"Elia zei: Zo waar de HEERE van de legermachten leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen." (1 Koningen 18:15) 

Zonder enige overweging begint Elia om naar God te luisteren. En het is opmerkelijk dat zolang Elia niet gaat redeneren als God iets zegt, dat het ook zonder tegenwerpen gebeurt. Elia redeneert niet en luistert gewoon. En vanuit die gehoorzaamheid gaat Elia op weg. Dat heeft ons heel wat te zeggen. Wij redeneren nogal wat af en trekken Gods opdrachten nogal eens in twijfel. En ook Elia laat wel eens wat anders zien, maar hier luistert hij, maar tegelijk wordt hij niet helemaal begrepen.

 

Want hoe kom je ooit bij Achab binnen? Voor de poort staan is niet direct een optie, je moet wel je bezoek aanmelden aan het paleis. Elia kiest dan ook een andere weg. Aan het hof van Achab was de nood erg hoog geworden en het dreigde dat de dieren van de koning moesten worden afgemaakt omdat er niet voldoende water was. Daarom had Achab de hofmeester bij zich geroepen. Obadja moest bij hem komen en ze zouden samen het land doorgaan, ieder een helft om uiteindelijk nog een paar putten te vinden waar water uit te putten is. 

En dan op zijn zoektocht komt Obadja Elia tegen. Maar ja, Obadja had al een fors geheim bij zich, want in geloof had hij verschillende priesters van God beschermd tegen de moordlust van Izebel. Nog honderd profeten had hij op deze manier gered. En nu komt Obadja Elia tegen. En Elia vraagt hem om naar Achab toe te gaan om te vertellen dat hij hem wil ontmoeten. En dan slaat de schrik bij Obadja om het hart. 

Wel apart eigenlijk. Eerst verstopt hij zonder probleem 100 priesters, voorziet die van brood en water, terwijl hij hofmeester aan het hof van Achab was. En nu hoeft hij alleen Elia maar aan te kondigen en dan vreest hij voor zijn leven. Komt het omdat die priesters in het geheim gingen? In ieder geval heeft Obadja nogal wat tegenwerpingen. En wellicht had ik die ook gehad. Want stel je voor dat Elia straks weer drie jaar verdwenen is en ineens weer onvindbaar is. Want in plaats dat Obadja nu naar Achab gaat met de blijde boodschap dat hij een waterput heeft gevonden, moet hij nu zeggen: "Ik heb Elia gevonden." En dat als een godvrezende man. Dat is nogal wat, want dit is dubbelop: En zichzelf, maar ook Gods knecht komt daarmee in gevaar. 

En toch geloof ik dat dit de les is voor ons: Elia maakt een duidelijk en stellig wilsbesluit. Hij zal Achab deze dag ontmoeten. Geen spoor van twijfel, zodat je daarmee ook anderen die God vrezen mee kunt nemen in Goddelijke moed en durf. Want de geloofsstelligheid van Elia maakt dat Obadja uiteindelijk op pad gaat. Hoe stellig staan wij in geloof, zodat ook anderen het zullen en kunnen geloven? Ook angstige mensen als Obadja, voor wie deze stap echt te groot leek. Juist dan is ook ons daadkrachtige geloof zo belangrijk. Durven wij te gaan staan als een Elia en zeggen wij: Zo zegt de HEER, en ik zal gaan? 

Gebed: HEER, U roept en ik mag kiezen! En ik kies om te willen wat U wilt, zodat ook anderen zullen geloven dat U het gaat doen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu