"En ik zag, en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht." (Openbaring 5:6a) 

Jezus is de Overwinnaar als een Leeuw, sterker nog, Hij is de Leeuw uit Juda. Dat zagen we gisteren al, maar als je dan doorleest in Openbaring 5 dan is de tegenstelling compleet. Waar Jezus in vers 5 nog wordt voorgesteld als een Leeuw, volgt in vers 6 een nieuwe voorstelling van Jezus. Hij is dan geen Leeuw, in kracht, overwinning en glorie, maar Hij is dan het Lam! 

Dat Jezus het Lam van God was, had Johannes de Doper al gezegd op het moment dat Jezus er aan kwam om Zich te laten dopen door Johannes. Hij zei toen: "Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." Je zou eigenlijk moeten zeggen dat Jezus een dubbel Lam is. Het is duidelijk dat op de Grote Verzoendag het ten diepste om Jezus ging. overigens dat gold natuurlijk voor de hele offerdienst. Die dieren zorgden nooit voor vergeving en ook de twee bokken die op de Grote Verzoendag werden geofferd of weggestuurd zorgden nooit voor verzoening. Ze wezen op Jezus, Die uiteindelijk de vervulling was van alle profetische offers. 

Als Johannes de Doper zegt dat Jezus het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt, dan wijst hij op de bok op de Grote verzoendag die de woestijn in werd gestuurd. Symbolisch werden de zonden van de wereld op zijn kop gelegd en hij werd de woestijn in gestuurd. Bijzonder dat Jezus op dat moment dat Johannes dit zegt, in de woestijn is en daarna in de woestijn veertig dagen verzocht wordt door satan. 

Maar hier in Openbaring 5 gaat het over de andere bok van de Grote Verzoendag. Want de andere bok moest geslacht worden. De zonde moest buiten de legerplaats worden weggedragen en de verzoening vond plaats door het bloed, binnen de legerplaats. De hele Grote Verzoendag gaat over Jezus. Hij is dat dubbele Lam! Hij draagt op Golgotha de zonden buiten de legerplaats en Hij wordt binnen de legerplaats tot een brok rauw vlees geslagen. En deze Jezus, dit Lam van God staat nu als geslacht  naar voren om de boekrol te gaan openen. Jezus is de Leeuw, maar Hij opent de boekrol als het Lam.  

Als Leeuw overwon Hij, maar als Lam, stemloos, zonder klagen en zonder terug te vechten, zet Hij de eindtijd in beweging. Het Lam, dat geslacht is, dat Zijn leven heeft gegeven, dat Lam zorgt dat de eindtijd is begonnen. Toen Jezus de verzoening totaal en compleet aanbracht, werd de boekrol van de eindtijd geopend. En één lam kon niet uitbeelden wat Jezus uiteindelijk zou doen, daar waren twee lammeren voor nodig. Slachten en wegdragen kon één lam niet doen, maar het ultieme Lam van God, onze Jezus Christus deed het wel. Hij leed, liet Zichzelf doden voor jou en mij, maar niet als leeuw, maar als een Lam. Gewillig en zonder tegenspreken. Als Lam, het meest zachtmoedige dier dat je kunt bedenken. Voor degenen die in Jezus geloven is Hij de meest zachtmoedige persoon, maar voor Zijn tegenstanders is Hij de meest verscheurende Leeuw. 

Gebed: Jezus, Lam van God, U bent zo zachtmoedig tegen al Uw kinderen. U zult nooit verscheuren, degenen die U liefhebben. U zult altijd voor degenen die U zijn gegeven vol zachtmoedigheid en liefde zijn. Dank U wel dat U als Lam geslacht wilde worden.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu