"Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria, de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem." (Markus 6:3) 

We hebben het al een keer gehad over Jezus' wijsheid en inzicht en ook over de autoriteit waarmee Hij sprak. Jezus is, nadat Hij het dochtertje van Jaïrus had opgewekt, naar Zijn vaderstad gegaan. Hij was naar Nazareth gegaan om daar in de synagoge te preken. Jezus woonde in Kapernaüm, maar Hij reisde het hele land door. En dan komt Hij in Nazareth en spreekt Hij in de synagoge. En dan moet je eens beginnen met gewoon te lezen wat er dan staat.

 

De mensen daar waren versteld van Zijn onderwijs! Het sloeg ook hier in, men vroeg zich af waar Jezus Zijn wijsheid en Zijn krachten vandaan had! Ze hoorden het en ze zagen het! Eigenlijk is het niet veel anders dan nu ook onder ons, waar Jezus met woorden en daden gepreekt wordt, men ziet wat er gebeurt, maar dan... Ze komen tot de conclusie dat dit niet kan kloppen! Jezus, Hij was toch Die timmerman? En dan is het toch niet mogelijk dat Hij deze dingen doet? En als die vragen komen en als die gedachten gaan regeren, dan gaat het mis. Ze nemen aanstoot aan Hem! 

Weet je, ik geloof dat dit ook bij Jezus hoort: Of je gelooft Hem, of je neemt aanstoot aan Hem. Of je gelooft Hem helemaal, of je gelooft er niets van. En ik vind het echt schokkend wat het gevolg is van het aanstoot nemen: Jezus kon er geen krachten meer doen. Er wordt vaak gezegd dat Jezus overal wonderen kon doen, maar dat is niet waar. Jezus kon geen wonderen doen als er zoveel ongeloof was als in Nazareth.  

Jezus is... niet erkend! Dat is wat, als je hier over nadenkt? Jezus krijgt niet de erkenning voor Wie Hij is en wat Hij doet en dan kan Jezus niets meer doen! Zou dat de reden zijn dat de kerk in Nederland niet bloeit? Zou dat de reden zijn dat er zo weinig wonderen in de kerk meer gebeuren? Weet je wat wij al gedaan hebben vanaf de tijd van de Verlichting? We hebben God van Zijn almachtigheid beroofd! Hoe lang is ons al geleerd dat Jezus nu geen wonderen meer doet? Hoeveel kerken vertellen zondag aan zondag dat je een zondaar bent en blijft? En is het dan vreemd dat er niets gebeurd in de kerk? 

Het is een vraag waard hoevelen er tegenwoordig in de kerk aanstoot nemen aan Jezus, waardoor Zijn krachten niet mogelijk zijn. Dit gaat niet in de eerste plaats om ongelovigen, dit gaat, ook hier in Nazareth, over trouwe bezoekers van de kerkdiensten. En ze geloven niet dat Jezus deze dingen kan doen en ze gaan zich ergeren. Jezus, gekomen om de hele wereld te verzoenen met God en gekomen om Zijn Koninkrijk te vestigen hier op aarde. Zijn woorden en Zijn krachten geven ergernis. Neem dit ook eens voor jezelf mee, want Zijn woorden, dat gaat misschien nog wel, maar Zijn krachten? Geen erkenning betekent dat Jezus niets kan doen, maar Jezus is God en bij Hem zijn alle dingen mogelijk. 

Gebed: Jezus, ik erken U in alles, in Wie U bent, in wat U zegt en in wat U doet en ik geloof dat U nog steeds dezelfde bent, tot in eeuwigheid.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu