"En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is." (Openbaring 21:2)

"Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg, in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan." (Openbaring 21:9b en 10) 

Weet je Wie Jezus is? Deze waarheid die we lezen in Openbaring 21 is misschien wel de mooiste, de meest heerlijke, voor ons het meest verwonderlijke! Al die andere dingen die we al overdacht hebben, raken jou niet zo, zoals deze beschrijving die Johannes geeft van Jezus. Deze beschrijving raakt, als je dat durft toe te laten jouw hart! Want weet je Wie Jezus is? Jezus is jouw Bruidegom!

 

Hier in Openbaring staat niet zomaar iets. Er zijn van die liedjes die gaan over het nieuwe Jeruzalem en toen ik ooit echt ging lezen wat er hier in Openbaring staat dan heb ik toch wel wat moeite met die liedjes over straten van goud die net doen alsof het over een letterlijke stad gaat. Het gaat hier in Openbaring 21 namelijk niet over een stad van steen. Het gaat hier in Openbaring 21 over de bruid van het Lam! Wie het Lam is, is wel duidelijk in Openbaring, dat is Jezus. En de stad die hier symbolisch neerdaalt met de naam Jeruzalem is de bruid van het Lam. 

Dan begrijp je natuurlijk wel dat dit niet een letterlijke stad kan zijn. Jezus heeft geen stenen stad als bruid, maar Jezus heeft Zijn Kerk als bruid. Of zo je wilt: Jezus heeft jou als gelovige als Zijn bruid. En dan ziet Johannes deze geestelijke stad neerdalen als een sierlijk gemaakte bruid. Heiliging in ons leven maakt ons sierlijk voor onze Bruidegom! Leven in overeenstemming met Gods verlangen heeft tot doel dat we straks echt klaar zijn voor de bruiloft van het Lam en op die bruiloft van het Lam zullen wij geen gasten zijn, daar zullen wij geen toeschouwers zijn, maar daar mag jij de bruid van Jezus zijn. En dat betekent dat Jezus jouw Bruidegom is! 

En besef je wat dat betekent? Jezus laat Zich niet uithuwelijken, echt niet. Jezus heeft Zijn geliefde bruid gekozen! Jou, Hij heeft jou uitgekozen als Zijn bruid. En die geestelijke stad Jeruzalem is de verzameling van alle gelovigen, de bruid van het Lam. 

Weet je, Jezus zegt vandaag tegen jou als gelovige: "Jij bent Mijn geliefde!" Hij zegt: "Jij bent degene waar Ik alles voor heb gegeven omdat Ik jou als Mijn bruid wil trouwen. Niet voor een tijdje tot de dood ons scheidt, maar Ik wil je eeuwig tot Bruidegom zijn." Hoe heerlijk is dat, dat Jezus dit zegt tegen jou! Ik zie zo uit naar de dag dat Jezus terugkomt en ik in Zijn armen mag vallen. Jezus is niet alleen een Naam, Hij is niet iets vaags dat wel op aarde is geweest, maar nu geen rol meer speelt. Jij hebt verkering met Jezus en in de hemel zit Jezus te wachten op het moment dat Zijn Vader zegt: "En nu mag Jij trouwen met Jouw bruid!" 

Gebed: Jezus, U bent mijn Bruidegom, U hebt mij zo lief dat U mij eeuwig in Uw nabijheid wil en op de meest intieme manier met mij wil omgaan. Ik verlang meer en meer naar U en ik wil sierlijk zijn op de dag van Uw wederkomst.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu