"En ik zag, en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht." (Openbaring 5:6a) 

Jezus is de Overwinnaar als een Leeuw, sterker nog, Hij is de Leeuw uit Juda. Dat zagen we gisteren al, maar als je dan doorleest in Openbaring 5 dan is de tegenstelling compleet. Waar Jezus in vers 5 nog wordt voorgesteld als een Leeuw, volgt in vers 6 een nieuwe voorstelling van Jezus. Hij is dan geen Leeuw, in kracht, overwinning en glorie, maar Hij is dan het Lam! 

Dat Jezus het Lam van God was, had Johannes de Doper al gezegd op het moment dat Jezus er aan kwam om Zich te laten dopen door Johannes. Hij zei toen: "Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." Je zou eigenlijk moeten zeggen dat Jezus een dubbel Lam is. Het is duidelijk dat op de Grote Verzoendag het ten diepste om Jezus ging. overigens dat gold natuurlijk voor de hele offerdienst. Die dieren zorgden nooit voor vergeving en ook de twee bokken die op de Grote Verzoendag werden geofferd of weggestuurd zorgden nooit voor verzoening. Ze wezen op Jezus, Die uiteindelijk de vervulling was van alle profetische offers. 

Als Johannes de Doper zegt dat Jezus het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt, dan wijst hij op de bok op de Grote verzoendag die de woestijn in werd gestuurd. Symbolisch werden de zonden van de wereld op zijn kop gelegd en hij werd de woestijn in gestuurd. Bijzonder dat Jezus op dat moment dat Johannes dit zegt, in de woestijn is en daarna in de woestijn veertig dagen verzocht wordt door satan. 

Maar hier in Openbaring 5 gaat het over de andere bok van de Grote Verzoendag. Want de andere bok moest geslacht worden. De zonde moest buiten de legerplaats worden weggedragen en de verzoening vond plaats door het bloed, binnen de legerplaats. De hele Grote Verzoendag gaat over Jezus. Hij is dat dubbele Lam! Hij draagt op Golgotha de zonden buiten de legerplaats en Hij wordt binnen de legerplaats tot een brok rauw vlees geslagen. En deze Jezus, dit Lam van God staat nu als geslacht  naar voren om de boekrol te gaan openen. Jezus is de Leeuw, maar Hij opent de boekrol als het Lam.  

Als Leeuw overwon Hij, maar als Lam, stemloos, zonder klagen en zonder terug te vechten, zet Hij de eindtijd in beweging. Het Lam, dat geslacht is, dat Zijn leven heeft gegeven, dat Lam zorgt dat de eindtijd is begonnen. Toen Jezus de verzoening totaal en compleet aanbracht, werd de boekrol van de eindtijd geopend. En één lam kon niet uitbeelden wat Jezus uiteindelijk zou doen, daar waren twee lammeren voor nodig. Slachten en wegdragen kon één lam niet doen, maar het ultieme Lam van God, onze Jezus Christus deed het wel. Hij leed, liet Zichzelf doden voor jou en mij, maar niet als leeuw, maar als een Lam. Gewillig en zonder tegenspreken. Als Lam, het meest zachtmoedige dier dat je kunt bedenken. Voor degenen die in Jezus geloven is Hij de meest zachtmoedige persoon, maar voor Zijn tegenstanders is Hij de meest verscheurende Leeuw. 

Gebed: Jezus, Lam van God, U bent zo zachtmoedig tegen al Uw kinderen. U zult nooit verscheuren, degenen die U liefhebben. U zult altijd voor degenen die U zijn gegeven vol zachtmoedigheid en liefde zijn. Dank U wel dat U als Lam geslacht wilde worden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu