Goede Vrijdag - Stil van verwondering

 

"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." (Johannes 19:30)

 

Jezus heeft alles volbracht dan mag Hij echt stoppen. Het is zo opmerkelijk dat het lijden van Jezus heel veel overbodig lijden met zich heeft meegebracht. Te veel, zou je bijna zeggen. Er gebeurde zoveel dat niets te maken had met Zijn dood en daarmee met de vergeving van onze zonden. Al dat lijden, dat eigenlijk niet eens bij het proces hoorde, was dat nodig? Is het hele lijden niet nodeloos veel langer geworden dan echt nodig was? Dat lijkt wel zo, maar alles was nodig, alles was door de raad van God ook allemaal van te voren bepaald. 

 

Elk onderdeel van het lijden van Jezus zorgde voor herstel van dingen die wij waren kwijtgeraakt vanaf de zondeval. Niet alleen onze relatie met God, maar ook de aanklachten van de duisternis, ziekte, gebrokenheid, voor elk onderdeel heeft Jezus apart geleden en daarom is er niets geweest waardoor Jezus ook maar een moment overbodig heeft geleden. Dat blijkt ook uit het allerlaatste moment van Zijn leven. Jezus is namelijk niet na een langdurige lijdensweg aan het kruis gestorven, maar Jezus is eigenlijk naar menselijke begrippen en zeker naar de begrippen van martelaars, veel te vroeg gestorven. Het spel met Jezus aan het kruis is veel te vroeg gestopt. Normaal zou Jezus daar nog dagen hebben gehangen, maar Jezus sterft al binnen een paar uur. En juist dat gegeven bewijst dat Jezus alleen maar leed voor wat ook echt nodig was.

 

Als Jezus dan alles heeft gedaan wat Hij moest doen, voor alles herstel verdiende waar dat voor nodig was, op dat moment zegt Hij Zelf dat het klaar is. Het is volbracht. Maar daar stopt het niet mee. Er staat ook niet dat toen Jezus lichaam het op gaf of dat het leven uit Hem wegvloeide. Of nog erger, dat Jezus stikte, want dat gebeurde uiteindelijk aan het kruis. Er staat dat Jezus Zijn hoofd buigt en de geest geeft! Jezus kiest er dus Zelf voor om Zijn leven te geven. Hij wordt niet vermoord, Hij raakt Zijn leven ook niet zomaar kwijt, maar Jezus gaf Zijn leven weg. Dat is het Evangelie van Jezus Christus.

 

Jezus heeft Zich dus echt niet van alles laten overkomen! Jezus heeft er voor gekozen om het leven los te laten, zodat wij het leven konden ontvangen. Als Jezus alles was overkomen, dan was Hij geen God geweest, maar Jezus sterft hier als de Zoon van God en als de Zoon van de mensen, Die Zelf elk initiatief nam om jou te redden. Je ziet dit ook terug bij de moordenaars naast Hem, want die leefden nog aan het einde van die dag. Daar komen de soldaten voor om hun knieën kapot te slaan zodat ze zich niet meer kunnen opdrukken zodat ze niet zouden stikken. Jezus offer was Zijn offer voor ons, en dat maakt ons stil, heel stil van verwondering.

Gebed: Jezus, Uw lijden, maar vooral Uw sterven is dieper dan diep. Ik wil op deze dag stil zijn voor Uw leven voor mij.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom