Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!

 

"Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U." (Johannes 17:9)

 

Jezus begon het hogepreisterlijk gebed met de verheerlijking van de Vader en van Hemzelf, maar ook met dat wat het eeuwige leven is, namelijk God kennen. Daarna, na dat stuk, schakelt Jezus om en spreekt Hij uit voor Wie Hij met Zijn Vader gaat bidden. En eigenlijk is het wel vreemd als je leest dat Hij niet voor iedereen bidt. Hij bidt dus gewoon niet voor de wereld. Jezus bidt en pleit bij Zijn Vader alleen voor degenen die de Vader Hem heeft gegeven.

 

In dit Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus dus voor jou en mij! Hij bidt omdat Hij weet dat jij dat gebed nodig hebt en dat jij hulp en ondersteuning nodig hebt, terwijl Jezus Zelf in de hemel zal zijn en jij nog op aarde. Want wie zijn degenen die Jezus van de Vader heeft gekregen? Dat zijn degenen die de woorden van Jezus hebben aangenomen. Dat zijn ook degenen die hebben erkend dat de Vader, Jezus alles heeft gegeven en dat de Vader Jezus heeft gezonden. Dus, als dat is wat jij gelooft, dat bidt Jezus hier voor jou!

 

En dat is niet voor niets. Jezus gaat hier, vlak voor Zijn lijden en sterven en ook vlak voordat Hij uiteindelijk de discipelen zal moeten loslaten, pleiten voor ons, omdat Hij als geen ander weet hoe het op aarde is als je op Jezus gaat lijken. Jezus was Jezus Zelf en Hij weet nog veel beter welke vijandschap en welke strijd dat dit kan opleveren. Misschien niet eens in je omgeving, als je allemaal lieve en trouwe broers en zussen in Christus om je heen hebt, maar dan in ieder geval de vijand die er alles aan zal doen om je omver te krijgen. Leven in deze wereld is geen leven waarvan Jezus zegt dat dit makkelijk is, maar het is wel de plaats waar Jezus jou wilt gebruiken omdat jij uiteindelijk, in het uitleven van Zijn Koninkrijk, Zijn plaats mag innemen.

 

Jezus beseft wel dat Hij Zijn discipelen bewaarde toen Hij in deze wereld was, maar Jezus weet ook dat het moment dichtbij is dat Hij naar Zijn Vader zal gaan. En wie moet hen dan bewaren en wie moet al die discipelen bewaren die nog gaan komen door het woord van getuigenis van degenen die al geloven?

 

Jezus bidt dus omdat jij bescherming en zorg nodig hebt, terwijl jij nog niet naar de hemel mag gaan. En ik vraag mij zelfs af, of het verlangen naar de hemel, zoals dat soms als heel vroom wordt bestempeld wel zo vroom is. Jezus zet ons niet zo maar op deze aarde, maar met een doel. En terwijl Jezus ons een taak geeft, weet Hij dat we bewaard moeten worden. Jezus zegt tegen Petrus dat Hij voor hem heeft gebeden zodat zijn geloof niet al ophouden. Eigenlijk is dat wat Jezus hier al doet. Weet je, jij behoort bij het elitekorps van Jezus. Jij ben als een soldaat in de strijd en Jezus is je Schild, je Rots en je Beschermer! Wanhoop daarom niet als het leven soms zwaar is, want Jezus zorgt ook nu nog steeds voor je bescherming.

 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw intense woorden tot Uw Vader om mij te beschermen terwijl mijn tijd nu nog steeds op aarde is. En ik wil mij kunnen richten op mijn bestemming op deze aarde en zorgt U dan voor de rest?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom