Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden

 

“Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.” (Genesis 18:33)

 

Als we communiceren met God even terugbrengen tot bidden, dan kom je er in de Bijbel achter dat dit er soms heel wat steviger aan toe gaat dan dat wij vaak denken dat kan en mag. We lezen in het begin van de Bijbel wel een aantal momenten dat God mensen opzoekt en met hen in gesprek gaat, maar het eerste gebed dat we vanuit een mens tegenkomen is het gebed van Abraham voor Sodom en Gomorra. Het is misschien ook wel niet echt bidden, toch meer dan wij denken?

Communicatie met God - Vader-kind relatie

 

“Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.” (Mattheüs 7:11)

 

Voordat we kijken naar de manier van communicatie met God, is het eerst goed om nog naar even een ander aspect te kijken van de woorden van Jezus over bidden en ontvangen, over kloppen en opgedaan worden en over zoeken en vinden. Jezus maakt namelijk nog een vergelijking die goed is om diep tot je te laten doordringen. Een vergelijking die heel bepalend is over wat jij er van gelooft dat God je gebeden verhoort. Hoe zeker is dat?

 

Nu is het vervolg van wat Jezus zegt, niet vanzelfsprekend kloppend, omdat er ouders op deze wereld zijn die niet met de beste bedoelingen hun kinderen opvoeden. Helaas zijn er ouders die hun kinderen geen liefde geven, dus helemaal vanzelfsprekend zijn de woorden van Jezus niet, die Hij spreekt. Hij vraagt of er iemand onder Zijn hoorders is die zijn zoon een steen zou geven, terwijl hij om brood vraagt of een slang in plaats van een vis. Ieder normaal denkend mens bedenkt toch dat dit eigenlijk niet kan. Een vader geeft toch geen steen voor een boterham? Zelfs als er niets meer te eten is, dan zal een vader geen steen geven, maar zeggen dat er niets te eten is.

 

Als dit nu al geldt voor aardse ouders, die niet volmaakt zijn. Jezus noemt het woord ‘slecht’. Niet om aan te geven dat aardse ouders hele bizarre dingen zouden doen, maar meer in de gedachte van onvolmaaktheid. Als dit al zo is met aardse ouders, hoe moet dit dan bij God zijn? Als aardse ouders het beste geven aan hun kinderen, hoe zal dan God, als dè volmaakte Vader, het doen? Natuurlijk, God zal Zijn kinderen altijd het goede geven.

 

Dat is even snel gezegd, maar sta daar nu eens even bij stil als we nadenken over iets vragen aan God, als we nadenken over iets zoeken bij God of kloppen om binnen te komen. Denk hier eens over na als het gaat om God volhardend te benaderen en als het gaat over het bereiken van doorbraken. Dan zegt Jezus namelijk niet: Er zit Iemand in de hemel en die wil het goede geven. Jezus zegt ook niet dat er in de hemel een God is Die verder niet betrokken is, maar je kunt wel eens wat aan Hem vragen. Nee, Jezus zegt: “Hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven.”

 

Jezus zegt daarmee niet alleen dat God, Vader is, maar Hij zegt dat jij kind van Die Vader mag zijn. Vragen, kloppen en zoeken, communiceren, doe je dus niet met een God op afstand, maar dat doe je als kind van je hemelse Vader. Er is een Vader-kind relatie! Dat is het perspectief waarbinnen jij mag communiceren met God. En dat is aan de ene kant als kind met de Vader, maar aan de andere kant ook als het kind dat weet hoe ontzettend gek Vader op Zijn kind is! En neem dat nu eens mee in onze zoektocht naar communiceren met God.

 

Gebed: Vader, ik dank U dat ik U kind mag zijn en van daaruit stappen mag zetten in de communicatie met U. Want een basis geeft U mij om met U in gesprek te zijn.

Communiceren met God

 

“Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.” (Mattheüs 7:7 en 8)

 

Hoe communiceer jij met God? Op welke manier maak jij bij God bekend dat je nodig hebt? Wellicht denk je nu: “dat is toch gewoon bidden?” Misschien zou je dat bidden kunnen noemen, maar ik merk in de omgang met mensen dat bij het woord ‘bidden’ er ook een gevoel kan ontstaan van ‘voorzichtig vragen wat je nodig hebt en er ook van uitgaan dat je het niet ontvangt’. Herken je dit in je gebed? Ergens ook die worsteling van hoe vrijmoedig je mag bidden en dat afgestemd met Gods heiligheid? Daar gaan we komende tijd over nadenken en we gaan zoeken hoe voorbeeldfiguren uit de Bijbel dit deden en wat Jezus erover zegt. En of je dan elke manier van communicatie met God ‘gebed’ kunt noemen, is dan misschien de vraag.

Na Pasen - Je verstand geopend

 

“Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.” (Lukas 24:45)

 

Probeer je even voor te stellen wat het verhaal is dat we lezen, direct na het verhaal van de Emmaüsgangers. De Emmaüsgangers waren helemaal op z’n kop van blijdschap teruggegaan naar Jeruzalem en daar vertellen ze wat ze hebben meegemaakt. Overigens was Jezus ergens ineens verdwenen uit hun gezicht. Ze hadden Hem waarschijnlijk niet eens gemist, zo vol als ze waren van wat ze hadden meegemaakt. En terwijl ze dit allemaal vertellen, ineens staat Jezus in hun midden.

Na Pasen - Jezus laat Zich zien

 

En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons de Schriften opende?” (Lukas 24:31 en 32)

 

Hoe zouden die twee Emmaüsgangers gekeken hebben toen ze ineens, aan tafel met Jezus, er achter kwamen dat het Jezus werkelijk was? Onderweg was het hen niet opgevallen, hun ogen werden gesloten gehouden en dan ineens werden hun ogen geopend. Hoe dat is gegaan, niemand die dat weet, maar ineens, bij het breken van het brood, ineens zagen ze het: Het is Jezus. En onderweg was hun hart brandend van verlangen. Misschien wel verlangen dat het toch allemaal echt klopte wat de vrouwen over Jezus hadden verteld. Zoveel verlangen dat het zou kloppen.

Na Pasen - Ken de Bijbel

 

“Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.” (Lukas 24:26 en 27)

 

Heb jij wel eens een lijstje gemaakt van alles wat er over Jezus is geschreven in de profeten in de al de Schriften van het Oude Testament? En ik bedoel dan echt een lijstje dat compleet is. Een lijstje dus waarin je meer opschrijft dan dat wat we standaard al heel snel horen: “Jezus kwam om voor onze zonden te sterven zodat wij naar de hemel kunnen gaan”. Dat is natuurlijk wel waar, maar als we ons daartoe beperken begrijpen we heel veel niet van wat Jezus deed. Dan lijkt het optreden van Jezus eerder een soort entertainment.

Pasen - Geloof jij het echt?

 

“En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam lopen en met hen meeliep.” (Lukas 24:14 en 15)

 

Het moet er nogal chaotisch aan toe gegaan zijn op de Paasdag. De vrouwen zijn teruggekomen met de boodschap dat Jezus leeft, de discipelen zijn in het graf gaan kijken en vonden daar geen Jezus, maar verder begrepen ze er helemaal niets van. Rondom Jezus was een groep van discipelen en vrouwen, meer dan alleen de twaalf discipelen en twee van hen zijn teruggegaan naar huis. De ene heet Kleopas en van de andere hebben we geen naam. Vanuit het feit dat ze straks in een huis zullen binnengaan, kunnen we aannemen dat dit Kleopas en zijn vrouw geweest is. Maar begrijpen deden ze het niet.

Pasen - Hij is opgestaan!

 

“Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.” (Lukas 24:6 en 7)

 

De Heer is waarlijk opgestaan! Jezus is niet dood, maar Hij leeft! Jezus heeft de dood overwonnen en het graf te kijk gezet. Hij leeft en wij met Hem. Het feit dat Hij leeft, betekent dat ook wij met Hem zullen leven. Alles wat Jezus terugverdiend heeft door Zijn lijden en sterven, dat schenkt Hij als de Levende aan ons, die ook eeuwig zullen leven. Als Jezus dood was gebleven, waren wij ook gestorven en zouden wij voor altijd in het graf blijven, maar nu weten wij dat Hij leeft en wij zullen leven. Het is Pasen! De overwinning is compleet, halleluja!

Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag

 

“Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.” (Lukas 23:52)

 

Het kan toch niet waar zijn dat Jezus daar aan het kruis zou blijven hangen, terwijl de sabbat bijna zou aanbreken. Overigens is dat best wel iets heel bijzonders. De Joden die op een ergeniswekkende wijze met de wetten omgingen, zelfs het paleis van Pilatus niet binnen wilden gaan, vlak voor het Pascha, laten wel Jezus op de sabbat aan het kruis hangen. Kon dat dan wel? Kennelijk was dat toch minder belangrijk voor hen. In het Johannesevangelie wordt nog wel gezegd dat de Joden de lichamen van de kruisen afgehaald wilde hebben, maar ook daar lezen we over de begrafenis hetzelfde verhaal.

Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open

 

“En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.” (Lukas 23:44 en 45)

 

Jezus gaat de hel in! Dat is wat er nog moest gebeuren. Ook de hel moest haar overwinning prijsgeven aan Jezus. De eeuwigte Godsverlatenheid waar satan zijn claim op had, moet satan loslaten. Het moment dat Jezus Zijn voetstappen zet in de Godverlatenheid, is het moment dat de demonen hebben gesidderd en dat satan weet dat zijn spel, voor altijd een verloren spel zal zijn. Op Goede Vrijdag begint de nederlaag van satan pas echt. Straks op de Paasmorgen zal blijken dat Jezus niet alleen in de hel is geweest, maar dat Hij er ook uitgekomen is en dat Hij daar de dood heeft geroofd en overwonnen. Maar nu, op Goede Vrijdag, moet Jezus aan het kruis nog wel compleet verlaten worden door Zijn Vader.

Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!

 

“En Jezus zei: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.” (Lukas 23:34)

 

Als er één thema is wat ik heel lastig vind, is het vergeving. Niet Gods vergeving, maar vergeving tussen mensen. In het complexe pastoraat met mensen die zwaar beschadigd zijn door wat anderen hen hebben aangedaan en je dan moet gaan praten over vergeving schenken, dat is moeilijk en dat voelt bijna onmenselijk. Het voelt als totaal niet eerlijk. En dan kun je van alles bedenken en je kunt weten dat het nodig is om niet aan de dader vast te blijven zitten, maar er van los te komen en je weet dat als dit niet gebeurt het eigenlijk nog onmenselijker is, maar praten over vergeving terwijl je verschrikkelijke dingen bent aangedaan, dat voelt zo oneerlijk. En toch, Jezus leert het ons.

Meer artikelen...

 1. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 2. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 3. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 4. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 5. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 6. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 7. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 8. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 9. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 10. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 11. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 12. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 13. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 14. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 15. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 16. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 17. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 18. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 19. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 20. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 21. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 22. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 23. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 24. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 25. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 26. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 27. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 28. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 29. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 30. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 31. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 32. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 33. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 34. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 35. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 36. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 37. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 38. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 39. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 40. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 41. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 42. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 43. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 44. Simson - Nieuwe toewijding
 45. Simson - Roepen in de nood
 46. Simson - Nog meer wraak
 47. Simson - Wraak
 48. Simson - Gods kracht
 49. Simson - Gods tijd
 50. Simson - Geboren
 51. Simson - God zien en leven
 52. Simson - Nazireeër
 53. Simson
 54. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 55. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 56. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 57. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 58. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 59. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 60. Timotheüs - Strijd van het geloof
 61. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 62. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 63. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 64. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 65. Timotheüs - Jonge weduwen
 66. Timotheüs - Bediening van weduwen
 67. Timotheüs - Weduwen
 68. Timotheüs - Op elkaars schouders
 69. Timotheüs - Acht op jezelf
 70. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 71. Timotheüs - Smaad en spot
 72. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 73. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 74. Alles is mogelijk!
 75. Timotheüs - Gevaar van afval
 76. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 77. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 78. Timotheüs - Ambt en gezin
 79. Timotheüs - Diakenen
 80. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 81. Timotheüs - Onberispelijk
 82. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 83. Timotheüs - Ambt van opziener
 84. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 85. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 86. Timotheüs - Houding van vrouwen
 87. Timotheüs - Gebedshouding
 88. Timotheüs - Paulus' gezag
 89. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 90. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 91. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 92. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 93. Timotheüs - Iedereen is te redden
 94. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 95. Timotheüs - Doel van de wet
 96. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 97. Timotheüs - Loslaten
 98. Timotheüs - Zoon in het geloof
 99. Wie zeg jij dat Jezus is
 100. Het loon dat jij meebrengt
 101. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden

 

“Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.” (Genesis 18:33)

 

Als we communiceren met God even terugbrengen tot bidden, dan kom je er in de Bijbel achter dat dit er soms heel wat steviger aan toe gaat dan dat wij vaak denken dat kan en mag. We lezen in het begin van de Bijbel wel een aantal momenten dat God mensen opzoekt en met hen in gesprek gaat, maar het eerste gebed dat we vanuit een mens tegenkomen is het gebed van Abraham voor Sodom en Gomorra. Het is misschien ook wel niet echt bidden, toch meer dan wij denken?

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 18:23-33

 

​23 En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen?
24 Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn?
25 Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de  Rechter van de hele aarde geen recht doen?
26 Toen zei de HEERE: Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen.
27 Abraham antwoordde en zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben!
28 Misschien zullen er aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad te gronde richten? En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten, als Ik er vijfenveertig vind.
29 Hij sprak opnieuw tot Hem: Misschien zullen er daar veertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen omwille van die veertig.
30 Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen er daar dertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen, als Ik er daar dertig vind.
31 Hij zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken; misschien zullen er daar twintig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die twintig.
32 Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.
33 Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom