Hemelvaart

 

“En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.” (Lukas 24:51 en 52)

Al heel vaak heb ik mij geprobeerd om voor te stellen hoe het er voor de discipelen uitgezien moet hebben toen Jezus naar de hemel ging. Jezus had er genoeg over gezegd en ergens moeten ze echt heel goed geweten hebben dat het moment nu heel dichtbij was. Maar op het moment dat ze daar buiten Bethanië stonden en het gebeurde ineens, dat moet toch echt iets geweest zijn waarbij je mond van verbazing openviel.

Communicatie met God - Overweldigend

 

“En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.” (Openbaring 1:17 en 18a)

We ronden vandaag het thema ‘Communicatie met God’ af. En dat doen we met een bijzonder moment tussen Johannes en Jezus. En moment dat misschien heel bekend is en zo aan te vullen is, maar tegelijk is het een verhaal dat je eigenlijk niet goed begrijpt. Johannes zegt in dit gedeelte helemaal niets. Johannes communiceert helemaal niet, de Enige die dat wel doet is Jezus. En wat er dan gebeurt roept meer vragen op dan antwoorden.

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Communicatie met God - Als God niet reageert

 

“Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van e tafel van hun bezitter.” (Mattheüs 15:27)

 

Kan het zijn dat je niet tevreden bent met het antwoord van Jezus? Dat kan zeker! Als je iets vraagt en je krijgt het niet, dan kun je ontevreden zijn of het er niet mee eens zijn. Dat hoort bij vragen. Het kan zelfs diepe teleurstelling zijn. De vraag is wat je daar dan mee doet. Mag je dan nog een keer doorvragen, net zoals Abraham bleef vragen. Je moet die situatie van de Kananese vrouw eens tot je laten doordringen.

Communicatie met God - Bidden met verwachting

 

“De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.” (Mathheüs 8:8)

 

Ondertussen komt de vraag een beetje op wat nu echt de goede manier is om met God te spreken? Of is er misschien niet eens een goede manier? Wat namelijk opvalt is dat als mensen bij Jezus aankloppen dat er eigenlijk helemaal geen bijzondere manier van spreken is. Het is veel meer het dagelijkse en gewone, dat we zien gebeuren. Alsof Jezus gewoon een mens is. Er is altijd wel respect in het spreken tegen Jezus, maar het is ook niet hoogverheven en heilig. Ik denk dat er tegen een koning meer neerbuigendheid te bespeuren zou zijn dan tegen Jezus.

Communicatie met God - Dwars tegen alles in

 

“En zie er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen.” (Mattheüs 8:2)

 

Als je na alle verschillende manieren van communicatie met God in de Oude Testament verder gaat kijken in het Nieuwe Testament, dan verbaas je je misschien nog wel veel meer dan dat je dat al deed. Misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen dat heel veel communicatie met God en met Jezus, eigenlijk over de grens gaat van wat je zou verwachten. Op het eerste gezicht lijkt dit bij de melaatse man in dit gedeelte wel mee te vallen, maar als je goed leest, is het heel anders.

Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke

 

“Het begin van het spreken van de HEERE door Hosea. De HEERE zei tegen Hosea: Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de HEERE af.” (Hosea 1:2)

 

Als God spreekt, is dit dan altijd allemaal logisch? Lang niet altijd! En hoe je kunt weten hoe God spreekt? Dan zeggen we altijd dat God je nooit dingen zal laten doen die tegen Zijn Woord ingaan. Totdat je bij het boek Hosea komt, waar de profeet Hosea van God de opdracht krijgt om met een hoer te trouwen. En dan denk je: dit kan gewoon niet kloppen!

 

En toch lijkt het er te staan. God spreekt heel vaak door beelden, dat zagen we ook al bij Jona. De wonderboom van Jona was natuurlijk een verhaal apart. En ook hier bij Hosea is het een verhaal apart. God wil duidelijk spreken tot het volk, maar daar heeft Hij Hosea bij nodig. En reken maar dat de opdracht die Hosea kreeg ook voor Hosea een vraag is geweest of dit echt wel klopte. We lezen er niets van, maar ook voor Hosea zal deze opdracht heel vreemd zijn geweest.

 

Kan God zo met je communiceren dat je denkt dat het niet klopt, zonder dat je dit dus probeert te te bedenken dat het niet klopt om er maar vanaf te zijn? Er is een verschil in een situatie met Jona, die bewust niet wilde en een situatie met Hosea, waar je zou kunnen zeggen dat het logisch is dat hij deze opdracht niet begrijpt, want hij lijkt tegen Gods Eigen Woord in te gaan.

 

Nu zijn er bij deze opdracht allerlei uitleggen. Het zou een droom zijn geweest of het was iemand die neigde naar hoererij, maar dat zijn argumenten die niet bepaald logisch zijn. Het is opmerkelijk als je in het Hebreeuws kijkt wat er staat dat het niet om hoererij gaat, maar er staat dat het een vrouw van ontucht is. Het zou dus ook nog kunnen zijn dat deze vrouw door ontucht is verwekt of dat ontucht haar overkomen is, waardoor ze ook verworpen was. Het is dus maar de vraag of deze vrouw echt een hoer was.

 

Dat het een bijzondere situatie was, is wel duidelijk. En we moeten maar niet al te veel proberen om iets te begrijpen, waar we niet uitkomen omdat verdere informatie ontbreekt. Het is wel duidelijk dat niet elk spreken van God tot ons persoonlijk altijd een makkelijk spreken is. Zelfs als deze vrouw door ontucht is verwekt, dan is het nog ingewikkeld genoeg om te gehoorzamen, want dan is het in ieder geval een erg beschadigde vrouw. Uiteindelijk zal God nooit tegen Zijn Eigen Woord ingaan, dat blijft overeind staan, ook hier. Wel lijkt God soms de grens op te zoeken, zeker als Hij het gebruikt om wakker te schudden. En wat hier gebeurt is dat Hosea gezien wordt als die profeet met die vrouw van ontucht. “Oh, wat erg…” Ja, het is erg dat het een afspiegeling is van het volk Israël! Zo deed het volk met God!

 

Gebed: Heer, als U echt soms dingen zegt die echt verder gaan als dat ik denk dat het kan, wilt U mij dan zoveel bevestiging van Uw stem geven, dat ik niet twijfel om te gehoorzamen.

Communicatie met God - Jona-momenten (2)

 

“Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe.” (Jona 4:10)

 

Het verhaal van Jona is niet het mooiste verhaal uit de Bijbel. Het gaat niet over een profeet die wil gehoorzamen als God spreekt. Het verhaal is ook heel lastig omdat we uiteindelijk niet eens weten hoe het met Jona afloopt. God spreekt overigens wel heel duidelijk tegen Jona. Die stem van God in zijn leven is niet mis te verstaan. Zeker niet als Jona voor de tweede keer dezelfde opdracht krijgt en blijkbaar heeft hij ook niet zo heel veel zin in een tweede viservaring. En dus is hij uiteindelijk toch maar gehoorzaam geweest. Maar dat is niet wat God alleen maar vroeg.

Communicatie met God - Jona-momenten

 

“Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Ammitthai: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.” (Jona 1:1 en 2)

 

Wat doe je als je denkt dat God een plan met je leven hebt waarvan jij denkt: Laat maar zitten, dit wil ik echt niet! Als God duidelijk spreekt tegen je, maar jij denkt: Zoek maar iemand anders, maar ik doe het niet? Natuurlijk, waarschijnlijk ben je netjes genoeg om te zeggen dat je toch zult luisteren, want niet luisteren naar God dat doe je toch gewoon niet? En dan begrijp ik heel goed wat je zegt en hoe je reageert. Jona deed het allemaal iets radicaler en er zat bij Jona ook nog wel even iets onder dat hem helemaal niet lekker zat.

Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)

 

“En wij weten dat voor wie God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8:28)

 

Gebruik deze tekst nooit als een dooddoener, dat is het eerste dat belangrijk is bij deze tekst. Zodra je deze tekst gaat gebruiken om alles te verklaren, dan loop je met deze tekst of vast, of je haalt de wanhoop van iemand op een manier naar boven zoals nooit de bedoeling is bij deze tekst. Stel je nu voor dat je tegen Job zou zeggen: “Verschrikkelijk man, maar kom op, alles zal meewerken ten goede.” Wat denk je hoe Job dan gereageerd zou hebben?

Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt

 

“Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.” (Job 42:1)

 

Kunnen wij Gods wegen altijd begrijpen? Dat lukt ons niet, echt niet. Het is onmogelijk om God te begrijpen zoals Hij is. Neem nu de geschiedenis met Job, wat begrijpen we daar nog van? Het lijkt wel of God Zich laat uitdagen door satan en dat God daar op in gaat. En dan ook nog eens op een manier dat je denkt: Hoe is het mogelijk. Hoe kan God op deze manier van iemand als Job omgaan? Dit kun je toch niet begrijpen?

Meer artikelen...

 1. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 2. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 3. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 4. Communicatie met God - De strijd is van God
 5. Communicatie met God - Overvloed (2)
 6. Communicatie met God - Overvloed
 7. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 8. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 9. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 10. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 11. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 12. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 13. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 14. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 15. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 16. Communicatie met God - Vragen om een teken
 17. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 18. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 19. Communicatie met God - God wil je zegenen
 20. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 21. Communicatie met God - Good, good Father
 22. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 23. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 24. Communiceren met God
 25. Na Pasen - Je verstand geopend
 26. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 27. Na Pasen - Ken de Bijbel
 28. Pasen - Geloof jij het echt?
 29. Pasen - Hij is opgestaan!
 30. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 31. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 32. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 33. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 34. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 35. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 36. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 37. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 38. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 39. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 40. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 41. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 42. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 43. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 44. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 45. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 46. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 47. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 48. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 49. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 50. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 51. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 52. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 53. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 54. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 55. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 56. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 57. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 58. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 59. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 60. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 61. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 62. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 63. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 64. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 65. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 66. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 67. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 68. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 69. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 70. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 71. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 72. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 73. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 74. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 75. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 76. Simson - Nieuwe toewijding
 77. Simson - Roepen in de nood
 78. Simson - Nog meer wraak
 79. Simson - Wraak
 80. Simson - Gods kracht
 81. Simson - Gods tijd
 82. Simson - Geboren
 83. Simson - God zien en leven
 84. Simson - Nazireeër
 85. Simson
 86. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 87. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 88. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 89. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 90. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 91. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 92. Timotheüs - Strijd van het geloof
 93. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 94. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 95. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 96. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 97. Timotheüs - Jonge weduwen
 98. Timotheüs - Bediening van weduwen
 99. Timotheüs - Weduwen
 100. Timotheüs - Op elkaars schouders
 101. Timotheüs - Acht op jezelf
 102. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 103. Timotheüs - Smaad en spot
 104. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 105. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 106. Alles is mogelijk!
 107. Timotheüs - Gevaar van afval
 108. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 109. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 110. Timotheüs - Ambt en gezin
 111. Timotheüs - Diakenen
 112. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 113. Timotheüs - Onberispelijk
 114. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 115. Timotheüs - Ambt van opziener
 116. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 117. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 118. Timotheüs - Houding van vrouwen
 119. Timotheüs - Gebedshouding
 120. Timotheüs - Paulus' gezag
 121. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 122. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 123. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 124. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 125. Timotheüs - Iedereen is te redden
 126. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 127. Timotheüs - Doel van de wet
 128. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 129. Timotheüs - Loslaten
 130. Timotheüs - Zoon in het geloof
 131. Wie zeg jij dat Jezus is
 132. Het loon dat jij meebrengt
 133. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

Hemelvaart

 

“En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.” (Lukas 24:51 en 52)

Al heel vaak heb ik mij geprobeerd om voor te stellen hoe het er voor de discipelen uitgezien moet hebben toen Jezus naar de hemel ging. Jezus had er genoeg over gezegd en ergens moeten ze echt heel goed geweten hebben dat het moment nu heel dichtbij was. Maar op het moment dat ze daar buiten Bethanië stonden en het gebeurde ineens, dat moet toch echt iets geweest zijn waarbij je mond van verbazing openviel.
Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Lukas 25:50-53

50  Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen.
51  En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.
52 En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.
53 En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Vernieuwingsfestival

Wil je opgebouwd worden in je persoonlijke relatie met God? Kom dan op 25 mei naar het Vernieuwingsfestival in de Basiliek in Veenendaal. Van 14:00-22:00 uur wordt je dan opgebouwd in geloof. Naast het hoofdprogramma draait er ook een krachtig kinderprogramma.

Meer informatie en aanmelden: www.vernieuwingsfestival.nl

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom