Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht

 

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt." (Johannes 17:20 en 21)

 

Het gebed van Jezus stopt niet bij Zijn discipelen. Dat zou je nog even kunnen bedenken op het moment dat Jezus hier bidt. Het gaat hier in eerste instantie om de discipelen. Zij worden gezonden zoals Hij is gezonden. Maar Jezus trekt het direct breder. Er is daarom ook geen enkele reden voor om er een bepaalde bedelingenleer op los te laten, alsof alleen de eerste discipelen op zieken de handen zouden kunnen leggen en demonen kunnen uitdrijven. Alsof alleen de eerste discipelen gezonden zouden worden zoals Jezus en wij niet meer. Overigens is dat ook apart dat als dit al wordt geloofd, het gezonden zijn zoals Jezus selectief wordt gezien.

 

Jezus zegt dat dit ook allemaal geldt voor degenen die door hun woord in Hem zullen geloven. De woorden van de discipelen die geloof uitwerken bij anderen, die ook weer discipelen worden en ook weer anderen tot Jezus leiden, voor iedereen die door de verkondiging van de boodschap van het Koninkrijk, geldt hetzelfde. Ook voor hen bidt Jezus dus. Iedereen die ooit nog tot geloof gaat komen is door de Vader aan Jezus gegeven en daar bidt Jezus voor. En het uiteindelijke doel is duidelijk: Zowel de discipelen van het begin als de discipelen van het einde van de tijd moeten één zijn. 

 

Iedereen die uiteindelijk in Jezus gaat geloven is uiteindelijk één kerk. Misschien moeten we deze woorden maar eens op iedere kerkdeur plakken. Er zullen best verschillen zijn, maar uiteindelijk zijn we één in Christus. En als we ons dan allemaal op dezelfde manier laten zenden zoals Jezus en hetzelfde doen als Jezus, dan is het probleem verdwenen. Dan zijn er heel veel discussies gewoon opgelost. Laten we gewoon stoppen met allemaal tijdindelingen te maken waarin bepaalde wonderen wel of niet gebeurden, maar laten we gewoon doen wat Jezus zegt: Ons door Hem laten zenden. 

 

Jezus bidt daar heel concreet om. Zoals Hij en de Vader één zijn, zo moeten wij dat ook zijn. Eén met Hem, één met elkaar en ook nog eens één in ons gezonden zijn. Doordat we elkaar al één zien en dat de kerk van alle tijden dezelfde dingen doet, in woorden en in daden, dezelfde dingen doet als Jezus, daardoor zal de wereld erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Waar de eenheid ontbreekt, zal dus ook de wereld niet erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Onze onenigheid in de kerken werkt dus uiteindelijk uit dat het Koninkrijk niet gebouwd wordt. En de enige eenheid die zegenrijk zal zijn is de eenheid onder elkaar èn de eenheid in het gezonden zijn. Daar mag nooit geen verschil in zijn. Waar we deze eenheid hebben zal de wereld gaan geloven en zal er een bloeitijd zijn voor de kerk.

 

Gebed: Vader, wat zijn wij op aarde verdeeld. We erkennen elkaar niet en we doen ook niet wat U vraagt. Wij hebben heel veel dingen weg geredeneerd van wat U deed op aarde en wat wij zouden moeten doen. Vergeef ons en herstel Uw kerk.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom