"Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria, de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem." (Markus 6:3) 

We hebben het al een keer gehad over Jezus' wijsheid en inzicht en ook over de autoriteit waarmee Hij sprak. Jezus is, nadat Hij het dochtertje van Jaïrus had opgewekt, naar Zijn vaderstad gegaan. Hij was naar Nazareth gegaan om daar in de synagoge te preken. Jezus woonde in Kapernaüm, maar Hij reisde het hele land door. En dan komt Hij in Nazareth en spreekt Hij in de synagoge. En dan moet je eens beginnen met gewoon te lezen wat er dan staat.

 

De mensen daar waren versteld van Zijn onderwijs! Het sloeg ook hier in, men vroeg zich af waar Jezus Zijn wijsheid en Zijn krachten vandaan had! Ze hoorden het en ze zagen het! Eigenlijk is het niet veel anders dan nu ook onder ons, waar Jezus met woorden en daden gepreekt wordt, men ziet wat er gebeurt, maar dan... Ze komen tot de conclusie dat dit niet kan kloppen! Jezus, Hij was toch Die timmerman? En dan is het toch niet mogelijk dat Hij deze dingen doet? En als die vragen komen en als die gedachten gaan regeren, dan gaat het mis. Ze nemen aanstoot aan Hem! 

Weet je, ik geloof dat dit ook bij Jezus hoort: Of je gelooft Hem, of je neemt aanstoot aan Hem. Of je gelooft Hem helemaal, of je gelooft er niets van. En ik vind het echt schokkend wat het gevolg is van het aanstoot nemen: Jezus kon er geen krachten meer doen. Er wordt vaak gezegd dat Jezus overal wonderen kon doen, maar dat is niet waar. Jezus kon geen wonderen doen als er zoveel ongeloof was als in Nazareth.  

Jezus is... niet erkend! Dat is wat, als je hier over nadenkt? Jezus krijgt niet de erkenning voor Wie Hij is en wat Hij doet en dan kan Jezus niets meer doen! Zou dat de reden zijn dat de kerk in Nederland niet bloeit? Zou dat de reden zijn dat er zo weinig wonderen in de kerk meer gebeuren? Weet je wat wij al gedaan hebben vanaf de tijd van de Verlichting? We hebben God van Zijn almachtigheid beroofd! Hoe lang is ons al geleerd dat Jezus nu geen wonderen meer doet? Hoeveel kerken vertellen zondag aan zondag dat je een zondaar bent en blijft? En is het dan vreemd dat er niets gebeurd in de kerk? 

Het is een vraag waard hoevelen er tegenwoordig in de kerk aanstoot nemen aan Jezus, waardoor Zijn krachten niet mogelijk zijn. Dit gaat niet in de eerste plaats om ongelovigen, dit gaat, ook hier in Nazareth, over trouwe bezoekers van de kerkdiensten. En ze geloven niet dat Jezus deze dingen kan doen en ze gaan zich ergeren. Jezus, gekomen om de hele wereld te verzoenen met God en gekomen om Zijn Koninkrijk te vestigen hier op aarde. Zijn woorden en Zijn krachten geven ergernis. Neem dit ook eens voor jezelf mee, want Zijn woorden, dat gaat misschien nog wel, maar Zijn krachten? Geen erkenning betekent dat Jezus niets kan doen, maar Jezus is God en bij Hem zijn alle dingen mogelijk. 

Gebed: Jezus, ik erken U in alles, in Wie U bent, in wat U zegt en in wat U doet en ik geloof dat U nog steeds dezelfde bent, tot in eeuwigheid.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu