"En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten." (Markus 6:7) 

Wat zou jij gedaan hebben als jij Jezus was, als het gaat over dat wat Jezus deed? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik ergens heel goed in ben, dan laat ik dat niet altijd even makkelijk aan een ander over, en zeker niet als het dan ook niet iets is waar je echt voor wilt gaan. Maar dan moet je eens even lezen wat Jezus doet. En dat doet Hij niet ene keer, maar dat doet Hij sowieso twee keer. Want in deze geschiedenis gaat het over de twaalf discipelen en later doet Hij dit ook nog een keer met zeventig discipelen.

 

Want wat doet Jezus? Hij stuurt ze gewoon de wijde wereld in. In koppels van twee laat Hij hen gaan. Kan dit eigenlijk wel? En toch, heb ik zelf ook door de tijd heen steeds geleerd hoe bijzonder het is om vertrouwen in jongeren te hebben en ze kansen te geven om in geloof uit te stappen. Jezus is niet bezig om Zijn Eigen bediening veilig te stellen, Jezus is bezig om Zijn discipelen te leren om Zijn taken te gaan doen. Jezus is echt een rabbi Die er op uit is dat Zijn discipelen echt helemaal op Hem zullen lijken. En dit doet Hij met de twaalf discipelen en dit doet Hij met de zeventig die Hij later nog zal uitzenden en uiteindelijk doet Hij dit ook met ons als gelovigen. Jezus zegt namelijk dat de gelovigen dezelfde dingen zullen doen als Hij. 

Dit is Jezus ook! Jezus is niet alleen krachtig, wonderlijk, eeuwig, genezend aanwezig, maar Jezus is ook bezig om geloof in ons te hebben. Niet dat er in nu zoveel goeds zit, maar omdat Hij weet dat als wij Zijn Geest hebben ontvangen dat Hij geloof in ons kan hebben. Jezus is ook jouw Zender! Hij zend jouw uit! Er is bij Jezus geen egoïsme, maar intens verlangen dat Zijn Koninkrijk op een grootste manier gaat doorbreken en dat doet Hij niet in Zijn eentje, maar dat doet Hij met ons! Hij gebruikt er geen engelen voor, maar mensen zoals jij en ik. 

Ben jij beschikbaar om Jezus woorden te horen om de wereld in te trekken met Zijn woorden van verzoening en de macht over demonen? Dat staat er hier letterlijk bij, die macht ontvangen ze erbij! Hoe bijzonder is dit? Jezus geeft een deel van Zichzelf aan Zijn volgelingen en gelovigen! 

En wat blijkt dan wat er gebeurt? Ze gaan met Goddelijke autoriteit preken en vertellen de mensen dat ze zich moeten bekeren, ze drijven veel demonen uit en genezen mensen. Ze doen exact hetzelfde als Jezus! Jezus laat Zijn bediening vermenigvuldigen, zodat straks de hele wereld bereikt zal worden met het Evangelie van het Koninkrijk. En of wij daarvoor bekwaam zijn? Nee, maar Jezus bekwaamd die Hij roept. En vandaag zegt Hij tegen jou: "Ik zend ook jou, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, maar als jij in Mij gelooft, dan zend ik je uit!" 

Gebed: Jezus, U bent mijn Zender, U wilt Uw Koninkrijk groter bouwen door mij in te zetten en ik wil luisteren naar Uw stem!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu