"Elia zei: Zo waar de HEERE van de legermachten leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen." (1 Koningen 18:15) 

Zonder enige overweging begint Elia om naar God te luisteren. En het is opmerkelijk dat zolang Elia niet gaat redeneren als God iets zegt, dat het ook zonder tegenwerpen gebeurt. Elia redeneert niet en luistert gewoon. En vanuit die gehoorzaamheid gaat Elia op weg. Dat heeft ons heel wat te zeggen. Wij redeneren nogal wat af en trekken Gods opdrachten nogal eens in twijfel. En ook Elia laat wel eens wat anders zien, maar hier luistert hij, maar tegelijk wordt hij niet helemaal begrepen.

 

Want hoe kom je ooit bij Achab binnen? Voor de poort staan is niet direct een optie, je moet wel je bezoek aanmelden aan het paleis. Elia kiest dan ook een andere weg. Aan het hof van Achab was de nood erg hoog geworden en het dreigde dat de dieren van de koning moesten worden afgemaakt omdat er niet voldoende water was. Daarom had Achab de hofmeester bij zich geroepen. Obadja moest bij hem komen en ze zouden samen het land doorgaan, ieder een helft om uiteindelijk nog een paar putten te vinden waar water uit te putten is. 

En dan op zijn zoektocht komt Obadja Elia tegen. Maar ja, Obadja had al een fors geheim bij zich, want in geloof had hij verschillende priesters van God beschermd tegen de moordlust van Izebel. Nog honderd profeten had hij op deze manier gered. En nu komt Obadja Elia tegen. En Elia vraagt hem om naar Achab toe te gaan om te vertellen dat hij hem wil ontmoeten. En dan slaat de schrik bij Obadja om het hart. 

Wel apart eigenlijk. Eerst verstopt hij zonder probleem 100 priesters, voorziet die van brood en water, terwijl hij hofmeester aan het hof van Achab was. En nu hoeft hij alleen Elia maar aan te kondigen en dan vreest hij voor zijn leven. Komt het omdat die priesters in het geheim gingen? In ieder geval heeft Obadja nogal wat tegenwerpingen. En wellicht had ik die ook gehad. Want stel je voor dat Elia straks weer drie jaar verdwenen is en ineens weer onvindbaar is. Want in plaats dat Obadja nu naar Achab gaat met de blijde boodschap dat hij een waterput heeft gevonden, moet hij nu zeggen: "Ik heb Elia gevonden." En dat als een godvrezende man. Dat is nogal wat, want dit is dubbelop: En zichzelf, maar ook Gods knecht komt daarmee in gevaar. 

En toch geloof ik dat dit de les is voor ons: Elia maakt een duidelijk en stellig wilsbesluit. Hij zal Achab deze dag ontmoeten. Geen spoor van twijfel, zodat je daarmee ook anderen die God vrezen mee kunt nemen in Goddelijke moed en durf. Want de geloofsstelligheid van Elia maakt dat Obadja uiteindelijk op pad gaat. Hoe stellig staan wij in geloof, zodat ook anderen het zullen en kunnen geloven? Ook angstige mensen als Obadja, voor wie deze stap echt te groot leek. Juist dan is ook ons daadkrachtige geloof zo belangrijk. Durven wij te gaan staan als een Elia en zeggen wij: Zo zegt de HEER, en ik zal gaan? 

Gebed: HEER, U roept en ik mag kiezen! En ik kies om te willen wat U wilt, zodat ook anderen zullen geloven dat U het gaat doen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu