"En ik zag, en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht." (Openbaring 5:6a) 

Jezus is de Overwinnaar als een Leeuw, sterker nog, Hij is de Leeuw uit Juda. Dat zagen we gisteren al, maar als je dan doorleest in Openbaring 5 dan is de tegenstelling compleet. Waar Jezus in vers 5 nog wordt voorgesteld als een Leeuw, volgt in vers 6 een nieuwe voorstelling van Jezus. Hij is dan geen Leeuw, in kracht, overwinning en glorie, maar Hij is dan het Lam! 

Dat Jezus het Lam van God was, had Johannes de Doper al gezegd op het moment dat Jezus er aan kwam om Zich te laten dopen door Johannes. Hij zei toen: "Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." Je zou eigenlijk moeten zeggen dat Jezus een dubbel Lam is. Het is duidelijk dat op de Grote Verzoendag het ten diepste om Jezus ging. overigens dat gold natuurlijk voor de hele offerdienst. Die dieren zorgden nooit voor vergeving en ook de twee bokken die op de Grote Verzoendag werden geofferd of weggestuurd zorgden nooit voor verzoening. Ze wezen op Jezus, Die uiteindelijk de vervulling was van alle profetische offers. 

Als Johannes de Doper zegt dat Jezus het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt, dan wijst hij op de bok op de Grote verzoendag die de woestijn in werd gestuurd. Symbolisch werden de zonden van de wereld op zijn kop gelegd en hij werd de woestijn in gestuurd. Bijzonder dat Jezus op dat moment dat Johannes dit zegt, in de woestijn is en daarna in de woestijn veertig dagen verzocht wordt door satan. 

Maar hier in Openbaring 5 gaat het over de andere bok van de Grote Verzoendag. Want de andere bok moest geslacht worden. De zonde moest buiten de legerplaats worden weggedragen en de verzoening vond plaats door het bloed, binnen de legerplaats. De hele Grote Verzoendag gaat over Jezus. Hij is dat dubbele Lam! Hij draagt op Golgotha de zonden buiten de legerplaats en Hij wordt binnen de legerplaats tot een brok rauw vlees geslagen. En deze Jezus, dit Lam van God staat nu als geslacht  naar voren om de boekrol te gaan openen. Jezus is de Leeuw, maar Hij opent de boekrol als het Lam.  

Als Leeuw overwon Hij, maar als Lam, stemloos, zonder klagen en zonder terug te vechten, zet Hij de eindtijd in beweging. Het Lam, dat geslacht is, dat Zijn leven heeft gegeven, dat Lam zorgt dat de eindtijd is begonnen. Toen Jezus de verzoening totaal en compleet aanbracht, werd de boekrol van de eindtijd geopend. En één lam kon niet uitbeelden wat Jezus uiteindelijk zou doen, daar waren twee lammeren voor nodig. Slachten en wegdragen kon één lam niet doen, maar het ultieme Lam van God, onze Jezus Christus deed het wel. Hij leed, liet Zichzelf doden voor jou en mij, maar niet als leeuw, maar als een Lam. Gewillig en zonder tegenspreken. Als Lam, het meest zachtmoedige dier dat je kunt bedenken. Voor degenen die in Jezus geloven is Hij de meest zachtmoedige persoon, maar voor Zijn tegenstanders is Hij de meest verscheurende Leeuw. 

Gebed: Jezus, Lam van God, U bent zo zachtmoedig tegen al Uw kinderen. U zult nooit verscheuren, degenen die U liefhebben. U zult altijd voor degenen die U zijn gegeven vol zachtmoedigheid en liefde zijn. Dank U wel dat U als Lam geslacht wilde worden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu