In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.

In de stilte...

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

De komende tijd wil ik je graag even meenemen in de stilte met God. Stilte op een manier waardoor je onder de indruk mag komen van God en van Zijn aanwezigheid. Stilte kan de afwezigheid van God zijn, maar stilte is juist ook vaak de verwondering voor God. Het is opmerkelijk als Elia in de woestijn zit, niet omdat hij daar naartoe moest, maar omdat hij daar een potje depressief zit te zijn omdat hij ineens meer tegenstand van Izebel en Achab kreeg dan hij dacht, en dat God voorbijkomt, dat God niet in het vuur is, niet in de storm, niet in al het kabaal, maar in de stilte. En dan bij die stilte valt Elia op zijn gezicht en buigt hij diep voor God. Dat is het moment van omslag.

Is geloven altijd feest? - Volgens Johannes niet

 

"Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus." (Openbaring 1:9)

Wanneer is geloven een feest? Is dat wanneer je altijd ontvangt wat je zou willen? Is geloven een feest op het moment dat er nooit geen strijd is? Misschien zeg je dat dit zo is, maar of het echt zo is vraag ik mij af. Wat heb je aan alles ontvangen wat je wilt, vrede en geen strijd hebt, maar ten diepste ervaar je niet Gods kracht en Gods Geest. Is dat dan wat het is? Soms zijn mensen teleurgesteld omdat ze niet ontvingen wat ze wilden, maar gaf God hen iets groters. Dat zie je in de Bijbel ook terug. Telkens weer. Is een onbewoond eiland nu dat wat je een apostel van Jezus zou gunnen?

Is geloven altijd feest? - Stefanus zag Jezus

 

"En hij zei: Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God." (Handelingen 7:56)

Wat zou jij doen als je wist dat geloven jou je leven zou kosten? Dit is een vraag waar ik nooit iets mee kan. Misschien kun jij deze vraag beter beantwoorden, maar ik geloof dat als je echt vervolgt zou worden, dat God je ook speciale genade zal geven om stand te houden. Heel eerlijk gezegd, geloof ik niet dat jij en ik uit eigen kracht stand zouden kunnen houden in geloof als er een verschrikkelijke dood zou volgen. En al die mooie woorden die je dan soms hoort over dat na de dood het leven ons toch is bereid en dat we daarna eeuwig voor God zullen leven, zijn prachtig, maar als je zonder Gods Geest klem zou komen te zitten vanwege je geloof, dan weet ik niet of we echt standhouden.

Is geloven altijd feest? - Volgens Stefanus niet

 

"En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de Raad." (Handelingen 6:12)

Nog twee mensen zullen we naar kijken met de vraag of geloven altijd een feest is. Het podium, preken, Gods Woord brengen en zien hoe het binnenkomt bij luisteraars is echt een van de mooiste dingen die er is. Je voelt wat Gods Woord doet, de kracht die er vanuit gaat. De andere kant is ook waar: Soms zie je mensen naar je kijken met een blik in hun ogen van ‘als jij maar niet denkt dat jij hier alles mag zeggen’. Menig keer kreeg ik dat gevoel als ik over het Koninkrijk ergens sprak en over de thema’s die dan heel gevoelig liggen. Heel vaak kwam ik er achteraf achter dat de weerstand niet zo groot was als dat ik dacht.

Is geloven altijd feest? - Volgens Ezechiël niet

 

"En Ík leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen: driehonderdnegentig dagen dat  u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult." (Ezechiël 4:5)

Als je in de dienst van God staat, is het geloof dan makkelijker? Er wordt tegen mij wel eens gezegd: “Theo, het is zoveel makkelijker als je een bediening in Gods Koninkrijk heb. Dan is het zoveel makkelijk om je relatie met God te hebben, dan ervaar je zoveel meer van God. En misschien klopt dat deels ook wel. Ik sta vaak met mijn neus er bovenop als God grote dingen doet, ik heb heel veel al mogen meemaken in het avontuur met God, maar is het altijd makkelijk? Het is niet makkelijker dan iemand die gewoon op een plek in de maatschappij staat die geen kerk heet. Het is niet makkelijker om je stille tijd te houden en het is soms ook in de kerk niet altijd makkelijk om tussen alle meningen door overeind te blijven. En als je de Bijbel leest, dan was voor de profeten het volk Israël het lastigste. Hun eigen volk.

Is geloven altijd feest? - Volgens de vrouw uit Sunem niet (2)

 

"Maar de moeder van de jongen zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op en volgde haar." (2 Koningen 4:30)

Wat mij ondertussen begint op te vallen is de manier hoe gelovigen, als geloven helemaal geen feest is, handelen en reageren, als je de Bijbel leest. Daar kunnen wij echt heel veel van leren. Wij weten altijd wat God nog zou gaan doen, in al die verhalen. Toen Hanna vol verdriet bij Elkana vandaan wegliep naar de tempel, wist Hanna niet dat ze een jaar later een zoon zou hebben. Op het moment dat bij David de speren om zijn oren vlogen, wist David niet dat hij later echt het overleefd zou hebben en op de troon zou gaan zitten. Midden in de situatie van al deze mensen die geloof niet als een feest ervaarden, wisten ze echt niet hoe het af zou lopen.

Is geloven altijd feest? - Volgens de vrouw uit Sunem niet

 

"En hij zei tegen zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! Die zei tegen zijn knecht: Draag hem naar zijn moeder." (2 Koningen 4:19)

Als je gelooft blijft verdriet je bespaard! Geloof jij het? We hebben al gezien dat gelovigen heel wat strijd mee kunnen maken, ondanks dat ze echt geloven. We hebben gezien dat de kinderzegen uitbleef bij Hanna. Geloven is niet altijd zo mooi en zo fijn als dat het we graag zouden willen. Je merkt wel dat antwoord krijgen op al die vragen rondom het ‘waarom’ dat die antwoorden er heel vaak niet zijn. Soms openbaart God Zijn heerlijkheid, maar heel vaak zie je niet precies de reden van heel veel ellende en moeite.

Is geloven altijd feest? - Volgens David toch wel

 

"U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over." (Psalm 23:5)

Er zit voor David een andere kant aan. Je zou de psalmen eens moeten doorbladeren en bij alle psalmen die David heeft geschreven de vraag stellen: Wat het geloof voor David altijd een feest? Ging het altijd voor de wind en op die momenten waar dat niet zo is, hoe ging hij daar mee om? De verschillen zijn dan heel erg groot. Maar de meest opmerkelijke is misschien wel de meest bekende psalm die hij heeft geschreven en waar we dan, met één vers, vervolgens nooit zo heel veel mee doen. David zegt namelijk dat God de tafel gereedmaakt voor de ogen van zijn tegenstanders.

Is geloven altijd feest? - Volgens David niet

 

"En Saul wierp de speer en zei: Ik zal David aan de wand spietsen, maar David ontweek hem tot tweemaal toe." (1 Samuël 18:11)

Je hoeft niet eens zo heel ver door te bladeren in je Bijbel om tot de conclusie te komen dat je al heel snel meer mensen vindt waarbij het geloven lang niet altijd een feest was. Ik weet niet waar David liever voor had gekozen: de schapen of het koningschap. Het zou wel eens kunnen dat hij bij de schapen meer rust in zijn relatie met God had, dan later op weg naar zijn koningschap. Als er een plek was waar David tot rust kwam dan was het bij de schapen en met zijn harp. We weten niet hoe het precies met David was, voordat Samuël op een bepaald moment langskwam.

Is geloven altijd feest? - Volgens Hanna niet (2)

 

"Toen stond Hanna op..." (1 Samuël 1:9a)

Hanna met haar geloof werd niet gezegend zoals ze wellicht zelf had verwacht. Geloven is niet altijd een feest. Gisteren zagen we al hoe dat bij haar was, maar tegelijk is het wel goed om dan ook nog even te kijken hoe Hanna daar mee om gaat. Hanna had het in haar huwelijk moeilijk, kreeg geen kinderen en ook haar man reageerde nu niet bepaald om de meest handige manier tegen zijn vrouw die geen kinderen kon krijgen. Alsof extraatjes Hanna zouden helpen in haar verdriet en alsof het feit dat haar man haar liefhad, genoeg zou zijn om het verdriet dan maar te vergeten.

Meer artikelen...

 1. Is geloven altijd feest? Volgens Hanna niet
 2. Is geloven altijd feest? - Beproeving
 3. Is geloven altijd feest?
 4. Heiligheid van God - Troost
 5. Heiligheid van God - Heilige wegen
 6. Heiligheid van God - Gods heilige weg met jouw leven
 7. Heiligheid van God - Heiligheid tot in de hemel
 8. Heiligheid van God - Sinaï en Sion
 9. Heiligheid van God - Omslagpunt
 10. Heiligheid van God - Ballingschap
 11. Heiligheid van God - Oorzaak en gevolg
 12. Heiligheid van God - Gods zorg voor jou
 13. Heiligheid van God - Vol ontzag
 14. Heiligheid van God - Tegenstellingen
 15. Heiligheid van God - Genadig
 16. Heiligheid van God
 17. Avontuur met God - De keus is aan jou
 18. Avontuur met God - Vertel wat God doet
 19. Avontuur met God - Gaven en bedieningen
 20. Avontuur met God - Weerstand
 21. Avontuur met God - Geest van kracht
 22. Avontuur met God - Volmaakte liefde
 23. Avontuur met God - Liefde
 24. Avontuur met God - Tongentaal uitgelegd
 25. Avontuur met God - Tongentaal
 26. Avontuur met God - Als God je tong overneemt
 27. Avontuur met God - Wil jij de ezel van Jezus zijn
 28. Avontuur met God - Onderscheiding van geesten
 29. Avontuur met God - Profetie als gave
 30. Avontuur met God - Profetie durven
 31. Avontuur met God - Profetie
 32. Avontuur met God - Gave van krachten
 33. Avontuur met God - Voorbeelden uit de praktijk
 34. Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk
 35. Avontuur met God - Gave van genezing
 36. Avontuur met God - Gave van geloof
 37. Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis
 38. Avontuur met God - Woorden van wijsheid
 39. Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt
 40. Avontuur met God - God in jou zal het doen
 41. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)
 42. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)
 43. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)
 44. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)
 45. Avontuur met God - Of het spannend was...
 46. Avontuur met God - Even op scherp...
 47. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 48. Avontuur met God - De juiste volgorde
 49. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 50. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 51. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 52. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 53. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 54. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 55. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 56. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 57. Daniël - Kracht ontvangen
 58. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 59. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 60. Daniël - Zeventig weken
 61. Daniël - Een gewenste man
 62. Daniël - Beloften van God
 63. Daniël - Afvalligheid
 64. Daniël - De macht van de geitenbok
 65. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 66. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 67. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 68. Daniël - Visioenen
 69. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 70. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 71. Daniël - Als bidden niet mag
 72. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 73. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 74. Daniël - Beschikbaar zijn
 75. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 76. Daniël - Als God ingrijpt
 77. Een nieuwe stap
 78. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 79. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 80. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 81. Daniël - De prijs van God dienen
 82. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 83. Daniël - Blinken en verzinken
 84. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 85. Daniël - Psalm
 86. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 87. Daniël - Gezegend door God en mensen
 88. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 89. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 90. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 91. Mensen vissen - En nu jij!
 92. Mensen vissen - Met welk net?
 93. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 94. Mensen vissen - Groot denken
 95. Mensen vissen - Het begin
 96. Mensen vissen - Intro
 97. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 98. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 99. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 100. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 101. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 102. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 103. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 104. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 105. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 106. Grieks of Joods - Gunnend
 107. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 108. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 109. Grieks of Joods - Intro
 110. Handoplegging - Tenslotte
 111. Handoplegging - Wees niet bang
 112. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 113. Handoplegging - Bediening overgedragen
 114. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 115. Handoplegging - Door een discipel
 116. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 117. Handoplegging
 118. Pinksteren - Iedereen (2)
 119. Pinksteren - Iedereen
 120. Pinksteren - Stomdronken
 121. Pinksteren - Verwarring
 122. Handelingen 29 - Weerstand
 123. Handelingen 29 - Balans
 124. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 125. Handelingen 29
 126. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 127. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 128. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 129. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 130. Tussen kwijt zijn en verwachten
 131. Hemelvaart
 132. Communicatie met God - Overweldigend
 133. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 134. Communicatie met God - Als God niet reageert
 135. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 136. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 137. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 138. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 139. Communicatie met God - Jona-momenten
 140. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 141. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 142. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 143. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 144. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 145. Communicatie met God - De strijd is van God
 146. Communicatie met God - Overvloed (2)
 147. Communicatie met God - Overvloed
 148. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 149. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 150. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 151. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 152. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 153. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 154. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 155. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 156. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 157. Communicatie met God - Vragen om een teken
 158. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 159. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 160. Communicatie met God - God wil je zegenen
 161. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 162. Communicatie met God - Good, good Father
 163. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 164. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 165. Communiceren met God
 166. Na Pasen - Je verstand geopend
 167. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 168. Na Pasen - Ken de Bijbel
 169. Pasen - Geloof jij het echt?
 170. Pasen - Hij is opgestaan!
 171. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 172. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 173. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 174. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 175. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 176. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 177. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 178. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 179. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 180. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 181. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 182. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 183. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 184. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 185. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 186. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 187. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 188. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 189. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 190. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 191. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 192. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 193. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 194. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 195. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 196. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 197. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 198. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 199. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 200. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 201. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 202. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 203. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 204. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 205. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 206. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 207. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 208. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 209. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 210. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 211. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 212. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 213. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 214. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 215. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 216. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 217. Simson - Nieuwe toewijding
 218. Simson - Roepen in de nood
 219. Simson - Nog meer wraak
 220. Simson - Wraak
 221. Simson - Gods kracht
 222. Simson - Gods tijd
 223. Simson - Geboren
 224. Simson - God zien en leven
 225. Simson - Nazireeër
 226. Simson
 227. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 228. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 229. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 230. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 231. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 232. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 233. Timotheüs - Strijd van het geloof
 234. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 235. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 236. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 237. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 238. Timotheüs - Jonge weduwen
 239. Timotheüs - Bediening van weduwen
 240. Timotheüs - Weduwen
 241. Timotheüs - Op elkaars schouders
 242. Timotheüs - Acht op jezelf
 243. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 244. Timotheüs - Smaad en spot
 245. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 246. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 247. Alles is mogelijk!
 248. Timotheüs - Gevaar van afval
 249. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 250. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 251. Timotheüs - Ambt en gezin
 252. Timotheüs - Diakenen
 253. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 254. Timotheüs - Onberispelijk
 255. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 256. Timotheüs - Ambt van opziener
 257. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 258. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 259. Timotheüs - Houding van vrouwen
 260. Timotheüs - Gebedshouding
 261. Timotheüs - Paulus' gezag
 262. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 263. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 264. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 265. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 266. Timotheüs - Iedereen is te redden
 267. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 268. Timotheüs - Doel van de wet
 269. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 270. Timotheüs - Loslaten
 271. Timotheüs - Zoon in het geloof
 272. Wie zeg jij dat Jezus is
 273. Het loon dat jij meebrengt
 274. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom