"Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier." (Johannes 15:1) 

Afgelopen week liep ik ergens waar een monument stond, of misschien was het een bepaalde soort kunst en daar stond een tekst bij: 'Het ritme van drie'. Het ging over het in elkaar overlopen van water, land en lucht. En dat gevoel krijg je ook een beetje bij de overbekende gelijkenis van de Wijnstok. Want Jezus lijkt eigenlijk de meest actieve Persoon van Gods Wezen. Hij regeert, Hij handelt en Hij werkt door de Geest in ons. En dan lees je ineens ook Johannes 15.

 

En wat zegt Jezus dan: Ik ben de ware Wijnstok. Dat is een opmerkelijke uitspraak, want de Vader is de Wijngaardenier. Dat wat je van Jezus zou verwachten, doet Hij hier niet. En overigens zijn de woorden van Jezus dubbel opmerkelijk omdat Israël in het Oude Testament als wijngaard wordt aangeduid. Lees Jesaja 5 maar. En nu zegt Jezus: "Ik ben de ware Wijnstok." Israël kan best de wijngaard zijn, maar eigenlijk is die hele wijngaard geen stuiver waard zolang Jezus de Wijnstok niet is. 

En reken er op dat de discipelen Jesaja 5 ook kenden. Hoe zeer Israël ook in Gods ogen een kostbare wijngaard is, uiteindelijk is het niets als de wortel verkeerd is. En Wie is Jezus dan? Hij is de Wortel van David, Hij is de Wijnstok! En weet je, die woorden uit Openbaring waar staat dat Jezus de Wortel van David is, dat zijn eigenlijk dezelfde woorden als die Hij hier uitspreekt. De Wijnstok is de basis van het hele leven. Maar in de eerste plaats is Jezus de basis voor Israël. Het Koningshuis van David zal eeuwig zijn, maar alleen omdat Jezus de Wortel van David is. En ons bestaansrecht ligt nooit in ons doen en en laten, maar in dat van Jezus. 

Wij zijn heel veel waard, wij zijn zelfs degenen die uiteindelijk de druiven zullen dragen van de wijngaard. Echt waar, wij zijn zoveel waard dat wij de vruchten van de Geest mogen dragen. Net zo goed als dat Israël kostbaar is in Gods ogen. Maar dat kan maar op ene manier: Als we geworteld zijn in Jezus Zelf! Het leven van Jezus moet ons leven zijn en de dood van ons is Jezus' dood. Wij sterven met Jezus, door het geloof en door datzelfde geloof leven wij met Jezus. En op dat moment leven wij niet meer ons leven, maar we leven Jezus' leven! 

Het gaat er bij de Vader om dat wij vruchten dragen, niet voortbrengen, maar dragen! Dat is de Vader en als dat gebeurt worden wij uiterst zorgvuldig door de Vader beheerd. Maar het kan alleen maar als we in Christus zijn. We moeten in Hem leven en voor Hem sterven. Dat is het geheim. En Jezus lijkt hier dan heel passief in dit beeld, maar uiteindelijk is het Zijn hele leven waarin wij delen. Jezus maakt ons tot één geheel met Hem, zodat wij en Hij niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Jezus, Zijn leven èn Zijn sterven, dat is de Wortel, het fundament van ons bestaan. 

Gebed: Jezus, U bent de Wijnstok, de Wortel, het fundament waar ik uit leef! En ik wil nog meer verbonden zijn met U, nog meer leven door Uw leven!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu