij en laat deze psalm een bemoediging voor mij zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu