Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood

 

“En Hij nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.” (Lukas 22:19)

 

We hebben gisteren het brood van het Avondmaal nog even overgeslagen, vanwege de wat aparte volgorde over de beker. Voor degenen onder ons die het oude traditionele Avondmaalsformulier nog kennen, als je goed leest staat daar bij het bedienen van de Tafel iets heel vreemds in. Daar wordt namelijk gesproken over het lichaam dat verbroken wordt tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als je echter de instellingswoorden van Jezus leest en vergelijkt, spreekt Jezus nergens over Zijn lichaam dat verzoenend verbroken wordt. Jezus zegt dit niet bij het breken van het brood.

Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker

 

“En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar.” (Lukas 22:17)
“Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.” (Lukas 22:20)

 

Als je verder leest in dit gedeelte lijkt er iets niet te kloppen met de drinkbeker, waar Jezus het Avondmaal mee instelt. Om te begrijpen wat er gebeurt, moet je iets weten van het Pascha. Het Pascha bestond uit een maaltijd met vier verschillende bekers. Op het moment dat Jezus aan tafel aanligt met Zijn discipelen, is dat het begin van het Pascha. Jezus laat aan het begin van het Pascha zien hoe belangrijk Hij vindt dat dit met elkaar wordt gevierd. Ze moeten de beker met elkaar delen.

Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop

 

En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.” (Lukas 22:15)

 

Als je bedenkt wat het Pascha betekende en als je ook bedenkt wat Jezus wil gaan doen tijdens dit Pascha, dan blijkt daaruit dat Jezus intens betrokken is op Zijn discipelen. Dit is Zijn laatste Pascha en het wordt ook Zijn eerste Avondmaal, maar tegelijk ook voorlopig het laatste Avondmaal. De maaltijd die nu gaat beginnen zal Jezus niet meer eten tot de dag dat het Koninkrijk van God vervuld zal zijn. Overigens betekent dit dus dat we ook in de hemel Avondmaal zullen vieren en telkens zullen beseffen hoe we in de hemel zijn gekomen.

Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding

 

“En Hij stuurde Petrus en Johannes eropuit en zei: Ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten.” (Lukas 22:8)

 

Het einde nadert, maar eigenlijk komt ook het begin dichterbij. Aan de ene kant het einde van Jezus, maar aan de andere kant het begin van nieuw leven. En na alle momenten van de laatste dagen waarin er nog maar weinig te zien was dat Jezus echt aan Zijn laatste dagen bezig was, is nu het kantelpunt een feit. Jezus gaat het Pascha vieren met zijn discipelen en dat is, op een paar korte toespraken aan tafel na, het laatste dat Jezus doet, voordat Hij aan de laatste 18 uur van Zijn leven begint.

Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek

 

“En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om Hem, buiten de menigte om, aan hen over te leveren.” (Lukas 22:6)

 

Als je wilt weten hoe satan zijn werk doet, moet je gewoon de situatie van Judas eens tot je laten doordringen. Eigenlijk gaat het verraad van Jezus in een paar stappen en dat is ook precies zoals satan meestal werkt. Nooit zal hij in ene grote stap iets uitvoeren, maar eigenlijk zorgt hij er altijd voor dat er een bepaalde geleidelijkheid zit in zijn plannen. Daarom is het goed om te kijken hoe dat bij Judas ging. En daarbij is helemaal niet gezegd dat satan bij iedereen dezelfde invloed heeft, maar zijn tactiek wordt wel duidelijk.

Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan

 

“Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde.” (Lukas 22:3)

 

Hoe veilig ben je als je in de kring van Jezus thuishoort? Daar ben je helemaal niet veilig, dat blijkt wel bij Judas. Het is echt niet zo dat als je voor de vorm een christen bent, dat dit veiligheid geeft. Overigens, zei Jezus zelfs tegen Petrus: “Ga achter mij, satan.” Dus als het over satan en zijn invloed gaat, is er heel veel gevaar, ook als je echt een gelovige van Jezus bent. Ook echte discipelen zijn het doelwit van satan. Maar hier, bij Judas, ligt het wel anders. Judas was uiterlijk een discipel, maar vanbinnen niet.

Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte

 

“Overdag nu gaf Hij onderwijs in de tempel, maar ’s nachts ging Hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet. En al het volk kwam ’s morgens vroeg naar Hem toe in de tempel om Hem te horen.” (Lukas 21:37 en 38)

 

De laatste dagen van Jezus zijn ingegaan, maar laat duidelijk zijn dat Jezus niet bepaalt stilzit. Het lijkt er eerder op dat Hij er alles aan doet om Zijn onderwijs nog zoveel mogelijk te brengen. De tempel wordt in die laatste dagen de belangrijkste plaats. We weten niet wat Hij daar heeft verkondigd, maar wat wel duidelijk is, is dat er plotseling een moment komt dat de schriftgeleerden er ineens helemaal klaar mee zijn en plotseling wordt er door hen een besluit genomen dat Jezus uit de weg geruimd moet worden.

Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken

 

“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” (Lukas 21:36)

 

Het moment dat Jezus zal terugkomen zal plaatsvinden. Het is niet de vraag of Jezus terugkomt, maar alleen nog wanneer Jezus terugkomt. En de opdracht is om daarop voorbereid te zijn. Niet om angstig te zijn, maar wel om er klaar voor te zijn. Het is belangrijk dat we onze focus daarom houden op Jezus. En met dat je hierover nadenkt is het ook wel heel lastig om er zo mee bezig te zijn dat het een soort uitvlucht uit deze wereld wordt. Dat is niet de bedoeling, maar tegelijk is het ook belangrijk om wel klaar te staan als Jezus komt.

Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop

 

“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” (Lukas 21:28)

 

Wat doen woorden van Jezus die gaan over het einde van de tijd bij jou? Wat maakt dat er veel mensen zijn die hele studies kunnen maken over de eindtijd en wat is daar dan het doel van? Waarom zou je de wederkomst van Jezus willen berekenen? Natuurlijk, dat is onmogelijk, maar welke gedachten zitten er achter eindtijdgedachten? Als dit is vanwege de angst voor wat komen gaat, dan is het niet wat Jezus er mee wil bereiken als Hij hierover een aantal aanwijzingen geeft.

Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem

 

“En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” (Lukas 21:24)

 

Als er ene stad is op de wereld waar altijd strijd om is, dan is het Jeruzalem. Nooit lijkt er vrede te kunnen komen in Jeruzalem. Wat men ook probeert te doen, Jeruzalem is een stad van verdeeldheid en oorlog, van strijd en ellende. De woorden die Jezus hier spreekt zijn geen woorden die alleen met de verwoesting van Jeruzalem te maken hebben in het jaar 70. Het oordeel over Jeruzalem gaat nog steeds door.

Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding

 

"En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen." (Lukas 21:17-19)

 

Waardoor heb jij je redding ontvangen? Natuurlijk kun je heel snel zeggen: “Door het werk van Jezus en door mijn geloof”. Daar kan ik dan natuurlijk niet veel tegenin brengen, maar toch wil ik je vragen om iets dieper te denken, omdat je een stukje besef nodig hebt om de tekst van vandaag te kunnen begrijpen. Jezus ging de weg voor jou, dat is helemaal waar, maar met dat we nu al meer dan twee weken met Jezus meelopen richting het kruis, hebben we ook gezien dat dit een weg is die zwaar is.

Meer artikelen...

 1. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 2. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 3. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 4. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 5. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 6. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 7. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 8. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 9. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 10. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 11. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 12. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 13. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 14. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 15. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 16. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 17. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 18. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 19. Simson - Nieuwe toewijding
 20. Simson - Roepen in de nood
 21. Simson - Nog meer wraak
 22. Simson - Wraak
 23. Simson - Gods kracht
 24. Simson - Gods tijd
 25. Simson - Geboren
 26. Simson - God zien en leven
 27. Simson - Nazireeër
 28. Simson
 29. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 30. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 31. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 32. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 33. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 34. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 35. Timotheüs - Strijd van het geloof
 36. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 37. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 38. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 39. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 40. Timotheüs - Jonge weduwen
 41. Timotheüs - Bediening van weduwen
 42. Timotheüs - Weduwen
 43. Timotheüs - Op elkaars schouders
 44. Timotheüs - Acht op jezelf
 45. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 46. Timotheüs - Smaad en spot
 47. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 48. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 49. Alles is mogelijk!
 50. Timotheüs - Gevaar van afval
 51. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 52. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 53. Timotheüs - Ambt en gezin
 54. Timotheüs - Diakenen
 55. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 56. Timotheüs - Onberispelijk
 57. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 58. Timotheüs - Ambt van opziener
 59. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 60. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 61. Timotheüs - Houding van vrouwen
 62. Timotheüs - Gebedshouding
 63. Timotheüs - Paulus' gezag
 64. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 65. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 66. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 67. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 68. Timotheüs - Iedereen is te redden
 69. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 70. Timotheüs - Doel van de wet
 71. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 72. Timotheüs - Loslaten
 73. Timotheüs - Zoon in het geloof
 74. Wie zeg jij dat Jezus is
 75. Het loon dat jij meebrengt
 76. Een nieuw jaar zonder zorgen

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

Quote

God zegen over jouw plannen vragen is geen garantie voor zegen. God plan zoeken voor jouw leven is een garantie voor zegen.

Bijbelgedeelte 'Elke dag 5 minuten met God'

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Lukas 22:14-23

 

​14  En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem.
15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig  naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.
16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.
17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar.
18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.
19  En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament  in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. 
21  Maar zie, de hand van wie Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.
22 En de Zoon des mensen gaat wel heen  zoals bepaald is, maar wee die mens door wie Hij verraden wordt.
23 En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen.

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom