"Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier." (Johannes 15:1) 

Afgelopen week liep ik ergens waar een monument stond, of misschien was het een bepaalde soort kunst en daar stond een tekst bij: 'Het ritme van drie'. Het ging over het in elkaar overlopen van water, land en lucht. En dat gevoel krijg je ook een beetje bij de overbekende gelijkenis van de Wijnstok. Want Jezus lijkt eigenlijk de meest actieve Persoon van Gods Wezen. Hij regeert, Hij handelt en Hij werkt door de Geest in ons. En dan lees je ineens ook Johannes 15.

 

En wat zegt Jezus dan: Ik ben de ware Wijnstok. Dat is een opmerkelijke uitspraak, want de Vader is de Wijngaardenier. Dat wat je van Jezus zou verwachten, doet Hij hier niet. En overigens zijn de woorden van Jezus dubbel opmerkelijk omdat Israël in het Oude Testament als wijngaard wordt aangeduid. Lees Jesaja 5 maar. En nu zegt Jezus: "Ik ben de ware Wijnstok." Israël kan best de wijngaard zijn, maar eigenlijk is die hele wijngaard geen stuiver waard zolang Jezus de Wijnstok niet is. 

En reken er op dat de discipelen Jesaja 5 ook kenden. Hoe zeer Israël ook in Gods ogen een kostbare wijngaard is, uiteindelijk is het niets als de wortel verkeerd is. En Wie is Jezus dan? Hij is de Wortel van David, Hij is de Wijnstok! En weet je, die woorden uit Openbaring waar staat dat Jezus de Wortel van David is, dat zijn eigenlijk dezelfde woorden als die Hij hier uitspreekt. De Wijnstok is de basis van het hele leven. Maar in de eerste plaats is Jezus de basis voor Israël. Het Koningshuis van David zal eeuwig zijn, maar alleen omdat Jezus de Wortel van David is. En ons bestaansrecht ligt nooit in ons doen en en laten, maar in dat van Jezus. 

Wij zijn heel veel waard, wij zijn zelfs degenen die uiteindelijk de druiven zullen dragen van de wijngaard. Echt waar, wij zijn zoveel waard dat wij de vruchten van de Geest mogen dragen. Net zo goed als dat Israël kostbaar is in Gods ogen. Maar dat kan maar op ene manier: Als we geworteld zijn in Jezus Zelf! Het leven van Jezus moet ons leven zijn en de dood van ons is Jezus' dood. Wij sterven met Jezus, door het geloof en door datzelfde geloof leven wij met Jezus. En op dat moment leven wij niet meer ons leven, maar we leven Jezus' leven! 

Het gaat er bij de Vader om dat wij vruchten dragen, niet voortbrengen, maar dragen! Dat is de Vader en als dat gebeurt worden wij uiterst zorgvuldig door de Vader beheerd. Maar het kan alleen maar als we in Christus zijn. We moeten in Hem leven en voor Hem sterven. Dat is het geheim. En Jezus lijkt hier dan heel passief in dit beeld, maar uiteindelijk is het Zijn hele leven waarin wij delen. Jezus maakt ons tot één geheel met Hem, zodat wij en Hij niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Jezus, Zijn leven èn Zijn sterven, dat is de Wortel, het fundament van ons bestaan. 

Gebed: Jezus, U bent de Wijnstok, de Wortel, het fundament waar ik uit leef! En ik wil nog meer verbonden zijn met U, nog meer leven door Uw leven!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu